Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Ad 54/2011 - 87Rozsudek KSOS ze dne 23.01.2014

Prejudikatura

20 Cad 15/2005 - 23


přidejte vlastní popisek

43Ad 54/2011-87

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně J. P., zastoupené JUDr. Dalilou Pelechovou, advokátkou se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Čs. legií 1364/20, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 25.3.2011, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 1.10.2010,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení se pro vady řízení zrušuje a věc se jí vrací k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Pokračování
-2-
43Ad 54/2011

III. Odměna advokátky JUDr. Dalily Pelechové se určuje částkou 10.527,- Kč a bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě 60-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 25.3.2011 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 1.10.2010, podle kterého od 18.11.2010 žalobkyni náleží namísto invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, neboť žalobkyně podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné ze dne 4.3.2010 není invalidní pro invaliditu třetího stupně, ale je invalidní pro invaliditu prvního stupně, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost pouze o 40%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně včasnou žalobu a namítala, že podle lékařských zpráv není schopna práce se zátěží dolních končetin. Je schopna práce pouze v sedě, avšak i v sedavém zaměstnání by jí muselo být umožněno polohování, neboť u žalobkyně byla diagnostikována těžká porucha dynamiky páteře. Poukázala na závěr MUDr. P. o tom, že její stav vylučuje soustavné pracovní zařazení. Žalobkyně má za to, že odnětí invalidity třetího stupně v jejím případě je neoprávněné.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 25.3.2011 č.j. X, připojeným posudkovým spisem žalobkyně vedeným u OSSZ v Karviné, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, pracoviště Ostrava (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 14.12.2011 a rozsudkem ze dne 20.2.2012 žalobu žalobkyně jako nedůvodnou zamítl. Tento rozsudek byl k podané kasační stížnosti žalobkyně rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29.11.2012 zrušen a věc byla krajskému soudu vrácena k dalšímu řízení. Poté krajský soud provedl důkaz doplňujícím posudkem PK MPSV ČR ze dne 20.2.2013 a dalším posudkem PK MPSV ČR, pracoviště Praha ze dne 26.8.2013 poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Při řízení o žalobě žalobkyně vycházel krajský soud z ust. § 65 a násl. s.ř.s. a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době vydání žalobou napadeného rozhodnutí (ust. § 75 s.ř.s.).

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobkyně byla uznána plně invalidní v letech 1993 až 1996, poté byla částečně invalidní a od roku 2003 byla opětovně uznána jako plně invalidní. Dne 4.3.2010 provedl lékař pověřený vypracováním posudku pro OSSZ v Karviné kontrolní lékařskou prohlídku se Pokračování
-3-
43Ad 54/2011

závěrem, že žalobkyně je nadále invalidní, avšak se již nejedná o invaliditu třetího stupně, ale o invaliditu prvního stupně s poklesem míry pracovní schopnosti o 40%. Datum změny stupně invalidity stanovil pak na 3.3.2010. Rozhodnutím ze dne 1.10.2010 rozhodla žalovaná, že žalobkyni snížila invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Proti uvedenému rozhodnutí podala žalobkyně námitky, o kterých rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím, a to na základě posudku o invaliditě žalobkyně ze dne 22.3.2011, dle něhož se u žalobkyně jedná o invaliditu prvního stupně.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek nejdříve od PK MPSV ČR, pracoviště Ostrava, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise ze dne 14.12.2011 krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktické lékařky MUDr. J. K., ortopedického vyšetření MUDr. J. P. ze dne 7.4.2011 a 4.8.2011, z propouštěcí zprávy Lázní Třeboň od 20.6. do 11.7.2011 a neurologického vyšetření MUDr. I.Ž. ze dne 15.3. a 13.9.2010, jakož i ze zdravotní dokumentace doložené v posudkovém spise žalobkyně vedené u OSSZ v Karviné. Jako rozhodující zdravotní postižení žalobkyně uvedla posudková komise oboustrannou postdysplatickou koxartrózu s funkčním postižením na rozhraní středně těžkého až těžkého stupně. Tento stav byl srovnatelný se zdravotním postižením uvedeným v kapitole XIII, oddílu A, položce 1, písm. c) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., v platném znění, podle které hodnotila posudková komise pokles pracovní schopnosti žalobkyně 40%. Na tomto závěru setrvala posudková komise i ve svém doplňujícím posudku ze dne 20.2.2013.

Z dalšího posudku PK MPSV ČR, pracoviště Praha ze dne 26.8.2013 krajský soud zjistil, že tento posudek vychází rovněž ze spisové dokumentace OSSZ Karviná a zdravotní dokumentace praktického lékaře žalobkyně MUDr. J. K.Kromě toho je v posudku citována lékařská dokumentace MUDr. J. P., ortopéda, ortopedický nález MUDr. K. ze dne 7.10.2009, neurologické vyšetření MUDr. I. Ž. ze dne 15.3. a 13.9.2010 a další dostupné zprávy z rehabilitačních pobytů žalobkyně, včetně rtg nálezů a MR LS páteře. Také tato posudková komise označila za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně oboustrannou artrózu kyčelních kloubů postdysplatickou III. stupně a stanovila pokles pracovní schopnosti podle kapitoly XIII, oddílu A, položky 1, písm. c) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., v platném znění 50%. Uvedla, že pro zařazení pod písm. c) svědčí celkové snížení výkonnosti při středně těžkém zatížení a omezení některých denních aktivit. Na rozdíl od hodnocení provedeného posudkovým lékařem v námitkovém řízení a od posudku PK MPSV ČR, pracoviště Ostrava zvolila tato posudková komise horní hranici procentního rozmezí, čímž zohlednila značně Pokračování
-4-
43Ad 54/2011

ztíženou možnost pracovního zařazení žalobkyně na základě postižení kyčelních kloubů se sekundárním postižením páteře v kombinaci s výrazně omezenou možností využití dosaženého vzdělání, zkušeností a znalostí, které jsou u žalobkyně mizivé a původní kvalifikace.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí byla invalidní, přičemž šlo o invaliditu druhého stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění

pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobkyně činil 50% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, pracoviště Praha, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobkyně ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neurologa. Posudková komise také zdůvodnila své odlišné hodnotící stanovisko od předchozích posudků podaných lékařem ČSSZ 22.3.2011 i PK MPSV ČR, pracoviště Ostrava.

Jelikož u žalobkyně k datu 25.3.2011 šlo o druhý stupeň invalidity, krajský soud v souladu s ust. 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení. Žalovaná v průběhu dalšího řízení je vázána závazným názorem krajského soudu, a to že žalobkyně je invalidní ve druhém stupni od 3.3.2010.

Žádnému z účastníků nepřiznal soud právo na náhradu nákladů řízení, neboť v řízení úspěšná žalobkyně se tohoto práva výslovně vzdala (ust. § 60 odst. 1 s.ř.s.).

Odměna advokátky JUDr. Dalily Pelechové byla přiznána v celkové výši 10.527,- Kč, z čehož náklady právního zastoupení činily za šest úkonů právní pomoci po 500,- Kč a tři úkony právní pomoci po 1.000,- Kč a devět režijních paušálů po 300,- Kč, tj. 8.700,- Kč (ust. § 7, § 9 odst. 2 a § 13 odst. 3 vyhl. č.

177/1996 Sb. v platném znění) a s připočtením 21% DPH ve výši 1.827,- Kč činily tyto náklady celkem 10.527,- Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení.

Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení

Pokračování
-5-
43Ad 54/2011

stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 23. ledna 2014

Samosoudce:

JUDr. Petr Indráček

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru