Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 59/2013 - 44Rozsudek KSOS ze dne 24.09.2015

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 As 235/2015

přidejte vlastní popisek

58A 59/2013-44

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní

věci žalobce Ing. M. R., zastoupeného Mgr. Petrem Kaustou, advokátem se sídlem

Ostrava-Moravská Ostrava, Čs. legií 5, proti žalovanému Krajskému úřadu

Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, se sídlem

Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 117, o žalobě proti rozhodnutí ze dne

19.11.2013 č.j. MSK 151311/2013, sp. zn. DSH/35085/2013/Bla, o dopravním

přestupku,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 19.11.2013 č.j. MSK 151311/2013, sp. zn. DSH/35085/2013/Bla žalovaný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Havířova ze dne 2.10.2013 č.j. OVV1/14367/2013-14. Tímto rozhodnutím správní orgán I. stupně uznal žalobce vinným z přestupku, kterého se měl dopustit tím, že dne 31.1.2013 kolem 16.20 hod. v Havířově na ulici Okrajové řídil motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, RZ: X, aniž by byl držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění, neboť toto řidičské oprávnění pozbyl rozhodnutím Magistrátu města Ostravy č.j. OD/1/6638/03/SŘ-RL, kterým mu byla uložena sankce zákazu činnosti 12 měsíců od 30.12.2003 do 30.12.2004 a po výkonu tohoto zákazu činnosti nepožádal o vrácení řidičského oprávnění. Tímto jednáním měl porušit ust. § 3 odst. 3, písm. a) zákona o silničním provozu. Za uvedený přestupek byla žalobci udělena pokuta ve výši 25.000,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 12 měsíců. Žalobce byl dále zavázán zaplatit náklady správního řízení paušální částkou 1.000,- Kč.

Žalobce proti uvedenému rozhodnutí podal včasnou žalobu, ve které namítal, že v červenci 2003 (tedy v době, kdy mu byl uložen zákaz činnosti na 12 měsíců od 31.12.2003 do 30.12.2004) požádal o upuštění od zbytku trestu a současně žádal o vrácení řidičského oprávnění. Jeho žádosti bylo vyhověno a řidičské oprávnění

nabyl zpět; byl mu vrácen i řidičský průkaz, který mu byl předtím zadržen. V jeho evidenční kartě řidiče není však žádný záznam o jeho žádosti o rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění. O tom, že není podle evidence držitelem příslušného oprávnění, se žalobce dozvěděl, až tehdy, když byl kontrolován hlídkou Policie ČR. V rámci dokazování navrhoval, aby byl ztotožněn pracovník, který vydával rozhodnutí o tom, že pozbývá řidičské oprávnění. Správní orgán tento důkaz odmítl provést s tím, že by si na to svědek stejně nepamatoval. Stejně tak žalobce navrhoval provedení důkazu dotazem na Magistrát města Ostravy, zda eviduje řízení o žádosti o prominutí zbytku trestu zákazu činnosti a případně, zda se v archivu nemůže nalézat spisová dokumentace. Podle žalobce měl správní orgán také vyslechnout jím navrhované svědky, kteří měli prokázat, že po vrácení řidičského průkazu a nabytí řidičského oprávnění řídil vozidlo na dovolenou do Rakouska. Závěrem své žaloby žalobce namítl, že není v jeho případě naplněna subjektivní stránka přestupku – zavinění, když po celých devět let jej nikdo neupozornil na to, že není držitelem řidičského oprávnění a nevyzval jej k podání žádosti o vrácení řidičského průkazu.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 19.11.2013 č.j. MSK 151311/2013, sp. zn. DSH/35085/2013/Bla, připojeným správním spisem žalovaného téže spisové značky, správním spisem Magistrátu města Havířova, odboru vnitra a živnostenský úřad č.j. VV/14367/13 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Při řízení o žalobě žalobce vycházel přitom krajský

soud z ust. § 65 a násl. s.ř.s. a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného v souladu s ust. § 75 s.ř.s.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného správního spisu správního orgánu I. stupně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno následující:

- z úředního záznamu ze dne 31.1.2013, že v tento den v 16.20 hod. v Havířově na ulici Okrajové, poblíže křižovatky s ulici Těšínskou kontrovala hlídka Policie ČR osobní motorové vozidlo žalobce tovární značky Škoda Fabia, RZ: X, kdy bylo zjištěno lustrací, že žalobce má platnou blokaci řidičského oprávnění, že toto řidičské oprávnění pozbyl, byť sankci spočívající v zákazu řízení motorových vozidel již vykonal, nevykonal však zákonem stanovenou zkoušku a nepotvrdil zdravotní způsobilost k vrácení řidičského oprávnění, tedy vykonával činnost, pro kterou pozbyl oprávnění podle jiného právního předpisu. Zákaz řízení motorových vozidel měl vydán Magistrátem města Ostrava dne 2.11.2003 č.j. OD/1/6638/03/SŘ-RL v délce 12 měsíců v době od od 30.12.2003 do 30.12.2004;

- z rozhodnutí Magistrátu města Ostravy ze dne 30.12.2003 č.j. OD/1/6638/03/SŘ-RL, že žalobce byl uznán tímto rozhodnutím vinným z přestupku tím, že dne 2.11.2003 kolem 11.45 hodin řídil v Moravské Ostravě na ulici Sokolské vozidlo SPZ X, kdy byl zastaven a kontrolován hlídkou Policie ČR a byla u něj provedena orientační dechová zkouška přístrojem Dräger, která byla pozitivní s naměřenou hladinou 1,50 g/kg alkoholu v dechu, kdy výzvu k lékařskému vyšetření a odběr krve odmítl. Tím porušil ust. § 5 odst. 2, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a naplnil tak skutkovou podstatu přestupku ve smyslu ust. § 22 odst. 1, písm. f) a § 30 odst. 1, písm. ch) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Žalobci podle § 30 odst. 2, zákona o přestupcích, byla uložena pokuta ve výši 7.000,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 12 měsíců;

- z výpisu z evidenční karty žalobce ze dne 4.2.2013, že s datem 26.2.2004 v něm byla vyznačena „blokace ŘO – pozbytí ŘO“ a že žalobce má zaevidován zákaz řízení motorových vozidel v době od 30.12.2003 do 30.12.2004. V témže výpisu je zaevidována blokace řidičského oprávnění z důvodu zákazu činnosti bez vyznačení navrácení tohoto oprávnění;

- z přípisu Policie ČR, Obvodní oddělení Havířov-Město ze dne 20.2.2013, že věc přestupku žalobce ze dne 31.1.2013 byla odevzdána Magistrátu města Havířova, odboru vnitra a živnostenského úřadu;

- z protokolu o ústním jednání ze dne 23.4.2013 před správním orgánem I. stupně, že žalobce při něm uvedl, že při kontrole hlídkou Policie ČR dne 2.11.2003

mu byl odebrán řidičský průkaz. Následně obdržel rozhodnutí magistrátu o tom, že má zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 1 roku a poté rozhodnutí o tom, že mu bylo odňato řidičské oprávnění. Po polovině trestu se dostavil na magistrát, aby zažádal o upuštění zbytku tohoto trestu a sepsal na místě žádost, přičemž mu pracovnice magistrátu, jejíž jméno si nepamatuje, sdělila, že mu zavolá, kdy si může přijít. Poté, kdy mu zavolala, si žalobce na magistrátu převzal řidičský průkaz. Od té doby v dané věci nic neřešil, neboť měl za to, že mu bylo řidičské oprávnění řádně vráceno. Když jej hlídka policie zastavila dne 31.1.2013 a sdělila, že není držitelem řidičského oprávnění, tak jej to překvapilo a šel na Magistrát do Ostravy celou záležitost řešit. Bylo mu řečeno, že paní, která mu řidičský průkaz vracela, již na magistrátu nepracuje a že má blokaci řidičského oprávnění v kartě řidiče;

- dne 29.4.2013 vydal Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad rozhodnutí, kterým žalobci uložil pokutu ve výši 25.000,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 12 měsíců za přestupek spáchaný tím, že dne 31.1.2013 kolem 16.20 hod. v Havířově na ulici Okrajové řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění, neboť toto řidičské oprávnění pozbyl rozhodnutím Magistrátu města Ostrava č.j. OD/1/6638/03/SŘ-RL, kdy mu byl uložen zákaz činnosti na dobu 12 měsíců od 30.12.2003 do 30.12.2004 a po uplynutí tohoto trestu nepožádal o vrácení řidičského oprávnění;

- proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podal žalobce prostřednictvím právního zástupce odvolání ze dne 3.6.2013, o kterém žalovaný rozhodl rozhodnutím ze dne 17.7.2013 tak, že jej zrušil a věc vrátil k novému projednání správnímu orgánu I. stupně. V odůvodnění tohoto rozhodnutí žalovaný tehdy uvedl, že je třeba prošetřit skutečný fyzický obsah evidenční karty řidiče, tedy žalobce.

Součástí správního spisu je další výpis z evidenční karty žalobce ze dne 20.8.2013, kde v části o evidenci blokace řidičského oprávnění je uvedena doba od 26.2.2004 do 18.6.2013, protokol o ústním jednání správního orgánu I. stupně ze dne 25.9.2013, rozhodnutí tohoto správního orgánu ze dne 2.10.2013. Tímto rozhodnutím byl žalobce opětovně uznán vinným ze shora uvedeného přestupku a byla mu uložena pokuta ve výši 25.000,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 12 měsíců. Součástí správního spisu žalovaného je pak odvolání proti tomuto rozhodnutí ze dne 18.10.2013, o kterém rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 19.11.2013.

Krajský soud učinil dotaz na Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností o podání sdělení, zda existuje správní spis ve věci přestupku žalobce, o kterém bylo rozhodnuto rozhodnutím tohoto správního orgánu ze dne 30.12.2003 a

v návaznosti na sankci spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel bylo žalobci vydáno rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění ze dne 26.2.2004. Současně byl tento správní orgán požádán, zda je možno dohledat žádost žalobce o vrácení řidičského oprávnění, kterou měl podat v roce 2004 a zda je možno identifikovat úřední osobu, která s žalobcem v této věci jednala. Uvedený správní orgán soudu sdělil, že žádost o vrácení řidičského oprávnění žalobce a doklad nebo zápis o zadržení nebo odevzdání řidičského průkazu z roku 2004 se ve spise žalobce

nenachází. Současně soudu sdělil, že řidičská oprávnění byla žalobci vrácena na základě rozhodnutí č.j. SMO/198845/13/DSČ/Juh/ZSK ze dne 12.6.2013, které nabylo právní moci dne 187.6.2013 a toto rozhodnutí ve fotokopii krajskému soudu připojil. Dále také předložil žádost o vrácení řidičského oprávnění, kterou podal žalobce dne 30.5.2013.

První žalobní námitkou žalobce bylo jeho tvrzení, že poté, kdy mu byla uložena mimo jiné sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 12 měsíců rozhodnutím Magistrátu města Ostravy na dobu 30.12.2003 do 30.12.2004, žádal v červenci 2003 o upuštění zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel a o vrácení řidičského oprávnění, v čemž mu bylo vyhověno a dostal zpět řidičský průkaz. Tato skutečnost však v řízení nebyla prokázána. Podle ust. § 92 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění, o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti rozhoduje správní orgán na návrh osoby, jíž byla tato sankce uložena. Jedná se přitom o správní orgán, který přestupek projednal v I. stupni. Ve smyslu ust. § 119 odst. 2, písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění v té době, by tato skutečnost musela být zaznamenána do registru řidičů. V registru řidičů se však žádný záznam o této skutečnosti nenachází, naopak v evidenční kartě žalobce je blokace zaznamenána od 26.2.2004 až do 18.6.2013, tedy až do dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Magistrátu města Ostravy o vrácení řidičského oprávnění č.j. SMO/198845/13/DSČ/Juh/ZSK. Konečně uvedenou tvrzenou skutečnost žalobce o podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění a upuštění od výkonu zbytku sankce

nebylo možno ověřit ani ze spisové dokumentace ve věci přestupku ze dne 31.1.2013, neboť tato dokumentace byla již dle sdělení Magistrátu města Ostravy skartována.

Žalobce vytýkal správním orgánům, že neprovedly důkaz výslechem úřední osoby Magistrátu města Ostravy, která s ním měla jednat ve věci upuštění od zbytku trestu. Správní orgán I. stupně tento důkazní návrh považoval za nadbytečný s logickým odůvodněním, že by si zcela jistě s odstupem 9 let nemohla na osobu žalobce a jeho žádost o upuštění zbytku trestu pamatovat. S tímto odůvodněním krajský soud zcela souhlasí, neboť od poloviny roku 2004 do vydání rozhodnutí správního orgánu I. stupně dne 2.10.2013 uplynula doba více než 9 let. Krajský soud k tomu navíc poznamenává, že Magistrát města Ostravy mu k dotazu bližší údaje o této osobě nesdělil a nepochybně ani nebyl schopen sdělit, navíc nejen s přihlédnutím nejen k dlouhé době, která od poloviny roku 2004 uplynula, ale i k poměrně rozsáhlé agendě dopravně správních činností, kterou podle sdělení zástupce žalovaného na tomto pracovišti zajišťuje přibližně 80 úředních osob.

Ve shodě se správními orgány hodnotí krajský soud jako nedůvodný i důkazní návrh výslech navrhovaných svědků V. K. a R. K., kteří měli potvrdit to, že žalobce řídil při cestě do Rakouska vozidlo, neboť i při potvrzení této skutečnosti by stěží mohli dosvědčit, že bylo žalobci v průběhu roku 2004 po uplynutí poloviny trestu, řádně vráceno řidičské oprávnění. Krajský soud tedy uzavírá ve shodě se správními orgány, že vrácení řidičského oprávnění mohlo být ve správním řízení i v tomto přezkumném soudním řízení prokázáno předložením předmětného správního rozhodnutí.

Další žalobní námitkou, se kterou krajský soud rovněž nemůže souhlasit, je to, že v projednávané věci nebyla naplněna subjektivní stránka přestupku, tedy zavinění. Žalobce v tomto směru namítal, že po celých 9 let jej nikdo neupozornil na skutečnost, že není držitelem řidičského oprávnění a nevyzval jej k podání žádosti o navrácení tohoto řidičského oprávnění. Dle názoru krajského soudu byl v daném

případě přestupek žalobce spáchán minimálně ve formě nevědomé nedbalosti, tj. byť žalobce nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl (ust. § 4 odst. 1, písm. b/ přestupkového zákona).

Se zřetelem k výše uvedenému krajský soud shledal žalobu žalobce jako nedůvodnou a v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. ji zamítl.

Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v tomto řízení úspěch neměl a žalovaný se práva náhrady nákladů řízení výslovně vzdal.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, a to písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 24. září 2015

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru