Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 24/2012 - 44Usnesení KSOS ze dne 29.05.2012

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 As 102/2012 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

58A 24/2012-44

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou v právní věci žalobce F. Š., proti žalovanému Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravy a správních agend, IČ 70891320, se sídlem Zlín 1, Tř. Tomáše Bati 21, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16.3.2012 č.j. KUZL-14072/2012, sp. zn. KUSP-14072/2012/DOP/Od, ve věci přestupku,

takto:

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků n e má právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravy a správních agend svým rozhodnutím ze dne 16.3.2012 sp.zn. KUSP-14072/2012/DOP-Od zrušil na základě odvolání žalobce rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm ze dne 13.1.2012 č.j. MěÚ/OD/50919/303/2011/LL a věc vrátil k novému projednání.

Žalobce se domáhá žalobou ze dne 7.5.2012 vydání rozhodnutí, kterým by soud zrušil shora označené rozhodnutí žalovaného pro nepřezkoumatelnost.

Podle ustanovení § 4 odst.1, písm. a) zák.č. 150/2002 Sb. soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy.

Podle ustanovení § 5 zák.č. 150/2002 Sb. nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon.

Podle ustanovení § 65 odst.1 zák.č. 150/2002 Sb. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Podle ustanovení § 46 odst.1 zák.č. 150/2002 Sb. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže a) soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat,

b) návrh byl podán předčasně nebo opožděně,

c) návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou, d) návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

V daném případě směřuje žalobce své podání vůči rozhodnutí správního orgánu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm ze dne 13.1.2012 a věc vrácena tomuto orgánu k novému projednání.

Obecnou podmínkou ochrany práv před správním soudem je vyčerpání řádných opravných prostředků, které zákon ve správním řízení připouští (§ 5 s. ř. s.). Tvrzení o tom, že správní rozhodnutí nesprávně zasáhlo do právní sféry žalobce, v sobě zahrnuje předpoklad, že takové rozhodnutí je v právní moci, ať již po vyčerpání všech řádných opravných prostředků či bez jejich využití, jestliže je právní řád nepřipouští. Vedle toho v souladu se zásadou "vigilantibus iura scripta sunt" by každý měl aktivně a důsledně dbát svých práv již v řízení před správním orgánem a teprve poté, kdy je jeho snaha bezvýsledná, obracet se na soud. Klade se tak důraz jednak na respektování požadavku procesní ekonomie, neboť je-li tu otevřena právní možnost nápravy nezákonnosti vyšší správní instancí, není věcný ani právní důvod předkládat věc in foro, jednak je zdůrazněna nutnost aktivity subjektů veřejnoprávních vztahů při ochraně jejich subjektivních oprávnění.

Odvolání vyřizuje - s výjimkou tzv. autoremedury - odvolací správní orgán; vyřízením je rozhodnutí podle § 90 z.č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Žalovaný rozhodl o zrušení rozhodnutí správního orgánu prvého stupně ze dne 13.1.2012 č.j. MěÚ/OD/50919/303/2011/LL. Tímto právním úkonem však nebyl žalobce zbaven svých práv konečným způsobem, neboť řízení uvedeným rozhodnutím neskončilo a o věci bude rozhodováno znovu. Rozhodnutím žalovaného tedy nebyla definitivně založena, změněna, zrušena či závazně určena žalobcova práva nebo povinnosti a není proto přezkoumatelné ve správním soudnictví (§ 65 a násl. s. ř. s.).

Umožňuje-li zvláštní zákon napadnout rozhodnutí správního orgánu odvoláním, musí být tento opravný prostředek podán (což žalobce učinil), a o odvolání musí být rozhodnuto dříve, než se účastník obrátí na správní soud.

Podá-li účastník v době, kdy o jeho odvolání nebylo správním orgánem pravomocně rozhodnuto, správní žalobu, soud tuto žalobu odmítne, neboť nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný (§ 46 odst. 1 písm.a) s. ř. s.)

Pravomoc soudu v občanském soudním řízení bude založena až tehdy, kdy správní orgán rozhodne věcně o sporu nebo o jiné právní věci vyplývající ze soukromoprávních vztahů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označeni rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 29. května 2012

JUDr. Bohuslava Drahošová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru