Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 72/2010 - 35Rozsudek KSOS ze dne 12.09.2011

Prejudikatura

7 As 61/2010 - 89


přidejte vlastní popisek

58 A 72/2010 - 35

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Gottwaldem v právní věci žalobce L. C., bytem Ostrava, Hrabákova 5, proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava, 28. října 117, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13.10.2010 č.j. MSK 150625/2010, ve věci přestupku,

takto:

I. Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 13.10.2010 č.j. MSK 150625/2010 se pro vady řízení zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 2.000,- Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou k soudu v zákonné lhůtě domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 13.10.2010 č.j. MSK 150625/2010, kterým bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Ostravy ze dne 9.7.2010 č.j. SMO/191692/10/DSČ/Dol, jímž byl žalobce uznán vinným,

že dne 28.10.2009 v 12:53 hod. mimo obec O.-S. na silnici č. I/11, ulice R., ve směru

jízdy od O.-P. do O.-V. řídil osobní motorové vozidlo tov. zn. Škoda Superb rz X, přičemž překročil v místě nejvyšší dovolenou rychlost jízdy 90 km/h o 71 km/h a více, neboť silničním rychloměrem Polcam PC 2006 mu byla v uvedeném úseku naměřena rychlost 166 km/h, po odečtení možné odchylky rychloměru 3% tedy rychlost min. 161 km/h, tím porušil § 18 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal přestupek podle § 22 odst. 1 písm. f) bodu 2. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a za to mu byla uložena pokuta ve výši 5.000,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 6 měsíců.

V žalobě žalobce namítá m.j. prekluzi práva přestupek projednat a o něm rozhodnout ve smyslu § 20 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“.

Žalovaný konstatuje, že napadené rozhodnutí nenabylo právní moci do jednoho roku od spáchání přestupku. Má za to, že má-li být napadené rozhodnutí považováno za pravomocné, byť nabylo právní moci po uplynutí prekluzivní lhůty, pak je nelze cestou správního řízení zrušit ani přestupkové řízení zastavit, neb by to odporovalo zásadě ne bis in idem. Navrhuje, nechť je věc posouzena tak, že napadené rozhodnutí právní moci nenabylo (žalovaný by mohl následně opravit doložku právní moci, rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušit a řízení zastavit), proto nechť je žaloba odmítnuta jako předčasná.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu [§ 75 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“)] a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z obsahu správních spisů soud zjistil, že napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno a nabylo tak právní moci dne 29.10.2010.

Podle § 20 odst. 1 věty před středníkem zákona o přestupcích přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok.

Podle ustálené judikatury soudů rozhodujících ve správním soudnictví (která je žalovanému dle obsahu jeho vyjádření známa, proto ji soud na tomto místě podrobně necituje), je pro dodržení uvedené prekluzivní lhůty nutné, aby v jejím rámci nabylo rozhodnutí právní moci.

Nestalo-li se tak, je řízení stiženo vadou, pro kterou je nutno rozhodnutí žalovaného zrušit dle § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s.

Konstrukce navrhovaná žalovaným (dovodit, že právní moci rozhodnutí nikdy nenabylo) nemá oporu v právních předpisech, když zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, váže nabytí právní moci rozhodnutí jen na (ne)možnost řádného opravného prostředku a na doručení rozhodnutí (srov. § 73

odst. 1 správního řádu). Zabýval-li se žalovaný možností, jak situaci řešit na půdě správního řízení, pak jediným možným postupem je dle soudu závěr, že rozhodnutí není v souladu s právními předpisy (zde s § 20 zákona o přestupcích), a proto je na místě přezkumné řízení podle § 94 a násl. správního řádu, které lze vést i po právní moci rozhodnutí. Zprávu o vedení přezkumného řízení však zdejší soud

od podání žaloby dosud (t.j. po dobu více než 1 roku) neobdržel.

Krajský soud proto napadené rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. c) s.ř.s. zrušil a podle § 78 odst. 4 s.ř.s. vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z procesního úspěchu žalobce ve sporu, kdy žalobci tak dle § 60 odst. 1 s.ř.s. vzniklo vůči žalovanému právo na náhradu nákladů řízení. Náklady žalobce tvoří dle obsahu spisu toliko zaplacený

soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč; soud proto uložil žalovanému zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení tuto částku. Vzhledem k odlišné úpravě s.ř.s. a o.s.ř., týkající se nabytí právní moci rozhodnutí (srov. § 54 odst. 5 s.ř.s., § 159, § 160 odst. 1 o.s.ř.), uložil soud žalovanému povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 12. září 2011

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Jiří Gottwald, v. r. Marcela Jánová
samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru