Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Cad 202/2007 - 74Rozsudek KSOS ze dne 07.03.2011

Prejudikatura

6 Ads 42/2004


přidejte vlastní popisek

43Cad 202/2007-74

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou

v právní věci žalobce : M. Z., zastoupeného Mgr. Jiřím Kabuďou, advokátem se

sídlem Frýdek-Místek, ul. 1.Máje č. 741, proti žalované : Česká správa sociálního

zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, k žalobě proti správnímu rozhodnutí žalované

ze dne 7.9.2007 číslo X, o odnětí plného invalidního důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 7.9.2007 číslo X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení odňala od 24.10.2007 žalobci podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění plný invalidní důchod s odůvodněním, že žalobce podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku ze dne 30.8.2007 již není plně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti o 50%.

Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, v níž uvedl, že jeho zdravotní stav je nadále velmi špatný. Má poškozenou páteř, hlavu, levou dolní končetinu v souvislosti s úrazem a jeho zdravotní stav se po úraze ještě dále zhoršuje. Navrhoval proto zrušení napadeného rozhodnutí.

Pokračování 2- - 43Cad 202/2007

Krajský soud poté, co provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 7.9.2007 číslo X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným OSSZ ve Frýdku-Místku, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 23.6.2008 rozsudkem ze dne 6.10.2008 č.j.43Cad 202/2007-20 žalobu žalobce jako nedůvodnou zamítl. Vycházel přitom ze skutkových zjištění, že žalobce byl poživatelem plného invalidního důchod. Dne 30.8.2007 posoudil žalobcův zdravotní stav lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ ve Frýdku-Místku se závěrem, že žalobce již není plně invalidní, neboť pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti činí u něj 50%, a to podle kapitoly XV, oddíl F, položka 3, písm. b) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb. v platném znění. Přezkoumávaným rozhodnutím ze dne 7.9.2007 mu pak žalovaná plný invalidní důchod odňala, a to od 24.10.207.

Z posudku posudkové komise MPSV ČR v Ostravě krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování z kompletní zdravotní dokumentace od ošetřujícího praktické lékařky MUDr. L. J., dále měla k dispozici ortopedické a neurochirurgické nálezy. Posudková komise uvedla v posudku tyto jednotlivé odborné lékařské nálezy a učinila závěr, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí je stav po tříštivé zlomenině L4 obratle léčené somatectomií L4 a stabilizací L3-L5 obratle s přetrvávající významnou poruchou statodynamiky bederní páteře s průvodním algickým syndromem, ale bez paréz, svalových artrofií a poruchy svěračů. Nyní zhodnocená částečná invalidita žalobce je v souvislosti s úrazem z měsíce června 2004. Co se týče rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce, tento stav PK MPSV ČR podřadila pod kapitolu XV, oddíl F, položku 3, písm. b) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb. v platném znění, podle níž pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti stanovila 50%, a to i s přihlédnutím k ostatním zdravotním potížím žalobce a jeho předchozímu pracovnímu zařazení. K datu vydání napadeného rozhodnutí byl žalobce pouze částečně invalidní, nebyl již plně invalidní .

K podané kasační stížnosti žalobce Nejvyšší správní soud v Brně rozsudkem ze dne 30.9.2009 č.j. 4Ads 19/2009-38 shora citovaný rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V odůvodnění svého rozsudku Nejvyšší správní soud poukázal na to, že zdravotní stav žalobce mohl být za situace, kdy se jedná o poúrazové postižení páteře, tak o poúrazové postižení levé dolní končetiny s trvalými nepříznivými následky, hodnocen i podle kapitoly XV, oddíl G, položka 6, písm. c) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb., tj. jako komplikované, mnohočetné poúrazové následky na několika orgánech nebo systémech, u něhož míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti je stanovena rozpětím 50-70%. Nejvyšší správní soud proto krajský soud zavázal, aby posoudil opětovně důvody, které odborný orgán – posudková komise MPSV ČR uvede jako rozhodující pro svou volbou dominantního postižení žalobce a jeho podřazení v příslušné kapitole, oddílu a položce přílohy č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb. Ačkoli Nejvyšší správní soud ve zdůvodnění svého rozhodnutí uvádí, že zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, šlo o zrušení výše uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě se závaznými pokyny. S ohledem na to vyžádal Krajský soud v Ostravě doplňující Pokračování -3 - 43Cad 202/2007

posudek PK MPSV ČR v Ostravě a srovnávací posudek PK MPSV ČR v Plzni.

Z doplňujícího posudku PK MPSV ČR v Ostravě ze dne 19.2.2010 bylo zjištěno, že tato komise trvá na stanovení rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, za niž považuje stav po tříštivé zlomenině L4 obratle léčené somatectomií L4 a stabilizací L3-L5 obratle s přetrvávající významnou poruchou statodynamiky bederní páteře s průvodním algickým syndromem, ale bez paréz, svalových artrofií a poruchy svěračů. Oproti době uznání invalidity došlo u žalobce k dohojení poúrazových změn. Z doložených nálezů lze konstatovat stabilizací zdravotního stavu, defekt je již trvalý. Návštěvy žalobce u praktické lékařky v létech 2008 a 2009 jsou sporadické, netýkají se páteřových potíží.

K námitkám zástupce žalobce byl spis postoupen k vypracování srovnávacího posudku PK MPSV ČR v Plzni. Tato komise pozvala žalobce k jednání dne 24.5.2010, avšak žalobce se k tomuto jednání nedostavil ani neomluvil. Jeho zástupce sdělil, že nebyly zhodnoceny psychické problémy, které žalobce utrpěl v souvislosti s úrazem po pádu z výšky. Vzhledem k výše uvedenému posudková komise MPSV ČR v Plzni opětovně kontaktovala žalobce, avšak bezúspěšně, a proto zaslala Krajskému soudu v Ostravě protokol o jednání ze dne 16.12.2010. Z tohoto protokolu krajský soud zjistil, že žalobce se dostavil k psychiatrickému vyšetření dne 5.11.2010, avšak toto vyšetření odmítl, neboť „nezná důvod psychologického vyšetření“, ač při jednání komise mu byl zdravotní stav a důvod vyšetření vysvětlen. Žalobce při tomto jednání uvedl, že požadavku na vyšetření rozumí. Dále komise uvedla, že psychologické vyšetření může objektivizovat jak organickou změnu osobnosti, tak i deficit mentálních a mnestických schopností. Pokud žalobce u jednání soudu uváděl, že po úrazu došlo k poranění mozku a pozoruje horší paměť, nemůže PK MPSV ČR v Plzni tyto poruchy zhodnotit jinak než psychologickým vyšetřením, které žalobce odmítl. Spis byl proto vrácen Krajskému soudu v Ostravě bez vypracování dalšího posudku.

Ze sdělení PK MPSV ČR v Plzni ze dne 8.2.2011 bylo opětovně sděleno, že psychologickému vyšetření se žalobce ve FN v Ostravě u Mgr. C. odmítl podrobit, a proto komise posudek nemohla vypracovat.

Ze sdělení zástupce žalobce ze dne 3.2.2011 doručeného soudu dne 4.3.2011 bylo zjištěno, že zástupce již není s žalobcem v jakémkoliv kontaktu. Proto navrhoval, aby soud rozhodl dle důkazů obsažených ve spise.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 7.9.2007 nebyl plně invalidní. Domáhal-li se žalobce nadále poskytování plného invalidního důchodu, je nutno poukázat na ust. § 39 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění platném k datu vydání rozhodnutí, dle kterého je pojištěnec plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66%. Uvedené podmínky však žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované nesplňoval, neboť pokles schopnosti soustavné Pokračování -4 - 43Cad 202/2007

výdělečné činnosti činil u něj toliko 50% ani nešlo o případ schopnosti vykonávat pro zdravotní postižení soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek. Tento závěr jednoznačně vyplývá z posudku a doplňujícího posudku posudkové komise MPSV ČR v Ostravě. Ani podle vyjádření posudkové komise MPSV ČR v Plzni, která nemohla vycházet z jiných podkladů než PK MPSV ČR v Ostravě, poněvadž žalobce se odmítl podrobit psychologickému vyšetření, tento závěr nebyl změněn. PK MPSV ČR v Ostravě vycházela zúplné zdravotní dokumentace žalobce a zdravotní stav žalobce posuzovala ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neurologa. PK MPSV ČR v Ostravě také odůvodnila zánik plné invalidity žalobce.

Jelikož žalobce k datu 7.9.2007 přestal plnit zákonné podmínky plné invalidity, k uvedenému datu nebyl plně invalidní, a proto mu plný invalidní důchod nenáležel. Žalovaná tedy nepochybila, když napadeným rozhodnutím v souladu s ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění plný invalidní důchod žalobci odňala od 24.10.2007.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, do dvou týdnů po jeho doručení, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel nebo jeho zástupce nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 7. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Miroslava Ježoviczová,v.r. Jana Valošková samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru