Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Ad 46/2010 - 21Rozsudek KSOS ze dne 07.11.2011

Prejudikatura

6 Ads 42/2004


přidejte vlastní popisek

43Ad 46/2010-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou v právní věci žalobkyně L. N., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 29.11.2010 , o invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) rozhodnutím ze dne 29.11.2010 č.j. X rozhodla, že námitky proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 15.3.2010 se zamítají a toto rozhodnutí se potvrzuje.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně dne 20.12.2010 žalobu, v níž nesouhlasila se závěry žalované obsaženými v tomto rozhodnutí. Zdůrazňovala, že její zdravotní stav se stále zhoršuje, zejména jí vyčerpávají bolesti kloubů, hlavy a nedokáže pracovat ještě pět let do starobního důchodu. Navrhovala zrušení napadeného rozhodnutí.

Krajský soud zjistil, že žalovaná rozhodnutím ze dne 15.3.2010 č.j. 565 910 0029 rozhodla, že žalobkyni se zamítá žádost o invalidní důchod s odůvodněním, že dle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné ze dne 28.1.2010 žalobkyně nebyla invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu její pracovní schopnost poklesla pouze o 25%.

Pokračování -2- 43Ad 46/2010

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby s odkazem na závěr posudku posudkové komise MPSV ČR Ostrava, který byl v průběhu řízení vypracován. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 29.11.2010, dále rozhodnutím ze dne 15.3.2010, posudkem o invaliditě z 28.1.2010, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen PK MPSV ČR) v Ostravě ze dne 12.7.2011, obsahem dávkového spisu a posudkovým spisem žalobkyně vedeným u Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné. Poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z výše citovaného posudku posudkové komise MPSV ČR, jakož i připojeného posudkového a dávkového spisu žalobkyně, vzal krajský soud za prokázáno, že v průběhu řízení na Okresní správě sociálního zabezpečení v Karviné na základě vlastní žádosti žalobkyně proběhlo dne 28.1.2010 jednání, u něhož byla žalobkyně posouzena jako osoba s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, avšak pokles její pracovní schopnosti byl ohodnocen pouze 25%. Na základě tohoto pak vydala žalovaná rozhodnutí ze dne 15.3.2010, jímž žalobkyni žádost o invalidní důchod zamítla.

V podaných námitkách potom žalobkyně zejména poukazovala na tytéž skutečnosti, jak je později uváděla v žalobě. Dle posudku o invaliditě ze dne 23.6.2010 vypracovaného ČSSZ – lékařskou posudkovou službu, pracoviště pro námitkové řízení, byla žalobkyně posouzena jako osoba s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti, tedy se zdravotním postižením uvedeným v kapitole I, položka 1, písm. b) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a míra poklesu pracovní schopnosti byla určena na 25%.

Žalovaná její námitky zamítla nyní přezkoumávaným rozhodnutím ze dne 29.11.2010. Jelikož v daném případě se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností, je rozhodnutí závislé především na odborném lékařském posouzení. Proto krajský soud vyžádal odborný lékařský posudek posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky , pracoviště v Ostravě ( dále jen PK MPSV ČR). Z posudku této komise ze dne 12.7.2011 krajský soud zjistil, že posudková komise vycházela ze spisové dokumentace obsažené v posudkovém spisu žalobkyně, dále ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře MUDr. K. C., z lékařských nálezů infektologických, interních, psychiatrických, neurologických a endokrinologických. Komise uzavřela, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně byl chronický zánět jater typu C RNA HCV 1b pozitivní, s autoimunním rysem, s mírnou zánětlivou aktivitou. Poslední USG z listopadu 2008 ani laboratorní vyšetření z června 2010 neprokazují významnou progresi onemocnění a ostatní

Pokračování - 3- 43Ad 46/2010

zdravotní změny již pracovní potenciál dále nesnižují. U žalobkyně jde o stav po opakované léčbě interferonem a rybavirinem s rozvojem depresivního syndromu. Pracovně je žalobkyně omezena pro práce s vyšší fyzickou námahou.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 soudního řádu správního při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného správního orgánu, tedy k datu 29.11.2010.

Dle ust. § 38 zák. č. 155/95 Sb. v platném znění pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo

b) invalidním následkem pracovního úrazu. Dle ust. § 39 téhož zákona odst. 1 pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

Podle odst. 2 citovaného zákonného ustanovení je pojištěnec invalidní, jestliže jeho pracovní schopnost poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Dle odst. 3 pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Podle odst. 4 při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu, a) zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, b) zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav,

c) zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, d) schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával,

e) schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %,

f) v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

Pokračování - 4 - 43Ad 46/2010

Dle odst. 5 se za zdravotní postižení pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. Podle odst. 6 za stabilizovaný zdravotní stav [odstavec 4 písm. b)] se považuje takový zdravotní stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního stavu může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení.

Dle odst. 7 je pojištěnec je adaptován na své zdravotní postižení [odstavec 4 písm. c)], jestliže nabyl, popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti.

Podle odst. 8 procentní míra poklesu pracovní schopnosti se určuje v celých číslech. Krajský soud dospěl k závěru, že žalobkyně k datu vydání napadeného rozhodnutí, to je k 29.11.2010 nebyla invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb. (dále jen zdp), když pokles jejího pracovního potenciálu činil pouze 25%, a to již s přihlédnutím ke všem ostatním zdravotním postižením žalobkyně. Tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise MPSV ČR posuzovala zdravotní stav žalobkyně ve složení posudkového lékaře a odborného lékaře – internisty, přičemž k dispozici měla i nejnovější vyšetření žalobkyně v souvislosti s namítanými komplikacemi zdravotního stavu. Rozhodující příčinou poklesu pracovního potenciálu žalobkyně byl chronický zánět jater typu C RNA HCV 1b pozitivní, s autoimunním rysem, s mírnou zánětlivou aktivitou (s rozvojem depresivního syndromu). Stejné hodnocení bylo provedeno také původním posudkem v námitkovém řízení.

Krajský soud shodně se závěrem posudku PK MPSV ČR v Ostravě uzavírá, že k datu vydání rozhodnutí, to je k 29.11.2010 nebyla žalobkyně invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., neboť nešlo o pokles její pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35%. Žalobkyně se k ústnímu jednání soudu bez omluvy nedostavila a bylo proto jednáno bez její přítomnosti.

Na základě výše uvedeného krajský soud žalobu zamítl, neboť není důvodná (ust. § 78 odst. 7 soudního řádu správního).

Pokračování - 5 - 43Ad 46/2010

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně v řízení úspěšná nebyla a žalovaná ČSSZ toto právo ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118 d/ zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 7. listopadu 2011

JUDr. Miroslava Ježoviczová


- samosoudkyně -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru