Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 17/2012 - 37Rozsudek KSOS ze dne 13.05.2014

Prejudikatura

2 As 34/2006 - 73

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 As 137/2014

přidejte vlastní popisek

58A 17/2012-37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. Š., zastoupeného F. Š., proti žalovanému Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 21, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 26.1.2012 č.j. KUZL-90809/2011, sp. zn. KUSP-90809/2011/DOP/Ze, o dopravním přestupku,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 26.1.2012 č.j. KUZL-90809/2011, sp. zn. KUSP-90809/2011/DOP/Ze žalovaný Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy ze dne 30.11.2011 č.j. MěÚ/OD/40448/233/2011/EP, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupků podle ust. § 125c odst. 1 písm. d) a § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přestupkem podle ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za které mu byla uložena pokuta ve výši 27.000,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení

Pokračování - 2 - 58A 17/2012

všech motorových vozidel na dobu 12 měsíců. Zároveň mu byla uložena povinnost zaplatit náklady spojené s projednáním přestupku paušální částkou 1.000,- Kč.

Žalobce proti uvedenému rozhodnutí podal včasnou žalobu, v níž vytýkal vady řízení jak žalovanému, tak i správnímu orgánu I. stupně. Rozhodnutí správních orgánů obsahuje rozporná obvinění s obsahem spisu, nebyl v nich uveden průběh, pro který bylo jeho vozidlo, které měl řídit, hlídkou zastaveno. Namítal dále neprovedení důkazů a porušení svého práva na obhajobu.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 26.1.2012 č.j. KUZL-90809/2011, sp. zn. KUSP-90809/2011/DOP/Ze, připojeným správním spisem Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru dopravy č.j. MěÚ/OD/40448/233/2011/EP, jakož i připojeným správním spisem žalovaného a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Při řízení o žalobě žalobce vycházel přitom krajský soud z ust. § 65 a násl. s.ř.s. a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného v souladu s ust. § 75 s.ř.s.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného správního spisu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru dopravy vzal v daném případě krajský soud za prokázáno následující:

- z oznámení přestupku ze dne 21.8.2011 vyhotoveného Policií ČR, Obvodním oddělením Rožnov pod Radhoštěm a adresovanému Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, že žalobce je podezřelý z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti dopravy podle ust. § 125c odst. 1 písm. d) a písm. k) zákona č. 361/2000 Sb. a podle ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb. tím, že řídil dne 21.8.2011 v 10.50 hod. v obci Zubří ve směru ze Starého Zubří do Zubří osobní motorové vozidlo značky Škoda Forman RZ X bílé barvy, přičemž se při kontrole hlídkou Obvodního oddělení Policie ČR Rožnov pod Radhoštěm odmítl na výzvu podrobit orientačnímu vyšetření přístrojem Dräger dechové zkoušce a tím porušil ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb. Při kontrole neměl u sebe řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla a doklad dokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle jiného zvláštního předpisu, čímž porušil ust. § 6 odst. 8 písm. a), b) c) zákona č. 361/2000 Sb.;

- z oznámení přestupku podepsaného pprap. R. G. a nstržm. A. A., že žalobce byl dne 21.8.2011 v 10.50 hod. v obci Zubří na komunikaci ul. Starozuberská zastaven hlídkou Policie Pokračování - 3 - 58A 17/2012

ČR v tomto složení, byl vyzván, aby se podrobil orientační dechové zkoušce, což odmítl. Na tomtéž oznámení je uvedeno, že je žalobce odmítl podepsat a vyjádřit se k němu;

- z úředního záznamu podepsaného pprap. Bc. R. G. ze dne 21.8.2011, že v tento den společně s nstržm. A. A. projížděl po spojovací cestě mezi Starým a Novým Zubřím. Měli k dispozici vozidlo zn. Škoda Octavie v barvách Policie ČR. V okamžiku, kdy stáli přímo na křižovatce, vyjelo ze Starého Zubří ul. Starozuberská osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Forman RZ X bílé barvy, které v okamžiku, kdy spatřilo jejich hlídku, prudce zabrzdilo a strhlo řízení směrem doleva, ze směru jeho jízdy. Rozhodli se řidiče zkontrolovat, vzdálenost mezi vozidly byla cca 150 metrů. I na tuto vzdálenost si oba všimli, že ve vozidle je pouze osoba řidiče. Vozidlo následně pokračovalo po účelové komunikaci směrem k novostavbám, které se zde nacházejí a které jsou vzdálené asi 30 metrů od hlavní pozemní komunikace. Společně měli na vozidlo stále dobrý výhled. Vozidlo zastavilo před jedním z těchto domů a řidič vozidlo opustil a rychlým krokem šel směrem od hlavní pozemní komunikace a od svého osobního motorového vozidla pryč. Řidiče zastavili ve vzdálenosti asi 20 metrů od místa, kde zastavil s vozidlem. Vyzvali jej k předložení dokladů potřebných k provozu a řízení osobního motorového vozidla. Řidič tomu nevyhověl a reagoval slovy, že žádné doklady u sebe nemá. Ztotožnění řidiče proběhlo v evidenci Policie ČR a bylo zjištěno, že se jedná o osobu žalobce. Následně byl vyzván slovy: „Jménem zákona Vás vyzývám k podrobení se orientačnímu vyšetření, dechové zkoušce přístrojem Dräger ke zjištění, zda nejste pod vlivem alkoholických nápojů“. Na tuto výzvu reagoval žalobce slovy, že žádné osobní motorové vozidlo neřídí a tudíž se žádné zkoušce ani jinému vyšetření nepodrobí. S dalším postupem byl žalobce řádně obeznámen a na místě bylo sepsáno oznámení o přestupku, ke kterému se odmítl jakýmkoliv způsobem vyjádřit a rovněž jej odmítl podepsat. Z místa pak odešel. K osobě žalobce je v tomto záznamu dále uvedeno, že byl tmavě oděn – měl na sobě černé úplé kalhoty, tmavé triko s dlouhým rukávem a na hlavě tmavou kšiltovku. Na očích měl nasazeny dioptrické brýle. K chování žalobce je v záznamu uvedeno, že se jevil velmi nervózním, nevyjadřoval se věcně a z místa chtěl několikrát bez udání důvodu odejít. Při komunikaci s ním z intimní vzdálenosti byl v jeho dechu značně cítit zápach alkoholu. V uvedenou dobu byl na místě zjištěn jako možný svědek J. M., nar. X, který sice neviděl podezřelého osobní vozidlo řídit ani neviděl podezřelého vozidlo opouštět, ale ví, že jediná osoba pohybující se směrem od vozidla byla právě osoba podezřelého. V inkriminovanou dobu se v okolí nikdo nepohyboval;

- z protokolu o ústním projednání přestupku ze dne 19.9.2011, že u tohoto jednání byl přítomen žalobce a jeho zmocněnec F. Š. a že při něm byl vyslechnut žalobce;

- z protokolu o ústním jednání před Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm, odboru dopravy ze dne 25.10.2011, že při něm byl přítomen žalobce, jakožto obviněný z přestupku a jeho zmocněnec F. Š. a že při něm byli vyslechnuti policisté pprap. Bc. R. G. a nstržm. A. A. K jednání byl předvolán i svědek M. U., avšak bylo zjištěno, že tento svědek dne 24.8.2011 zemřel;

Pokračování - 4 - 58A 17/2012

- z rozhodnutí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy ze dne 30.11.2011 č.j. MěÚ/OD/40448/233/2011/EP, že žalobce byl uznán vinným ze shora uvedeného přestupku, byla mu uložena pokuta ve výši 27.000,- Kč, zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 12 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč.

Součástí správního spisu správního orgánu prvního stupně je i odvolání žalobce ze dne 30.11.2011 a napadené rozhodnutí žalovaného o tomto odvolání ze dne 26.1.2012. Co se týče správního spisu žalovaného, tento obsahuje přípis o předložení

odvolání žalobce, samotné odvolání žalobce a žalobou napadené rozhodnutí žalovaného.

V projednávané věci krajský soud postupoval v souladu s ustanovením § 75 odst. 2 soudního řádu správního, podle kterého soud přezkoumal napadené výroky rozhodnutí v mezích žalobních bodů.

Žalobce namítal, že obvinění uvedené v prvoinstančním i odvolacím řízení nemá oporu ve spisu orgánu policie, že svědek A. samostatný úřední záznam nesepsal a „nalézacímu orgánu“ nepředložil. Dále namítal, že popis skutku je nejednoznačný a že z úředního záznamu nevyplývá, že za žalobcem jela policejní hlídka. Ve „skutkové větě trestního enunciátu rozhodnutí“ vůbec není uveden průběh, zda bylo žalobcovo vozidlo, které měl řídit, hlídkou zastaveno a „nalézací orgán“ lže, rozhodnutí je vykonstruované a zmatečné.

Uvedená žalobní tvrzení žalobce krajský soud považuje za zcela nedůvodná se zřetelem ke shora uvedenému spisovanému materiálu vyhotovenému Obvodním oddělením Policie ČR v Rožnově pod Radhoštěm, zejména k úřednímu záznamu ze dne 21.8.2011 vypracovanému pprap. Bc. R.G. Jak z tohoto úředního záznamu, tak i z oznámení přestupku vyhotoveného téhož dne je zcela jasně a bez pochybnosti popsána jak jízda, tak i chování a reakce žalobce po zastavení vozidla, včetně odmítnutí orientační dechové zkoušky a předložení požadovaných dokladů. Namítal-li žalobce, že svědek A. úřední záznam nesepsal a nepředložil, čímž měl zřejmě na mysli oznámení přestupku, není možno tomuto tvrzení přisvědčit, neboť uvedený záznam je podepsán oběma členy policejní hlídky, tedy jak nstržm. A. A., tak i pprap. R. G. Naopak je to právě podpis žalobce, jakožto osoby podezřelé z přestupku, který na uvedeném oznámení schází s tím, že jej odmítl podepsat a k samotným přestupkům se vyjádřit.

Nedůvodnou je také žalobní námitka týkající se „skutkové věty trestního enunciátu rozhodnutí“. Jak vyplývá z rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 30.11.2011, je ve výroku tohoto rozhodnutí skutek popsán tak, že žalobce dne 21.8.2011 okolo 10.50 hod. na účelové komunikaci u rozestavěných domů po odbočení vlevo z místní komunikace ul. Pokračování - 5 - 58A 17/2012

Starozuberská v blízkosti místní části Vlkoprdy v obci Zubří, při silniční kontrole jako řidič motorového vozidla Škoda Forman RZ X se na výzvu policisty odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem, a že v tutéž dobu na stejném místě při silniční kontrole během řízení předmětného motorového vozidla neměl u sebe řidičský průkaz. Je tedy v rozhodnutí precizně a jasně popsáno, jakého protiprávního jednání se žalobce dopustil a jaká zákonná ustanovení tímto jednáním porušil. Výrok správního orgánu prvního stupně, proti kterému žalovaný v odvolacím rozhodnutí neuvedl žádné námitky, považuje krajský soud za zcela v souladu s požadavky ust. § 68 odst. 2 správního řádu, podle kterého dle věty první se ve výrokové části rozhodnutí uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Nedůvodným je také žalobní bod, že ve „skutkové časti enunciátu“ (čímž žalobce nepochybně mínil rovněž výrok napadeného rozhodnutí správního orgánu) chybí skutková zjištění žalovaného i „nalézacího orgánu“ o tom, jakou osobou měl být žalobce vyzván, aby se podrobil dechové zkoušce a o tom, jak údajně tato výzva zněla. Krajský soud opakuje, že považuje část výroku popisující protiprávní jednání žalobce za zcela výstižnou a dostačující a že pro identifikaci konkrétního skutku, který byl shledán dopravním přestupkem, není nutné uvedení jména, příjmení a funkce příslušníků policejního orgánu provádějícího silniční kontrolu a už vůbec ne uvedení přesného znění výzvy, aby se dotyčná kontrolovaná osoba podrobila orientační dechové zkoušce. Žalobce v tomto směru namítal, že ze skutkových zjištění plyne, že svědek G. nesplnil zákonnou poučovací povinnost podle § 13 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR při výzvě, aby se žalobce podrobil zkoušce přístrojem Dräger a předložil požadované doklady. Z výpovědi policistů slyšených jako svědků ve správním řízení před správním orgánem prvního stupně bylo zjištěno, že byl pprap. R. G. vyzván, aby se jménem zákona podrobil orientační dechové zkoušce přístrojem Dräger, což odmítl. Svědek pprap. R. G. k tomu uvedl, že žalobce žádné doklady vlastně nemá. Podle ust. § 13 zákona č. 273/2008 Sb. policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby také o jejich právech a povinnostech. Pokud poučení brání povaha a okolnosti úkonu, poučí nebo zajistí toto poučení ihned, jakmile to okolnosti dovolí. Poučení o následcích odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, obsahuje uvedené oznámení přestupku, které žalobce odmítl podepsat a vyjádřit se k němu. Pokud skutečně zasahující policisté výslovně nepoučovali žalobce o následcích odmítnutí této výzvy neznamená to, že žalobce z tohoto důvodu není odpovědný za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., dle kterého se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích se přes výzvu podle ust. § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro její zdraví. V této souvislosti také není možno přisvědčit žalobcově tvrzení, že vytýkaný skutek nenese znaky přestupku, že proto přestupkem není a že by z tohoto důvodu měl soud žalovaného zavázat, aby řízení zastavil.

Dále žalobce v žalobě namítal, že správní orgán vedl řízení o tom, že nepředložil doklady potřebné k provozu a řízení vozidla k výzvě hlídky, zatímco „trestním enunciátem sub. I.2.-1.4.“ rozhodl, že tyto požadované doklady žalobce hlídce nepředložil a že tak „zkrátil žalobce na konstitučním právu na obhajobu“. Toto žalobní tvrzení vyvrací vyrozumění Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru dopravy ze dne 4.10.2011 adresované zmocněnci Pokračování - 6 - 58A 17/2012

žalobce F.Š., v němž je mimo jiné uvedeno, že žalobce je podezřelý z přestupků jednak tím, že nepředložil doklady potřebné k provozu a řízení motorového vozidla a jednak tím, že odmítl dechovou zkoušku ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou. Ve vyrozumění je také uvedena právní kvalifikace těchto přestupkových jednání. Námitka, že žalovaný měl žalobce zkrátit na jeho právu být zastoupen ve správním řízení je zcela nedůvodná. Z obsahu správního spisu totiž mimo jiné vyplynulo, že právní kvalifikace jednotlivých přestupků, o kterých bylo se žalobcem přestupkové řízení zahájeno a za které byl uznán vinným, je zcela správná a není možno souhlasit s žalobním tvrzením, že by protiprávní jednání žalobce nenaplňovalo znaky jednotlivých přestupků.

Žalobce dále namítal, že v řízení nebyl vyslechnut svědek J. M. a že nebyl vyžádán znalecký posudek k vyšetření duševního zdraví svědka Bc. R. G. a že nebylo místním šetřením ověřeno, zda je technicky přijatelné, aby svědkové nstržm. A. A. a pprap. R. G. viděli na jimi tvrzenou vzdálenost skutečnosti, které uvedli. Ani tyto žalobní námitky krajský soud neshledává důvodnými. Ze správního spisu totiž vyplývá (zejména ze svědeckých výpovědí policistů), že svědek J. M. řídit žalobce vozidlo neviděl ani neviděl žalobce toto vozidlo opouštět. Navíc bylo zjištěno, že v průběhu správního řízení tento svědek zemřel. Ve shodě s názorem žalovaného považuje krajský soud neprovedení znaleckého posudku ohledně zdravotního stavu svědka Bc. R. G. a v této souvislosti ve stručnosti odkazuje na podrobné zdůvodnění obsažené v odůvodnění rozhodnutí žalovaného. Ani ze svědecké výpovědi tohoto policisty ani z jiných dokladů obsažených ve správním spise nevznikly pochybnosti o tom, že by tento svědek byl nezpůsobilý výkonu svého povolání. Neprovedl-li správní orgán prvního stupně ohledání či šetření na místě samém není ani toto žalobní námitka žalobce důvodná, neboť je zcela ponecháno zákonem na úvaze správního orgánu, které důkazy v řízení provede a které považuje za neúčelné, nehospodárné a nadbytečné (ust. § 52, věty druhé správního řádu).

Žalobce další žalobní námitkou poukázal na podjatost oprávněné úřední osoby žalovaného Mgr. R. Z. Součástí správního spisu žalovaného je jednak podání této námitky ze dne 6.1.2012 a usnesení vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství žalovaného ze dne 12.1.2012, podle kterého úřední osoba Mgr. R. Z. není vyloučena z úkonů odvolacím řízení vedeném tímto správním orgánem pod sp. zn. KUSP-90809/2011/DOP/Ze. Přípisem ze dne 15.2.2012 pak žalovaný postoupil odvolání žalobce proti tomuto usnesení Ministerstvu dopravy, odboru provozu silničních vozidel. Správní spis neobsahuje rozhodnutí o tomto odvolání, což potvrzuje i žalovaný ve svém vyjádření k podané žalobě sdělením, že dosud od nadřízeného orgánu příslušné rozhodnutí ani postoupený spisový materiál neobdržel. Skutečnost, že odvolací orgán o odvolání proti rozhodnutí o námitce podjatosti nerozhodl, však žalovanému nebránila pokračovat v řízení, byť ještě po nepravomocném rozhodnutí o této námitce podle ust. § 14 správního řádu z roku 2004. Znamená to, že žalovaný se nedopustil vady řízení v tom, že bez odvolacího rozhodnutí o námitce podjatosti dále v přestupkovém řízení postupoval a rozhodl žalobou napadeným rozhodnutím.

Pokračování - 7 - 58A 17/2012

Se zřetelem k výše uvedenému krajský soud shledal žalobu žalobce jako nedůvodnou a v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. ji zamítl, přičemž v této věci rozhodl bez jednání, v souladu s ust. § 51 odst. 1 s.ř.s.

Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v tomto řízení úspěch neměl a žalovanému v souvislosti s tímto řízením žádné prokazatelné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, a to písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžoval sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 13.května 2014

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru