Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 8/2012 - 34Rozsudek KSOS ze dne 30.07.2012

Prejudikatura

5 As 104/2008 - 45

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 138/2012 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

58A 8/2012-34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou

v právní věci žalobce P. S., zastoupeného JUDr. Tomášem Chlebikem, advokátem

se sídlem Karviná-Fryštát, Karola Śliwky 621/5, proti žalovanému Krajskému úřadu

Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem ul.

28. října 117, Ostrava 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č.j. MSK

207149/2011 ze dne 29. listopadu 2011,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Řízení o odkladném účinku žaloby se zastavuje.

Odůvodnění:

Rozhodnutím č.j. MSK 207149/2011 ze dne 29. listopadu 2011 žalovaný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Karviná (dále jen MKK) ze dne 20.9.2011 č.j. MMK/088279-2011 sp. zn. MMK/088279-2011/07. Tímto rozhodnutím byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 22 odst. 1 písm. h/ zákona č. 200/90 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkového zákona), tedy porušením ust. § 60 zákona č. 361/2000 Sb. a dle ust. § 12 odst. 1 a ust. § 22 odst. 4 zákona o přestupcích mu byla uložena pokuta ve výši 25.000,- Kč a dle ust. § 70 odst. 2 přestupkového zákona mu byla uložena povinnost uhradit škodu ve výši 35.826,- Kč ve lhůtě do 30-ti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí poškozenému M. K.

Žalobce proti uvedenému rozhodnutí žalovaného podal včasnou žalobu. Napadenému rozhodnutí žalovaného vytýkal nesprávné hodnocení okolností spáchání přestupku, kdy podle jeho názoru správní orgán nepřihlédl k tomu, že nebylo jednoznačně zjištěno, že by žalobce nezajistil řádně své psy a umožnil jim volné pobíhání po okolí (v důsledku čehož jeden ze psů vběhl pod kola jedoucího motocyklu řízeného M.K., který s motocyklem havaroval a utrpěl poranění i škodu na věcech). Žalobce popíral, že by se jednalo o jeho psy. Dále poukazoval na to, že v případě prokázání jeho zavinění nelze nezohlednit také výrazné spoluzavinění poškozeného, který zcela evidentně nesledoval situaci při řízení. Navrhoval proto zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení.

Žalobce dále navrhoval, aby došlo k odkladu vykonatelnosti rozhodnutí, avšak podáním ze dne 18. 6. 2012 vzal tento návrh v plném rozsahu zpět. Proto soud řízení o odkladném účinku žaloby zastavil.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Ve svém vyjádření podrobně poukázal na to, že pokud žalobce namítal, že nebylo jednoznačně zjištěno, že se jednalo o jeho psy, pak svědek R. M. „stoprocentně“ vyloučil, že by šlo o jiného psa (psa S., který je robustnější a kterého by poznal). Pokud žalobce v souvislosti s menším bílým psem namítal, že svědci hovoří o psu, kterého si pamatují, nikoliv kterého u nehody viděli, protože hovoří o pudlovi, avšak pes žalobce je plemene bišonek, uvádí dále žalovaný ve svém vyjádření, že podle svědkyně S. měl žalobce dříve malého černého /nikoli bílého/ pudla, k takové záměně tedy nemohlo dojít. Dále žalovaný uvádí, že podle jeho názoru je přirozené, že laik v oboru plemen psů označí malého bílého psa žalobce za pudla, resp. psa podobného pudlu.

Žalobce dne 24.1.2012 udělil plnou moc k zastupování advokátovi JUDr. Tomáši Chlebikovi.

Krajský soud vycházel z napadeného rozhodnutí žalovaného MSK 207149/2011 ze dne 29. listopadu 2011, rozhodnutí Magistrátu města Karviná ze dne 29.9.2011 č.j. MMK/088279-2011 sp. zn. MMK/088279-2011/07 a z připojeného správního spisu žalovaného téhož čísla jednacího, jakož i ze spisu Okresního soudu v Karviné sp. zn. 9T 40/2011. Poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Při řízení o žalobě žalobce vycházel přitom krajský soud z ustanovení § 65 a následujících soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s., tedy k 29. 11. 2011. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů (§ 75 odst. 2 s. ř. s. ).

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného správního spisu Magistrátu města Karviné, odboru dopravy a silničního hospodářství, a ze spisu Okresního soudu v Karviné sp. zn. 9T 40/2011 vzal v daném případě krajský soud za prokázáno:

- rozhodnutím Magistrátu města Karviné ze dne 20. 9. 2011 č. j. MMK/088279-2011, sp. zn. MMK/088279-2011/07 byl žalobce shledán vinným tím, že 18.4.2010 kolem 14.30 hod. jako vlastník či držitel psa německého ovčáka, nezabránil jeho pobíhání po pozemní komunikaci – místní komunikaci, poblíž domu p.č. 723 v Dětmarovicích, následkem čehož došlo k dopravní nehodě, kdy projíždějící motocyklista M. K., 31.8.1972, K., S. 2917/52 po vběhnutí německého ovčáka do vozovky bezprostředně před motocykl upadl. Při dopravní nehodě pak motocyklista utrpěl zranění, které svým rozsahem naplnilo pojem ublížení na zdraví, tedy porušením ust. § 60 zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů spáchal přestupek dle ust. § 22 odst. 1 písm. h/ zák.č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 31.7.2011 a byla mu uložena dle ust. § 12 odst. 1 a dle ust. § 22 odst. 4 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 31.7.2011 pokuta ve výši 25.000,- Kč. Podle ust. § 79 odst. 1 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 1 odst. 1 vyhl. Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., o náhradě nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů byla žalobci uložena povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč a dále povinnost nahradit majetkovou škodu ve výši 35.826,- Kč poškozenému M. K.,

- přezkoumávaným rozhodnutím žalovaného Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. ze dne 29. 11. 2011, že tímto bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města Karviné ze dne 20.9.2011 a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno,

- ze spisu Okresního soudu v Karviné že usnesením sp. zn. 9T 40/2011 ze dne 20.5.2011 byla postoupena dle § 222 odst. 2 trestního řádu trestní věc P. S. (nyní žalobce), stíhaného pro skutek, popsaný v obžalobě, spočívající v tom, že dne 18.4.2010 kolem 14.30 hodin v Dětmarovicích, okres Karviná jako chovatel a držitel psa měl porušit důležitou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce Dětmarovice ze dne 25.3.1998, když řádně nezabezpečil na svém oploceném pozemku u rodinného domu č. p. X psa plemene německý ovčák, který volně pobíhal kolem domu. Pes dosud nezjištěným způsobem utekl, přičemž když po místní komunikaci projížděl kolem domu č. 723 motocykl tovární značky Yamasaki RZ X řízený M. K., tento pes běžel po pravé straně komunikace spolu s dalším psem plemene pudl a náhle vběhl do jízdní dráhy motocyklistovi, v důsledku čehož došlo ke střetu a pádu M. K. na vozovku. M. K. utrpěl pádem na zem zlomeninu krčku levé lopatky, podvrtnutí páteře a pohmoždění levého ramene s dobou léčení od 18.4.2010 do 19.6.2010, v němž byl spatřován přečin ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 odst. 1 trestního zákoníku. Tímto usnesením byla věc postoupena Magistrátu města Karviné k projednání a rozhodnutí s odůvodněním, že porušení povinnosti stanovené v § 60 odst 11 zákona č. 361/2000 Sb. (podle něhož je vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci) nelze v případě žalobce kvalifikovat jako porušení důležité povinnosti uložené podle zákona ve smyslu § 148 odst. 1 trestního zákoníku. Okresní soud v Karviné proto citovaným usnesením postoupil věc Magistrátu Města Karviné k projednání věci jako přestupku.

Součástí správního spisu je odvolání žalobce do prvostupňového rozhodnutí, přípis o postoupení odvolání a předložení věci žalovanému, jakož i samotné rozhodnutí žalovaného o odvolání žalobce.

Dle ustanovení § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.

Dle ustanovení § 22 odst. 1 / písm. h/zákona č. 200/90 Sb ve znění účinném do 31.7.2011 přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích porušením zvláštního předpisu způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví.

Dle odstavce čtvrtého tohoto ustanovení pokuta od 25.000,- Kč do 50.000,- Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let se uloží za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5 a písm. h).

V přezkoumávané věci je nesporné, jak vyplynulo ze shora uvedených listinných důkazů obsažených ve správním spise správního orgánu I. stupně, že se žalobce vytýkaného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích skutečně dopustil tím, že zavinil dopravní nehodu, v rámci níž došlo k ublížení na zdraví poškozeného M. K. Žalobce je majitelem psa, jehož řádně nezabezpečil a nezabránil mu v pobíhání po pozemní komunikaci. To, že je žalobce majitelem psa plemene německý ovčák, který se v uvedené době střetl s motocyklem řízeným poškozeným K., bylo jednoznačně prokázáno výpovědí svědků, slyšených v rámci trestního řízení, E.S. a R. M. a I. D. S těmito výpověďmi koresponduje také výpověď poškozeného M. K., který oba psy při své výpovědi popsal a jejich popis odpovídá psům, které vlastní žalobce. Především však z výpovědí svědků S. a M. jednoznačně vyplynulo, že se jednalo o psy žalobce, kteří v dané chvíli volně pobíhali po okolí mimo oplocený pozemek u domu žalobce, přičemž se dostali až na místní komunikaci, kde větší pes plemene německý ovčák poškozenému M. K. do jízdní dráhy, a tento již nedokázal zabránit střetu. Jak vyplývá z výpovědí těchto svědků, oba psi se následně bezprostředně po nehodě vrátili zpátky na zahradu žalobce, který je zavřel do kotce. Z výpovědí svědků dále vyplývá, že žalobce bezprostředně po nehodě připustil, že psi jsou jeho a přislíbil poškozenému odškodnění. Z výpovědi svědkyně H. M. přítelkyně poškozeného M. K. bylo zjištěno, že žalobce po nehodě řekl, že uhradí škodu, a že zabezpečí transport motorky poškozeného, což také učinil. Žalobce se poté ještě telefonicky dotazoval na zdravotní stav poškozeného Z výpovědi I. D. vyplynulo, že žalobce se omluvil svědkyni H. M., přítelkyni poškozeného M. K., prohlásil, že je mu líto, že jeho psi utekli a způsobili nehodu

Žalobce tedy řádně nezabezpečil svého psa na svém pozemku proti úniku a nezamezil v jeho nekontrolovaném pohybu po místní komunikaci. Žalobce tak naplnil znaky přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle § 22 odst. 1 písm. h/ vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. Opomenutím žalobce došlo k porušení ust. § 60 odst. 11 písm. h/ zák.č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, dle něhož je vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. Žalobce svým jednáním citovanou povinnost uloženou zákonem o provozu na pozemních komunikacích porušil. Žalobce tak zavinil újmu na zdraví poškozeného a dopustil se shora popsaného přestupku

Za tento přestupek se podle ustanovení § 22 odst. 7 téhož zákona uloží pokuta od 25.000 do 50.000,- Kč. Stanovená pokuta tedy byla uložena na samé spodní hranici sazby. Pokud jde od neuložení trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, postupovaly správní orgány rovněž v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 přestupkového zákona. Rovněž výrok o uložení povinnosti nahradit poškozenému majetkovou škodu byl soudem shledán správným a odpovídajícím důkazům předloženým poškozeným v průběhu řízení u správních orgánů a u okresního soudu .

Se zřetelem k výše uvedenému krajský soud shledal žalobu žalobce jako nedůvodnou a v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. ji zamítl, přičemž v této věci rozhodl bez jednání za splnění podmínek ust. § 51 odst. 1 soudního řádu správního.

Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v tomto řízení úspěch neměl a žalovanému v souvislosti s tímto řízením žádné prokazatelné náklady nevznikly.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 30.7.2012

JUDr. Miroslava Ježoviczová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru