Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 65/2010 - 34Rozsudek KSOS ze dne 11.08.2011


přidejte vlastní popisek

58A 65/2010 – 34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem

v právní věci žalobce R. K., zastoupeného JUDr. Petrem Konečným, advokátem se

sídlem Praha 1, Revoluční 8, proti žalovanému Krajskému úřadu

Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, se sídlem

Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 117, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 19.8.2010

č.j. MSK 121839/2010, sp. zn. DSH/30431/2010/Már, o dopravním přestupku,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 19.8.2010 č.j. MSK 121839/2010, sp. zn. DSH/30431/2010/Már žalovaný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Kopřivnice č.j. 775-453/2009/OSČ&34380/2010/Šmiř ze dne 21.6.2010, kterým byl žalobce uznán vinným z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 22 odst. 1 písm. f) bod 7 zákona o přestupcích, kterého se měl dopustit tím, že dne 5.9.2009 ve 12:15 hodin řídil motorové vozidlo tov. zn. Audi, rz. X na silnici I/58, za obcí L. poblíž D. ve směru jízdy na P. takovým způsobem, že se neřídil svislou dopravní značkou B21a (zákaz předjíždění), která řidiči zakazuje předjíždět motorové vozidlo vlevo a s uvedeným vozidlem předjížděl jiná, před sebou jedoucí motorová vozidla rz. X, X a X v zákazu předjíždění, kde je předjíždění zakázáno svislou dopravní značkou č. B21a, tj. zákaz předjíždění. Žalobce tak měl porušit ust. § 4 písm. c) zákona o silničním provozu a za uvedený přestupek mu byla dle ust. § 22 odst. 7 zákona o přestupcích uložena pokuta ve výši 7.500,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců. Současně byl žalobce zavázán zaplatit náklady řízení paušální částkou 1.000,- Kč.

Žalobce proti uvedenému rozhodnutí podal včasnou žalobu. Žalovanému vytýkal, že docházel z úředních záznamů policistů pořízených dne 6.9.2009 a z výpovědí policistů K. a K., kteří však vypovídali pouze na základě skutečností uvedených ve spisovém materiálu, přičemž policisté si již průběh události nepamatují a nepamatují si, ani jaké vozidlo stavěli a o jaký přestupek se jedná. Policista K. při svědecké výpovědi odkázal na jím vyhotovený spisový materiál, jelikož s odstupem času není schopen o této skutečnosti vypovídat. Žalobce má za to, že oba správní orgány tak vycházely z nevěrohodných výpovědí obou policistů, ze spisového materiálu, který neobsahuje fotodokumentaci a jiných důkazních materiálů prokazujících jeho vinu. Žalobce popírá tvrzení žalovaného o tom, že by v řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, které by zpochybnily pravdivost obsahu úředních záznamů. Prokázána byla jen ta skutečnost, že žalobce dne 5.9.2009 ve 12:15 hodin pouze řídil motorové vozidlo tov. zn. Audi, rz. X na silnici č. I/58. Rozhodnutí správního orgánu I. stupně je nezákonné, neboť dle žalobce bylo vydáno v rozporu s ust. § 2 a § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a v důsledku toho, též v rozporu s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 19.8.2010 č.j. MSK 121839/2010, sp. zn. DSH/30431/2010/Már připojeným správním spisem žalovaného téhož čísla jednacího, jakož i připojeným správním spisem Městského úřadu Kopřivnice sp. zn. 775-453/2009/OSČ/Šmiř a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Při řízení o žalobě žalobce vycházel přitom krajský soud z ust. § 65 a násl. s.ř.s. a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného v souladu s ust. § 75 s.ř.s.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného správního spisu Městského úřadu Kopřivnice vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že obsahuje úřední záznam ze dne 17.9.2009 podepsaný nstržm. J. K., v němž je uvedeno, že dne 5.9.2009 ve 12:15 hodin na silnici č. I/58 za obcí L. ve směru k obci P. společně s pprap. K. spatřili osobní automobil šedé barvy Audi rz. X, které předjíždí jiná motorová vozidla (rz. X, X, X) v úseku, kde je to zakázáno dopravní značkou B21a – zákaz předjíždění. Vydali se za uvedeným vozidlem, které v obci P. u železničního přejezdu zastavili. V řidiči byl zjištěn žalobce R. K., kterému bylo sděleno, že předjížděl jiná motorová vozidla za obcí L. v úseku, kde je to zakázáno dopravní značkou B21a – zákaz předjíždění a že tak nerespektoval ust. § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a že je podezřelý ze spáchání přestupku podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 7 zákona č. 200/1990 Sb. Poté vypsal oznámení přestupku a předložil ho žalobci s tím, že se má z obsahem seznámit a že může k celé věci podat vyjádření na rubu tiskopisu, čehož využil. Stejného obsahu je i další úřední záznam ze dne 6.9.2009 podepsaný pprap. M. K.. Shodné údaje jsou dále uvedeny na oznámení o přestupku ze dne 5.9.2009, na jehož zadní straně žalobce uvedl, že na požádání nebyl předložen žádný důkaz o porušení pravidel silničního provozu a že v dané obci jel podle předpisů. Správní spisu obsahuje úřední záznamy datované dnem 21.1.2010, které jsou podepsány nstržm. J. K. a pprap. M. K. a v těchto záznamech je uvedeno, že 5.9.2009 v obci L. na silnici I. třídy č. 58 ve směru jízdy k obci P. předjížděl žalobce se svým vozidlem Audi rz. X MPZ CZ jiná motorová vozidla (rz. X, X, X) v úseku, kde je to zakázáno dopravní značkou B21a – zákaz předjíždění. Jednalo se o přenosnou dopravní značku, která byla umístěna na silnici u krajnice vozovky. Dopravní značení bylo postaveno se začátkem u plotu zahrady po pravé straně silnice ve směru jízdy vozidla, které řídil žalobce. Jedná se o první oplocený pozemek za obcí L.. V tomto úseku byla snížena rychlost vozidel na 50 km/h z důvodu vyjíždění vozidel ze stavby. Vozidlo bylo zastaveno u autobusové zastávky cca 400 m za dopravní značkou ve směru jízdy. Pprap. K. řidiči vozidla Audi vysvětlil podstatu přestupku a vypsal tiskopis oznámení přestupku, který řidiči předložil s tím, že se má s obsahem seznámit a že se může k celé věci vyjádřit. Uvedené úřední záznamy jsou doplněny mapkou s vyznačením umístění dopravní značky B 21a a místa zastavení vozidla žalobce. Dne 3.3.2010 proběhlo ústní jednání před správním orgánem I. stupně a z protokolu o tomto jednání je zjistitelné, že při něm byly přečteny shora citované listinné důkazy za přítomnosti žalobce, který uvedl, že k nim žádné připomínky nemá. Stejně tak nemá další návrhy na dokazování a že přestupku si není vědom. U dalšího ústního jednání správního orgánu I. stupně dne 1.4.2010 byli jako svědci vyslechnuti pprap. M. K. a nstržm. J. K.. Z výpovědi svědka K. soud zjistil, že si v podstatě vzpomíná že 5.9.2009 okolo 12:15 hodin prováděl běžnou hlídkovou činnost. Zda to bylo v rámci nějaké bezpečnostní akce, by se dalo dohledat v evidenci. Činnost prováděl s nstržm. K.. Přesně si nepamatuje hodinu, kdy zjistil přestupkové jednání, v tomto směru odkázal na oznámení přestupku. Byli za obcí L., stáli v odbočce u jízdního pruhu od P. a naproti ve směru jízdy za protější odbočkou byla umístěna dopravní značka zákaz předjíždění. Svědek si nepamatuje, kolik jelo kolem vozidel, jedno z nich začalo ostatní předjíždět za zmíněnou značkou. Vzdálenost za značkou si rovněž nepamatuje a nevzpomíná si již, kde přesně auto zastavili. Má za to, že tomu bylo u železničního přejezdu v P., ale možná se plete. S odstupem času si již nepamatuje typ a rozpoznávací značku předmětného vozidla, není si jistý, ale má za to, že to byl on, kdo prováděl totožnost řidiče. K tomu uvedl, že doklady totožnosti osoby řidiče patřili řidiči, zda tomu tak bylo i s doklady k vozidlu, si již nepamatuje. Nepamatuje si také dnes již totožnost osoby řidiče a není si jist, zda by tuto osobu poznal ještě dnes. Neví, zda v zastaveném vozidle kromě řidiče, byly ještě další osoby. Přestupkové jednání bylo zadokumentováno oznámením o přestupku, které postoupil svědek do správního řízení. Posléze posílal ještě nějaké doplnění a plánek. Potvrdil, že jím vyhotovené a shromážděné podklady souvisejí s přestupkovým jednáním a také prohlásil, že v těchto písemnostech zaznamenané skutečnosti jsou úplné a pravdivé. Svědek odpověděl kladně na otázku, že dopravní značení, které je v jím vyhotovených podkladech a písemnostech zaznamenáno, bylo takto vyznačeno i osazeno v době, kdy zjistili předmětné přestupkové jednání. Svědek si je zcela jistý, že ze strany řidiče skutečně došlo k nedovolenému předjíždění v úseku, kde to bylo zakázáno svislou dopravní značkou č. B 21a (zákaz předjíždění). Pokud si dobře vzpomíná, nákladní vozidlo v místě dopravní značky nejelo a značka nebyla zakrytá. Ze svědecké výpovědi nstržm. J. K. soud zjistil, že 5.9.2009 okolo 12:15 hodin vykonával společně s pprap. K. dohled nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu podle instruktáže v K.-L.. Viděli, že vozidlo předjíždí v zákazu předjíždění za cedulí konec obce L. a jede ve směru na P.. Na typ a rozpoznávací značku tohoto vozidla si nepamatuje, to je uvedeno v úředním záznamu, který vyhotovil a v němž jsou uvedena i vozidla, která byla předjížděna. Na totožnost osoby řidiče si již nepamatuje a po tak dlouhé době by jej dnes již nepoznal. Řidič ve vozidle neměl žádné další osoby. Svědek dále potvrdil, že shromážděné a vyhotovené podklady včetně úředního záznamu, souvisejí se zjištěným přestupkovým jednáním a zaznamenané skutečnosti ohledně takto zjištěného přestupkového jednání jsou úplné a pravdivé. Dopravní značení bylo vyznačeno a osazeno v době, kdy zjistili přestupkové jednání tak, jak je zaznamenáno ve vyhotovených podkladech a písemnostech. Je si zcela jistý, že ze strany řidiče skutečně došlo k nedovolenému předjíždění v úseku, kde to bylo zakázáno svislou dopravní značkou č. B 21a. Tuto značku řidič před započetím předjíždění neměl zakrytou. V témže protokolu o jednání je také zjistitelné, že žalobce při tomto jednání vznesl připomínku, že ani jeden z policistů si není jist a nepamatuje si, jaké zastavené vozidlo kontrolovali. Součástí správního spisu Městského úřadu Kopřivnice je jeho rozhodnutí ze dne 21.6.2010, odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí prostřednictvím zvoleného zástupce, přípis správního orgánu I. stupně o předložení tohoto odvolání ze dne 15.7.2010, o kterém rozhodl žalovaný napadeným rozhodnutím. Co se týče správního spisu žalovaného, jeho součástí je stejnopis odvolání žalobce proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, jakož i stejnopis žalobou napadeného rozhodnutí, které podle doručenky bylo doručeno jeho zástupkyni dne 23.8.2010.

V projednávané věci žalobce žalovanému správnímu orgánu vytýkal, že vycházel z úředních záznamů policistů pořízených dne 6.9.2009, avšak nevycházel z jejich výpovědí, ze kterých vyplynulo, že si již na průběh událostí nepamatují, stejně tak, že si nepamatují, jaké vozidlo stavěli a o jaký přestupek se jedná. Žalobce má za to, že oba správní orgány vycházely z neúplných důkazů, tj. nevěrohodných výpovědí policistů a ze spisového materiálu, který neobsahuje fotodokumentaci, ani jiné důkazní materiály o vině žalobce. Přestupek podle něj tedy nebyl spolehlivě zjištěn. Jak ovšem vyplynulo z obsahu shora uvedeného správního spisu Městského úřadu Kopřivnice, předmětný přestupek včetně identifikace žalobce a jeho vozidla, je bez jakýchkoliv pochybností zaznamenán v úředních záznamech ze dne 17.9.2009 a 6.9.2009, které vyhotovili zasahující policisté a stejně tak je tomu i v oznámení přestupku vyhotoveném 5.9.2009. Uvedené záznamy pak byly doplněny úředními záznamy ze dne 21.1.2010, které v podstatě doplňují úřední záznamy ze září 2009. Z těchto úředních záznamů vyplývá jednoznačně přestupkové jednání žalobce, které je mu vytýkáno v rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 21.6.2010, a to, že 5.9.2009 ve 12:15 hodin řídil motorové vozidlo tov. zn. Audi, rz. X na silnici č. I/58 za obcí L. poblíž D. ve směru jízdy dále na P. takovým způsobem, že se neřídil svislou dopravní značkou č. B 21a (zákaz předjíždění), která zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo a z uvedeným motorovým vozidlem nedovoleně předjížděl jiná, před sebou jedoucí motorová vozidla (rz. X, X a X) v zákazu předjíždění, kde je předjíždění zakázáno uvedenou svislou značkou č. B21a. Uvedené úřední záznamy a oznámení přestupku nebyly v průběhu správního řízení, jak vyplývá zejména z obsahu správního spisu Městského úřadu Kopřivnice, nijak zpochybněny. Naopak oba slyšení svědkové pprap. M. K. a nstržm. J. K. potvrdili jejich správnost a odkazovali na ně. Žalobci lze přisvědčit v tom, že si tito svědkové detailně nepamatovali detaily ohledně předmětného přestupku a že v tomto směru odkazovali na vyhotovený spisový materiál. S žalobcem však nelze souhlasit, že z tohoto důvodu jsou jejich výpovědi nevěrohodné. Žalobce se přestupku dopustil 5.9.2009 a správní orgán I. stupně provedl výslech jmenovaných svědků 21.6.2010, tedy více než po 8 měsících. Je proto logické, že si svědkové s odstupem času na detaily pamatovat v době své svědecké výpovědi nemohli. Podstatné však je to, že nevypověděli nic, co by popíralo údaje uvedené v listinných důkazech. Krajský soud se proto ztotožňuje se závěrem žalovaného správního orgánu v tom, že v projednávané věci nebyly porušeny základní zásady činností správních orgánů uvedené v ust. § 2 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění), ani ust. § 3 téhož zákona, dle kterého má správní orgán postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.

Se zřetelem k výše uvedenému krajský soud shledal žalobu žalobce jako nedůvodnou a v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. ji zamítl.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v tomto řízení úspěch neměl a žalovaný se tohoto práva výslovně vzdal.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, a to písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžoval sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 11. srpna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petr Indráček, v. r. Marcela Jánová samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru