Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 6/2012 - 36Rozsudek KSOS ze dne 30.10.2012


přidejte vlastní popisek

58A 6/2012-36

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce B. A., státní příslušnost Irán, t.č. PoS Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1000, Kostelec nad Orlicí, proti žalované Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odboru cizinecké policie, PO BOX 3, Frýdek-Místek, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 21.12.2011

č.j. KRPT-111707/ČJ-2011-070022-SV, o prodloužení doby zajištění za účelem správního vyhoštění,

takto:

I. Rozhodnutí žalované se zrušuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 21.12.2011 č.j. KRPT-111707/ČJ-2011-070022-SV, jímž bylo rozhodnuto o prodloužení doby zajištění žalobce za účelem správního vyhoštění. Své rozhodnutí žalovaná odůvodnila tím, že v dosavadní době zajištění žalobce se nepodařilo realizovat rozhodnutí o správním vyhoštění, neboť žalobce si dne 21.11.2011 podal žádost o mezinárodní ochranu. Žalobce v žalobě vytýkal

Pokračování -2- 58A 6/2012

žalované porušení ust. § 124 zákona o pobytu cizinců na území ČR ve spojení s článkem 15 odst.1 a 4 tzv. Návratové směrnice, tedy směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16.12.2008 o společných normách a postupech v členských státech při navrácení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a dále porušení čl. 5 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech z roku 1950. Toto porušení spatřoval žalobce v tom, že v době vydání napadeného rozhodnutí žalované neexistoval v jeho případě reálný předpoklad, že k jeho vyhoštění do země původu by mohlo dojít ještě v době zajištění, která nesmí přesáhnout 180 dnů.

Žalovaná ve svém písemném vyjádření ze dne 27.1.2012 k podané žalobě uvedla, že v případě žalobce bylo vydáno rozhodnutí Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje pod č.j. KRPT-111707/ČJ-2011-070022-SV o správním vyhoštění v souladu s ust. § 119 odst. 1 písm. c) bod 1,2 zákona č.

326/1999 Sb. a byla stanovena doba, po kterou nelze žalobci umožnit vstup na území členských států Evropské Unie v délce tří let. Dne 7.11.2011 žalovaná rovněž rozhodla o zajištění žalobce podle ust. § 124 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb. Napadeným rozhodnutím pak žalovaná prodloužila dobu zajištění žalobce za účelem správního vyhoštění o 60 dnů s odkazem na ust. § 124 odst. 3 zák. č. 326/1999 Sb.

V průběhu řízení o zajištění žalobce za účelem správního vyhoštění uplynula celková doba jeho zajištění, po kterou mohl být žalobce zajištěn a která je stanovená v ust. § 125 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., v platném znění v délce 180 dnů a počítá se od okamžiku omezení svobody.

Ze sdělení žalované ze dne 8.10.2012 krajský soud zjistil, že žalobce byl propuštěn ze Zařízení pro zajištění cizinců Bělá – Jezová dne 27.6.2012 na základě příkazu k propuštění cizince ze zajištění v zařízení Bělá – Jezová a byl předán Ministerstvu vnitra ČR. Ministerstvo vnitra ČR žalobce dne 27.6.2012 dopravilo do Pobytové střediska Kostelec nad Orlicí. Za situace, kdy již uplynula povolená celková doba zajištění ve smyslu ust. § 125 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., v platném znění a žalobce byl ze Zařízení pro zajištění cizinců propuštěn, stalo se rozhodnutí žalované bezpředmětným a soud je proto bez dalšího zrušil.

Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť prokazatelné náklady účastníkům v souvislosti s tímto řízením nevznikly (ust. § 60 odst. 1 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, a to písemně, ve dvojím vyhotovení.

V Ostravě, dne 30. října 2012

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru