Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Ad 42/2011 - 12Rozsudek KSOS ze dne 08.07.2011

Prejudikatura

6 Ads 42/2004


přidejte vlastní popisek

43Ad 42/2011-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou v právní věci žalobkyně V. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, k žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 22.2.2011, číslo X, o invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 22.2.2011, číslo X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) zamítla námitky žalobkyně směřující proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 18.11.2010, jimž byla žalobkyni zamítnuta její žádost o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 zák. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů (dále jen zdp). Tímto rozhodnutím z 18.11.2010 byla totiž žalobkyni zamítnuta její žádost o přiznání invalidního důchodu, s odůvodněním, že dle ust. § 39 odst. 1 zdp nedosáhl pokles její pracovní schopnosti nejméně o 35 %-dle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Novém Jičíně ze dne 27.10.2010 činil pokles její pracovní schopnosti pouze 20 %.

Proti uvedenému rozhodnutí ze dne 22.2.2011 podala žalobkyně žalobu, v níž především namítala zejména, že sice ví, že jako důvod zamítnutí jsou uvedeny „opožděné námitky“. Zároveň však sdělovala, že má zdravotní problémy a je pouze poživatelkou vdovského důvodu ve výši 6.700,- Kč. Navrhovala proto zrušení napadeného rozhodnutí.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby jelikož přezkoumávané rozhodnutí o námitkách odpovídá právním předpisům, když námitky proti původnímu rozhodnutí ze dne 18.11.2010 byly podány opožděně.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 22.2.2011, číslo X, rozhodnutím ČSSZ ze dne 18.11.2010 žalobkyně a dávkovým spisem. Poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného dávkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobkyně podala žádost o invalidní důchod, která však byla zamítnuta rozhodnutím z 18.11.2010, č. j. X, jak bylo shora citováno.

Proti tomuto rozhodnutí z 18.11.2010, které bylo doručeno dne 25.11.2010, potom podala žalobkyně námitky, které však byly žalované ČSSZ doručeny teprve dne 19.1.2011, když žalobkyně je podala k poštovní přepravě dne 18.1.2011, jak bylo zjištěno z obálky obsahující tento přípis-námitky.

Z přezkoumávaného rozhodnutí ze dne 22.2.2011 potom bylo zjištěno, že tyto námitky žalobkyně se zamítají s odůvodněním, že byly podány opožděně. Podle ust. § 88 odst. 1 zák. č. 582/1991 Sb. v platném znění, proti rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3 odst. 3 písm. b) a d) až f) ve věcech důchodového pojištění lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

Dle odst. 3 námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal. Námitky musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání podané podle § 82 správního řádu.

Dle odst. 4 orgán sociálního zabezpečení rozhodne o námitkách ve lhůtách stanovených podle § 71 správního řádu; tyto lhůty počínají běžet dnem doručení námitek orgánu sociálního zabezpečení, který je příslušný k rozhodnutí o námitkách. Závisí-li rozhodnutí o námitkách na posouzení zdravotního stavu (§ 8 odst. 9), prodlužují se lhůty podle věty první o 60 dnů. Orgán sociálního zabezpečení přezkoumává rozhodnutí, proti němuž byly podány námitky, v plném rozsahu; není přitom vázán podanými námitkami.

Dle odst. 8 není-li v odstavcích 1 až 6 a 9 stanoveno jinak, vztahuje se na řízení o námitkách, na rozhodnutí o námitkách a na přezkumné řízení a obnovu řízení, která se týkají rozhodnutí o námitkách, správní řád s tím, že § 90 odst. 1 písm. b), § 90 odst. 3 a § 90 odst. 6 věta druhá správního řádu se nepoužijí, a po dobu, po kterou probíhá přezkumné řízení soudní, lhůty uvedené v § 97 odst. 2 a

§ 100 odst. 2 správního řádu neplynou, a přezkumné řízení ani obnovu řízení, která se týkají rozhodnutí o námitkách, nelze zahájit, popřípadě v nich pokračovat.

Dle odst. 9 námitky lze podat též u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení, pokud rozhodnutí vydala Česká správa sociálního zabezpečení; účinky podání námitek jsou zachovány, byly-li podány okresní správě sociálního zabezpečení ve lhůtě podle odstavce 1. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna námitky neprodleně postoupit České správě sociálního zabezpečení.

Dle ust. § 92 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád) opožděné nebo nepřípustné odvolání odvolací správní orgán zamítne. Jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu.

Z obsahu dávkového spisu bylo tedy jednoznačně prokázáno, že žalobkyně obdržela rozhodnutí z 18.11.2010 dne 25.11.2010. Toto rozhodnutí obsahuje řádné poučení o možnosti podat proti němu písemné námitky do 30-ti dnů ode dne následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí. Lhůta pro podání námitek tedy uplynula 25.12.2010 a jelikož tento den byl dnem pracovního klidu, uplynula lhůta pro podání námitek prvním pracovním dnem tedy dne 27.12.2010. Žalobkyně však námitky podala k poštovní přepravě teprve dne 18.1.2011, tedy opožděně.

Vzhledem k výše uvedenému dospěl krajský soud k závěru, že přezkoumávané rozhodnutí žalované ze dne 22.2.2011, č. j. X netrpí nezákonností ani vadami řízení.

Na základě výše uvedeného krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl, neboť není důvodná. Krajský soud rozhodoval v souladu s ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. bez nařízení jednání.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně v řízení úspěšná nebyla a žalovaná na jejich náhradu nárok ze

zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 8.7.2011

Za správnost vyhotovení: Samosoudkyně: Jana Valošková JUDr. Miroslava Ježoviczová,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru