Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 5/2013 - 28Rozsudek KSOS ze dne 06.08.2015

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 200/2015

přidejte vlastní popisek

58A 5/2013-28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem

v právní věci žalobce P. K., zastoupeného JUDr. Richardem Pustějovským,

advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Matiční 730/3, proti žalovanému

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního

hospodářství, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 117, o žalobě proti

nedatovanému rozhodnutí č.j. MSK 164889/2012, sp. zn. DSH/39233/2012/Zez, o

dopravním přestupku,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím č.j. MSK 164889/2012, sp. zn. DSH/39233/2012/Zez žalovaný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností č.j. SMO/368855/12/DSČ/Škr ze dne 8.11.2012, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 125c odst. 1, písm. a), bod 1. zákona o silničním provozu, kterého se měl dopustit tím, že dne 10.7.2012 v 15.10

Pokračování - 2 - 58A 5/2013

hod. v Olomouci na ul. U Podjezdu, ve směru jízdy od ulice Palkovické k ulici Pasteurově, řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Daimlerchrysler, VIN WDB2304671F093305, na kterém v rozporu se zvláštním právním předpisem nebyly umístěny tabulky registrační značky. Za tento přestupek mu byla uložena pokuta ve výši 6.000,- Kč a sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 6 měsíců. Tímtéž rozhodnutím byl žalobce zavázán k náhradě nákladů správního řízení paušální částkou 1.000,- Kč.

Žalobce proti uvedenému rozhodnutí podal včasnou žalobu, ve které namítal, že správní orgány obou stupňů neúplně zjistily skutkový stav věci a dospěly k nesprávným právním závěrům. Správní orgán se nezabýval doplněním jeho odvolání ze dne 10.1.2013 a současně neuvedl datum, kdy o věci samé rozhodl. Dále žalobce namítal, že nebyla naplněna skutková podstata přestupku podle ust. § 125 odst. 1, písm. a), bod 1. zákona o silničním provozu. Jeho vozidlo bylo dne 10.7.2012 v 15.10 hod. opatřeno registrační značkou X, ke které byl vystaven nejprve technický průkaz SRN č. X a také technický průkaz ČR č. X, který opravňoval k užití vozidla a provozu na pozemních komunikacích v rámci EU. Podle žalobce není také bez významu, že vozidlo bylo řádně pojištěno pro provoz na pozemních komunikacích v České republice dne 1.7.2012 u České pojišťovny a.s. a to na základě identifikace dle zvláštní registrační značky.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalovaného č.j. MSK 164889/2012, sp. zn. DSH/39233/2012/Zez, připojeným správním spisem žalovaného téže spisové značky a připojeným správním spisem Magistrátu města Ostravy sp. zn. S-SMO/285555/2012/DSČ a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Při řízení o žalobě žalobce vycházel přitom krajský soud z ust. § 65 a násl. s.ř.s. a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného v souladu s ust. § 75 s.ř.s.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného správního spisu Magistrátu města Ostravy vzal v daném případě krajský soud za prokázáno následující:

- z oznámení přestupku ze dne 10.7.2012, že žalobce v tento den v 15.10 hod. řídil vozidlo Daimlerchrysler (Mercedes SL 350) v Olomouci v ulici U Podjezdu ve směru jízdy k ulici Komenského, jehož registrační značky měly platnost do 14.6.2012. Oznámení je podepsáno policistou a obsahuje i podpis žalobce bez jeho vysvětlení;

- z úředního záznamu o vydání – odnětí věci, že žalobce byl vyzván k vydání dvakrát tabulky převozní registrační značky X s platností do 14.6.2012;

- z úředního záznamu ze dne 10.7.2012 podepsaného nstržm. P. Z., že obsahuje tentýž přestupek, jak výše uvedeno;

- z oznámení o zahájení řízení ze dne 23.7.2012 vydaného Magistrátem města Olomouce, odborem agendy řidičů a motorových vozidel, že tento správní orgán zahájil řízení ve věci přestupku žalobce a předvolal jej k ústnímu jednání dne 21.8.2012;

Pokračování - 3 - 58A 5/2013

- z přípisu žalobce ze dne 21.8.2012, že žalobce požádal o „přeložení zahájení řízení o přestupku“ na Magistrát města Ostravy z časových, ekonomických a zdravotních důvodů;

- z protokolů o ústním jednání o přestupku, že přestupek byl projednáván Magistrátem města Ostravy, odborem dopravně správních činností dne 19.9.2012 a 16.10.2012. Žalobce při jednání uvedl, že předmětné vozidlo zakoupil počátkem června a následně pobýval v Rehabilitačním středisku v Hrabyni po dobu jednoho měsíce. Snažil se vozidlo přihlásit, avšak v té době neměl doklady ze stanice technické kontroly. Když veškeré doklady měl k dispozici, snažil se vozidlo řádně přihlásit, avšak v té době nefungoval přihlašovací systém na Magistrátu města Ostravy. Dne 10.7.2012 mu volal lékař z Olomouce, aby se dostavil do jeho ordinace kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu. Protože neměl žádnou možnost se dopravit jiným způsobem do Olomouce a bolesti byly velké, jel s tímto vozidlem na přepravních registračních značkách, které již byly propadlé a vozidlo nestihl přihlásit;

- dne 8.11.2012 vydal Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností shora uvedené rozhodnutí o přestupku žalobce.

Správní spis obsahuje dále odvolání žalobce ze dne 28.11.2012 a doplnění tohoto odvolání ze dne 10.1.2013, které bylo podáno právním zástupcem žalobce. V tomto doplnění odvolání je namítáno, že nebyla naplněna skutková podstata přestupku podle ust. § 125 odst. 1, písm. a), bod 1. zákona o silničním provozu. Žalobce nesouhlasí s názorem správního orgánu I. stupně, neboť jeho vozidlo bylo opatřeno registrační značkou X, ke které byl vystaven nejprve techniky průkaz SRN č. X a také technický průkaz ČR č. X. Závěrem tohoto doplnění odvolání se uvádí, že vozidlo bylo řádně pojištěno pro provoz na pozemních komunikacích v ČR dne 1.7.2012 u České pojišťovny a.s.

V projednávané věci krajský soud postupoval v souladu s ustanovením § 75 odst. 2 soudního řádu správního, podle kterého soud přezkoumal napadené výroky rozhodnutí v mezích žalobních bodů. První námitkou žalobce bylo, že napadené rozhodnutí žalovaného neobsahuje datum jeho vydání. Tato námitka je důvodná, neboť podle ust. § 69 odst. 1 věty druhé správního řádu, písemné vyhotovení rozhodnutí musí obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné osoby. Základní náležitostí každého správního rozhodnutí upravuje správní řád v ust. § 67 až 69 a jejich neuvedení může způsobit nepřezkoumatelnost těchto rozhodnutí a tím i jejich nezákonnost. Podle ustálené judikatury však chybějící náležitosti jako je datum, podpis oprávněné úřední osoby nebo otisk úředního razítka není podstatnou vadou, pokud nezpůsobuje pochybnost o pravé podstatě a druhu písemnosti. Stejně tak v projednávaném případě není rozhodně chybějící datum na rozhodnutí žalovaného důvodem pro zrušení tohoto rozhodnutí pro nezákonnost nebo dokonce deklarování jeho nicotnosti. Další žalobní námitkou bylo to, že žalovaný nereagoval na žalobcovo „doplnění odvolání“, které bylo podáno jeho zmocněným právním zástupcem. Nutno uvést, že takto vznesený žalobní bod je neurčitý, neboť žalobce blíže v žalobě neuvedl, v čem konkrétně měl žalovaný reagovat na takto doplněné odvolání. Kromě toho odvolací námitky uváděné ve zmíněném doplnění odvolání – nenaplnění skutkové podstaty přestupku, vozidlo mělo registrační značku X a bylo řádně pojištěno, byly námitkami, jimiž se Pokračování - 4 - 58A 5/2013

v odůvodnění svého rozhodnutí žalovaný zabýval. Krajský soud nemůže souhlasit po provedení důkazů správním spisem s žalobní námitkou, že nebyla naplněna skutková podstata přestupku podle ust. § 125 odst. 1, písm. a), bod 1. zákona o silničním provozu v platném znění. V řízení bylo totiž jednoznačně prokázáno to, že žalobce byl dne 10.7.2012 v 15.10 hod. v Olomouci na ulici U Podjezdu kontrolován hlídkou Policie ČR a že bylo zjištěno, že registrační značky X umístěné na jeho vozidle jsou neplatné, jejich platnost byla do 14.6.2012. Následně tyto značky byly policisty odňaty. Přitom povinnost vozidlo přihlásit k registraci vyplývá ze zákona č.

56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V ust. § 38 odst. 1, písm. c) tohoto zákona se uvádí, že provozovatel silničního vozidla

nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, na němž není umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, způsobem umožňujícím identifikaci vozidla. Ust. § 28 odst. 3 prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 243/2001 Sb. pak upravuje, kde a jak má registrační značka být umístěna. Žalobní námitka, že vozidlo žalobce bylo opatřeno registrační značkou X, je rovněž irelevantní, neboť v den provedení kontroly byla již její platnost ukončena a to dnem 14.6.2012, což žalobce v řízení nepopíral. Krajský soud proto uzavírá, že se žalobce skutečně dopustil přestupku podle ust. § 125 odst. 1, písm. a), bod 1. zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, na němž v rozporu s jiným právním předpisem (tj. výše uvedeným zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) není umístěna tabulka poznávací značky nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena. Na tomto závěru nic nemůže ovlivnit žalobní námitka, že předmětné vozidlo žalobce bylo řádně pojištěno pro provoz na pozemních komunikacích v ČR dne 1.7.2012 u České pojišťovny a.s., neboť tato skutečnost nemá nic společného s posouzením vytýkaného přestupku.

Se zřetelem k výše uvedenému krajský soud shledal žalobu žalobce jako nedůvodnou a v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. ji zamítl.

Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v tomto řízení úspěch neměl a žalovanému v souvislosti s tímto řízením žádné prokazatelné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, a to písemně ve dvojím vyhotovení.

Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 6. srpna 2015

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru