Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Ad 23/2010 - 91Rozsudek KSOS ze dne 10.01.2011

Prejudikatura

6 Ads 42/2004


přidejte vlastní popisek

43Ad 23/2010-91

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou v právní věci žalobce : J.B., zastoupeného JUDr. Petrem

Langerem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem AK Ostrava, Sokolská třída 1263/24, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová

25, k žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 8.2.2007 číslo X, o částečný invalidní důchod,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna JUDr. Petra Langera, Ph.D.LL.M., advokáta se sídlem Sokolská třída 1331/31, Ostrava se přiznává v částce 2.880,- Kč a bude proplacena z účtu

Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě do 60-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud zrušil svým rozsudkem ze dne 31.3.2010 č.j. 4Ads 36/2009-57 rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.5.2008 č.j. 43Cad 114/2007-26 a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Pokračování -2 - 43Ad 23/2010

Krajský soud se zřetelem k závaznému právnímu názoru uvedenému ve zrušujícím rozsudku Nejvyššího správního soudu v dalším řízení zjistil následující stav : rozhodnutím ze 8.2.2007 číslo X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení odňala od 1.3.2007 žalobci částečný invalidní důchod podle ust. § 56 zák.č. 155/95 Sb. v platném znění s odůvodněním, že podle posudku lékaře OSSZ v Ústí nad Labem ze dne 26.9.2006 není již částečně invalidní, jelikož z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 25%.

Proti citovanému rozhodnutí podal žalobce včasnou žalobu, ve které zdůrazňoval, že pobíral „český“ částečný invalidní důchod pro nemoc z povolání – brucelosu chronickou, nemá naději na uzdravení a proto navrhoval zrušení napadeného rozhodnutí.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 8.2.2007 číslo X, rozhodnutím ČSSZ č. III. ze dne 2.12.2004, obsahem dávkového spisu žalobce, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Ostravě ze dne 30.1.2008, tiskopisem E213 se zprávou MUDr. W. a doplňujícím posudkem PK MPSV ČR v Ostravě ze dne 15.10.2010.

Poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vzal v daném případě soud za prokázáno, že žalobce pobíral částečný invalidní důchod dle rozhodnutí ČSSZ od 30.3.2001.

Lékař Okresní správy sociálního zabezpečení v Ústí nad Labem při kontrole dne 26.9.2006 neshledal již žalobce nadále částečně invalidním, a proto žalovaná vydala napadené rozhodnutí, jímž dílčí částečný invalidní důchod žalobci odňala.

Z posudku této komise ze dne 30.1.2008 krajský soud zjistil, že u žalobce jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byla chronická brucelosa. Z uvedeného učinila závěr, že zdravotní stav žalobce je hodnocen jako dlouhodobě nepříznivý, avšak pokud jde o pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti, tento dle kap. I, položka 1, písm. a), příl.č. 2 k vyhl.č. 284/1995 Sb. v platném znění představoval pouze 20%. Posudková komise tedy v závěru uvedla, že žalobce přestal být částečně invalidní.

S ohledem na závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu vyžádal Krajský soud v Ostravě posudek PK MPSV ČR v Ostravě, která jej vypracovala dne 15.10.2010. Z tohoto posudku bylo zjištěno, že u žalobce šlo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav s lehkým omezením dynamiky bederní páteře. Žalobce je omezen pro trvalé zvedání a přenášení těžkých břemen. Funkční postižení tak jak je uvedeno, je maximálně 10%, nelze však souhlasit s názorem v tiskopise E 213, že toto maximální 10-ti% funkční postižení jde na vrub nemoci z povolání, protože na možné postižení sakroiliakálního skloubení brucelosou nemá na

Pokračování -3 - 43Ad 23/2010

pracovní zařazení vliv. V přímém rozporu s lehkým funkčním postižení jsou pak uvedena pracovní omezení, kde je uvedeno, že žalobce je omezen pro vlhko, chlad, práce na žebříku. Dle tohoto posudku je schopen práce pouze v sedě a v místnosti. Dále nelze souhlasit při dobře dokumentovaném funkčním nálezu s omezením pracovní doby na 40%, tj. na úvazek 0,4. Invalidita byla přiznána dle údajů v tiskopise E 213, odst. 8, po přiznání nemoci z povolání – z tohoto důvodu byl žalobce automaticky částečně pracovně neschopen. Je nutné uvést i další fakta : „Prodělal infekci brucelosy bez aktivního chorobného procesu“. Poškození zdraví z důvodu nemoci z povolání je 10%, pokud je však jediným projevem prodělané brucelosy podezření na rtg změny pravého sakroiliakálního skloubení, pak nelze konstatovat ani 10% postižení z důvodu nemoci z povolání. Lze tedy uvést, že existuje jen podezření na možné postižení sakroiliakálního skloubení dle rtg. Žádné jiné postižení z důvodu nemoci z povolání prokázané nebylo, pro nemoc z povolání není ani léčen. Při konstatování nemoci z povolání byl automaticky uznán částečně invalidním bez ohledu na funkční postižení. Zdravotní stav je dle údajů v tiskopise E 213 bez progrese, neaktivní, funkčně stabilizovaný, s lehkým funkčním postižením. K datu rozhodnutí žalobce byl neschopen trvale zvedat a přenášet těžká břemena. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce k datu rozhodnutí ČSSZ Praha ze dne 8.2.2007 byla chronická brucelosa s podezřením, dle rtg. z roku 2000 na postižení pravého Sl skloubení s lehkým omezením hybnosti dolní bederní páteře. Toto rozhodující zdravotní postižení je uvedeno v příloze č. 2 k vyhl. č. 284/1995 Sb. v platném znění k datu vydání napadeného rozhodnutí ze dne 8.2.2007 v kapitole I, položce 1, písm. a). V rámci uvedeného rozmezí 20-30% posudková komise hodnotila vzhledem k lehkému funkčnímu nálezu celkově 20% poklesem schopnosti soustavné výdělečné činnosti. U žalobce nešlo k datu rozhodnutí o zdravotní postižení uvedené pod písm. b) a c). U žalobce nešlo k datu rozhodnutí o zdravotní postižení značně ztěžující obecné životní podmínky dle přílohy číslo 4 k vyhl. č. 284/1995 Sb.

Z obsahu dávkového spisu žalobce bylo zjištěno, že žalobci byl přiznán dílčí částečný invalidní důchod od 30.3.2001 dle ust. § 44 zákona č. 155/95 Sb. a dle § 14 Úmluvy mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním zabezpečení č. 261/48 Sb. Z rozhodnutí ČSSZ č. III. ze dne 2.12.2004 bylo zjištěno, že žalobci byl přiznán tento dílčí částečný invalidní důchod na základě posudku lékaře ZUS v Pile ze dne 31.10.2002.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 soudního řádu správního při přezkoumávání napadeného rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, tedy žalované České správy sociálního zabezpečení, a dospěl k závěru, že ke dni vydání napadeného rozhodnutí 8.2.2007 žalobce již nebyl částečně invalidní. Je nutno zdůraznit, že dle ust. § 44 odst. 1 je pojištěnec částečně invalidní, jestliže z důvodu

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Pojištěnec je částečně invalidní též tehdy, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Uvedená kritéria však žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí žalované přestal splňovat, neboť pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti

Pokračování -4 - 43Ad 23/2010

činil u něj pouze 20% a to již s ohledem na další chorobné stavy. Tento závěr jednoznačně vyplývá z doplňujícího citovaného posudku posudkové komise MPSV ČR v Ostravě ze dne 15.10.2010. Tato komise vycházela ze zdravotní dokumentace žalobce, a kromě posudkového lékaře posuzoval zdravotní stav žalobce i další odborný lékař z oboru interního lékařství, tedy lékař v oboru nemocí, která je v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobce převažující. Komise se v doplňujícím posudku vypořádala dle závazného právního názoru Nejvyššího správního soudu s důvody, proč žalobce přestal podmínku částečné invalidity splňovat. U žalobce existovalo totiž jenom podezření na postižení sakroiliakálního skloubení, jiné postižení z důvodu nemoci z povolání žalobce prokázáno nebylo. Žalobce také nebyl nikdy pro nemoc z povolání léčen. Z tohoto důvodu dle údajů uvedených v tiskopise E 213 je správně uvedeno, že u žalobce byl zdravotní stav funkčně stabilizovaný a bez progrese, jen s lehkým funkčním postižením. Jelikož dle kapitoly I., položky 1, písm. a) citované vyhlášky činil pokles pracovního potenciálu u žalobce pouze 20%, k datu vydání rozhodnutí přestal splňovat žalobce podmínky dané shora citovaným ustanovením § 44 z.č. 155/1995 Sb. v platném znění.

Protože žalobce k datu 8.2.2007 přestal plnit zákonné podmínky částečné invalidity, k uvedenému datu nebyl částečně invalidní, a proto mu částečný invalidní důchod nenáležel. Žalovaná tedy nepochybila, když napadeným rozhodnutím žalobci odňala částečný invalidní důchod od 1.3.2007.

Na základě výše uvedeného proto krajský soud žalobu žalobce zamítl jako nedůvodnou v souladu s ustanovením §78 odst. 7 soudního řádu správního, když vycházel ze skutkového a právního stavu k 8.2.2007 (ust. § 75 odst. 1 s.ř.s.).

K ústnímu jednání soudu dne 10.1.2011 se žalobce bez omluvy nedostavil, ač byl včas a řádně předvolán, bylo však jednáno za účasti jeho zástupce - advokáta.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů tohoto řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná ČSSZ toto právo ze zákona (ustanovení § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118 d/ zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění) nemá.

Odměna zástupci žalobce JUDr. Petra Langera, Ph.D., LL.M., který byl žalobci ustanoven usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.12.2008, byla stanovena dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za tři úkony právní služby po 500,-Kč tj. 1.500,- Kč /příprava a převzetí věci, sepsání kasační stížnosti a účast u jednání soudu dne 10.1.2011/, 3x náhrada hotových výdajů á 300,-Kč dle § 13 odst. 3, tj. 900,-Kč. Jelikož podle osvědčení o registraci Finančního úřadu Ostrava III ze dne 30.8.2010 je zástupce žalobce plátcem DPH, náleží mu zvýšení o 20%,

Pokračování -5 - 43Ad 23/2010

tedy o 480,- Kč. Celkem tedy náleží advokátovi odměna ve výši 2.880,- Kč, která mu bude proplacena ve lhůtě do 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lzepodat kasační stížnost k Nejvyššímu

správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 10. ledna 2011

JUDr. Miroslava Ježoviczová


- samosoudkyně -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru