Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 49/2010 - 10Usnesení KSOS ze dne 14.01.2011

Prejudikatura

9 As 88/2007 - 49


přidejte vlastní popisek

58 A 49/2010 – 10

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ondřejem Mrákotou v právní věci žalobce: T. K., proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne

19.4.2010, č.j. MSK 63650/2010, ve věci prominutí zmeškání úkonu – podání odvolání,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 4. 2010, č.j. MSK 63650/2010, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a současně bylo potvrzeno usnesení Magistrátu města Frýdku – Místku (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 3. 3. 2010, sp. zn. DaSH–M/704/10-312/2009/Ne, jímž podle ust. § 41 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), nebylo žalobci prominuto zmeškání úkonu – podání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 12. 5. 2009, sp. zn. DaSH–M/ 704/10-312/2009/Ne, jímž byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 22 odst. 1 písm. f) bod 7 a ust. § 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), jichž se měl žalobce dopustit tím, že dne 26. 2. 2009 v 10:00 hod. na silnici II. tř. č. 473 v katastru obce Sedliště řídil osobní automobil zn. S., rz X, v místě, kde je to zakázáno dopravní značkou B 21a „Zákaz předjíždění“ a přejel i vodorovné dopravní značení V1a „Podélná čára souvislá“, čímž porušil ust. § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a za tyto přestupky byla žalobci uložena pokuta ve výši 5.000,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 6 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), soud žalobu odmítne, je-li nepřípustná. Podle ustanovení § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba nepřípustná, domáhá-li se žalobce přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno. Dle § 70 písm. b) s. ř. s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu předběžné povahy.

Napadeným rozhodnutím žalovaného bylo rozhodnuto o odvolání žalobce proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 3. 3. 2010, sp. zn. DaSH–M/704/10-312/2009/Ne, kterým nebylo žalobci prominuto zmeškání úkonu – podání odvolání do rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 12. 5. 2009, sp. zn. DaSH–M/ 704/10-312/2009/Ne. Rozhodnutí o neprominutí zmeškání úkonu je

však rozhodnutím podkladovým, které pouze předběžně upravuje poměry svých adresátů a ve vztahu ke konečnému posouzení včasnosti samotného odvolání má tedy charakter rozhodnutí předběžného. Předběžnost je přitom v dané věci nutno vykládat jednak z hlediska časového, kdy rozhodnutí o odvolání správní orgán nevydá dříve, než je v řízení postaveno najisto, zda bylo zmeškání úkonu prominuto či nikoli; jednak jako vzájemnou podmíněnost, kdy výsledek rozhodnutí o prominutí či neprominutí zmeškání úkonu ve své podstatě předurčuje výsledek konečného rozhodnutí o podaném odvolání. Námitky proti rozhodnutí o neprominutí zmeškání úkonu tedy může žalobce vznášet až v žalobě podané proti meritornímu rozhodnutí, tj. rozhodnutí ve věci samé (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2008, č. j. 9 As 88/2007-49, dostupný na www.nssoud.cz).

Protože se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí, jež má toliko předběžnou povahu a tudíž je dle § 70 písm. b) s. ř. s. ze soudního přezkoumání vyloučeno, krajský soud podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. jeho žalobu odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 větou prvou s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě 14. 1. 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ondřej Mrákota, v. r.Marcela Jánová samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru