Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Ad 28/2011 - 31Rozsudek KSOS ze dne 01.08.2011

Prejudikatura

5 A 157/2002


přidejte vlastní popisek

43Ad 28/2011-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou v právní věci žalobce R. Č., zastoupeného Mgr. Renátou Jančovou, advokátkou se sídlem Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 27.12.2010 číslo X, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 3.9.2010, o invalidním důchodu,

takto:

I. Rozhodnutí žalované ze dne 27.12.2010 číslo X se zrušuje pro

vady řízení a vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení k rukám právní

zástupkyně Mgr. Renáty Jančové, AK se sídlem Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21

částku 6.874,- Kč, ve lhůtě do 30-ti dnů od právní moci rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 27.12.2010 č. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 3.9.2010, kterým přiznala od 24.10.2010 žalobci namísto

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pouze invalidní důchod pro

Pokračování -2- 43Ad 28/2011

invaliditu druhého stupně, podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Bruntále ze dne 27.5.2010 poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 60%.

Proti shora uvedenému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu a namítal, že jeho zdravotní stav je neuspokojivý a stále se zhoršuje. Dále zdůrazňoval, že není schopen žádné práce. Je vyučen opravářem zemědělských strojů a pracoval jako řidič. Navrhoval zrušení napadeného rozhodnutí.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 27.12.2010 č. X, jakož i rozhodnutím ze dne 3.9.2010, připojeným posudkovým spisem žalobce vedeným u OSSZ Bruntál a posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Ostravě (dále jen „PK MPSV ČR“) ze dne 19.5.2011 a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobce při kontrolní lékařské prohlídce na OSSZ v Bruntále dne 27.5.2010 byl posouzen jako osoba s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a míra poklesu jeho pracovní schopnosti byla stanovena na 60%. Na základě tohoto posudku vydala žalovaná rozhodnutí ze dne 3.9.2010.

Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce námitky a v rámci řízení o těchto námitkách přezkoumal jeho zdravotní stav posudkový lékař, který potvrdil posudkový závěr lékaře OSSZ Bruntál. Podle záznamu o jednání ČSSZ - lékařské posudkové služby, pracoviště pro námitkové řízení ze dne 10.12.2010 byla stanovena rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti (zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII, oddílu E, položky 1, písm. d/ přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb.) na 60%. U žalobce se od 27.5.2010 pouze o invaliditu druhého stupně. O těchto námitkách rozhodla žalovaná napadeným rozhodnutím.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností, je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Z posudku této komise krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktického lékaře MUDr. J. V., z odborných lékařských nálezů, neurologů, ortopedů, endokrinologů, internistů, urologů, neurochirurgů, rehabilitačních a EMG nálezů a z úplné spisové dokumentace OSSZ v Bruntále. Jako rozhodující zdravotní postižení uvedla posudková komise v případě žalobce stav po operaci bederní páteře – exstirpace výhřezu meziobratlové ploténky L4/5 vlevo v květnu 2003 a v srpnu 2009 s trvající těžkou dysfunkcí páteřního sloupce jako celku s maximem ve středních a distálních bederních segmentech s přetrvávajícím obrazem chabé akrální monoparézy levé dolní končetiny s maximem postižení peroneální skupiny bérce (zřejmě reziduum starší kořenové symptomatologie) s atrofiemi lýtkového svalstva a s poruchou čití

Pokračování -3- 43Ad 28/2011

přední strany bérce a nártu vlevo. Jedná se o stav podle přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. podřazený pod kapitolu XIII, oddíl E, položka 1, písm. d), podle které stanovila PK MPSV ČR pokles pracovní schopnosti 70% (z rozmezí 50-70%). Nebylo doloženo významné zlepšení či stabilizace zdravotního postižení. Žalobce je významně omezen ve schopnosti fyzické zátěže. Komise došla k odlišnému závěru oproti lékařům OSSZ a ČSSZ, neboť nově provedeným neurologickým a EMG vyšetření byla prokázána závažnost zdravotního postižení žalobce. PK MPSV ČR tedy uzavřela, že k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované byl žalobce nadále invalidní bez přerušení podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zákona č. 306/2008 Sb., přičemž šlo u něj o invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c) téhož zákona.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí 27.12.2010 byl invalidní, přičemž šlo o invaliditu třetího stupně. Podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesle nejméně o 70%, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 70% a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení z posudkového lékaře a dalšího odborného lékaře – neuroložky, přičemž doplnila vyšetření žalobce odbornými nálezy neurologa MUDr. J. K. a EMG vyšetřením. V posudku se také vypořádala se svým odlišným hodnocením zdravotního stavu žalobce oproti dříve učiněným posudkovým závěrům lékařů OSSZ a ČSSZ.

Jelikož u žalobce k datu 27.12.2010 šlo o třetí stupeň invalidity a nikoliv o stupeň druhý, krajský soud v souladu s ust. 78 odst. 1 s.ř.s. napadené rozhodnutí žalované pro vady řízení zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaná v průběhu dalšího řízení bude respektovat závazný právní názor krajského soudu, a to že žalobce je nadále invalidní ve třetím stupni, a to nepřetržitě ve smyslu ust. § 39 odst. 2, písm. c) zdp., když u něj šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu o 70%.

Žalobce byl úspěšný v tomto sporu, a proto mu byla přiznána náhrada nákladů řízení spočívající v odměně advokátky Mgr. Renáty Jančové za 4 úkony právní služby á 500,- Kč (dle § 9 odst. 2 ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f) advokátního tarifu-příprava a převzetí věci, sepis žaloby, další porada s klientem přesahující jednu hodinu dne 25.3.2010 a účast u ústního jednání soudu dne 1.8.2011), tedy 2.000,-

Pokračování -4- 43Ad 28/2011

Kč, 4x náhrada hotových výdajů á 300,- Kč, tedy 1.200,- Kč. Dále náleží náhrada cestovného advokátky osobním automobilem Suzuki Swift, RZ X, průměrná spotřeba 6,4 litrů na 100 km, benzín Natural 95, cena 31,60 Kč, vzdálenost 150 km z Bruntálu do Ostravy k ústnímu jednání soudu dne 1.8.2011, náhrada za 1 km 5,73 Kč, tedy celkem 860,- Kč. Rovněž náleží náhrada za čas strávený cestou dle § 14 odst. 1 a 3 shora citované vyhlášky – šest započatých půlhodin po 100,- Kč, tedy 600,- Kč. Dále náleží náhrada cestovného z místa bydliště žalobce Z. – Ostrava osobním automobilem Opel Astra RZ X, průměrná spotřeba 6,23 l na 100 km, při použití paliva nafty 30,80 Kč za jeden litr, dále sazba základní náhrady 3,70 Kč, tedy 391,- Kč (k jednání PK MPSV ČR dne 29.6.2011, k vyšetření MUDr. K. na žádost PK MPSV ČR Ostrava dne 24.6.2011 – 138 km a cestovné k ústnímu jednání Krajského soudu dne 1.8.2011 – 138 km). Celková náhrada cestovného žalobce činí 2.214,- Kč. Náklady řízení činí tedy celkem 6.874,- Kč, kterou je povinna zaplatit žalovaná žalobci ve lhůtě do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupkyně Mgr. Renáty Jančové, AK se sídlem Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu,

a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační

stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 1. srpna 2011

Za správnost vyhotovení: Samosoudkyně: Jana Valošková JUDr. Miroslava Ježoviczová,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru