Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Ad 21/2012 - 31Rozsudek KSOS ze dne 13.03.2014

Prejudikatura

16 Cad 199/2005 - 57


přidejte vlastní popisek

43Ad 21/2012-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce M. V., nar. …, bytem H.-Š., Z. 1008/45, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti

rozhodnutí žalované ze dne 11.1.2012 č.j. 460 921 724/315-MSV, o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 22.11.2011, o starobním důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 11.1.2012 č.j. 460 921 724/315-MSV žalovaná zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 22.11.2011, kterým zvýšila žalobci starobní důchod od 1.2.2008 podle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V odůvodnění tohoto rozhodnutí žalovaná uvedla, že předmětem námitek žalobce do rozhodnutí o přiznání starobního důchodu bylo to, že žalobce žádal o zápočet doby od 7.7.1967 do 16.3.1970, kdy pobíral invalidní důchod a nesouhlasil s uznáním doby toliko od 7.7.1967 do 29.2.1968. Žalovaná vycházela z toho, že pokud žalobce nastoupil dne 1.3.1968 do zaměstnání lze důvodně předpokládat, že došlo k přezkoumání jeho zdravotního stavu a protože byl schopen výkonu práce, zanikl důvod pobírání plného Pokračování
-2-
43Ad 21/2012

invalidního důchodu. Pro další období, které žalobce nemá kryté dobou zaměstnání není podle žalované možno vycházet z předpokladu, že výplata plného invalidního důchodu nadále trvala.

Žalobce proti uvedenému rozhodnutí podal včasnou žalobu, ve které namítal, že plný invalidní důchod pobíral v době od 7.7.1967 až do získání trvalého zaměstnání dne 17.3.1970. V době pobírání invalidního důchodu tehdy ve výši 660,- Kč neměl možnost získat trvalý pracovní poměr, a proto pracoval jako sezónní dělník, resp. brigádník na státním statku od 1.6.1968 do 30.9.1968, jako brigádník v cukrovaru od 1.11. do 31.12.1968 a jako brigádník na MNV od 1.4. do 29.7.1969. Až po získání trvalého pracovního poměru mu byl dne 17.3.1970 po zkušební době invalidní důchod odebrán.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby jako nedůvodné.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 11.1.2012 č.j. 460 921 724/315-MSV, připojeným dávkovým spisem žalobce, zprávou Slovenské pošty a.s. se sídlem v Banské Bystrici ze dne 18.12.2012, sdělením Sociální pojišťovny ze dne 28.2.2012 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Při řízení o žalobě žalobce vycházel krajský soud z ust. § 65 a násl. s.ř.s. a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době vydání rozhodnutí žalované (ust. § 75 s.ř.s.).

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z dávkového spisu žalobce vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobci byl přiznán starobní důchod od 1.2.2008. Podle přípisu Sociální pojišťovny, ústředí Bratislava ze dne 14.9.2011 byl žalobci přiznán invalidní důchod od 7.7.1967. Jiný doklad než fotokopii osobního listu důchodového zabezpečení vyhotoveného v souvislosti s přiznáním invalidního důchodu Slovenská pojišťovna k dispozici nemá. Rozhodnutím žalované ze dne 22.11.2011 byl žalobci zvýšen přiznaný starobní důchod od 1.2.2008 podle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. na částku 10.736,- Kč. Žalobce na to

žalované doručil podání ze dne 7.12.2011 nazvané jako „Odvolání proti rozhodnutí ze dne 22.11.2011“, které svým obsahem jsou podáním námitek proti rozhodnutí žalované o uvedené úpravě starobního důchodu. Žalobce namítal, že ve své žádosti uváděl chybějící zápočet doby od 7.7.1967 do 31.3.1970, zatímco mu žalovaná „přiznala do zápočtu jen dobu od 7.7.1967 do 29.2.1968“, s čímž nesouhlasil. O těchto námitkách rozhodla žalovaná shora uvedeným žalobou napadeným rozhodnutím.

Podle ust. § 5 odst. 1 písm. t) vět první zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném v době vydání napadeného rozhodnutí žalované, pojištěni jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastní poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (§ 39 odst. 2 písm. c/) z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32.

Jedinou žalobní námitkou žalobce v této projednávané věci bylo to, že mu žalovaná pro výši nároku na starobní důchod nezapočetla dobu pobírání plného Pokračování
-3-
43Ad 21/2012

invalidního důchodu v době od 7.7.1967 do 17.3.1970, a to v celém rozsahu jak požadoval. Z této doby žalovaná uznala, jak vyplývá z osobního listu důchodového pojištění žalobce, toliko dobu od 7.7.1967 do 29.2.1968, což zdůvodnila tím, že dne 1.3.1968 žalobce nastoupil do zaměstnání a že se tedy lze domnívat, že od tohoto data odpadl důvod pobírání invalidního důchodu. Jak vyplynulo ze shora uvedeného přípisu Slovenské pojišťovny založeného v dávkovém spisu žalobce, tato pojišťovna dobu pobírání invalidního důchodu žalobce s ohledem na absenci jakýchkoliv dokladů o délce trvání pobírání invalidního důchodu žalobce dobu pobírání tohoto důchodu potvrdit nemohla a žalované doručila s tímto sdělením toliko osobní list důchodového zabezpečení žalobce vyhotovený 15.9.1997 v souvislosti s přiznáním invalidního důchodu. Skutečnost, že žádné další listinné důkazy o době pobírání invalidního důchodu žalobcem Slovenská pojišťovna nemá, potvrdil v průběhu řízení opakovaně i žalobce, mimo jiné i přípisem ze dne 28.2.2012, v němž se rovněž potvrzuje, že v evidenci této pojišťovny se nachází uvedený osobní list důchodového pojištění, z něhož je zjistitelné, že invalidní důchod byl pobírán od 7.7.1967. S ohledem na dobu, která uplynula od poskytování invalidního důchodu žalobci není tato pojišťovna schopna potvrdit po jakou dobu tento důchod byl vyplácen. Pojišťovna dodala, že v souladu s právními předpisy byly tyto záznamy již skartovány. Krajský soud v průběhu řízení učinil dotaz na Slovensku poštu a.s., která přípisem ze dne 18.12.2012 sdělila, že archivuje údaje o vyplácených důchodech v hotovosti prostřednictvím pošty 10 let od posledního zápisu na kvitančním listu, jakožto výplatním dokladu. Z tohoto důvodu není schopna poskytnout informace, v jaké době byl invalidní důchod žalobci, resp. k rukám jeho matky vyplácen.

Za této důkazní nouze, kdy žalobce nebyl schopen požadovanou dobu zápočtu pobírání invalidního důchodu prokázat, krajskému nezbylo než žalobu jako nedůvodnou zamítnout v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. Na tomto závěru nemohly nic změnit žalobcem k důkazu předložené zprávy o jeho zdravotním stavu z doby pobírání invalidního důchodu.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí, písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení advokátem. To neplatí má-li stěžovatel sám, nebo jeho zástupce vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 13. března 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petr Indráček v.r. Jana Valošková samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru