Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Ad 30/2010 - 55Rozsudek KSOS ze dne 10.01.2011

Prejudikatura

6 Ads 42/2004


přidejte vlastní popisek

43Ad 30/2010-55

(43Cad 146/2009)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou v právní věci žalobce L.G., zastoupeného JUDr. Vandou Bieleckou, advokátkou se sídlem Pavlovova 8, Havířov-Město, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 17.4.2009 číslo X, o částečném invalidním důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.8.2009 byla odmítnuta žaloba žalobce L.G., jako opožděná. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 9.7.2010 č.j. 3Ads 51/2010-29 bylo toto usnesení zrušeno a věc vrácena krajskému soudu k novému řízení, neboť bylo zjištěno, že žalobce sice podal svoji žalobu věcně i místně nepříslušnému Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku, jemuž však byla doručena dne 11.5.2009, tedy ve stanovené lhůtě. Okresní soud ve Frýdku-Místku pak řízení zastavil, a to usnesením ze dne 29.6.2009 č.j. 13C 105/2009-7, které nabylo právní moci dne 29.7.2009 a žalobce pak podal ke

pokračování
- 2 -
43Ad 30/2010

(43Cad 146/2009)

Krajskému soudu v Ostravě dne 21.7.2009 žalobu – předmětná žaloba tedy byla podána včas.

V předmětné žalobě tvrdil žalobce, že rozhodnutí ČSSZ ze dne 17.4.2009 č.j. X, kterým mu byl odňat částečný invalidní důchod, je nesprávné. Jeho zdravotní stav je stále stejný jako v době, kdy mu byl důchod přiznán a navrhoval proto zrušení napadeného rozhodnutí.

Krajský soud zjistil, že rozhodnutím ze dne 17.4.2009 číslo X žalovaná odňala žalobci částečný invalidní důchod od 18.5.2009 podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění s odůvodněním, že žalobce podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku ze dne 7.4.2009 již není částečně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti o 25%.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 17.4.2009, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Ostravě ze dne 21.10.2010, dále obsahem připojeného posudkového spisu žalobce vedeného u Okresní správy sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících jednak z připojeného posudkového spisu žalobce, jakož i z posudku PK MPSV ČR Ostrava, vzal v daném případě soud za prokázáno, že žalobce při řízení - mimořádné kontrole na OSSZ ve Frýdku-Místku dne 7.4.2009 byl hodnocen jako osoba s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, avšak pokud jde o pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti, dle kap. XIV., pol. 3 písm.a), příl. č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb. v platném znění představoval pouze 15% a po zvýšení dle § odst. 4 citované vyhlášky činil 25%. Žalobce nebyl již částečně invalidní. Na základě tohoto posudku vydala žalovaná rozhodnutí ze dne 17.4.2009, kterým žalobci částečný invalidní důchod odňala od 18.5.2009.

Jelikož rozhodnutí soudu, v daném případě kdy se jedná o dávku důchodového pojištění, podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností, je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek posudkové komise MPSV ČR Ostrava, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise ze dne 21.10.2010 krajský soud zjistil, že vycházela ze zdravotní dokumentace vedené u ošetřujícího lékaře MUDr. P., dermatologa MUDr. K. a úplné spisové dokumentace OSSZ ve Frýdku-Místku. U žalobce jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byl numulární ekzém bérců a rukou s občasnými zhoršeními, pityriasis versicolor, naposledy patrný v květnu 2009. Posudkově odpovídá hodnocení dle kapitoly XIV, položky 3, písm. b) přílohy číslo 2 k vyhl. číslo 284/1995 Sb., a to míře poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti (z rozmezí 25-35%) o 25% s ohledem na další chorobné stavy (arteriální hypertenze,

(43Cad 146/2009)

hepatopatie). Ostatní choroby podstatně nesnižují pracovní potenciál žalobce. Žalobce byl uznán částečně invalidním při lékařské prohlídce dne 12.10.1989 pro neschopnost práce v dole, kdy po vyřazení na povrch a při práci zámečníka došlo k podstatnému poklesu výdělku. Při kontrolní lékařské prohlídce dne 7.4.2009 byl kožní nález stabilizován, kožní onemocnění bylo při exacerbacích léčené lokálními antimykotiky, případně kortikosteroidy. Neschopen byl práce těžké, v riziku horka, chladu, prostředí nadměrně prašném, agresivním, vlhku, vodě, kde by docházelo k nadměrnému znečišťování kůže a nutnosti častého mytí a s odmašťováním kůže. Byl schopen lehčí práce s výše uvedenými omezeními v dělnických profesích v lehkém průmyslu nebo ve službách. Nynější zaměstnání žalobci vyhovuje.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 soudního řádu správního při přezkoumávání napadeného rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, tedy žalované České správy sociálního zabezpečení, a dospěl k závěru, že ke dni vydání napadeného rozhodnutí žalobce nebyl částečně invalidní. Je nutno zdůraznit, že dle ust. § 44 odst. 1 zákona číslo 155/95 Sb. je pojištěnec částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Pojištěnec je částečně invalidní též tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Uvedené podmínky však žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované přestal splňovat, neboť pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti činil u něj pouze 25%, a to s ohledem na jeho předchozí pracovní zařazení, přičemž v tomto hodnocení, které pro své rozhodnutí soud převzal, se posudková komise MPSV ČR v Ostravě plně ztotožnila se závěrem lékaře OSSZ ve Frýdku-Místku.

K námitkám žalobce a jeho zástupce vzneseným u ústního jednání dne 10.1.2011, že žalobce je finančně postižen, když při přiznávání částečné invalidity v roce 1988 měl výdělek asi 8.000,- Kč čistého, kdežto dnes je jeho čistý výdělek, jehož je schopen při svém zdravotním stavu dosáhnout pouze 13.000,- Kč, soud uvádí, že k přiznání částečného invalidního důchodu došlo ještě za účinnosti zákona č. 100/1988 Sb.

Protože žalobce ke dni 17.4.2009 přestal plnit zákonné podmínky částečné invalidity, k uvedenému datu přestal být částečně invalidní, a proto mu částečný invalidní důchod nenáležel. Žalovaná tedy nepochybila, když napadeným rozhodnutím žalobci odňala částečný invalidní důchod.

Na základě výše uvedeného proto krajský soud žalobu žalobce zamítl jako nedůvodnou v souladu s ust. § 78 odst. 7 soudního řádu správního.

(43Cad 146/2009)

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů tohoto řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná ČSSZ toto právo ze zákona (ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118 d/ zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění) nemá.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, ve

dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 10. ledna 2011

JUDr. Miroslava Ježoviczová

- samosoudkyně -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru