Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Cad 154/2009 - 24Rozsudek KSOS ze dne 06.12.2010

Prejudikatura

6 Ads 42/2004


přidejte vlastní popisek

43Cad 154/2009-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou v právní věci žalobce : B.B., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě proti správnímu

rozhodnutí žalované ze dne 30.4.2009 číslo X, o zamítnutí žádosti o částečný

invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 30.4.2009 číslo X žalovaná zamítla žádost žalobce o částečný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 43 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění s přihlédnutím k NařízeníRady(EHS)č. 1408/71 a k Nařízení Rady (EHS) č. 574/72. V odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedla, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Ústí nad Labem ze dne 14.4.2009 není žalobce plně ani částečně invalidní, neboť jeho pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu činil pouze 15%.

Pokračování 2 -- 43Cad 154/2009

Proti citovanému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které zdůrazňoval, že jeho zdravotní stav se stále zhoršuje. Rozhodnutí je vůči němu tedy velmi nespravedlivé. Navrhoval proto jeho zrušení.

Žalovaná navrhla vypracování posudku posudkovou komisí MPSV ČR v Ostravě.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 30.4.2009 číslo X, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Ostravě ze dne 18.8.2010, dále obsahem posudku lékařky OSSZ Ústí nad Labem, obsahem dávkového spisu žalobce a tiskopisem E 213.

Poté soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vzal v daném případě soud za prokázáno, že žalobce podal žádost o přiznání částečného invalidního důchodu a podle posudku lékařky Okresní správy sociálního zabezpečení v Ústí nad Labem ze dne 14.4.2009 byl jeho zdravotní stav posouzen jako dlouhodobě nepříznivý, avšak míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti byla stanovena pouze na 15%. Na základě toho potom žalovaná vydala napadené rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o přiznání částečného invalidního důchodu.

Jelikož rozhodnutí soudu, v daném případě kdy se jedná o dávku důchodového pojištění, podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností, je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek posudkové komise MPSV ČR Ostrava, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise ze dne 18.8.2010 krajský soud zjistil, že vycházela z formuláře tiskopisu E 213 ze dne 15.10.2008 a úplné spisové dokumentace vedené u OSSZ v Ústí nad Labem. U žalobce jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jeho rozhodující příčinou byla chronická obstrukční plicní nemoc bez poruchy plicní ventilace. Zdravotní stav žalobce byl hodnocen dle kap. VIII, oddíl B, položka 1, písm. a), příl.č. 2 k vyhl.č. 284/1995 Sb. v platném znění a představoval horní hranici rozmezí, tedy 15%. Komise nehodnotila podle písm. b) této položky, jelikož nešlo o objektivní prokázání poruchy plicní ventilace. Dále žalobce trpí přetlakovou chorobou. Žalobce tedy nebyl částečně invalidní, když pokles jeho schopnosti soustavné výdělečné činnosti nedosáhl 33%. Nejednalo se ani o zdravotní postižení značně ztěžující obecné životní podmínky.

Z obsahu dávkového spisu žalobce bylo zjištěno, že v průběhu řízení podal žalobce žádost o starobní důchod a tento mu byl přiznán rozhodnutím ze dne 22.2.2010 ve výši 1.551,- Kč měsíčně od 8.6.2009.

Pokud jde o rozhodnutí o zamítnutí žádosti o částečný invalidní důchod, krajský soud dospěl k závěru, že ke dni vydání napadeného rozhodnutí žalobce, tedy ke dni 30.4.2009, nebyl částečně invalidní. Je nutno zdůraznit, že dle ust. § 44 odst. 1 je pojištěnec částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě

Pokračování 3 -- 43Cad 154/2009

nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Pojištěnec je částečně invalidní též tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Tato kriteria však žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované nesplňoval, neboť pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti činil u něj toliko 15% a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav mu značně neztěžoval obecné životní podmínky. Tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku posudkové komise MPSV ČR, o jehož správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat, když tento posudek byl vypracován za přítomnosti odborné internistky, tedy lékařky z oboru do něhož je zařazeno nejzávažnější zdravotní postižení žalobce. K datu vydání rozhodnutí nesplňoval žalobce podmínky dané shora citovaným ustanovením § 44 z.č. 155/1995 Sb. v platném znění.

Protože žalobce k datu 30.4.2009 neplnil zákonné podmínky částečné invalidity, k uvedenému datu nebyl částečně invalidní, a proto mu částečný invalidní důchod nenáležel. Na základě výše uvedeného proto krajský soud žalobu žalobce zamítl jako nedůvodnou v souladu s ust. § 78 odst. 7 soudního řádu správního.

K ústnímu jednání soudu se žalobce bez omluvy nedostavil, ač byl včas a řádně předvolán. Zástupce žalované se k ústnímu jednání nedostavil pro pracovní vytížení – bylo proto jednáno v nepřítomnosti účastníků.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů tohoto řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná ČSSZ toto právo ze zákona (ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118 d/ zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění) nemá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu

správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 6. prosince 2010

JUDr. Miroslava Ježoviczová

- samosoudkyně -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru