Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 24/2011 - 23Rozsudek KSOS ze dne 29.03.2013


přidejte vlastní popisek

58A 24/2011-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou

v právní věci žalobce D. Š., proti žalovanému Krajskému úřadu

Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem 28.

října 117, Ostrava, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22.4.2011 č.j. MSK

60494/2011, sp. zn. DSH/14563/2011/Sto, ve věci přestupku,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

Žalobce podal v zákonné lhůtě žalobu proti v záhlaví rozsudku označenému rozhodnutí žalovaného ze dne 22.4.2011, kterým žalovaný podle § 67 odst.1 písm. a) z.č.129/2000 Sb. a ust. 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu přezkoumal rozhodnutí vydané 14.3.2011 Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem dopravy a silničního hospodářství č.j. MMFM S 402/2011/ODaSH/Gen a rozhodl tak, že ve výrokové části ve větě „zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 8 měsíců“ se mění na: zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců. Ve zbytku bylo podané odvolání zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno.

V žalobě ze dne 3.5.2011 uvedl, že rozhodnutí žalovaného považuje za nezákonné, poněvadž má za to, že byl tímto rozhodnutím ukrácen na svých právech. Uvedené rozhodnutí napadá v rozsahu, ve kterém potvrdilo rozhodnutí orgánu I. stupně a také do zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců, z důvodů dále uvedených, a domáhá se toho, aby bylo po přezkoumání nadepsaným soudem zrušeno.

Nezákonnost napadeného rozhodnutí spatřoval žalobce v těchto důvodech: - „Rozhodnutí se neopírá o zákonnou úpravu, když ta hovoří v předpisech, na které zákon č. 200/1990 Sb., pouze o zadní registrační značce a přední vůbec nezmiňuje.“

- Žalovaný nebral v potaz námitky žalobce, týkající se nemožnosti postřehnutí toho, že po prohlídce vozidla žalobce nemusel upadlou registrační značku vidět, když ta se v době kontroly mohla nacházet ještě na vozidle, popřípadě mohla být zakrytá sněhem. K prokázání této tvrzené skutečnosti navrhoval žalobce provést rekonstrukci na místě samém, a to v podobných sněhových, světelných atd. podmínkách. Navíc žalobce poukazoval na to, že na vozidle registrační značka umístěna byla, a to v zadní části. Uvedl, že není tedy pravdou, že by žalobce absolvoval cestu bez registrační značky.

- Nebyl povinen volat policii, když ke škodě na majetku třetí osoby fakticky nedošlo, o jakékoli škodě se nezmiňuje rozhodnutí I. ani II. stupně správního orgánu. Majitel plotu nepožadoval uhradit ničeho. Namítal, že v daném případě tak nelze aplikovat ustanovení, které citoval žalovaný v napadeném rozhodnutí, jelikož nebyl naplněn skutkový stav, kdy v případě, že ke škodě na majetku třetí osoby nedošlo, není povinnost volat policii.

Dovozoval, že žalovaný měl rozhodnutí Magistrátu města Frýdek-Místek, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 14.3.2011, sp. zn. MMFM_S 402/201 I/ODaSH/Gen zrušit a vrátit správnímu orgánu I. stupně k dalšímu řízení s tím, že takovouto vadu nemůže napravit odvolací správní orgán změnou napadeného rozhodnutí, neboť by tím odňal obviněnému z přestupku právo vyjádřit se ke všem skutečnostem a porušil by princip dvojinstančnosti řízení.

Uvedl, že žalovaný, co do výroku o vině, ve dvou ze tří bodů potvrdil a jen částečně změnil výrok o zákazu činnosti, a proto nelze jinak než napadené rozhodnutí shledat nepřezkoumatelným, a tedy i nezákonným.

Pod bodem IV. žaloby žalobce uvedl, že je přesvědčen, že přední registrační značka, která na vozidle před drobnou dopravní nehodou byla umístěna a poté vzhledem k nočním hodinám a sněhu, nebylo patrné, že z vozidla upadla, nelze přičítat žalobci, že si v danou dobu této banální záležitosti nepovšiml a nelze mu přičítat zavinění ani ve formě nevědomé nedbalosti dle ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť za daných okolností neměl žalobce reálnou šanci přijít na to, že přední registrační značka chybí.

Žalobce navrhoval, aby rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 22.4.2011, sp. zn. DSH/14563/2011, č.j. MSK 60494/2011, bylo zrušeno a rozhodnuto o povinnosti žalovaného nahradit žalobci do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí náklady řízení.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě ze dne 20.5.2011 uvedl, že není pravda, že zákonná úprava hovoří pouze o zadní registrační značce, jak tvrdí žalobce. Podle příslušného ustanovení - § 28 odst. 3 vyhl. č. 243/2001 Sb. - musí být tabulka registrační značky umístěna na silničním motorovém vozidle vpředu a vzadu, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 4 (moped, motocykl a motorová tříkolka - pozn. KÚ). Pouze přípojná vozidla, traktory a samojízdné pracovní stroje (v projednávaném případě se však o takové vozidlo nejedná) mají tabulku registrační značky pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Porušením této povinnosti je tedy i jízda s vozidlem, na kterém je umístěna pouze jedna z tabulek registrační značky. K námitce, že žalobce nemusel upadlou tabulku registrační značky po prohlídce vozidla vidět a že proto není dáno zavinění ani ve formě nevědomé nedbalosti, žalovaný uvedl, že dojde-li k dopravní nehodě, což se v daném případě zjevně stalo a žalobce si toho byl vědom, pak lze z ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zák. o silničním provozu dovodit povinnost řidiče zkontrolovat před další jízdou vozidlo, zda splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, neboť lze předpokládat, že v důsledku nehody mohlo dojít k poškození vozidla. Pokud žalobce - jak v odvolání a v žalobě tvrdí - vozidlo po nehodě kontroloval, byť v noční době, pak nemohl nevidět, že tabulka registrační značky, která zastala ležet na místě nehody, se nenachází na určeném místě na vozidle. Není možné, že tabulka registrační značky upadla až v průběhu další jízdy, protože zůstala na místě nehody, kde ji ráno našel majitel poškozeného plotu. Dle názoru žalovaného měl a mohl vědět, že řídí vozidlo bez přední tabulky registrační značky, a tedy zavinil přestupek nejméně z nevědomé nedbalosti.

K další námitce žalobce žalovaný uvedl, že není pravda, že žalobce nebyl povinen volat policii, když nedošlo ke škodě na majetku třetí osoby a majitel plotu nepožadoval ničeho uhradit. Ke škodě na majetku třetí osoby (oplocení domu čp. X, jehož vlastníkem je J.Š.) došlo, což je prokázáno protokolem o nehodě v silničním provozu (poškozeny 4 betonové plotové desky, 4x pletivo a 2 ocelové sloupky) a fotodokumentací. Žalobce při ústním jednání uvedl, že okolo 4 hodin nechtěl nikoho budit a ráno se chtěl domluvit, v odvolání pak uvedl, že měl v úmyslu zajít za majitelem rodinného domu, do jehož plotu naboural, hned poté, co vstane, a vše vyřešit, případnou škodu nahradit, také proto, že způsobenou škodu vyhodnotil jako velmi malou. Z těchto jeho vyjádření nepochybně vyplývá, že si byl vědom způsobení škody na majetku třetí osoby. Není podstatné, jaká byla výše škody (policisty odhadnuta na 2.000 Kč, vlastník plotu nedovedl škodu odhadnout), ani zda ji vlastník poškozené věci požadoval uhradit (přičemž není ničím podloženo tvrzení žalobce, že poškozený škodu uhradit nechtěl), pro posouzení přestupku spočívajícího v nesplnění povinností při dopravní nehodě postačí zjištění, že škoda nikoli zcela nepatrného rozsahu zjevně vznikla, v opačném případě by se totiž ani nejednalo o dopravní nehodu (§ 47 odst. 1 zák. o silničním provozu). Žalovaný uvedl, že má za to, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem, že žalobce jím nebyl nijak zkrácen na svých právech a navrhoval, aby soud žalobu zamítl.

II.

Krajský soud konstatuje, že žaloba je přípustná, byla podána včas (§ 72 odst. 1 zák.č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „s.ř.s.“), osobou oprávněnou ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s.ř.s. Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v souladu s ust. § 75 s.ř.s., přičemž vycházel z právního a skutkového stavu, jaký tu byl v době rozhodování žalovaného a řídil se při tom zásadou dispoziční (§ 75 odst. 2 věta první s.ř.s.), tedy byl vázán žalobními body obsaženými v žalobě.

Krajský soud zjistil, že:

- Dne 11.12.2010 byl sepsán úřední záznam policejním orgánem prap. R. W. s majitelem rodinného domu čp. X v obci Ř., který sdělil , že dne 10.12.2010 v 19.00 hod. byl venku a oplocení domu bylo v pořádku. Dnešního dne v 8.40 hod. zjistil, že plot u cesty je rozbitý a jsou tam smykové stopy od vozidla. U plotu našel registrační značku vozidla X Vozidlo na místě nehody nebylo. Zavolal na místo policii.

- Dle protokolu o nehodě v silničním provozu ze dne 11.12.2010 sepsaného Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní obor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát Frýdek-Místek k dopravní nehodě došlo 11.12.2010 v 04:00 hod. v Ř., ulice V. - místní komunikace, u rodinného domu čp.X tím, že řidič osobního vozidla Škoda Favorit, r.z. X, D. Š. nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám, kdy při projíždění levotočivé zatáčky dostal s vozidlem smyk, který následně na přímém úseku silnice nezvládl a narazil vpravo mimo vozovku do oplocení domu čp. X ke škodě majitele J.Š. Řidič D. Š. po nehodě z místa ujel. Ohledáním vozidla Škoda Favorit bylo zjištěno, že pravá přední pneumatika je ojetá pod stanovenou mez. Ke zranění osob nedošlo. Alkohol u řidiče Š. nebyl zjišťován, z místa nehody ujel. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna.

Jako podezřelý je uveden D. Š., který byl podezřelý z porušení ustanovení § 5 odst. 1 písm. a), § 18 odst. 1, § 47 odst. 4 písmo a), § 47 odst. 4 písm. b), § 47 odst. 4 písm. c) a § 47 odst. 5 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a tím důvodně podezřelý ze spáchání přestupku podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. j) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích a § 22 odst. 1 písm. I) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Bylo poškozeno oplocení rodinného domu čp. X - výše škody: 2000,- Kč, popis poškození: 4x betonové plotové desky,4xpletivo, 2x ocelový sloupek, majitele J. Š.

Vlastníkem osobního automobilu ŠKODA 135L Favorit (vyrobeno (zaevidováno) v roce 1991) registrační značka: X (CZ) je J. T., R. č. 2800/7, O. – Z., stát: ČR.

Dopravní nehoda byla oznámena dne 11.12.2010, sobota, 8.45 hod., poškozeným J. Š. Místo ohledáno dne 11.12.2010, 10.10 – 10.40, prap. R. M., prap. R. W., poškozeným J. Š.

Ohledáním místa dopravní nehody bylo zjištěno mimo jiné, že se jedná o dopravní nehodu s pevnou překážkou. Pevnou překážku tvoří oplocení domu čp. X. K nárazu do pevné překážky došlo vpravo mimo vozovku, na přímém úseku komunikace. Místní komunikace ulice V. je dvoupruhová bez dělící čáry, široká 4,4 m bez spádu. Po obou stranách vozovky je oplocení rodinných domů, za kterými jsou zahrady. Povrch vozovky je ze živice, je pokrytý souvislou vrstvou sněhu, v dobrém stavu, bez závad. V místě dopravní nehody není dopravní značení. V místě dopravní nehody je nejvyšší dovolená rychlost jízdy 50 km/h – vyplývá z nejvyšší dovolené rychlosti pro jízdu v obci. Provoz byl v době nehody na stupni 1 – po pozemní komunikaci se pohybují pouze jednotlivá vozidla, jízda je zcela plynulá.

Z protokolu vyplývá, že dechová zkouška na alkohol nebyla u řidiče D. Š. provedena, řidič z místa nehody ujel.

Po příjezdu na místo dopravní nehody bylo zjištěno, že došlo k nárazu osobního vozidla Škoda Favorit, r.z. X, do oplocení domu čp. X. Řidič D. Š. z místa nehody ujel. Majitel oplocení J. Š. byl na místě přítomen ohledání místa dopravní nehody. Jako výchozí bod měření byl zvolen roh domu čp. X, vpravo mimo vozovku ve směru jízdy od ulice Horní k ulici Mírové. V tomto směru je vedeno i ohledání.

Osobní vozidlo Škoda Favorit, r.z. X, bylo ohledáno dne 11.12.2010 v době od 11.00 do 11.15 hodin v obci Lískovec, na komunikaci před domem čp. X. Je uvedeno, že vozidlo je ve špatném technickém stavu - pravá přední pneumatika je ojetá pod stanovenou mez. Vozidlo po dopravní nehodě není poškozeno. Na předním nárazníku chybí registrační značka. Na pravé straně plastového černého předního nárazníku byl zjištěn červený otěr barvy, barevně shodný s rámkem oplocení domu čp. X. Na místě dopravní nehody provedeno: fotodokumentace – digitální fotoaparát, náčrtek místa dopravní nehody, ohledání místa dopravní nehody, šetření, šetření k pachateli DN. Uvedené výše škody v protokolu jsou jen orientačním odhadem Policie ČR.

- Dne 11. prosince 2010 v 13:52 hodin byl vyslechnut mimo služebnu na místě dopravní nehody J. Š., trvalý pobyt V. č. X, Ř., který uvedl, že je majitelem rodinného domu čp. X v obci Řepiště. Včerejšího dne 10.12.2010 v 19.00 hodin byl venku a oplocení jeho domu bylo v pořádku. Dnešního dne v 08.40 hodin zjistil, že plot u cesty je rozbitý a jsou tam smykové stopy od vozidla. U plotu našel registrační značku vozidla X. Vozidlo na místě nehody nebylo. Zavolal na místo policii. O samotné nehodě nic neví, výši škody na oplocení nedovede odhadnout.

- D. Š. 12.12.2010 se dostavil k podání vysvětlení, o čemž byl sepsán Policií ČR, dopravní inspektorát Frýdek-Místek úřední záznam. Uvedl, že od pana J. T. z O.-Z. má dlouhodobě zapůjčené osobní vozidlo Škoda Favorit, r.z. X, bílé barvy. Dne 11.12.2010 v 04.00 hod. jel s vozidlem přes Ř. V tu dobu byla tma, svítilo pouliční osvětlení. Vozovka byla pokryta vrstvou zledovatělého sněhu a také v tu chvílí sněžilo. Když odbočoval z ulice Slezské na Vinohradskou, dostal s vozidlem smyk. Tento se snažil zvládnout, ale vyjel přední části vpravo mimo silnici. Tam slabě narazil do oplocení nějakého domu. Nechtěl nikoho v domě budit a odjel do místa bydliště. Ráno byl informován matkou, že u nich byl pan T. starší, který matku informoval, že majitel poškozeného plotu již oznámil nehodu na policii. K večeru jej kontaktovala hlídka policie, která provedla i fotky vozidla. Uvedl, že ke zranění osob nedošlo, na vozidle Škoda Favorit upadla přední registrační značka a je odřený přední nárazník. Kontaktoval majitele oplocení a dohodl se s ním na opravě plotu. D. Š. dále uvedl, že protokol přečetl, jeho obsah souhlasí s tím, co vypověděl, nežádá oprav ani doplnění. Protokol je podepsán prac. W. a D. Š.

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek dne 5.1.2011 Magistrátu měst Frýdek-Místek, odboru dopravy a silničního hospodářství oznámila věc k projednání –přestupek, kterého se měl dopustit podezřelý řidič D.Š., narozen X s tím, že D., Š. je podezřelý z porušení ustanovení § 5 odst. 1 písm. a), § 18 odst. 1, § 47 odst. 4 písmo a), § 47 odst. 4 písm. b), § 47 odst. 4 písm. c a § 47 odst. 5 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a tím ze spáchání přestupku podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. j) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích a § 22 odst. 1 písm. I) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Za účastníky byli označeni: J. T.- vlastník (fyzická osoba) adresa pobytu: R. č. 2800/7, O.-Z., J. Š. - majitel (fyzická osoba) V. č. X, Ř. Dále je uvedeno, že došlo k poškození oplocení rodinného domu čp. X - výše škody 2 tis. Kč popis poškození: 4x betonové plotové desky,4xpletivo, 2x ocelový sloupek majitel.

Dále je uvedeno, že k dopravní nehodě došlo dne: 11.12.2010 v hod. 04:00 v Ř., ulice V. - místní komunikace, u rodinného domu čp. X tím, že řidič osobního vozidla Škoda Favorit, r.z. X, D. Š., jedoucí ve směru od ulice Horní k ulici Mírové, nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám, kdy při projíždění levotočivé zatáčky dostal s vozidlem smyk, který následně na přímém úseku silnice nezvládl a narazil vpravo mimo vozovku do oplocení domu čp. X, ke škodě majitele J. Š. Řidič D. Š. po nehodě z místa dopravní nehody ujel. Vzhledem ke skutečnosti, že byla na místě dopravní nehody nalezena rz. X, bylo lustrací v evidenci vozidel zjištěno, že se jedná o rz. přidělenou na předmětné vozidlo Š Favorit, jehož majitelem je J. T. Vytěžením jmenovaného bylo zjištěno, že má jeho uvedené vozidlo dlouhodobě zapůjčené D. Š. V rámci šetření dopravní nehody se pak D. Š. při svém podání vysvětlení k řízení vozidla Š Favorit v době dopravní nehody doznal. Ohledáním vozidla Škoda Favorit bylo navíc zjištěno, že pravá přední pneumatika je ojetá pod zákonem stanovenou mez. Ke zranění osob nedošlo. Alkohol u řidiče Š. nebyl zjišťován, z místa nehody ujel. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna.

- Magistrát města Frýdku-Místku sdělil žalobci, že zahajuje řízení o přestupku a předvolává jej k ústnímu jednání na 23.2.2011 v 10.00 hod. Zároveň žalobci sdělil, že je obviněný z přestupků podle § 22 odst. 1 písm. l) , § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 22 odst.1 písm. a) bod 3 zákona č. 200/1990 Sb., kterých se měl dopustit tím, že dne 11.12.2010 ve 4.00 hod. na místní komunikaci u rodinného domu č.p. X, na ulici V. v obci Ř., řídil vozidlo Škoda Favorit, rz X, které nesplňovalo technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem - hloubka dezénu dezénových drážek na pravé přední pneumatice byla menší než 1,6 mm. Nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a okolnostem, které mohl předvídat a při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal s vozidlem smyk, který nezvládl a narazil vpravo mimo vozovku do oplocení u rodinného domu č.p. X. Po dopravní nehodě nesetrval na místě dopravní nehody, neohlásil dopravní nehodu policistovi a místo dopravní nehody opustil. Z místa dopravní nehody k svému bydlišti – L. 332 řídil vozidlo Škoda Favorit, rz X, na kterém nebyla v přední části umístěna registrační značka.

Tímto svým jednáním porušil povinnosti stanovené v § 18 odst. 1, § 5 odst. 1 písm. a), § 47 odst. 4 písm. a), b), c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 47 odst. 5 písm. a) téhož zákona, v návaznosti na ustanovení § 36 odst. 1, § 37 písm. a), § 7 odst. 4, § 38 odst. 1 písm. c) zákona číslo 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 36 odst. 7 písm. a) vyhlášky číslo 341/2002 Sb., a ustanovení § 28 odst. 3 vyhlášky 243/2001 Sb.

- Žalobce vlastnil řidičské oprávnění – druh B, datum udělení 24.6.2009, č. protokolu 802-01/2009-251, místo udělení – Frýdek-Místek. Z registru řidičů vyplynulo, že žalobce se dopustil přestupku 8.8.2009 - nesprávné odbočování, ohrožení bezpečnosti, za což mu byla uložena pokuta ve správním řízení ve výši 1.500,- Kč.

- Dne 23.2.2011 v průběhu ústního jednání na Magistrátu města Frýdek-Místek žalobce sdělil, že sdělenému obvinění z přestupků a poučení rozumí a nežádá dalšího vysvětlení. Po seznámení s předmětem řízení, kdy byly jednotlivě předestřeny důkazní prostředky obsaženy ve spisovém materiálu. Obviněný uvedl, že jel domů, jak zatáčel, tak mu to ujelo, dostal se do smyku a narazil asi tak 10 km rychlostí do sloupku. Jelikož bylo okolo 4 hod., tak nechtěl nikoho budit a ráno se chtěl domluvit, ale to už stihla dříve přijet policie. Jak začala zima, byly pneumatiky v pořádku, a jak jezdil v zimě, tak se mu na dírách na silnicích geometrie zkazila a přední pravá pneumatika se sjela. V době kdy si vozidlo zapůjčil, byla přední pravá pneumatika v pořádku. Vozidlem Škoda Favorit, rz X jel od místa dopravní nehody, až domů, to je do L. domu č.p. 332 bez přední registrační značky. Obviněný nenavrhoval doplnění dokazování.

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal dne 14.3.2011 rozhodnutí, kterým D. Š., nar. X, bytem L. 332, F.-M., uznal vinným z přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 odst. 1, písm. l), § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 22 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 200/1990 Sb., jichž se měl dopustit tím, že dne 11.12.2010 ve 4.00 hod. na místní komunikaci u rodinného domu č.p. X, na ulici V. v obci Ř., řídil vozidlo Škoda Favorit, rz X, které nesplňovalo technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem - hloubka dezénu dezénových drážek na pravé přední pneumatice byla menší než 1,6 mm. Nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a okolnostem, které mohl předvídat a při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal s vozidlem smyk, který nezvládl a narazil vpravo mimo vozovku do oplocení u rodinného domu č. p. X. Po dopravní nehodě nesetrval na místě dopravní nehody, neohlásil dopravní nehodu policistovi a místo dopravní nehody opustil. Z místa dopravní nehody k svému bydlišti – L. 332 řídil vozidlo Škoda Favorit, rz X, na kterém nebyla v přední části umístěna registrační značka. Tímto svým jednáním porušil povinnosti stanovené v 18 odst. 1, § 5 odst. 1 písm. a), § 47 odst. 4 písm. a), b), c) zákona č.. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 47 odst. 5 písm. a) téhož zákona, v návaznosti na § 36 odst. 1, § 37 písm. a), § 7 odst. 4, § 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 36 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 341/2002 Sb., a ustanovení § 28 odst. 3 vyhlášky 243/2001 Sb.

Podle § 11 a § 22 odst. 7 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, obviněnému byla za přestupek uložená pokuta ve výši 6.000,-Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 8 měsíců.

Dále byla podle § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů uložena povinnost nahradit náklady spojené s projednáváním přestupku, tj. 1.000,- Kč s tím, že pokuta a náklady řízení jsou splatné do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí přiloženou složenkou. Zároveň bylo uvedeno, že zákaz činnosti se započítává ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

V odůvodnění rozhodnutí Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství uvedl, že z protokolu o nehodě v silničním provozu, z ohledání místa dopravní nehody vyplývá, že k dopravní nehodě došlo dne 11.12.2010 ve 4.00 hod. na místní komunikace u rodinného domu č.p. X, na ulici V. v obci Ř. a to tím, že řidič blíže nezjištěného vozidla nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a okolnostem, které mohl předvídat a při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal s vozidlem smyk který nezvládl a narazil vpravo mimo vozovku do oplocení u rodinného domu č.p. X, které poškodil. Po dopravní nehodě řidič blíže nezjištěného vozidla nesetrval na místě dopravní nehody, neohlásil dopravní nehodu policistovi a místo dopravní nehody opustil. Majitel oplocení J. Š. našel na místě dopravní nehody registrační značku X, která zřejmě upadla vozidlu, jež narazilo do oplocení. Šetřením PČR bylo zjištěno, že registrační značka patří na vozidlo Škoda Favorit, jehož majitelem je J. T. J. T. k vozidlu Škoda Favorit, rz X uvedl, že toto má dlouhodobě zapůjčeno D. Š. D. Š. se k vozidlu a dopravní nehodě vyjádřil, že vozidlo Škoda Favorit, rz X má dlouhodobě zapůjčeno od J. T. Když dne 11.12.2010 ve 4.00 hod s vozidlem jel přes obec Řepiště dostal s vozidlem smyk, který nezvládl a vyjel přední částí mimo silnici, kde narazil do oplocení nějakého domu. Ve 4.00 hod. ráno nikoho v domě nechtěl budit a odjel do místa bydliště. Ohledáním vozidla Škoda Favorit, rz X bylo zjištěno, že je ve špatném technickém stavu - na pneumatice na pravém předním kole je dezén opotřebován pod zákonem stanovou mez. Na předním nárazníku chyběla registrační značka. Na pravé straně plastového černého předního nárazníku byl zjištěn červený otěr barvy barevně shodný s rámkem oplocení domu č.p. X. Alkohol u řidiče nebyl zjišťován z důvodu odjetí řidiče z místa dopravní nehody. Technická závada, jako příčina dopravní nehody nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna.

Dále správní orgán uvedl, že z fotodokumentace pořízené policistou při ohledání vozidla Škoda Favorit, rz X je patrné, že hloubka dezénu dezénových drážek na pravé přední pneumatice je menší než 1,6 mm.

Správní orgán citoval ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., § 36 odst. 1 vyhlášky č. 341/2002 Sb., § 36 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 341/2002 Sb., a uvedl, že D. Š. řídil vozidlo, u kterého byla na pravé přední pneumatice hloubka dezénu dezénových drážek menší než 1,6 mm. Dle § 18 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. D. Š. schopen zastavit vozidlo nebyl.

Při dopravní nehodě došlo ke škodě na majetku třetí osoby (oplocení u domu č.p. 356). D. Š. neprodleně neohlásil dopravní nehodu policistovi, nezdržel se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody (vozidlo přemístil) a nesetrval na místě dopravní nehody až do příchodu policisty, čímž porušil povinnosti stanovené v § 47 odst. 4 písm. a), b, c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 47 odst. 5 písm. a) téhož zákona.

K řízení vozidla Škoda Favorit, rz X, na kterém nebyla v přední části umístěna registrační značka, z místa dopravní nehody do obce L., správní orgán uvedl, že kdyby D. Š. splnil svou zákonnou povinnost a jednal podle zákona, nedopustil by se přestupku podle § 22 odst. 1 písmo a) bod 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to řízení vozidla, na němž není umístěna tabulka registrační značky.

Správní orgán uvedl, že hodnotil shromážděné důkazy, jak jednotlivě tak ve vzájemných souvislostech a dospěl k závěru, že jak ze spisového materiálu PČR ve kterém jsou zaznamenány všechny skutečnosti zjištěné při ohledání místa dopravní nehody, tak i z výpovědi pana Š. je zřejmé, že D. Š. dne 11.12.2010 ve 4.00 hod. na místní komunikace u rodinného domu č.p. X, na ulici V. v obci Ř., řídil vozidlo Škoda Favorit, rz X, které nesplňovalo technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem - hloubka dezénu dezénových drážek na pravé přední pneumatice byla menší než 1,6 mm. Nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a okolnostem, které mohl předvídat a při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal s vozidlem smyk který nezvládl a narazil vpravo mimo vozovku do oplocení u rodinného domu č.p. X. Po dopravní nehodě nesetrval na místě dopravní nehody, neohlásil dopravní nehodu policistovi a místo dopravní nehody opustil. Z místa dopravní nehody k svému bydlišti – L. 332 řídil vozidlo Škoda Favorit, rz X, na kterém nebyla v přední části umístěna registrační značka.

Správní orgán považoval za prokázané, že D. Š. svým jednáním porušil uvedené povinnosti a naplnil tak skutkovou podstatu přestupků podle § 22 odst. 1 písm. I), § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 22 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a proto vydal rozhodnutí o uložení pokuty a zákazu činnosti.

Správní orgán uvedl, že při určení druhu sankce a její výměry postupoval v souladu s § 12 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a přihlédl k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele. V případě, kdy se pachatel dopustil více přestupků, které je příslušný projednat týž orgán, ukládá se sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný. Správní orgán postihne všechny sbíhající se přestupky uložením úhrnné sankce. Za přestupky podle § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 a bod 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu od 5.000 do 10.000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel od 6 do 12 měsíců. Správní orgán při určení sankce přihlédl zejména k tomu, že D. Š. svým jednáním hrubě porušil zásadní povinnosti stanovené účastníkům silničního provozu a jízdou s vozidlem, které nesplňovalo technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, a nepřizpůsobením rychlosti jízdy, ohrozil tak nejen sebe, ale i život, zdraví a majetek ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích. Dále správní orgán uvedl, že přihlédl k tomu, že k přestupku došlo v obci v nočních hodinách a k tomu, že D. Š. odjetím z místa dopravní nehody značně ztížil vyšetřování dopravní nehodu a užitím vozidla, které nemělo umístěnou v přední části vozidla registrační značku, jenž byla vozidlu přidělena znemožnil identifikaci vozidla užitého v provozu na pozemních komunikacích. Rovněž správní orgán při určení sankce přihlédl i k osobě obviněného, který má v evidenční kartě řidiče již 1. záznam za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Pokutu ve výši 6.000,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v délce 8 měsíců považoval správní orgán za zcela přiměřenou a odpovídající závažnosti přestupkového jednání a společenské nebezpečnosti takového jednání.

Správní orgán neshledal žádné polehčující okolnosti odůvodňující uložení mírnější sankce. Měl za to, že uložená sankce je adekvátní a povede ke splnění výchovného účinku, který je sankcí sledován.

O povinnosti nahradit náklady spojené s projednáváním přestupku bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Žalobce byl poučen o tom, že dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena sankce zákazu činnosti pozbývá držitel řidičského oprávnění řidičské oprávnění. Do 5 pracovních dnů od tohoto dne je držitel řidičského průkazu povinen odevzdat řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa jeho trvalého pobytu, a to v souladu s § 94a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Porušení této povinnosti je přestupkem podle § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 30.000,- Kč.

Rozhodnutí je opatřeno poučením o možnosti podat opravný prostředek.

- Proti rozhodnutí Magistrátu města Frýdek - Místek, Odboru dopravy a SH, oddělení dopravně správních agend, ze dne 14.3.2011 podal žalobce odvolání, ve kterém mimo jiné uvedl, že je pravdou, že dne 11.12.2010 ve 4 hodiny ráno boural. Uvedl, že odmítá to, že by vozidlo Škoda Favorit, rzX v době před, při a po havárii nesplňovalo technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, když na předmětném vozidle bylo na všech čtyřech kolech obutí, které splňovalo minimální hloubku dezénu a rozhodně se tak nemohlo jednat o přestupek citovaný v rozhodnutí, tedy dle § 22 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 200/1990 Sb., v napadeném rozhodnutí není jakýmkoliv způsobem prokázáno, že by hloubka dezénu byla menší, a hloubka dezénu nebyla ani jakýmkoliv způsobem měřena.

Co se týče přední rz, která zůstala po dopravní nehodě na místě nehody, k tomu uvedl, že se nedopustil přestupku dle § 22 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 200/1990 Sb. když při kontrole vozidla po havárii si nevšiml, že je dopravní značka uvolněná a s vozidlem se vydal k bydlišti s vědomím, že na místě nic nezůstalo s tím, že vzhledem k noční hodině, která v tu chvíli byla, měl v úmyslu zajít za majitelem rodinného domu, do jehož plotu naboural hned poté co vstane a vše vyřešit, případnou škodu nahradit a to hlavně také proto, že způsobenou škodu vyhodnotil jako velmi malou. Vzhledem k nízké škodě, která vznikla, nevolal policii, když se jednalo o banální nehodu, přičemž odpovědnosti za její způsobení se nechtěl nikdy vyhnout. Měl za to, že nedošlo ani k přestupku dle § 22 odst. 1 písm. I) zákona č. 200/1990 Sb. Navrhoval, aby bylo napadené rozhodnutí odvolacím orgánem zrušeno a rozhodnuto o zastavení řízení.

- Žalovaný rozhodnutím ze dne 22.4.2011 č.j. MSK 604494/2011 podle § 67 odst.1 písm. a) z.č.129/2000 Sb. a ust. 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu přezkoumal rozhodnutí vydané 14.3.2011 Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem dopravy a silničního hospodářství č.j MMFM S 402/2011/ODaSH/Gen a rozhodl tak, že ve výrokové části ve větě „zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 8 měsíců“ se mění na: zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců. Ve zbytku bylo podané odvolání zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno.

V odůvodnění rozhodnutí žalovaný uvedl, že při vydání rozhodnutí vycházel ze spisové dokumentace, přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy. Uvedl, že obviněný po celou dobu řízení nezpochybnil, že dne 11. prosince 2010 ve 4:00 hod. s vozidlem Škoda Favorit RZ: X narazil do oplocení u rodinného domu č. p. X na ulici V. v obci Ř. a krajský úřad má tuto skutečnost za zcela prokázanou. V rámci ústního jednání u správního orgánu prvního stupně dne 23. února 2011 obviněný uvedl, že od místa dopravní nehody až do místa jeho bydliště jel s vozidlem bez přední registrační značky, neboť tato zůstala po dopravní nehodě na místě nehody. Je proto zřejmé, že obviněný se dopustil přestupku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona o přestupcích, podle něhož se přestupku dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, na němž v rozporu se zvláštním právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (registrační značky) nebo je umístěna jiná tabulka státní poznávací značky (registrační značky), než která byla vozidlu přidělena. K námitce žalobce, pokud namítal v rámci odvolání, že při kontrole vozidla po havárii si nevšiml, že je dopravní značka uvolněná a s vozidlem se vydal k bydlišti s vědomím, že na místě nic nezůstalo a vzhledem k noční hodině měl v úmyslu zajít za majitelem rodinného domu, jemuž způsobil škodu, až později, krajský úřad konstatoval, že se jedná o námitku nedůvodnou. Přední registrační značka nebyla uvolněná, jak tvrdí obviněný, ale zcela upadla. Pokud by obviněný provedl kontrolu vozidla před jízdou, což v daném případě tvrdí, a po dopravní nehodě je taková kontrola navíc i žádoucí, musel by zjistit, že mu chybí přední registrační značka.

Žalovaný poukázal na text ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, dle kterého provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které není opatřeno registrační značkou nebo registrační značkou jiného státu. Tuto povinnost obviněný porušil, čímž se dopustil přestupku dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona o přestupcích. K námitce obviněného, že pokud by přišel na hromadné parkoviště a zde by si nevšiml, že mu chybí na vozidle registrační značka nebo že mu ji někdo vyměnil za jinou a po zastavení vozidla policií by mu bylo následně odebráno řidičské oprávnění, krajský úřad odkázal na ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb. Krajský úřad dále poukázal na to, že v souladu s ustanovením § 3 zákona o přestupcích k odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-Ii zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

Uvedl, že Krajský úřad tak má za prokázané, že obviněný se přestupku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona o přestupcích dopustil, přičemž námitky obviněného ve vztahu k tomuto přestupku jsou nedůvodné.

Co se týče přestupku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. I) zákona o přestupcích, k tomu krajský úřad uvedl, že povinností obviněného bylo v souladu s ustanovením § 47 odst. 4 písm. a), b), c) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi, zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody a setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty, neboť došlo ke hmotné škodě na majetku třetí osoby (poškození plotu) ve smyslu ustanovení § 47 odst. 5 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Námitku obviněného, že vzhledem k nízké škodě nevolal policii, neboť se jednalo o banální nehodu a odpovědnosti za její způsobení se nechtěl vyhnout, považoval za zcela nedůvodnou, neboť obviněnému nepříslušelo hodnotit předpokládanou výši škody a měl striktně postupovat podle citovaných ustanovení zákona o silničním provozu, když ke hmotné škodě na majetku třetí osoby jeho přestupkovým jednáním došlo. Krajský úřad vzal za prokázané, že obviněný se přestupku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. I) zákona o přestupcích dopustil, přičemž námitky obviněného ve vztahu k tomuto přestupku považoval za nedůvodné.

Ohledně přestupku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona o přestupcích přisvědčil Krajský úřad námitkám obviněného, jež uvedl v rámci svého odvolání ve vztahu k tomuto přestupku, když z listinných materiálů, jež jsou založeny ve spise, totiž vyplývá, že přesný výsledek měření hloubky dezénu není nikde uveden, a to proto, že toto měření nebylo zřejmě ani provedeno. Z fotodokumentace založené ve spise nelze spolehlivě zjistit, zda je pneumatika opotřebená pod zákonem stanovenou mez, což rovněž podporuje přítomnost zmrzlého sněhu v dezénu pneumatiky. Protože se obviněnému nepodařilo bez výhrady prokázat, že se přestupku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona o přestupcích skutečně dopustil a další dokazování by nepřineslo v tomto směru nová skutková zjištění, Krajský úřad řízení ve věci přestupku dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona o přestupcích zastavil.

Odvolací správní orgán uvedl, že přestupky obviněného jsou správně právně kvalifikovány. Správní orgán prvního stupně konal v souladu s ustanovením § 57 odst. 1 zákona o přestupcích společné řízení, neboť obviněný se dopustil více přestupku, které je příslušný projednat stejný orgán. Za více přestupku téhož pachatele projednaných ve společném řízení pak správní orgán prvního stupně v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o přestupcích uložil sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný.

Pokud jde o sankce za přestupek, krajský úřad uvedl, že s ohledem na zrušení a zastavení řízení ve věci přestupku dle ustanovení § 22 odst.1 písm. a) bod 3 zákona o přestupcích rozhodl o snížení sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu šesti měsíců, čímž jsou obě sankce-jak pokuta, tak zákaz činnosti, které je ze zákona povinen správní orgán uložit současně vedle sebe-při spodní hranici zákonného rozpětí. Krajský úřad uvedl, že se ztotožňuje s úvahou správního orgánu prvního stupně o výši uložené sankce.

III.

Podle § 22 odst. 1 písm. l zák.č. 200/1990 Sb. přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až k), poruší zvláštní právní předpis.

Podle § 22 odst. 1 písm. a, bod 1 zák.č. 200/1990 Sb. přestupku se dopustí ten, kdo řídí vozidlo, na němž v rozporu se zvláštním právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (registrační značky) nebo je umístěna jiná tabulka státní poznávací značky (registrační značky), než která byla vozidlu přidělena.

Podle § 38 odst.1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb. provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu, a podle písm. c) téhož ustanovení, které není opatřeno registrační značkou nebo registrační značkou jiného státu.

Podle § 5 odst.1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Podle § 47 odst. zákona č. 361/2000 dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Podle odst.4 téhož ustanovení dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni

a) neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi, b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy,

c) setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody.

Podle odst. 5 písm. a) téhož ustanovení povinnost podle odstavce 4 platí i v případě, kdy při dopravní nehodě dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle.

Podle odst. 11 přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat v blokovém řízení.

Podle odst. 12 od uložení sankce podle odstavců 4 až 11, s výjimkou odstavce 10 bodu 1, nelze v rozhodnutí o přestupku upustit.

Podle § 50 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb. podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé.

Podle odst. třetího téhož ustanovení správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena.

Podle odst. 4 téhož ustanovení pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

IV.

V daném případě dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

Jak vyplývá z obsahu správního spisu žalovaného, a jak je mezi účastníky nesporné, žalobce dne 11.12.2010 v 04:00 hod. v Ř., ulice V. - místní komunikace, u rodinného domu čp. X jako řidič osobního vozidla Škoda Favorit, r.z. X, nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám, a při projíždění levotočivé zatáčky dostal s vozidlem smyk, který následně na přímém úseku silnice nezvládl a narazil vpravo mimo vozovku do oploceni domu čp. X, ke škodě majitele J. Š. Žalobce nesetrval na místě dopravní nehody, neohlásil dopravní nehodu policistovi, ani nezanechal vzkaz poškozenému o tom, kdo způsobil dopravní nehodu, po nehodě z místa ujel. Tímto chováním porušil ustanovení § 18 odst.1, § 5 odst.1 písm. a), § 47 odst.4 písm. a), b), c) v návaznosti na § 47 odst.5 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. a § 38 odst.1 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., čímž se dopustil přestupků dle § 22 odst.1 písm. l) a § 22 odst.1 písm. a) bod 1 zákona č. 200/1990 Sb.

Žalobci byla ve smyslu ust. § 11 a § 22 odst. 7 zákona č. 200/1990 Sb. uložena pokuta ve výši 6.000,- Kč a správním orgánem prvého stupně zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 8 měsíců, který byl k odvolání žalobce žalovaným změněn na zákaz řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců. Pokud správní orgán prvého stupně dospěl k závěru, že žalobce se dopustil i přestupku podle ustanovení § 22 odst.1 písm. a) bod 3 zákona 200/1990 Sb. pro porušení ustanovení § 36 odst.1 a § 37 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb. a ustanovení § 36 odst.7 písm. a) vyhlášky 341/2002 Sb., pak žalovaný ohledně tohoto přestupku rozhodnutí správního orgánu prvého stupně zrušil a řízení ohledně tohoto přestupku zastavil. Soud v tomto směru odkazu na podrobné odůvodnění v rozhodnutí žalovaného ze dne 22.4.2011.

Považoval-li žalobce, jak uvedl v žalobě, rozhodnutí žalovaného za nezákonné, soud se s tímto názorem žalobce neztotožňuje. Namítal-li žalobce, že rozhodnutí se neopírá o zákonnou úpravu, když ta hovoří pouze o zadní registrační značce a o přední se nezmiňuje, soud odkazuje na shora citované ustanovení § 38 odst.1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., které hovoří pouze o registrační značce (nerozlišuje přední či zadní).

Namítal-li žalobce, že žalovaný nebral v potaz námitky žalobce, týkající se nemožnosti postřehnutí toho, že po prohlídce vozidla žalobce nemusel upadlou registrační značku vidět, když ta se v době kontroly mohla nacházet ještě na vozidle, popř. mohla být zakryta sněhem, přičemž k prokázání této tvrzené skutečnosti navrhoval provést rekonstrukci na místě samém, pak soud uvádí, že tato námitka je irelevantní. Podle § 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb. provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které není opatřeno registrační značkou nebo registrační značkou jiného státu. Registrační značka byla nalezena majitelem rodinného domu čp. X v obci Ř., který v 8.40 hod 11.12.2010 zjistil, že u jeho domu je poškozené oplocení domu. Pokud žalobce navrhoval provedení rekonstrukce na místě samém k jeho tvrzením ohledně registrační značky, pak soud uvádí, že rekonstrukce by nic nového do případu nevznesla, když bylo prokázáno, že přední registrační značka vozidla Škoda Favorit, rz X, které žalobce řídil, se nacházela na místě dopravní nehody. Není podstatné, zda žalobce v důsledku nehody, kterou způsobil, viděl či mohl vidět, že přední registrační značka vozidla upadla.

Soud se neztotožňuje s námitkou žalobce, že nebylo jeho povinností volat policii, a odkazuje na text ustanovení § 47 odst.4 zákona č. 361/2000 ve spojitosti s odstavcem 5 téhož ustanovení. Jednoznačně došlo ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. Na tom nic nemění skutečnost, že poškozený J.Š. dne 11.12.2010 uvedl (viz úřední záznam), že výši škody na oplocení nedovede odhadnout.

K další námitce žalobce, kdy namítá, že rozhodnutí žalovaného je nepřezkoumatelné, když žalovaný co do výroku o vině ve dvou ze tří bodů rozhodnutí správního orgánu prvého stupně potvrdil a jen částečně změnil výrok o zákazu činnosti, soud uvádí, že dle § 90 zákona č. 500/2004 Sb. odvolacímu orgánu umožňuje, aby pokud dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné,

a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zrušil a řízení zastavil, b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zrušil a věc vrátil k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal; anebo

c) napadené rozhodnutí nebo jeho část změní.

V daném případě žalovaný napadené rozhodnuti zrušil ve věci přestupku dle ustanovení § 22 odst.1 písm. a) bod 3 zákona o přestupcích pro porušení ustanovení § 36 odst.1 a § 37 písm. a) zákona č. 56/2001 a ustanovení § 36 odst.7 písm. a) vyhl.č. 341/2002 Sb. řízení ohledně tohoto přestupku zastavil a změnil výrok tak, že zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 8 měsíců změnil na zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 6 měsíců, tedy rozhodl ve prospěch žalobce.

Pro úplnost soud dodává, že jednání žalobce naplňuje i tzv. materiální znak přestupku - společenskou škodlivost, když byl porušen zájem stanovený zákonem společensky nežádoucí. Z okolností případu je zřejmé, že jednání žalobce vykazuje formální znaky skutkové podstaty přestupku, a zároveň došlo k porušení právem chráněného zájmu. Přestupku dle § 22 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, na němž v rozporu se zvláštním právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (registrační značky). Účelem právní úpravy je postihovat ty řidiče, kteří ve snaze vyhnout se sankci za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích znemožňují nebo podstatně ztěžují identifikaci jimi řízeného vozidla v silničním provozu. Žalobce mohl předpokládat, že řídí vozidlo, poté co způsobil nehodu, bez přední tabulky registrační značky, a tedy zavinil přestupek nejméně z nevědomé nedbalosti.

Soud na rozdíl od žalobce nepovažuje za banální skutečnost, že vozidlo, které bylo účastno na nehodě, nebylo cestou od místa nehody do místa bydliště žalobce opatřeno přední registrační značnou. Namítal-li žalobce, že nebylo patrné, že registrační značka z vozidla upadla a že mu nelze přičítat zavinění ani ve formě nevědomé nedbalosti, když neměl reálnou šanci přijít na to, že přední registrační značka chybí, pak soud toto jeho stanovisko považuje za irelevantní, zvláště když z obsahu správního spisu (vč. fotodokumentace na nosiči) je zřejmé, že žalobce narazil do oplocení u rodinného domku, přičemž poškodil 2 kusy ocelových sloupků, plotové rámky-desky, pletivo. Soud má za to, že je nejvýše pravděpodobné, že pokud by žalobce po nehodě vystoupil z vozidla, ověřil vzniklou škodu, včetně toho, že by prohlédl přední část vozidla, měl reálnou šanci přijít na to, že přední registrační značka chybí, když přední registrační značka patrně v důsledku nárazu do kovového sloupku upadla.

Krajský soud dospěl k závěru, že okruh skutečností, které v řízení měly být zjišťovány, byl zjištěn v postačujícím rozsahu a s použitím zákonných důkazních prostředků a způsobem, který neodporuje procesnímu předpisu. Skutkový stav, který správní orgán takto zjistil a na jehož základě rozhodoval, má v provedených důkazech postačující oporu.

Žalobce ve správním řízení ani v žalobě nenamítal nepřiměřenost sankce. Krajský soud považuje sankci, jak o ní rozhodl žalovaný správní orgán za odpovídající zákonu. Soud odkazuje na odůvodnění žalovaného v této otázce, když s tímto odůvodněním se zcela ztotožňuje.

Vzhledem k výše uvedenému, po provedeném řízení a dokazování, soud žalobu jako nedůvodnou zamítl (§ 78 odst.7 s.ř.s.), přičemž rozhodoval v souladu s ust. § 51 s.ř.s. bez nařízení jednání.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, když žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému, který byl v řízení úspěšný, jak vyplývá z obsahu spisu, náklady řízení nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označeni rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 29. března 2013

JUDr. Bohuslava Drahošová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru