Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Cad 178/2009 - 53Rozsudek KSOS ze dne 11.04.2011

Prejudikatura

6 Ads 42/2004


přidejte vlastní popisek

43Cad 178/2009-53

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou v právní věci nesvéprávného žalobce: J. G., zastoupeného opatrovnicí I. G., proti

žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24.7.2009 číslo X, o částečný

invalidní důchod,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení ze dne 24.7.2009 číslo X se pro vady řízení zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 24.7.2009 číslo X Česká správa sociálního zabezpečení zamítla žádost žalobce o částečný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 43 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění s odůvodněním, že

Pokračování 2- - 43Cad 178/2009

žalobce podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné ze dne 15.7.2009 není částečně invalidní, neboť podle tohoto posudku poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 20%.

Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které namítal, že jeho zdravotní stav odpovídá částečně invaliditě a byl nedostatečně zjištěn. Dále uvedl, že v současné době probíhá na Okresním soudě v Karviné řízení o zbavení jeho způsobilosti k právním úkonům a navrhoval proto přerušení řízení.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.12.2009 bylo proto řízení přerušeno, když krajský soud zjistil, že skutečně u Okresního soudu v Karviné probíhá řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům žalobce.

Rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 12.4.2010 č.j. 43Nc 1120/2009-45, který nabyl právní moci dne 30.4.2010, byl žalobce zbaven způsobilosti k právním úkonům a dle usnesení téhož soudu ze dne 24.6.2010 byla opatrovnicí žalobce ustanovena I. G., nar. X, bytem jako žalobce (č.j. 0 P 189/2010-61).

Dle usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.9.2010 bylo potom v řízení o částečný invalidní důchod pokračováno. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 24.7.2009 číslo X, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ v Karviné, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 14.12.2010 a v Plzni ze dne 10.3.2011, rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 12.4.2010 č.j. 43Nc 1120/2009-45, znaleckým posudkem z odvětví psychiatrie MUDr. M. C. provedeným v rámci řízení u Okresního sudu v Karviné a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce požádal o přiznání částečného invalidního důchodu. Na základě této jeho žádosti byl zdravotní stav žalobce posouzen lékařem pověřeným vypracováním posudku pro OSSZ v Karviné dne 15.7.2009 se závěrem, že zdravotní stav žalobce neodůvodňuje ani plnou, ani částečnou invaliditu, když pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti činí podle kapitoly V, položky 7 s použitím kapitoly V, položka 1, písm. b) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 284/95 Sb. v platném znění 20%. Na základě tohoto posudkového hodnocení vydala žalovaná napadené rozhodnutí, kterým žádost žalobce o částečný invalidní důchod zamítla.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení,

Pokračování 3- - 43Cad 178/2009

vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise ze dne 14.12.2010 krajský soud zjistil, že vycházela ze zdravotní dokumentace ošetřujícího praktického lékaře MUDr. M. O NDU a dále měla k dispozici propouštěcí zprávu z Psychiatrické léčebny v Opavě ze dne 3.4.2009, kde byl žalobce hospitalizován od 19.3.2009, jakož i z nálezu infektologa, neurologa a z úplné zdravotní dokumentace žalobce. Posudková komise uvádí v posudku zjištění vyplývající ze zdravotní dokumentace a učinila závěr, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce je počínající alkoholová demence (MMSE 25 bodů), degradace osobnosti alkoholového původu. Tento stav je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb. v platném znění, kapitole V, položce 7, který je hodnocen podle položky 1, písm. b), dle které pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti stanovila PK MPSV ČR hodnotou 30%. Žalobce nebyl schopen práce řidiče nákladního auta, práce psychicky a fyzicky náročnější, v riziku úrazu, náročné na krátkodobou paměť, zaměstnání, kde by přicházel do kontaktu s alkoholem. Schopen byl jednoduché manuální práce v pomocných dělnických profesích. Komise se vyjádřila k faktu, že žalobce byl rozsudkem Okresního soudu v Karviné zbaven způsobilosti k právním úkonům a proto považuje za nutné, aby za něj pracovní smlouvy sjednával opatrovník.

K námitkám vzneseným písemně, jakož i u ústního jednání dne 14.2.2011, byl soudem vyžádán srovnávací posudek PK MPSV ČR v Plzni, který tato komise vypracoval dne 10.3.2011. Zjistila, že u žalobce jde o rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu – počínající alkoholovou demenci. Jde o degradaci osobnosti alkoholového původu, odvykací stav s deliriem 21.3.2009. Podle kapitoly V, položky 7, který PK hodnotila podle položky 5, písm. b), jako středně těžké narušení osobnosti a středně těžké snížení celkové výkonnosti organismu na horní hranici procentuálního rozmezí, tj. 30%. S ohledem na další diagnosy uvedené v diagnostickém souboru pak PK zvýšila o 5% dle § 6 odst. 4 citovaného vyhlášky na celkových 35%. PK nehodnotila dle písm. c) ani d), protože nebyly zjištěny příznaky tato písmena charakterizující. Žalobce nebyl schopen práce řidiče nákladního auta, práce psychicky a fyzicky náročnější, v riziku úrazu, náročné na krátkodobou paměť, zaměstnání, kde by přicházel do kontaktu s alkoholem. Schopen byl jednoduché manuální práce v pomocných dělnických profesích. Tato komise hodnotí datum vzniku částečné invalidity psychologickým vyšetřením ze dne 12.5.2009, tedy rozdílně než PK MPSV ČR v Ostravě. K datu vydání rozhodnutí byl žalobce částečně invalidní dle § 44 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 24.7.2009 byl částečně invalidní. Domáhal-li se žalobce přiznání částečného invalidního důchodu, je nutno poukázat na ust. § 44 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění, dle kterého je pojištěnec částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33%. Pojištěnec je

Pokračování 4- - 43Cad 178/2009

částečně invalidní též tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Uvedené podmínky však žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované splňoval, neboť pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti činil u něj 35%. Tento závěr jednoznačně vyplývá ze srovnávacího posudku posudkové komise MPSV ČR v Plzni. Tato PK MPSV ČR nepochybně vycházela z veškeré dostupné zdravotní dokumentace žalobce a zdravotní stav žalobce posuzovala ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – psychiatra. Přihlédla též ke znaleckému posudku z odvětví psychiatrie MUDr. M. C. provedenému v rámci řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům u Okresního sudu v Karviné. Soud se ztotožnil se závěrem PK MPSV ČR v Plzni, že u žalobce jde o rozhodujíc příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu alkoholovou demenci a degradaci osobnosti alkoholového původu. Datum vzniku částečné invalidity bylo stanoveno na 12.5.2009.

Jelikož žalobce k datu vydání rozhodnutí 24.7.2009 plnil zákonné podmínky částečné invalidity, k uvedenému datu byl částečně invalidní, proto mu částečný invalidní důchod náležel. Žalovaná přitom vycházela z nesprávného posudkového hodnocení žalobce, což vedlo k vadě řízení, pro kterou krajský soud její rozhodnutí zrušil v souladu s ust. § 78 odst. 1 s.ř.s. V dalším řízení žalovaná vydá nové rozhodnutí, při kterém bude vázána závazných názorem krajského soudu, a to, že žalobce je částečně invalidní od data 12.5.2009.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce, který byl úspěšný v tomto řízení, se práva nákladů řízení výslovně vzdal a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 11.dubna 2011

Za správnost vyhotovení: Samosoudkyn ě:Jana Valošková JUDr. Miroslava Ježoviczová,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru