Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 29/2011 - 44Rozsudek KSOS ze dne 07.10.2011

Prejudikatura

30 Ca 173/2007 - 57


přidejte vlastní popisek

58A 29/2011 – 44

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní

věci žalobce Ing. V. K., zastoupeného JUDr. Michaelem Bartončíkem, PhD.,

advokátem se sídlem Koliště 55, Brno proti žalovanému Krajskému úřadu

Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 2771/117 k

žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29.3.2011, č.j. MSK 37264/2011, o obnově

řízení o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobci byl zamítnut návrh na obnovu řízení o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

[2] Žalobce v zastoupení advokátem podal u zdejšího soudu žalobu proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného, ve které uvedl, že napadené rozhodnutí je nezákonné, neboť je založené na nesprávném skutkovém zjištění, podpořeném nesprávným právním posouzením jednotlivých skutkových okolností. Uvedl následující žalobní body:

● nesouhlasil s názorem správního orgánu o nedodržení tří měsíční subjektivní lhůty k podání návrhu na povolení obnovy řízení a nesouhlasil ani s tvrzením správního orgánu, že obnovit řízení lze pouze z důvodů, že byly zjištěny nové skutkové okolnosti, nikoli procesní pochybení. Účastník řízení nemůže uplatnit jakékoliv skutkové okolnosti v řízení, ve kterém mu k tomu nebyla dána možnost. O skutkových okolnostech se nemohl dozvědět dříve než 15.12.2010,

● nebyly splněny podmínky pro projednání přestupku v nepřítomnosti, čímž bylo porušeno právo podle čl.38 odst. 2 listiny základních práv a svobod, neboť mu bylo odepřeno právo, aby věc byla projednána v jeho přítomnosti. Správní orgán projednal přestupek, ač se on řádně omluvil a nedal souhlas v projednání přestupku v jeho nepřítomnosti. Dne 29.6.2010 mu bylo doručeno předvolání k ústnímu jednání a sdělení obvinění. Z tohoto jednání se náležitě omluvil a správní orgán tuto omluvu akceptoval, předvolal jej na další ústní jednání na den 8.9.2010. I z tohoto jednání se náležitě omluvil, zásilku podal na poštu 7.9.2010 a přiložil doklad o pracovní neschopnosti. Správní orgán obdržel omluvu až dne 9.9.2010 a tuto nepřijal. Neměl možnost se seznámit s podklady tak jak to ukládá ust. § 36 odst. 3 správního řádu a ve věci bylo rozhodnuto bez jeho přítomnosti. Takovým nesprávným postupem byl zásadně zkrácen na svých právech, a byl zásahem do pravidel spravedlivého procesu. Poukázal na nález Ústavního soudu ze dne 18.2.2010, sp.zn. I ÚS 1849/2008, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4.10.2007, č.j. 4 As 4/2007-46,

● rozhodnutí vydané v řízení, které navrhoval obnovit, trpí tou vadou, že nebyla naplněna materiální stránka přestupku kladeného mu za vinu, tj. společenská nebezpečnost. Z hlediska stupně společenské nebezpečnosti je nepřiměřeně přísné postihovat řidiče, kteří po vykonání sankce zákazu řízení motorových vozidel si nepožádali o vrácení řidičského oprávnění, ale odbornou způsobilost k řízení motorového vozidla, k jehož řízení je třeba mít řidičské oprávnění patřičné skupiny či podskupiny, mají, podle stejně přísného ustanovení jako řidiče, kteří takovou odbornou způsobilost nemají, resp. nikdy nebyli držiteli příslušné skupiny či podskupiny řidičského oprávnění a představují skutečné nebezpečí pro bezpečnost silničního provozu. Navíc o prvním zákazu řízení motorových vozidel nevěděl, neboť má trvalý pobyt na ohlašovně na Městském úřadě v Otrokovicích a ačkoliv policistům, kteří jej kontrolovali, nahlásil adresu pro doručování v zahraničí, správní orgán rozhodnutí o přestupku se sankcí zákazu řízení motorových vozidel zaslal na adresu ohlašovny,

● rozhodnutí o přestupku je taktéž nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů a je založeno na nedostatku důvodů skutkových. Správní orgán se v odůvodnění řádně nevypořádal, proč bylo rozhodnuto tak, jak bylo rozhodnuto,

● správní orgán rozhodující o přestupku pochybil i tehdy, použil-li úředních záznamů zasahujících policistů jako důkaz, s odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu ze dne 22.1.2009 č.j. 1 As 96/2008-115.

Dále žalobce v žalobě uvedl, že přestupku, o němž bylo vedeno řízení, jež navrhoval obnovit, se měl dopustit tím, že dne 21.11.2009 v 22.45 hod. v obci M. O.,

na ul. Ch. řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Jeep Grand Cherokee, r.z. X, ačkoli nebyl držitelem příslušného řídičského oprávnění, přičemž měl vozidlo řídit v protisměru, v jednosměrné ulici. Navrhl zrušit napadené rozhodnutí a věc vrátit žalovanému k dalšímu řízení a žalovanému uložit povinnost nahradit žalobci náklady řízení.

[3] Žalovaný k žalobě uvedl, že převážná část žalobních námitek se zcela míjí s předmětem žaloby, neboť žalobce zpochybňuje rozhodnutí o přestupku, ačkoliv žaloba je podána proti rozhodnutí o obnově řízení, která se navíc týká řízení o zcela odlišném přestupku. Žaloba je téměř doslovným přepisem odvolání, které žalobce podal proti rozhodnutí Magistrátu města Ostravy ze dne 6.10.2010, čj. SMO/259788/10/DSČ/Moh, kterým byl uznán žalobce vinným z přestupků podle § 22 odst. 1 písm. e) bod 1, písm.l) zákona o přestupcích. Toto rozhodnutí přezkoumával žalovaný v odvolacím řízení, přičemž rozhodnutím ze dne 15.12.2010, čj. MSK 207997/2010, které nabylo právní moci dne 17.12.2010, rozhodnutí Magistrátu města Ostravy zrušil a řízení zastavil z důvodu zániku odpovědnosti za přestupek uplynutím lhůty jednoho roku od jeho spáchání. V souvislosti s tímto řízením žalobce žádost o obnovu řízení nepodal. Navrhl zamítnutí žaloby a současně vyslovil souhlas, aby ve věci samé bylo rozhodnuto bez jednání.

[4] Žaloba není důvodná.

[5] Žalovaný napadeným rozhodnutím zamítl odvolání a rozhodnutí Městského úřadu Bruntál, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 2.2.2011 č.j. DSH/8698-11/MP 1269-2008/mor, kterým bylo rozhodnuto o zamítnutí návrhu ze dne 25.1.2011 na obnovu řízení o přestupku proti bezpečnosti plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 22 odst. 1 písm.f) bod2. zákona č. 200/1990 Sb. potvrdil. V odůvodnění uvedl, že dne 26.1.2011 byl podán návrh na obnovu řízení o přestupku ukončeného rozhodnutím č.j. DSH/8698-11/MP 1269-2008/mor ze dne 6.8.2008, kterým městský úřad uznal pana V. K. vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 22 odst. 1 písm. f) bod 2. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a návrh zamítnul, neboť nebyl důvodný. Odvolání proti rozhodnutí ze dne 2.2.2011 odůvodnil tím, že vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti a důkazy, které existoval v době původního řízení a které účastník nemohl v původním řízení uplatnit a současně byla zachována subjektivní lhůta, neboť tato se odvíjí od časového okamžiku, kdy subjekt zjistil porušení zákona, resp. se dozvěděl o určité právní skutečnosti, což je v případě účastníka až dne 15.12.2010. Účastníkovi nebylo v řízení nikdy řádně doručováno, a to u písemností oznámení o zahájení řízení a předvolání ze dne 19.6.2008 a dále předvolání ze dne 9.7.2008, rozhodnutí bylo vyhlášeno v nepřítomnosti účastníka, odůvodnění rozhodnutí je nesrozumitelné a dostatečně neodůvodněné a městský úřad nezpochybnil právní skutečnosti uvedené v návrhu na obnovu řízení, a tudíž důvod k zamítnutí žádosti neexistuje a konečně městský úřad se měl zabývat důvody uvedenými v návrhu na obnovu řízení a především s veškerými aspekty porušení práva na spravedlivý proces

mimo jiné nezákonného projednání věci v nepřítomnosti. Žalovaný dále v odůvodnění uvedl, že ač se účastník dovolával důvodu obnovy řízení podle ust. § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu, vznesl pouze výhrady k procesními postupu městského úřadu a neuvedl žádné dosud neznámé důkazy či okolnosti skutkové, které by mohly odůvodňovat jiné řešení otázky. Namítané procesní vady nemohou závěr o spáchání přestupku vyvrátit, jako takové jsou způsobilé ovlivnit pouze správní proces, nikoliv však meritorní otázku. Procesní nedostatky řízení před správním orgánem nemohou být impulsem obnovy řízení. Dle žalované nebyla splněna ani subjektivní tříměsíční lhůta, neboť tato se neodvíjí od stavu právního vědomí subjektu, nýbrž od faktického vyjevení důvodů. V případě účastníka došlo k seznámení s obsahem spisové dokumentace u městského úřadu dne 11.2.2009 a pouze tento objektivně časově vymezený okamžik je pohodný pro posouzení běhu subjektivní lhůty.

[6] Krajský soud ze správního spisu zjistil, že Městský úřad Bruntál, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 6.8.2008 pod č.j. DSH/48190-08/MP 1269-08/mor rozhodl, že V. K. je vinen tím, že dne 10.6.2008 v 15.24 hod. na sil.č.I/11 v obci Horní Benešov jako řidič mot. vozidla Jeep Grand Cheroke spz X překročil nejvyšší povolenou rychlost v obci 50 km/h, kdy mu byla naměřena rychlost 107 km/h a po odpočtu tolerance 3 % 103 km/h. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.10.2008. Dne 26.1.2011 byl u Městského úřadu Bruntál podán návrh na obnovu řízení ve věci, která byla ukončena pravomocným rozhodnutím pod č.j. DSH/48190-08/MP 1269-08/mor. Jako důvodem pro obnovu řízení byla skutečnost, že účastníkovi řízení nikdy nebylo řádně v souladu s § 19, § 20 odst. 1,2 a § 23 správního řádu doručeno předvolání k ústnímu jednání o přestupku, a to ani na den 9.7.2008 ani na den 6.8.2008. Městský úřad dne 2.2.2011 rozhodl o návrhu na obnovu řízení tak, že jej zamítnul, neboť návrh nebyl podán ve lhůtě stanovené § 100 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno dne 23.2.2011 odvolání, ve kterém opět bylo poukázáno na nesprávné doručování předvolání k ústnímu jednání na den 9.7.2008 a 6.8.2008. Jako další důvod pro obnovu řízení bylo vyhlášení rozhodnutí v nepřítomnosti účastníka řízení dne 6.8.2008 a nesrozumitelnost odůvodnění rozhodnutí orgánu I. stupně ze dne 2.2.2011, neboť dle názoru účastníka řízení byla dodržena subjektivní lhůta tří měsíců.

[7] Žaloba není důvodná.

[8] Podle § 100 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže

a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo

b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

[9] Důvodem obnovy řízení tedy jsou dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými a nebo bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno. Žalobce důvod obnovy řízení spatřuje v procesním pochybení správního orgánu I. stupně v řízení, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku, kterého se měl dopustit tím, že dne 21.11.2009 v 22.45 hod. v obci Moravská Ostrava, na ul. Chelčického řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Jeep Grand Cherokee, r.z X, ačkoli nebyl držitelem příslušného řídičského oprávnění, přičemž měl vozidlo řídit v protisměru, v jednosměrné ulici. Procesní pochybení konkrétně spočívala v tom, že správní orgán nesprávně určil tříměsíční subjektivní lhůtu pro podání návrhu na obnovu řízení, o skutku bylo rozhodnuto v jeho nepřítomnosti, ačkoliv se z jednání řádně omluvil, dále že nebyla naplněna subjektivní stránka skutkové podstaty přestupku – zavinění a také nevěděl z důvodu nesprávného doručování správním orgánem o prvním zákazu řízení motorového vozidla, nebyla naplněna ani materiální stránka přestupku - společenská nebezpečnost, dále v tom, že přestupek byl projednán v nepřítomnosti žalobce, který se řádně omluvil, a žalobce neměl možnost se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí před rozhodnutím ve věci a konečně, že použití úředního záznamu zasahujících policistů jako důkazu je v rozporu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 22.1.2009, č.j. 1 As 96/2008-115.

[10] Soud považuje za nutné zdůraznit, že institut obnovy řízení podle ust. § 100 a násl. správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) není vyhrazen pro případy, kdy jsou tvrzeny procesní vady řízení, jako např. nesprávným postupem správního orgánu odnětí možnosti účastníkovi řízení účastnit se řízení, nesprávné použití důkazu, např. pouze záznamu zasahujících policistů namísto jejich výslechu. Takový důvod obnovy připouštěl zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, který byl účinný do 31.12.2005, a to konkrétně v ust. § 62 odst. odst. 1 písm. c (řízení před správním orgánem ukončené rozhodnutím, které je v právní moci, se na návrh účastníka řízení obnoví, jestliže byla nesprávným postupem správního orgánu účastníkovi řízení odňata možnost účastnit se řízení, mohlo-li to mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohla-li náprava být zjednána v odvolacím řízení). Podle platného a účinného správního řádu správní orgán nemůže z důvodu procesních vad řízení rozhodnout o povolení obnovy řízení. Pochybnosti o tom, zda pravomocné rozhodnutí je v souladu s právními předpisy, což je i nesoulad se správním řádem (procesní vady řízení uváděné žalobcem) mohou být důvodem toliko přezkumného řízení (§ 94 a násl. správního řádu).

[11] Vzhledem k tomu, že žalobce v návrhu na obnovu řízení ze dne 24.1.2011, v odvolání proti rozhodnutí o nepovolení obnovy řízení ze dne 22.2.2011 neuvedl jediný důvod, který správní řád předvídá pro možnou obnovu řízení, správní orgány zcela správně návrhu na obnovu řízení nevyhověly. A konečně takový důvod nebyl uveden ani v žalobě samé.

[12] Soud jen pro úplnost dodává, že se nezabýval blíže rozporem v označení přestupku, kterého se měl žalobce dopustit a pro který byl uznán vinným, kdy v žalobě žalobce uvedl, že se ho měl dopustit dne 21.11.2009 ve 22.45 hodin v obci Moravská Ostrava na ul. Chelčického, kdy řídil osobní motorové vozidlo Jeep Grnad Cherokee, ačkoliv nebyl držitelem řidičského oprávnění, oproti tomu, že v řízení před Městským úřadem v Bruntále vedeného pod spis.zn. DSH/49567-08-MP 1269-08/mor (napadeno návrhem na obnovu řízení) se jednalo o přestupek spočívající v tom, že žalobce jako řidič motorového vozidla Jeep Grand Cherokee dne 10.6.2008 v 15.24 hodin na silnici č. I/11 v obci Horní Benešov překročil nejvyšší povolenou rychlost v obci 50 km/h, když mu byla naměřena rychlost 107km/h. Tímto rozporem se soud nezabýval z důvodu nadbytečnosti, kdy stěžejní otázkou bylo posouzení důvodu pro obnovu řízení uvedeného v odst. [10] tohoto rozhodnutí.

[13] Vzhledem k výše uvedenému krajský soud žalobu jako nedůvodnou zamítl dle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. Soud rozhodl dle § 51 odst. 1 s.ř.s. bez nařízení jednání, se souhlasem účastníků řízení.

[14] Žádnému z účastníků nebyla náhrada nákladů řízení přiznána, neboť žalobce nebyl úspěšný a úspěšný žalovaný náhradu nákladů řízení neúčtoval (§ 60 odst. 1 s.ř.s.) a také dle soudního spisu žalované žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně ve dvojím vyhotovení.

V Ostravě dne 7. října 2011

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru