Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Cad 219/2009 - 38Rozsudek KSOS ze dne 10.01.2011

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

43Cad 219/2009-38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou v právní věci žalobkyně: M. P., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 10.11.2009 číslo X, o plný invalidní důchod,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení ze dne 10.11.2009 číslo X se pro vady řízení zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 10.11.2009 číslo X žalovaná odňala žalobkyni od 18.12.2009 plný invalidní důchod podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění s odůvodněním, že žalobkyně podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Opavě ze dne 21.10.2009 již není plně invalidní, ale pouze částečně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti o 40%.

Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu, ve které poukazovala na to, že její špatný zdravotní stav přetrvává a proto není schopna výkonu práce. Navrhovala proto zrušení napadeného rozhodnutí.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 10.11.2009, posudkem posudkové komise MPSV ČR, pracoviště Ostrava ze dne 10.6.2010 a srovnávacím posudkem PK MPSV ČR Praha ze dne 23.11.2010, jakož i připojeným posudkovým spisem žalobkyně vedeným u OSSZ Opava , a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobkyně, jakož i ze shora citovaných posudků PK MPSV ČR, vzal krajský soud v daném případě za prokázáno, že žalobkyně pobírala plný invalidní důchod a při kontrole provedené lékařem OSSZ Opava dne 21.10.2009 byl konstatován pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti dle kap. XV, oddíl F, položka 3, písm. b/ přílohy č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb. již pouze o 40% se závěrem, že žalobkyně tedy není plně invalidní, ale jen částečně invalidní. Na základě tohoto posouzení pak žalovaná vydala napadené rozhodnutí, jímž žalobkyni od 18.12.2009 plný invalidní důchod odňala.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění, podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Ostravě, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona, a to podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku PK MPSV ČR v Ostravě ze dne 10.6.2010 krajský soud zjistil, že tato komise vycházela ze zdravotní dokumentace žalobkyně, vedené u praktického lékaře MUDr. P., dále z nálezů neurologických a rehabilitačních, jakož i z propouštěcí zprávy Rehabilitačního sanatoria Karviná a z úplné spisové dokumentace.

K datu vydání napadeného rozhodnutí žalované ze dne 10.11.2009 žalobkyně pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byl stav po opakovaných operacích páteře v bederních úseku s často recidivujícími projevy nervového a svalového dráždění a s podstatným snížením celkové výkonnosti organismu nebyla schopna práce fyzicky náročné se zvedáním a přenášením těžkých břemen, ve vynucených polohách, s delší chůzí a stáním a v nepříznivých klimatických podmínkách. Jednalo se u ní o částečnou invaliditu, když nešlo ani o zdravotní postižení umožňující soustavnou výdělečnou činnost za zcela mimořádných podmínek ani o zdravotní postižení značně ztěžující obecné životní podmínky.

K námitkám žalobkyně vzneseným u ústního jednání soudu dne 4.10.2010, jakož i s ohledem na další předložené lékařské zprávy, vyžádal krajský soud vypracování srovnávacího posudku. Tento posudek podala PK MPSV ČR v Praze dne 23.11.2010. Podle závěru tohoto posudku jde u žalobkyně o stav po třech operacích páteře - v květnu 2007, v listopadu 2007 a v únoru 2008, stav po fraktuře kostrče v březnu 2007 poúrazové etyologie při pádu na lyžích, stav po hysterektomii v roce 2000 a stav po apendektomii, stav po vrozeném vykloubení kyčlí. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně, který byl srovnatelný se zdravotním postižením uvedeným v kapitole XV, oddílu F, položce 3, písm. c) citované vyhlášky, byl stav po opakovaných operacích páteře s nepříznivým funkčním reziduálním nálezem. Po operaci přetrvával lumboischiadický syndrom s kořenovým syndromem iritačním L4/5 vlevo s masivní poruchou dynamiky celé páteře. Byla hypotrofie stehenního svalstva vlevo. Tato porucha omezovala těžce všechny denní aktivity i osobní život žalobkyně tak, jako by byly dolní končetiny postiženy pareticky s podstatným omezením pohyblivostí těžkým omezením denních aktivit. Míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti komise stanovila na 70% (z rozmezí 70-80%), když žalobkyně nebyla schopna práce s jakýmkoliv fyzickým zatížením, včetně práce spojené s více než krátkým sezením. Posudková komise tedy dospěla k závěru, že žalobkyně byla plně invalidní bez přerušení.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 soudního řádu správního při přezkoumávání napadeného rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalované, a dospěl k závěru, že k datu vydání napadeného rozhodnutí, to je k datu 10.11.2009, byla žalobkyně nadále plně invalidní. Tento závěr jednoznačně vyplývá ze stěžejního důkazu v tomto řízení provedeného, kterým je srovnávací odborný lékařský posudek PK MPSV ČR v Praze ze dne 23.11.2010, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti krajský soud nemá důvodu pochybovat. Zdravotní stav žalobkyně vedle posudkového lékaře posuzoval dále odborný lékař neurolog, přičemž byly využity i nově předložené nálezy týkající se zdravotního stavu žalobkyně, které se však vypořádaly s hodnocením zdravotního stavu žalobkyně k 10.11.2009. Posudková komise mimo jiné taktéž vycházela z úplné zdravotní dokumentace žalobkyně a na rozdíl od hodnocení zdravotního stavu žalobkyně posudkovým lékařem OSSZ v Opavě a posudku PK MPSV ČR v Ostravě uvedla, že vzhledem k dalšímu průběhu onemocnění žalobkyně nemohl být její stav posouzen k datu vydání rozhodnutí jako stabilizovaný. Žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí byla v souladu s ust. § 39 odst. 1, písm. a/ zákona č. 155/1995 Sb. nadále plně invalidní, neboť dle tohoto ustanovení je pojištěnec plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % - u žalobkyně dosahoval tento pokles 70%.

Z uvedeného důvodu proto krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 1 shledal žalobu jako důvodnou a napadené rozhodnutí zrušil pro vady řízení a vrátil žalované k dalšímu řízení.

Žalovaná vydá nové rozhodnutí, přičemž bude respektovat závažný právní názor krajského soudu a sice, že žalobkyně je nadále plně invalidní bez přerušení. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl tak, že je žádnému z účastníků nepřiznal, když procesně úspěšná žalobkyně tyto neúčtovala a žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ani v případě úspěchu ze zákona (ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. a § 118 d/ zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 10. ledna 2011

JUDr. Miroslava Ježoviczová


- samosoudkyně -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru