Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

58 A 11/2011 - 53Rozsudek KSOS ze dne 26.02.2014


přidejte vlastní popisek

58A 11/2011-53

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobce K. L., proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 28. října 117, k žalobě na přezkoumání rozhodnutí žalovaného o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu ze dne 26. ledna 2011 čj. MSK 9133/2011 a ze dne 24.11.2010 čj. MSK 181943/2010,

takto:

I. Žaloba v části směřující proti rozhodnutí ze dne 24. listopadu 2010 čj. MSK 181943/2010 se odmítá.

II. Žaloba v části směřující proti rozhodnutí ze dne 26. ledna 2011 čj. MSK 9133/2011 se zamítá.

III. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů.

IV. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Vymezení předmětu řízení

[1] Žalobce byl Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem dopravy a silničního

hospodářství (správním orgánem I. stupně) dne 28.12.2010 rozhodnutím č.j. MMFM_S118853/2010/ODaSH/Neu uznán vinným z přestupku proti pořádku ve státní správě podle ust § 46 odst. 1 zákona o přestupcích, kterého se dopustil porušením povinnosti podle ustanovení § 94a odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen zákon o silničním provozu) tím, že od 16. září 2010 do 26. října 2010 neodevzdal řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa jeho trvalého pobytu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým byla příslušným správním úřadem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Dále byl uznán vinným z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. e) bod 1 a § 22 odst. 1 písm. l) zákona o přestupcích, porušením ustanovení § 3 odst. 3 písm. a), § 6 odst. 8 písm. b) zákona o silničním provozu tím, že dne 26. října 2010 v 11:00 hodin v obci Sviadnov, na ulici Ostravská, řídil vozidlo tovární značky Fiat Uno, RZ X, s nebrzděným přívěsným vozíkem Bob 1 RZ X, ačkoliv nebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění a neměl u sebe osvědčení o registraci vozidla-přívěsného vozíku. Za uvedená jednání mu byla podle ustanovení § 11 a § 22 odst. 4 zákona o přestupcích uložena pokuta ve výši 26.500,- Kč a dále zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 12 měsíců, kdy zákaz činnosti počíná dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Současně mu byla podle § 79 odst. 1 zákona o přestupcích uložena povinnost nahradit náklady spojené s projednáváním přestupku v částce 1.000,- Kč, kterou paušálně stanoví vyhl. MV č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb. Splatnost pokuty a nákladů řízení byla stanovena do 6 měsíců od nabytí právní moci napadeného rozhodnutí. Dále bylo zastaveno řízení o přestupku podle § 22 odst. 1 písm. l), zákona o přestupcích, kterého se měl dopustit tím, že dne 26.10.2010 v 11:00 hodin v obci Sviadnov, na ulici Ostravská překročil maximální přípustnou hmotnost připojeného vozidla za vozidlem Fiat Uno, RZ FMM X, kdy povolená celková hmotnost nebrzděného přípojného vozidla je maximálně 350 kg, přičemž přípojné vozidlo mělo celkovou hmotnost 580 kg, čímž měl porušit povinnost stanovenou v § 52 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, protože spáchání skutku nebylo obviněnému prokázáno v souladu s § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb..

[2] Žalovaný napadeným rozhodnutím ze dne 26. ledna 2011 čj. MSK 9133/2011 zamítl odvolání a rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 28.12.2010 č.j. MMFM_S118853/2010/ODaSH/ potvrdil. V odůvodnění uvedl, že v odvolání obviněný namítá, že nikdy v minulosti nepozbyl zákonnou cestou řidičské oprávnění, a tudíž nebyl ani povinen odevzdat řidičský průkaz. Obviněnému totiž v minulosti řádným způsobem nebylo doručeno jakékoliv správní rozhodnutí, podle kterého by pozbyl způsobilost řídit osobní motorová vozidla, tudíž nepozbyl řidičské oprávnění. Obviněný se nacházel v období od 11. června 2010 do 30. srpna 2010 u pana V. R., M. 23, X R. ve Slovenské republice, kde dlouhodobě a nepřetržitě pobýval, tudíž nemohl přebírat jakoukoliv poštu. V příloze odvolání toto své tvrzení dokládá potvrzením od V. R. Usnesení ze dne 3.1.2011, sp. zn. MMFM-S 118853/2010/ODaSH/Neu o opravě zřejmé nesprávnosti, nesplňuje podmínky kladené na vydání usnesení o opravě zřejmé opravy nejasností a nepřípustně rozšiřuje napadené rozhodnutí ze dne 28. prosince 2010. Dále toto usnesení postrádá ve své výrokové části konkrétní datum, rozhodnutí, kterého se usnesení týká, neboť obě písemnosti mají stejné SP. Zn., MMFM-S 118853/2010/ODaSH/Neu, a jediným rozlišením je tudíž datum jejich vyhotovení. Pokud jde o průběh řízení, neshledal krajský úřad žádné vady, které by mohly mít vliv na zákonnost rozhodnutí. Řízení o přestupku zahájil městský úřad oznámení doručeným obviněnému do vlastních rukou, spojeným s předvoláním k ústnímu jednání, k němuž se obviněný dostavil, byl přítomen provádění listinných důkazů, měl možnost uvádět skutečnosti na svou obhajobu, navrhovat důkazy a před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům. Krajský úřad souhlasí se zastavením řízení ve věci přestupku podle ust. § 22 odst. 1 písm. l/ zákona o přestupcích, porušením ust. § 52 odst. 2 zákona o silničním provozu, neboť obviněnému toto porušení nebylo prokázáno. Nebylo prokázáno, že obviněný přetížil přípojný vozík o 230 kg, neboť ze spisového materiálu vyplývá, že vážení probíhá tak, že se zváží jak vozidlo, tak i přípojný vozík najednou, a po vykládce se vážení zopakuje. Zvážený rozdíl je potom vyúčtován, jako odebraný materiál. K námitkám obviněného krajský úřad uvádí:

ad1) Obviněný poukazuje na skutečnost, že mu nebylo v minulosti doručeno rozhodnutí o tom, že mu byl uložen zákaz řízení motorových vozidel. Jeho tvrzení se však nezakládá na pravdě, neboť toto rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku č.j.: MMFM_S 7555/2010/ODaSH/Mich ze dne 10.8.2010 bylo doručováno v souladu se správním řádem. Obviněný již proti tomuto rozhodnutí podal opožděné odvolání, o kterém rozhodoval krajský úřad. V rozhodnutí krajského úřadu č.j. MSK 181943/2010 ke spisové zn.č. DSH(43130/2010/Now ze dne 24. listopadu 2010 se konstatuje, že: „Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i předloženou spisovou dokumentaci. Po provedeném řízení konstatuje, že odvolání pana K. L. proti rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. MMFM_S 7555/2010/ODaSH/Mich ze dne 10.8.2010, je opožděné a jako takové se podle ust. § 92 odst. 1 správního řádu zamítá. Krajský úřad pak neshledal důvody k zahájení přezkumného řízení pravomocného rozhodnutí podle ust. § 95 odst. 1 správního řádu.“

ad2) Krajský úřad konstatuje, že uvedené usnesení má opravdu stejnou spisovou značku, jako rozhodnutí ve věci, ale jelikož se ve spise vedeném pod SP. ZN. MMFM – S 118853/2010/OdaSH/Neu nenachází žádné jiné rozhodnutí, je logické, že usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti ze dne 3. ledna 2011 opravuje rozhodnutí ze dne 28. prosince 2010. Obviněný se mylně domnívá, že tímto usnesením se rozšiřuje obvinění proti jeho osobě. Usnesení pouze doplňuje třetí větu v jedenáctém odstavci odůvodnění rozhodnutí. Krajský úřad dodává, že správní orgán prvního stupně měl jasněji specifikovat, na jakém základě pozbyl obviněný řidičské oprávnění. Měl uvést číslo jednací rozhodnutí, na jehož základě obviněný toto oprávnění pozbyl. Krajský úřad konstatuje, že správní orgán prvního stupně správně určil výši sankce, řádně tuto výši odůvodnil, když přihlížel k závažnosti přestupků, zejména ke způsobu jejich spáchání a následkům, k okolnostem, za nichž byly spáchány, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen v disciplinárním řízení.

[3] Rozhodnutím Magistrátu města Frýdku-Místku, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 28.12.2010 čj. MMFM_S118853/2010/ODaSH byl uznán vinným z přestupku proti pořádku ve státní správě podle § 46 odst. 1 zákona o přestupcích, jehož se dopustil tím, že v období od 16.9.2010 do 26.10.2010 porušil povinnost držitele řidičského průkazu, který pozbyl řidičské oprávnění, stanovenou v § 94a odst. 2 zákon o silničním provozu, odevzdat řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa jeho trvalého pobytu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým byla příslušným správním úřadem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 odst. 1 písm. e) bod 1. a § 22 odst. 1 písm. l) zákona o přestupcích, kterých se dopustil tím, že dne 26.10.2010 v 11:00 hodin řídil v obci Sviadnov, na ulici Ostravská, vozidlo Fiat Uno, RZ FMM X, s nebrzděným přívěsným vozíkem Bob 1 RZ X, ačkoliv nebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění a neměl u sebe osvědčení o registraci vozidla – přívěsného vozíku. Tímto jednáním porušil povinnosti stanovené v § 3 odst. 3 písm. a), § 6 odst. 8 písm. b) zákona o silničním provozu, za což mu byla podle § 11 a § 22 odst. 4 zákona o přestupcích uložena pokuta ve výši 26.500 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidle na dobu 12 měsíců.

[4] Žalovaný napadeným rozhodnutím ze dne 24.11.2010 čj. MSK 181943/2010, (PM dne 26.11.2010) odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 10.8.2010 č.j. MMFM_S 7555/2010/ODaSH/Mich podle ustanovení § 92 odst. 1 správního řádu jako opožděné zamítl. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že obviněný se dne 26.10.2010 dostavil k magistrátu, kde využil práva nahlédnout do spisové dokumentace, přičemž se rovněž do protokolu písemně vyjádřil. Následujícího dne si obviněný u magistrátu podal proti rozhodnutí odvolání, ve kterém uvedl, že s rozhodnutím nesouhlasí, po dobu pěti měsíců se nezdržoval v ČR, pobýval na Slovensku. Dne 26.10.2010 byl Policií ČR násilně odvezen, kdy mu sdělili, že mu má být odebrán řidičský průkaz a bylo mu předáno rozhodnutí a odebrán řidičský průkaz. Podání bylo postoupeno i se spisovou dokumentací krajskému úřadu jako opožděné odvolání. Z doručenky napadeného rozhodnutí vyplývá, že písemnost byla obviněnému v souladu s ust. § 20 odst. 1 správního řádu doručována na adresu jeho trvalého bydliště, kde však adresát nebyl dne 12.8.2010 při doručování zastižen. proto mu byla v místě zanechána výzva k vyzvednutí zásilky s příslušným poučením o právních důsledcích v případě nevyzvednutí zásilky. Dne 24.8.2010 pak byla zásilka s napadeným rozhodnutím vrácena zpět odesílateli, jelikož po uložení u držitele licence poštovních služeb nebyla ve stanovené době adresátem vyzvednuta. V § 24 odst. 1 správního řádu se stanoví, že jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Desátý den ode dne 12.8.2010, kdy byla zásilka uložena, připadl na neděli 22.8.2010. Podle pravidel pro počítání času, stanovených v § 40 odst. 1 písm. c/ správního řádu, připadl den doručení na následující pracovní den – pondělí 23.8.2010. Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Patnáctý den tak připadl na úterý 7.9.2010. Podle ust. § 73 odst. 1 správního řádu platí, že nestanoví-li zákon jinak, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání. Rozhodnutí magistrátu bylo obviněnému oznámeno konformně se zákonem. Obviněný možnosti podat proti rozhodnutí odvolání nevyužil ve stanovené lhůtě, proto napadené rozhodnutí magistrátu nabylo dne 8.9.2010 právní moci. S ohledem na uvedené krajský úřad konstatuje, že odvolání pana K. L. ze dne 27.10.2010 bylo jednoznačně podáno po uplynutí lhůty pro podání odvolání stanovené v § 83 odst. 1 správního řádu, tedy opožděně. Podle ust. § 92 odst. 1 správního řádu opožděné nebo nepřípustné odvolání odvolací správní orgán zamítne. Jestliže napadené rozhodnutí již nabylo právní moci, odvolací správní orgán následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Po posouzení věci ve smyslu ust. § 94 odst. 1 správního řádu krajský úřad neshledal důvod k zahájení přezkumného řízení. K obsahu odvolání krajský úřad konstatuje, že obviněný jako adresát rozhodnutí mohl podle ust. § 24 odst. 2 správního řádu u magistrátu žádat o určení neplatnosti doručení písemnosti, respektive žádat o navrácení věci, v předešlý stav podle ust. § 41 odst. 1 správního řádu. Obviněný však takovou žádost vůči magistrátu neučinil, nadto vůbec žádným způsobem nepodložil své tvrzení o tom, že pět měsíců pobýval na Slovensku, dokonce ani tuto svou nepřítomnost konkrétně časově nevymezil. Magistrát v průběhu řízení opakovaně zjistil platnost adresy trvalého bydliště obviněného, jako i skutečnost, že obviněný nemá evidovánu odlišnou adresu pro doručování. S obviněným bylo zahájeno řízení o přestupcích doručením písemnosti obvinění dne 21.6.2010, kterým byl obviněný zároveň předvolán k ústnímu jednání na den 20.7.2010. Podle ust. § 74 odst. 1 zákona o přestupcích koná správní orgán v prvním stupni o přestupku ústní jednání. V nepřítomnosti obviněného z přestupku lze věc projednat tehdy, jestliže odmítne, ač byl řádně předvolán, se k projednání dostavit nebo se nedostaví bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu. Protože se obviněný k jednání nedostavil, ani se z tohoto neomluvil, jednal magistrát v souladu se zákonem, když věc projednal v nepřítomnosti obviněného. Magistrát následně ještě samostatným vyrozuměním obviněného informoval o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a poskytl mu k tomu lhůtu, které však obviněný nevyužil.

[5] Rozhodnutím Magistrátu města Frýdku-Místku, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 10.8.2010 č.j. MMFM_S 7555/2010/ODaSH/Mich byl uznán vinným z přestupků podle § 22 odst. 1 písm. a/ bod 3., § 22 odst. 1 písm. f/ bod 3. a § 22 odst. 1 písm. l/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jichž se dopustil tím, že dne 15.3.2010 v 19.32 hodin na silnici II/473 – ulice Bruzovská – ve Frýdku-Místku ve směru od nemocnice ke světelné křižovatce řídil vozidlo Fiat Uno SPZ FMM X nedovolenou rychlostí, přičemž Policií České republiky byla naměřena rychlost jízdy uvedeného vozidla 73 km/hod. Při zvážení možné odchylky měřícího zařízení ve výši ± 3 km/h, byla tedy jako nejnižší skutečná rychlost naměřena rychlost jízdy 70 km/hod., čímž překročil nejvyšší dovolenou rychlost minimálně o 20 km/hod. Dále řídil vozidlo, které bylo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožovalo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích – ostré hrany na vozidle, silná koroze prahů, sjetá pravá zadní pneumatika pod přípustnou mez, neupevněná baterie, silná koroze pravého předního podběhu a držadla tlumiče. Rovněž řídil vozidlo, které nesplňovalo technické podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – uvolněný a nepřipevněný pravý přední světlomet. Dále na výzvu policisty nepředložil řidičský průkaz. Tímto svým jednáním porušil povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. a/, § 6 odst. 8 písm. a/ a odst. 12 a § 18 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 36 odst. 1, § 37 písm. a/ zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 12 odst. 1, § 18 odst. 1, § 36 odst. 5 a odst. 7 písm. a/ vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení Směrnice Rady 91/157/EHS a Směrnice Komise 93/86. Podle § 11 a § 22 odst. 7 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se za přestupek ukládá pokuta ve výši 7.000,- Kč. Dále se podle § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů ukládá povinnost nahradit náklady spojené s projednáváním přestupku. Náklady řízení se hradí paušální částkou 1.000,- Kč, kterou stanoví § 1 odst. 1 vyhlášky MV č. 231/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokuta a náklady řízení jsou splatné do 6 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Obsah žaloby

[6] Žalobce žalobou ze dne 2. února 2011 napadl dvě rozhodnutí žalovaného, a to ze dne 24. listopadu 2010 čj. MSK 181943/2010 a ze dne 26. ledna 2011 čj. MSK 9133/2011. V žalobě vůči

• rozhodnutí žalovaného ze dne 24.11.2010 MSK 181943/2010 (rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 10.8.2010 č.j MMFM_S 7555/2010/ODaSH/Mich) uvedl, že správní orgán I. stupně porušil ust. § 19 odst. 6 správního řádu, neboť nebyly opětovně zaslány zásilky a dále, byl použit § 36 odst. 5 a 7 písm. a) vyhl. č. 341/2002 Sb., když byly použity výrazy, které nejsou slučitelné s uvedeným § 36. Bylo provedeno ohledání vozidla dne 8.9.2010 a bylo zjištěno, že všechny závady nalezené při kontrole PČR dne 15.3.2010 byly odstraněny. Měl potíže s možností nahlédnout do předmětného spisu u správního orgánu I. stupně, to mu bylo umožněno až dne 29.11.2010 u krajského úřadu;

• rozhodnutí žalovaného ze dne 26. ledna 2011 čj. MSK 9133/2011 (rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 28.12.2010 č.j. MMFM_S118853/2010/ODaSH/Neu) uvedl, že dne 26.10.2010 při silniční kontrole byl odvezen vozem Policie ČR, tam mu bylo předáno rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu a jeho vůz byl odstaven ve Sviadnově ve sběrných surovinách se všemi jeho osobními věcmi včetně léků a brýlí. Ještě téhož dne se odebral na správní orgán I. stupně za účelem zjištění důvodu odebrání řidičského průkazu, kde mu bylo pouze řečeno, aby se dostavil dne 27.10.2010, což učinil. Při návštěvě dne 27.10.2010 neměl možnost se seznámit se spisem MMFM_S 7555/2010/ODaSH/Mich, neboť odpovědná pracovnice nebyla přítomna. Seznámit se s tímto spisem se mu povedlo až dne 29.11.2010 na krajském úřadě. Na tyto skutečnosti nebyl při rozhodování brán zřetel. Krajský úřad nepřihlédl k zákonu č. 500/2004 Sb. k ust. § 41 odst. 4. Po návratu ze Slovenské republiky nenašel ve své poště žádné doručenky a v jeho místě bydliště je cca 11 obyvatel s příjmením L. K protokolu ze dne 15.12.2010 vznáší výhrady, neboť byl odmítnut k jakýmkoliv námitkám, vyjadřování proč mu byl odebrán řidičský průkaz a jiné otázky mu nebyly dovoleny, jen ty připravené, umístěné na zadní straně formuláře. Přílohou žaloby pak bylo vyjádření žalovaného, odvolací spis zaslaný žalovanému a potvrzení o pobytu ve Slovenské republice.

Součástí odůvodnění žaloby žalobce poukázal na rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku sp. zn. MMFM_S 10097/2010/ODaSH/Mich vůči majitelce vozidla Fiat Uno FMM X, kdy nesouhlasil s postupem správního orgánu a jeho posouzení technického stavu vozidla.

Vyjádření žalovaného

[7] Žalovaný ve svém písemném vyjádření k žalobě popřel oprávněnost žaloby. Magistrát města Frýdku-Místku rozhodnutím ze dne 10.8.2010, sp. zn. MMFM_S 7555/2010/ODaSH/Mich, rozhodl o přestupcích žalobce podle § 22 odst. 1 písm. a/ bod 3., písm. f/ bod 3, písm. l/ zákona o přestupcích. Rozhodnutím byl žalobci mimo jiné uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 8 měsíců. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.9.2010. Žalovaný odvolání proti tomuto rozhodnutí zamítl jako opožděné, rozhodnutím ze dne 24.11.2010, čj. MSK 181943/2010, sp. zn. DSH/43130/2010/Now, které žalobce osobně převzal dne 26.11.2010. Magistrát města Frýdku-Místku rozhodnutím ze dne 3.1.2011, sp. zn. MMFM_S 118853/2010/ODaSH/Neu, rozhodl o přestupcích žalobce podle § 22 odst. 1 písm. e/ bod 1, písm. l/ a § 46 odst. 1 zákona o přestupcích, které spáchal řízením motorového vozidla bez řidičského oprávnění, bez osvědčení o registraci vozidla a neodevzdáním řidičského průkazu. Toto rozhodnutí částečně navazuje na rozhodnutí magistrátu uvedené v předchozím bodě, kterým mu byl uložen zákaz činnosti, čímž žalobce pozbyl řidičská oprávnění a vznikla mu povinnost odevzdat řidičský průkaz. Námitky žalobce považuje žalovaný za nedůvodné. Žalovaný proto navrhuje, aby soud žalobu v části týkající se rozhodnutí žalovaného ze dne 26.1.2011, čj. MSK 9153/2011, zamítl. Kromě uvedených dvou řízení žalobce zmiňuje také řízení vedené Magistrátem města Frýdku-Místku pod sp. zn. MMFM_S 10097/2010/ODaSH/Mich. V tomto řízení byla obviněnou z přestupku M.L. Žaloba podle svého označení ani podle svého obsahu proti rozhodnutí vydanému v tomto řízení nesměřuje. Pro případ, že by soud dospěl k opačnému závěru, namítá žalovaný, že žalobce není aktivně legitimován a že žaloba je opožděná, a navrhuje, aby ji soud odmítl.

Skutečnosti zjištěné ze správního spisu pro posouzení věci

[8] K rozhodnutí žalovaného ze dne 24.11.2010 čj. MSK 181943/2010. Magistrát města Frýdek-Místek svým rozhodnutím ze dne 10.8.2010, spis. zn: MMFM_S 7555/2010/ODaSH/Mich uznal žalobce vinným z přestupků jak je uvedeno v odstavci [5] tohoto rozsudku. O odvolání rozhodl žalovaný dne 24.11.2010 tak, že odvolání zamítl pro opožděnost. Rozhodnutí žalovaného nabylo právní moci dne 26.11.2010; bylo žalobci doručeno do vlastních rukou dne 26.11.2010.

[9] K rozhodnutí ze dne 26. ledna 2011. Dne 26.11.2010 (žalobci doručeno dne 30.11.2010) bylo zahájeno Magistrátem města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství řízení i přestupku proti pořádku ve státní správě podle § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., jehož se měl dopustit obviněný tím, že v období od 16.9.2010 do 26.10.2010 porušil povinnost držitele řidičského průkazu, který pozbyl řidičské oprávnění, stanovenou v § 94a odst. 2, zákona o silničním provozu, odevzdat řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa jeho trvalého pobytu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým byla příslušným správním úřadem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a z přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 odst. 1 písm. e) bod 1 a § 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/1990 Sb., kterých se měl dopustit tím, že dne 26.10.2010 v 11:00 hod řídil v obci Sviadnov, na ulici Ostravská, vozidlo Fiat Uno, RZ FMM X, s nebrzděným přívěsným vozíkem Bob 1 RZ X, ačkoliv nebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění a neměl u sebe osvědčení o registraci vozidla – přívěsného vozíku. Dále měl překročit maximální přípustnou hmotnost připojeného vozidla za vozidlem Fiat Uno, RZ FMM X, kdy povolená celková hmotnost nebrzděného připojeného vozidla je maximálně 350 kg, přičemž připojené vozidlo mělo celkovou hmotnost 580 kg. Tímto jednáním měl porušit povinnosti stanovené v § 3 odst. 3 písm. a) a § 6 odst. 8 písm. b), § 52 odst. 2, zákona o silničním provozu. Současně byl předvolán k ústnímu jednání na den 15.12.2010.

[10] K ústnímu jednání dne 15.12.2010 se předvolaný obviněný dostavil. V protokole uvedeno, s jakými důkazními prostředky se seznámil a přehled otázek a odpovědí.

[11] Ještě téhož dne správní orgán požádal o poskytnutí informace Unionsteel s.r.o o výkupu odpadu od obviněného, a to o způsobu výkupu. Přípisem ze dne 23.12.2010 byl obviněný Magistrátem města Frýdku-Místku vyzván k seznámení se spisovým materiálem ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Založen protokol o seznámení se spisovým materiálem ze dne 28.12.2010.

[12] Dne 28.12.2010 bylo vydáno rozhodnutí č.j. MMFM_S 118853/2010/ODaSHH/Neu, které bylo doručeno účastníku řízení dne 29.12.2010 a dne 3.1.2011 bylo vydáno opravné usnesení z důvodu opravy odůvodnění.

[13] Proti rozhodnutí orgánu I. stupně bylo podáno u téhož správního orgánu dne 11.1.2011 odvolání a dne 13.1.2011 bylo toto předloženo k rozhodnutí Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Právní úprava

[14] Podle § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s.ř.s.) žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

[15] Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

[16] Podle ust. § 46 odst. 1 zákona o přestupcích přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů.

[17] Podle ust. § 94a odst. 1, 2 zákona o silničním provozu držitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem uložena sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel řidičského průkazu příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí podle odstavce 1.

[18] Podle ust. § 94a odst. 2 zákona o silničním provozu řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel řidičského průkazu příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí podle odstavce 1.

[19] Podle ust. § 46 odst. 1 zákona o přestupcích přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů.

Právní posouzení věci samé

[20] Nejdříve k části žaloby směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24.11.2010 čj. MSK 181943/2010. Toto rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 30.11.2010. Dvouměsíční lhůta k podání žaloby započala běžet dnem 1.12.2010 a poslední den lhůty připadl na 31.1.2011 (pondělí). Žalobce žalobu podal u zdejšího soudu dne 11.2.2011, tedy po marném uplynutí lhůty. S odvoláním na citované ustanovení v odstavci [15] tohoto rozsudku soud rozhodl tak, jak ve výroku uvedeno.

[21] K části žaloby vůči rozhodnutí ze dne 26.1.2011. Soud nepřisvědčil žalobci k námitce ohledně řízení bez příslušného oprávnění, když rozhodnutí o odebrání řidičského průkazu mu nebylo doručeno, a o této skutečnosti nevěděl a dozvěděl se o ní, až když byl zastaven příslušníky policie.

[22] Soud nejdříve zdůrazňuje, že je nesporné s ohledem na výrok I. tohoto rozsudku, že rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 10.8.2010, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku, jak je uvedeno v odstavci [5] tohoto rozsudku, za což mu byl uložen trest: pokuta ve výši 7.000,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 8 měsíců s počátkem ode dne nabytí právní moci přezkoumávaného rozhodnutí, nabylo právní moci dne 8.9.2010. Zákonným důsledkem pravomocného uložení sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, je pozbytí řidičského oprávnění (§ 94a odst. 1 zák. o silničním provozu). Řidičské oprávnění lze znovu nabýt výhradně na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu, které se vydává pouze na žádost (§ 102 zák. o silničním provozu). Vzhledem k situaci, že rozhodnutí o zákazu činnosti nabylo právní moci dne 8.9.2010, pozbyl žalobce řidičské oprávnění. Výhrady ve smyslu, že se o sankci zákazu řízení motorových vozidel dozvěděl až v okamžiku, kdy byl zastaven policií, soud neuznal důvodnými, neboť tyto námitky za situace, že rozhodnutí o uložení této sankce nabylo právní moci, nemohou být relevantní v řízení proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26.1.2011. Tuto situaci si měl žalobce vyřešit odvoláním proti rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 10.8.2010. Žalobce měl právní obranu v podobě ust. § 41 správního řádu (navrácení v předešlý stav), neboť mohl požádat o prominutí zmeškání úkonu ve lhůtě a způsobem uvedeným v citovaném ustanovení. Za situace, že rozhodnutí o uložení sankce zákazu řízení motorových vozidel nabylo právní moci dne 8.9.2010, tak tímto dnem žalobce pozbyl řidičské oprávnění podle § 94a odst. 1 zákona o provozu na pozemních koumunikacích a byl povinen odevzdat řidičský průkaz do pěti dnů. Žalobce však jednal v rozporu s ust. § 94a zákona o silničním provozu a naplnil tak formální znaky skutkové podstaty přestupku a současně naplnil i materiální znaky přestupku, neboť u žalobce nenastaly okolnosti, které by nebezpečnost jednání snižovaly v takovém rozsahu, až by materiální znak naplněn nebyl.

[23] Jen pro úplnost soud dodává, že popsání nesouhlasu s postupem správního orgánu I. stupně (sp. zn. MMFM_S 10097/2010/ODaSH/Mich) vůči majitelce vozidla Fiat Uno FMM X soud nevyhodnotil jako žalobu proti označenému rozhodnutí, neboť žalobce zcela jasně konkretizoval na straně první své žaloby, která rozhodnutí napadá.

[24] Ze všech výše uvedených důvodů krajský soud žalobu v části směřující proti rozhodnutí ze dne 24. listopadu 2010 čj. MSK 181943/2010 odmítl dle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. a v části směřující proti rozhodnutí ze dne 26. ledna 2011 čj. MSK 9133/2011 zamítl dle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou.

[25] O náhradě nákladů řízení rozhodl krajský soud podle § 60 odst. 1 s.ř.s. s přihlédnutím k tomu, že ve věci procesně úspěšný žalovaný se náhrady nákladů řízení vzdal a také mu žádné nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnuto doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 26. února 2014

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru