Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 77/2010 - 73Rozsudek KSOS ze dne 22.07.2013

Prejudikatura

8 As 68/2010 - 81


přidejte vlastní popisek

58A 77/2010-73

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou

v právní věci žalobce: D. T. N., Olomouc, zastoupeného Mgr. Dagmar Beníkovou,

advokátkou se sídlem Olomouc, Legionářská 3, proti žalovanému: Krajské

ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem 30.dubna 24, Moravská

Ostrava a Přívoz, k žalobě o přezkoumání rozhodnutí Policie České

republiky, Okresního ředitelství Nový Jičín ze dne 5.10.2006,

takto:

I. Rozhodnutí žalované ze dne 5.10.2006 série DG/1997, číslo G 0078008 s e zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Řízení o odkladném účinku žaloby se zastavuje.

III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení k rukám právního zástupce Mgr. Dagmar Beníkové, advokátky se sídlem Legionářská 3, Olomouc částku 16.616,-Kč ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

I.

Žalobce adresoval Krajskému soudu v Ostravě žalobu ze dne 15.11.2010, kterou se domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí Policie České republiky, Okresního ředitelství Nový Jičín ze dne 5.10.2006 a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

V žalobě uvedl, že se domáhá přezkoumání rozhodnutí Policie České republiky, Okresního ředitelství Nový Jičín č.j. ORNJ-503/DI-BP-2006 ze dne 5.10.2006. Pod bodem II. uvedl, že dne 5.10.2006 byl policisty zastaven v obci Bravantice, kde mu bylo sděleno, že porušil rychlost jízdy. S tímto obviněním nesouhlasil, protože sledoval rychloměr pozorně. Rozumí česky poměrně dobře. Jeho přízvuk ovšem poněkud komplikuje výslovnost a některá vyslovená slova mohou působit nesrozumitelně. Proto zřejmě dotyčný policista začal sepisovat blok na pokutu, ačkoliv s tím nesouhlasil. Po chvilce vysvětlování policista zavřel pokutové bloky, vrátil mu doklady a nechal jej odjet. Neplatil žádnou finanční částku, nebyla mu předána žádná složenka a pokud si vzpomíná, nic nepodepisoval. Namítal, že v žádném případě nebyly splněny podmínky blokového řízení, neboť nesouhlasil se zaviněním, přestupek dle jeho názoru nebyl spolehlivě zjištěn a v žádném případě nebyl ochoten pokutu zaplatit. Pokud policista vypsal celý pokutový blok, pak to v žádném případě nebylo s jeho souhlasem. O vypsání bloku a jeho dalších osudech nebyl informován a nemohl jej napadnout dříve. Až na základě výpisu z registru řidičů zjistil, že je zde proveden záznam uvedeného přestupku a vyžádal si písemně jeho kopii. Následně písemně požádal Policii ČR o zjednání nápravy. Protože ke dni podání žaloby nedostal žádnou odpověď, rozhodl se obrátit s žalobou na správní soud. Navrhoval zrušení napadeného rozhodnutí. Žalobce k žalobě připojil fotokopii blokové pokuty ze dne 5.10.2006, znějící na jeho jméno a celkovou výši uložené pokuty 1.000,-Kč.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě ze dne 4.1.2011 navrhoval zamítnutí žaloby. Uvedl, že dle názoru žalovaného je žaloba nedůvodná, když rozhodnutí PČR, Okresního ředitelství Nový Jičín č.j. ORNJ-503/DIPB-2006 ze dne 5.10.2006 bylo vydáno v souladu s platnými předpisy, příslušným služebním funkcionářem. Udělení pokuty žalobci bylo ze strany policisty opodstatněné, žalovaný obdržel blokovou pokutu na místě, byl mu vydán blok o udělení pokuty. Co se týče blokového řízení, byly splněny jeho podmínky, jelikož byl přestupek spolehlivě zjištěn a řidič s přestupkem a výší blokové pokuty souhlasil.

Předmětná záležitost byla prošetřována Krajským ředitelstvím Policie Moravskoslezského kraje, odborem služby dopravní policie, který došel k závěru, že podle § 84 odst. 2 zák. č. 200/1992 Sb. se proti uložení blokové pokuty v blokovém řízení nelze odvolat. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí je možná při dodržení zákonem stanovených podmínek v přezkumném řízení podle hlavy IX, zák. č. 500/2004 Sb. Namítal, že lhůta k zahájení přezkumného řízení je zákonem stanovena taxativně, ve smyslu § 96 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejpozději do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci.

II.

V daném případě žalobce směřoval svou žalobu proti uložení blokové pokuty, která mu byla uložena v tzv. blokovém řízení ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zákona č. 200/1990.

Blokové řízení je svou povahou řízením specifickým, zkráceným, zjednodušeným. Jednou ze zákonem vyžadovaných podmínek pro tento postup je souhlas účastníka řízení s uložením pokuty. Výstupem blokového řízení je tzv. pokutový blok (§ 85). Proti uložení pokuty se podle § 84 odst. 2 zákona o přestupcích nelze odvolat.

Pokud účastník souhlas s uložením blokové pokuty nedá, postupuje se v řízení podle § 67 a násl. zákona o přestupcích a věc se projedná a rozhodne ve správním řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí, které je možno napadnou odvoláním (§ 81 a § 82) a následně navrhnout jeho přezkoumání soudem (§ 83).

Krajský soud provedl důkaz pokutovým blokem série DG/1997 ze dne 5.10.2006, který je svou povahou správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst.1 s.ř.s. a připojeným správním spisem žalovaného téhož čísla jednacího. Při řízení o žalobě žalobce přitom krajský soud vycházel z ustanovení § 65 a násl. soudního řádu správního, jakož i ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu (ust. § 75 soudního řádu správního).

Usnesením ze dne 18.1.2011 č.j. 58A 77/2010-10 krajský soud žalobu pod bodem I. odmítl a pod bodem II. rozhodl o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost. Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 23.9.2011 č.j. 8As 69/2011-39 usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.1.2011 č.j. 58A 77/2010-10 zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení mimo jiné s tím, že soud se nezabýval námitkou žalobce, že blokové řízení nebylo ukončeno, pro jeho konání ani nebyly dány podmínky, neboť zpochybňoval skutečnost, že by se předmětného přestupku dopustil. Ve správním i soudním spise je založen díl B předmětného bloku, chybí však na něm podpis stěžovatele, přičemž podpis pachatele přestupku je nedílnou náležitostí v blokovém řízení. Řádné vydání rozhodnutí v blokovém řízení nelze dovodit ani z vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, vystaveného prap. L. T. ze dne 8.10.2010 č.j. KRPT-88487-2/ČJ-2010-070406, podle kterého stěžovatel uznal spáchání přestupku a na místě zaplatil pokutu 1.000,- Kč.

III.

Provedeným dokazování soud zjistil, že:

- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, odbor rozpočtu a účetnictví sdělila 5.1.2012, že finanční prostředky přijaté za blokovou pokutu jsou příslušníky PČR odváděny na pokladny příslušných ekonomických oddělení v kraji bez identifikace plátce. Dále jsou tyto finanční prostředky v hotovosti odváděny na depozitní účet Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ze kterého jsou následně převáděny na bankovní účet celního úřadu, v roce 2006 na účet Finančního úřadu v Ostravě. Odvody se provádí vždy jednou měsíčně. Jelikož odváděné hotovosti za pokutové bloky nejsou evidovány podle plátce, nelze jednoznačně určit a doložit, kdy byly finanční prostředky ve výši 1.000,- Kč za blokovou pokutu udělenou žalobci 5.10.2006 odvedeny na účet finančního úřadu.

- Žalobce se opakovaně dopouštěl přestupků dle zák. č. 361/2000 Sb. V r. 2010 se takto dopustil tří přestupků do 23.7.2010, z toho 2x překročil při řízení vozidla nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním předpisem (výpis registru řidičů).

- Policejní inspektor prap. L. T. sepsal dne 8.10.2010 úřední záznam, z něhož plyne, že dne 5.10.2006 prováděl výkon služby jako hlídka dopravního inspektorátu Nový Jičín se zaměřením na kontrolu, dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci Bravantice. Měření rychlosti bylo prováděno se záznamovým zařízením R 7CCD, které bylo umístěno v obci Bravantice, u místní autobusové zastávky na silnici I/47 ve směru jízdy na Bílovec. V 9.11 hod. obdržel od obsluhy radaru zprávu, že vozidlu Audi RZ X byla naměřena rychlost jízdy v obci 66 km/hod. Řidič daného vozidla byl zastaven. bylo zjištěno, že se jedná o D.T.N., nar. X, trvale bytem N. 18/48, O. Řidiči bylo sděleno jeho přestupkové jednání a jelikož se vším souhlasil, byla mu uložena bloková pokuta ve výši 1.000,- Kč a vypsán pokutový blok na místě zaplacený série DG/1997 č. 0078008-009. Částku ve výši 1.000,- Kč převzal od řidiče po odtržení dílu B, který byl řidiči předán jako doklad zaplacení blokové pokuty. V r. 2006 se na blocích na místě zaplacených řidič nestvrzoval převzetí bloku jeho podpisem. Poté řidič z místa odjel.

- Dne 5.10.2006 byl vypsán blok série DG/1997, G0078008, znějící na jméno D. T. N., datum nar. X, bydliště O., N., č. ŘPX s uvedením doby a druhu přestupku v 9.11 hod., na silnici I/47, Bravantice, znějící na částku 1.000,- Kč, na bloku je uveden § 18 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb. a § 22 odst. 1 a 4 zák. č. 200/1990 Sb. Blok je opatřen podpisem pracovníka orgánu, který pokutu uložil. Na bloku se nenachází kolonka pro podpis přestupce.

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor rozpočtu a účetnictví, Zúčtovací oddělení Ostrava sdělila přípisem ze dne 5.1.2012, že finanční prostředky přijaté za blokovou pokutu jsou příslušníky PČR odváděný na pokladny příslušných ekonomických oddělení v kraji bez identifikace plátce. Dále jsou tyto finanční prostředky v hotovosti odváděny na depozitní účet Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ze kterého jsou následně převáděny na bankovní účet Celního úřadu, v roce 2006 na účet Finančního úřadu v Ostravě. Odvody se provádí vždy jednou měsíčně. Jelikož odváděné hotovosti za pokutové bloky nejsou evidovány podle plátce, nelze jednoznačně určit a doložit, kdy byly finanční prostředky ve výši 1.000,-Kč za blokovou pokutu udělenou žalobci dne 5.10.2006 odvedeny na účet Finančnímu úřadu.

IV.

Podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Podle odst. 2 téhož ustanovení proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat.

Podle § 85 odst. 1 bloky k ukládání pokut (dále jen "pokutové bloky") vydává Ministerstvo financí České republiky. Podle odst. 3 nemůže-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě, vydá se mu blok na pokutu na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě její splatnosti a o následcích

nezaplacení pokuty. Převzetí tohoto bloku pachatel přestupku potvrdí.

V.

Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 23.9.2011 č.j. 8As 69/2011-40 vytkl krajskému soudu, že pro svůj závěr o nepřípustnosti návrhu stěžovatele nevyšel z dostatečných zjištění. Zavázal krajský soud, aby se vypořádal s otázkou, zda je proti rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek nepřípustná žaloba rovněž v případě, kdy je žalobcem zpochybňována samotná skutečnost, že se předmětného přestupku dopustil a poskytl souhlas s jeho projednáním v blokovém řízení .

Krajský soud postupoval ve smyslu stanoviska Nejvyššího správního soudu. Žalobce v žalobě uvedl, že neplatil žádnou finanční částku, nebyla mu předepsána žádná složenka a pokud si vzpomíná, nic ani nepodepisoval. Tvrdil, že blokové řízení nebylo ukončeno a pro jeho konání nebyly dány podmínky. Soud zjistil, že souhlas žalobce s blokovým řízením prokázán nebyl a nelze jej ani (s ohledem na jeho tvrzení uvedené v žalobě) dodatečně prokázat.

Krajský soud odkazuje na právní názor Nejvyššího správního soudu vyslovený ve věci č.j. 9As 25/201-44, č.j. 9 As 75/2010-49. V daném případě se jedná o situaci, kdy je přípustná žaloba proti rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení. Rozhodnutí v blokovém řízení (§ 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb.) je vydáno vystavením pokutového bloku (bloku na pokutu na místě nezaplacenou) a podpisem obviněného z přestupku (viz rozhodnutí NSS ze dne 29.12.2010 č.j. 8As 68/2010-81). Doklad o uložení blokové pokuty žalobci dne 5.10.2006 není žalobcem podepsán.

Žalovaný setrval na tom, že přestupek byl spolehlivě zjištěn a řidič s přestupkem a výši blokové pokuty souhlasil. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje v přípise ze dne 5.1.2012 k dotazu soudu uvedla mimo jiné, že finanční prostředky přijaté za blokovou pokutu jsou příslušníky PČR odváděný na pokladny příslušných ekonomických oddělení v kraji bez identifikace plátce. Odváděné hotovosti za pokutové bloky nejsou evidovány podle plátce, a nelze tudíž jednoznačně určit a doložit, kdy byly finanční prostředky ve výši 1.000,-Kč za blokovou pokutu udělenou žalobci dne 5.10.2006 odvedeny na účet Finančnímu úřadu.

Díl B vydaný v blokovém řízení není opatřen podpisem žalobce a nepodařilo se ani dohledat, zda žalobce skutečně pokutu ve výši 1000,-Kč uhradil, když prostředky přijaté za blokovou pokutu jsou příslušníky PČR odváděný na pokladny příslušných ekonomických oddělení v kraji bez identifikace plátce.

Rozhodnutí v blokovém řízení (§ 84 a násl. zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích) je vydáno vystavením pokutového bloku (bloku na pokutu na místě nezaplacenou) a jeho podpisem obviněným z přestupku.

Za této procesní situace, když nebylo prokázáno, že by žalobce dal souhlas s projednáním přestupku v blokovém řízení ani zda pokutu uhradil, přičemž žalobce popřel, že by pokutu platil, nebylo ani zjištěno kterého dne byla předepsána pokuta odvedena do pokladny ekonomického oddělení, nezbylo soudu než napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit žalované k dalšímu řízení.

V dalším řízení je pak žalovaná vázána právním názorem soudu, (§ 78 odst. 5 s.ř.s.) tedy tím, že napadené rozhodnutí je nezákonné. Pokud žalobce podal návrh na přiznání odkladného účinku žalobě , tento návrh byl vzat zpět, soud proto řízení o odkladném účinku žaloby ve smyslu § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud v souladu s ust. § 60 odst. 1 s.ř.s tak, že žalobci, který měl ve věci úspěch soud přiznal náhradu nákladů řízení ve výši 16.616,-Kč, což představuje zaplacený soudní poplatek z žaloby ve výši 2.000,- Kč a soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 3.000,- Kč. Dále odměnu advokáta dle vyhl. č. 177/1996 Sb. za 4 úkony právní služby po 2.100,-Kč (převzetí a sepis kasační stížnosti 7.2.2011, vyjádření ze dne 5.3.2013 a 11.7.2013), 4x režijní paušál po 300,- Kč, vše 9.600,- Kč, k čemuž náleží 21% DPH, když právní zástupce žalobce doložil , že je plátcem daně z přidané hodnoty, tj. částka 2.016,-Kč, celkem

tedy 16.616,-Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškáni lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označeni rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplaceni soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ostravě dne 22. července 2013

JUDr. Bohuslava Drahošová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru