Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 21/2011 - 32Usnesení KSOS ze dne 02.05.2011

Prejudikatura

22 Ca 382/2004 - 18

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 Ans 9/2011 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

58A 21/2011 – 32

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobce F. Š., proti žalovanému Městskému úřadu Valašského Meziříčí, se sídlem Valašské Meziříčí, Soudní 1221, k žalobě na nečinnost žalovaného,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou označenou jako žaloba na ochranu před nečinností Městského úřadu Valašské Meziříčí, právního oddělení, se sídlem Valašské Meziříčí, Soudní 1221, se žalobce domáhal uložení povinnosti žalovanému vydat do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí usnesení o tom, že dne 6. srpna 2010 odmítl žalobci nahlédnout do spisu sp.zn. R361/34866/2010/Ko a dále uložení povinnosti zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku, kterou nevyčíslil, a to do 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozsudku. Dále uvedl, že správní orgán nevydal ve lhůtě, v ustanovení § 71 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 71 odst. 1 jakož i § 6 odst. 1 věty prvé správního řádu, zakotvené, usnesení ve smyslu a podle ustanovení § 38 odst. 5 správního řádu o tom, že dne 6. srpna 2010 odmítl žalobci nahlédnout do spisu sp. zn. R 361/34866/2010/Ko, ačkoli tak hmotně učinil, jak v písemnosti jednací číslo R 361/34866/2010/Ko-118 ze de 6. srpna 2010 zaneseno jest, a Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad, oddělení státního občanství a přestupků neuplatnil opatření směřující proti nečinnosti správního orgánu, jak ve výroku i žaloby popsána jest, ačkoli o toto byl žalobcem požádán písemností č.j. 1/27Sp 1/2010-1137 ze dne 11. února 2011 dne 14. února 2011, jak žalobci ustanovení § 80 odst. 3 in fine správního řádu toto právo přiznává. Přípisem ze dne 16.7.2010 zahájil správní orgán dne 19.7.2010 řízení o dvou přestupcích; v rámci tohoto řízení žalobce požádal o vyhotovení kopie příl. spisu R361/34866/2010/Ko, a to zvukový záznam o ústním jednání ze dne 4.8.2010. Správní orgán mu odmítl kopii předat, přičemž žalobce měl za to, že bylo ústně vydáno usnesení o tom, že se odmítá žalobci nahlédnout do spisu. Podal proto odvolání ze dne 13.8.2010 a dne 11.11.2010 žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti k ministerstvu vnitra. Žalobce je přesvědčen, že žalovaný je povinen vydat usnesení, které je navíc přezkoumatelné ve správním soudnictví.

Krajský soud se především zabýval splněním podmínek řízení podle ust. § 79 a následujících s. ř. s.

Podle ust. § 79 odst. 1 s. ř. s., ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek.

S odkazem na výše citované zákonné ustanovení je jednoznačné, že se lze touto žalobou domáhat uložení povinnosti vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. Usnesení o odepření nahlédnutí do spisu ve smyslu ust. § 38 odst. 5 správního řádu v řízení o přestupku však nemá povahu meritorního rozhodnutí ani osvědčení. Nahlížení do spisu patří mezí základní podmínky pro výkon práva účastníka řízení vyjádřit se k podkladům správního rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci samé.

Na základě shora uvedeného dospěl krajský soud k závěru, že v předmětné věci se žalobce nemůže domáhat ochrany svých práv žalobou proti nečinnosti, neboť podaná žaloba je ve smyslu ust. § 79 odst. 1 s. ř. s. nepřípustná.

Vzhledem k výše uvedenému soud dle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. a ust. § 79 odst. 1 s. ř. s. podanou žalobu odmítl.

Výrok o náhradě o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., neboť žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 2. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jana Záviská, v. r. Marcela Jánová - samosoudkyně -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru