Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 36/2012 - 37Rozsudek KSOS ze dne 19.11.2014

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 As 279/2014

přidejte vlastní popisek

58A 36/2012-37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobce Ing. J. M., zastoupený JUDr. Hanou Sayehovou, advokátkou se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská tř. č. 49, proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 28. října 117, k žalobě na přezkoumání rozhodnutí žalovaného o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu ze dne 4. června 2012 č.j. MSK 48028/2012,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Vymezení předmětu řízení

[1] Žalobce byl uznán vinným ze spáchání přestupků dle ust. § 125c odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen ZoSP) a podle § 22 odst. 1 písm. j) a § 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích), jichž se dopustil tím, že dne 6. května 2011 kolem 13.40 hodin na místní komunikaci u budovy hasičské zbrojnice ve Starém Městě řídil vozidlo Škoda Felicia Combi SPZ: X a při otáčení nedbal zvýšené opatrnosti a narazil levou přední částí vozidla do otevřeného křídla plechových vrat hasičské zbrojnice, které poškodil, tyto narazily do plechové stříšky skříňky hlavního uzávěru plynu, která byla tímto nárazem poškozena. Jako řidič, který měl účast na dopravní nehodě, se nezdržel požití alkoholického nápoje po dobu, do kdy to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj, a dopravní nehodu neoznámil policii. V době řízení motorového vozidla byl obviněný pod vlivem alkoholu, a to nejméně kolem 0,7 promile v krvi. Tímto svým jednáním obviněný porušil povinnosti stanovené v ust. § 24 odst. 1 zákona o silničním provozu v návaznosti na ust. § 21 odst. 1 téhož zákona, dále povinnosti stanovené v ust. § 5 odst. 2 písm. b), § 47 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. a) a b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust. § 47 odst. 5 písm. a) téhož zákona.

Dále byl uznán vinným z přestupků podle § 125c odst. 1 písm. e) bod 2, § 125c odst. 1 písm. k) ZoSP a přestupu podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších právních předpisů, jichž se dopustil tím, že dne 29.10.2011 v 20:50 hodin na silnici II/477 – ulice Jamnická – ve Starém Městě řídil vozidlo Škoda Felicia Combi SPZ X a při řízení u sebe neměl řidičský průkaz, který byl dne 6.5.2011 zadržen, a osvědčení o registraci vozidla a nepředložil zelenou kartu. Tímto svým jednáním porušil povinnosti stanovené v § 6 odst. 8 písm. b), § 118b odst. 1 ZoSP a § 17 odst. 1 zákona č. 168/1999. Za uvedená jednání mu byla podle ust. § 12 § 125c odst. 4 písm. c) a odst. 5 ZoSP uložena pokuta ve výši 18.000,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 12 měsíců. Dále podle ust. § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o přestupcích) uložena povinnost nahradit náklady spojené s projednáváním přestupku, které se hradí dle vyhlášky MV č. 231/1996 Sb., § 1 odst. 1 paušální částkou 1.000,- Kč. Splatnost pokuty a nákladů řízení byla stanovena do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Zákaz činnosti je účinný ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Do doby zákazu činnosti se započítává doba zadržení řidičského průkazu ode dne 6.5.2011 do nabytí právní moci rozhodnutí.

[2] Správní orgán I. stupně, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodl dne 2.3.2012 pod č.j. MMFM 25984/2012 tak, že jmenovaného uznal vinným ze spáchání přestupků, jak je uvedeno v odstavci [1] tohoto rozsudku, za což mu byla uložena sankce uvedená rovněž v odstavci [1] tohoto rozhodnutí. Správní orgán v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že žalobce dne 6.5.2011 kolem 13:40 hodin na místní komunikaci u budovy hasičské zbrojnice ve Starém Městě řídil vozidlo Škoda Felicia Combi SPZ OVY X a při otáčení se nechoval ohleduplně a narazil levou přední částí vozidla do otevřeného křídla plechových vrat hasičské zbrojnice, které poškodil, tyto narazily do plechové stříšky skříňky hlavního uzávěru plynu, která byla tímto nárazem poškozena. Z místa dopravní nehody odjel, aniž dopravní nehodu oznámil policii. Dále řídil bezprostředně po předchozím požití alkoholických nápojů nebo v takové době, po kterou byl ještě pod jejich vlivem. Ze znaleckého posudku bylo zjištěno v době dopravní nehody nejméně 0,97 g/kg alkoholu v krvi. A po nehodě se nezdržel požití alkoholického nápoje po dobu, do kdy to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj. Tímto svým jednáním porušil povinnosti stanovené v § 4 písm. a), § 5 odst. 2 písm. b), § 47 odst. 2 písm. a), b), odst. 3 písm. b), odst. 4 písm. a), b), c) a odst. 5 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z protokolu o nehodě v silničním provozu ze dne 6.5.2011, plánku a fotodokumentace bylo zjištěno, že k dopravní nehodě došlo v obci Staré Město na místní komunikaci před hasičskou zbrojnicí. Jedná se o přímý úsek. Povrch vozovky je ze živice, suchý, neznečištěný. Ohledáním vrat hasičské zbrojnice bylo zjištěno, že vrata mají ohnutý kovový rám, poškozené palubové desky, kterými jsou vrata obloženy, a na vratech se nachází otěr barvy. Dále bylo zjištěno, že došlo k poškození kovové schránky HUP, kdy nárazem byla vrata natlačena na kovovou schránku HUP, čímž se poškodil kovový rám tím, že se ohnul a kovová schránka se posunula. Záznam o dechové zkoušce provedené přístrojem Dräger obsahuje údaj o naměřené hodnotě 1,32 g/kg alkoholu v krvi v 15:59 hodin a 1,11 g/kg alkoholu v krvi v 16:07 hodin. J. M. je vlastnoručně podepsal. J. M. se platně podrobil dechovým zkouškám, když byla splněna podmínka časového odstupu nejméně 5 minut a rozdílu výsledků mezi naměřenými hodnotami menším než 10 %. Součástí spisové dokumentace je ověřovací list, ze kterého vyplývá, že přístroj Dräger, kterým byla dechová zkouška provedena, byl ověřen a jeho kalibrace byla provedena podle výrobcem stanoveného postupu a lze jej používat ke zjištění obsahu alkoholu v krvi. Z úředního záznamu o kontrole řidiče podezřelého z požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky vyplývá, že chování J. M. bylo nervózní, agresivní, zmatečné, neklidné, nálada podrážděná, pohyby koordinované, orientace normální, postoj nejistý, chůze jistá, řeč normální, paměť normální, oblečení přiměřené, barva kůže a oči normální, byl cítit zápach po alkoholu. Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem obsahuje záznam o rozboru vzorku krve metodou plynové chromatografie a Widmarkovou zkouškou, kterým bylo prokázáno 1,1 g/kg alkoholu v krvi v 16:20 hodin a 1,07 g/kg alkoholu v krvi v 16:40 hodin. Ze znaleckého posudku vypracovaného znalcem z oboru zdravotnictví RNDr. P. K., CSc. bylo zjištěno, že hladina alkoholu v krvi J. M. se za předpokladu, že by po nehodě již nekonzumoval alkohol, mohla dne 6.5.2011 v 13:40 hodin pohybovat v rozmezí 1,42 – 1,63 g/kg. Za předpokladu, že J. M. dne 6.5.2011 v době od 15:10 hodin do 15:45 hodin vypil dvanáctistupňové pivo a 2 dcl bílého vína, od 16:00 hodin vypil 2 dcl Vermutu, pak po odečtení koncentrace alkoholu způsobené konzumací alkoholických nápojů po nehodě a po zpětném propočtu na dobu nehody, by se hladina alkoholu v krvi J. M. dne 6.5.2011 v 13:40 hodin mohla pohybovat v rozmezí 0,97 – 1,18 g(kg. Vypočtené rozpětí lze podle soudně-lékařské praxe hodnotit jako horní hranici podnapilosti až lehký stupeň opilosti. Z oznámení o přestupku č.j. KRPT-91087/PŘ-2011-070206 ze dne 23.11.2011 a 29.10.2011 bylo zjištěno, že J. M. dne 29.10.2011 v 20:50 hodin na silnici II/477 – ulice Jamnická – ve Starém Městě řídil vozidlo Škoda Felicia Combi SPZ X a při řízení u sebe neměl řidičský průkaz, který byl dne 6.5.2011 zadržen, a osvědčení o registraci vozidla. Dále nepředložil zelenou kartu. Na oznámení se J. M. nevyjádřil, pouze jej podepsal. Orientační dechová zkouška byla negativní. Správní orgán tak dospěl k závěru, že byl náležitě zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a J. M. dne 6.5.2011 kolem 13:40 hodin na místní komunikaci u budovy hasičské zbrojnice ve Starém Městě řídil vozidlo Škoda Felicia Combi SPZ X bezprostředně po předchozím požití alkoholických nápojů nebo v takové době, po kterou byl ještě pod jejich vlivem. A po nehodě se nezdržel požití alkoholického nápoje po dobu, do kdy to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj. A J. M. se tak dopustil přestupků podle § 125c odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a přestupku podle § 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, že dne 29.10.2011 v 20:50 hodin na silnici II/477 – ulice Jamnická – ve Starém Městě řídil J. M. vozidlo Škoda Felicia Combi SPZ X a při řízení u sebe neměl řidičský průkaz, který byl dne 6.5.2011 zadržen, a osvědčení o registraci vozidla a nepředložil zelenou kartu, je zřejmá z oznámení o přestupku, které je stejně jako výtisk z přístroje Dräger podepsáno řidičem J. M. Což bylo taktéž prokázáno svědeckou výpovědí. Řidičský průkaz byl zadržen dne 6.5.2011, o čemž J. M. dostal potvrzení a rovněž dne 20.6.2011 nabylo právní moci rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu. Co se týká zavinění u přestupku § 125c odst. 1 písm. e) bod 2. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spatřuje správní orgán v jednání J. M. úmysl nepřímý, když tento o zadržení řidičského průkazu věděl, rovněž věděl o skutečnosti, že po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí řídit motorové vozidlo a byl tak srozuměn s tím, že pokud bude vozidlo řídit, poruší tak zájem chráněný zákonem. A stejně tak u přestupků podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a přestupku podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších právních předpisů. Nebezpečnost takového jednání správní orgán spatřuje ve ztížení možnosti ověřit skutečnosti dokladované doklady požadovanými pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích.

[3] Žalovaný napadeným rozhodnutím podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu výrokovou část rozhodnutí Magistrátu Města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství čj. MMFM 25984/2012 ze dne 2. března 2012 v části změnil, a to tak, že druhý odstavec výrokové části nahradil jiným zněním a ve zbytku podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu potvrdil. V odvolání se vypořádal se všemi námitkami vznesenými v odvolání.

Obsah žaloby

[4] V jediném žalobním bodě žalobce zpochybnil řádnost zahájení přestupkového řízení, vzhledem k tomu, že bylo nesprávně uvedeno datum jeho narození; správní orgán zahájil tak řízení vůči Ing. J. M., nar. X, přičemž jeho datum narození je 9.2.1952 a s touto námitkou, která byla i obsahem jeho odvolání ve správním řízení, se žalovaný řádně ve svém rozhodnutí nevypořádal. Navrhl napadené rozhodnutí včetně rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušit.

Vyjádření žalovaného

[5] Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že námitka v odvolání byla oproti námitce formulované v žalobě zcela nekonkrétní – žalobce v odvolání namítal, že přestupkové řízení vůči jeho osobě nebylo zahájeno, aniž by dále specifikoval, co tím přesně míní. Žalovaný se touto námitkou vypořádal na str. 5 odst. třetí odůvodnění rozhodnutí. Je zcela zřejmé, že došlo k administrativnímu pochybení v oznámení o zahájení řízení ze dne 7.12.2011, v ostatních písemnostech je datum správné. K této chybě došlo z důvodu chybně uvedeného data narození Policií ČR do oznámení o přestupku ze dne 23. listopadu 2011. Vzhledem k tomu, že s žalobcem bylo vedeno trestní řízení pro stejný skutek, pro který posléze bylo vedeno řízení o přestupku, a žalobce si osobně převzal usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku, který byla věc postoupena Magistrátu města Frýdku-Místku pro podezření z přestupku, musel žalobce vědět, že písemnost, v níž je tento skutek popsán (vedle dalšího), je určena právě jemu, a nikoli jiné osobě. Musel to také vědět s ohledem na skutečnost, že obě písemnosti byly doručovány do vlastních rukou (obálka s modrým pruhem), pošta tedy nemohla vydat písemnost jiné osobě než žalobci (příp. jeho zmocněnci, avšak v dané věci žalobce zmocněnce neměl). Všechny ostatní identifikační údaje žalobce, tedy akademický titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu i adresa faktického pobytu, byly v záhlaví předmětných písemností uvedeny správně. Navrhl žalobu zamítnout.

Skutečnosti zjištěné ze správního spisu pro posouzení věci

[6] Ze správního spisu zjištěno, že dne 30.11.2011 bylo ke správnímu orgánu I. stupně, Magistrátu města Frýdek-Místek, doručeno od Policie ČR, KŘ Policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát Frýdek-Místek oznámení o přestupku k projednání z důvodu podezření, že řídič Ing. J. M., nar. X porušil ust. § 17 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., a dále porušil ust. § 6 odst. 8 písm. a), § 6 odst. 8 písm. b) ZoSP. V úředním záznamu policie ze dne 29.10.2011 nstržm. P. S. popsal skutkový stav přestupku ze dne 29.10.2011 a řidiče konkretizoval jako J. M., nar. X. Dne 7.12.2011 správní orgán I. stupně vyhotovil písemnost o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání na 11.1.2012, když v záhlaví přípisu uvedl Ing. J. M., nar. X, bytem K H. 2968, F.-M., J. 289, S. M. Tato písemnost byla jmenovanému doručena 9.12.2011 na adrese J. 289, F.-M. Dne 2.6.2011 Magistrát města Frýdku-Místku rozhodl tak, že Ing. J. M., nar.X se zadržuje řidičský průkaz č. X do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku, rozhodnutí nabylo právní moci 20.6.2011. Dále ze správního spisu zjištěno, že dne 2.1.2012 v 15:25 hodin se dostavil k Magistrátu města Frýdek-Místek, odboru dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravně správních agend pan J. M., nar. X za účelem nahlédnutí do spisového materiálu, přičemž si vyhotovil fotografie spisového materiálu. Z protokolu o ústním jednání ze dne 11.1.2012 zjištěno, že obviněný z přestupku J. M., nar.X se nedostavil, věc byla projednána v jeho nepřítomnosti. Správní orgán I. stupně dne 26.1.2012 předvolal k dalšímu ústnímu jednání na 24.2.2012 opět Ing. J. M. nar. X, což jmenovaný osobně převzal 31.1.2012. K tomuto jednání byli předvoláni i svědkové nstržm. P. S. a pprap. B. K.. V protokolu o ústním jednání ze dne 24.2.2012 uvedeno, že obviněný z přestupku J. M., nar.X se nedostavil, dostavil se svědek B. K. a předvolaný další svědek P. S. se omluvil a předložil rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Dne 2.3.2012 správní orgán I. stupně vydal rozhodnutí o uznání vinným J. M., nar. X tak, jak je uvedeno v odst. [1] tohoto rozsudku. Ing. J. M. podal k Magistrátu města Frýdek-Místek dne 2.4.2012 odvolání, ve kterém pouze uvedl, že důvodem odvolání je skutečnost, že jednak dopravní nehodu nezpůsobil, jednak před jízdou alkohol nepožil a navíc poukázal na fakt, že přestupkové řízení vůči jeho osobě nebylo zahájeno. Po předložení spisové dokumentace, včetně odvolání odvolacímu orgánu tento vydal dne 4.6.2012 napadené rozhodnutí. Součástí správního spisu je i návrh na potrestání Ing. J. M., nar. X vydaný Okresním státním zastupitelstvím ve Frýdku-Místku dne 28.7.2011, s doručením Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku dne 29.7.2011. Návrh byl podán z důvodu, že jmenovaný dne 6.5.2011 kolem 13:45 hod. řídil v podnapilém stavu ve Starém Město osobní motorové vozidlo tov. značky Škoda Felicia Combi SPZ OVY X, když při manévru otáčení s vozidlem na místní komunikaci narazil do otevřených vrat budovy hasičské zbrojnice a oplechování hlavního uzávěru plynu, které poškodil ke škodě obce Staré Město, když bylo zjištěno, že v době řízení motorového vozidla činil obsah alkoholu v jeho krvi nejméně 1,12 promile, tedy vykonával ve stavu vylučující způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, jinou činnost, při které by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku a způsobil takovým činem dopravní nehodu, tím spáchal přečin ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku. Před Okresním soudem ve Frýdku-Místku byla nařízena dvě hlavní líčení, a to dne 7.9.2011 a 21.9.2011 se závěrečným usnesením, že podle § 222 odst. 2 trestního řádu se trestní věc obžalovaného Ing. J. M., nar. X pro skutek spočívající v tom, že 6.5.2011 kolem 13:45 hod. řídil v podnapilém stavu ve Starém Město osobní motorové vozidlo tov. značky Škoda Felicia Combi SPZ OVY X, když při manévru otáčení s vozidlem na místní komunikaci narazil do otevřených vrat budovy hasičské zbrojnice a oplechování hlavního uzávěru plynu, které poškodil ke škodě obce Staré Město, když bylo zjištěno, že v době řízení motorového vozidla činil obsah alkoholu v jeho krvi nejméně 0,7 promile, postupuje Magistrátu města Frýdku-Místku, neboť se nejedná o trestný čin, avšak skutek by mohl být příslušným orgánem posouzen jako přestupek. U jednání okresního soudu byl přítomen obžalovaný.

Právní posouzení věci samé

[7] Ze správního spisu bylo najisto postaveno, že správní orgán I. stupně v přípise ze dne 7.12.2011 o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání na 11.1.2012 označil obviněného jako „Ing. J. M., nar. X“ (v žalobě nesprávně uvedeno datum X). Žalobce se dne 2.1.2012, tedy přede dnem nařízeného ústního jednání, dostavil ke správnímu orgánu I. stupně za účelem nahlédnutí do spisového materiálu; v protokole o nahlédnutí do spisu je správně uvedeno datum narození X. Jak je z obsahu protokolu zjistitelné, žalobce si vyhotovil fotokopie spisového materiálu. Žalobce nenamítal, že řízení nebylo vůči jeho osobě zahájeno řádně z důvodu nesprávného označení data narození, či snad dokonce, že vůči němu nebylo přestupkové řízení zahájeno vůbec. Dne 26.1.2012 správní orgán v předvolání k dalšímu ústnímu jednání na 24.2.2012 opět uvedl nesprávné datum narození, X, avšak na doručence k předvolání je uvedeno „X“. Žalobce se nedostavil k ani k jednomu ústnímu jednání. Dne 2.3.2012 bylo vydáno rozhodnutí, s přesnou identifikací žalobce, tedy se správným označením data narození. Dne 2.4.2012 podal žalobce u správního orgánu I. stupně odvolání, kde mimo jiné uvedl, že „navíc poukazuji na fakt, že přestupkové řízení vůči mé osobě nebylo zahájeno“. Toto tvrzení pak blíže neodůvodnil, tedy nekonkretizoval z jakého důvodu má zato, že vůči jeho osobě nebylo přestupkové řízení zahájeno.

[8] Je nutno žalobci přisvědčit, že správní orgán při procesním úkonu oznámení o zahájení řízení pochybil, jestliže u jeho osoby uvedl nesprávné datum narození. Otázkou však je, zda toto pochybení v souzené věci je natolik závažné, že ve svém důsledku založilo takovou vadu řízení, pro kterou by bylo nutno rozhodnutí zrušit.

[9] Správnímu řízení předcházelo soudní řízení, které vyústilo v postoupení věci Magistrátu města Frýdku-Místku, usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku dne 21.9.2011 č.j.2 T 130/2011-68, neboť skutek, kdy při manévru otáčení s vozidlem na místní komunikaci narazil do otevřených vrat budovy hasičské zbrojnice a oplechování hlavního uzávěru plynu, které poškodil ke škodě obce Staré Město, když bylo zjištěno, že v době řízení motorového vozidla činil obsah alkoholu v jeho krvi nejméně kolem 0,7 promile, není trestným činem, avšak by mohl být přestupkem. Žalobce tedy musel očekávat „navazující“ přestupkové řízení. Ač správní orgán, při prvním procesním úkonu - oznámení o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání, nesprávně u žalobce uvedl datum jeho narození, soud dospěl k závěru, že žalobce si musel být vědom toho, že přestupkové řízení bylo zahájeno vůči jeho osobě; žalobce se dostavil k úřadu nahlédnout do spisu, aniž byl k tomu úřadem vyzván, aniž by zpochybnil zákonnost zahájeného řízení. Krajský soud nezpochybňuje, že zahájení řízení o přestupku vyžaduje zcela přesnou identifikaci obviněného, avšak zrušení rozhodnutí z uvedeného důvodu soud v souzené věci, v daných souvislostech, vyhodnotil jako bezdůvodný formalismus.

[10] Pokud se jedná o námitku ohledně popření tvrzeného skutku, která byla vznesena u jednání soudu, soud se touto námitkou věcně nezabýval s ohledem na zásadu koncentrace řízení. Soud tuto námitku vyhodnotil jako opožděnou, podanou až po lhůtě plynoucí z ustanovení § 72 odst. 1 s.ř.s.

[11] Po provedeném řízení a dokazování krajský soud podanou žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

[12] O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 1 s.ř.s. s přihlédnutím k tomu, že ve věci plně procesně úspěšný žalovaný se náhrady nákladů řízení vzdal a také mu žádné nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 19. listopadu 2014

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru