Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Ad 18/2011 - 23Rozsudek KSOS ze dne 11.07.2011

Prejudikatura

5 A 157/2002


přidejte vlastní popisek

43Ad 18/2011-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou v právní věci žalobce R. T., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 14.12.2010, číslo X, o zamítnutí námitek-invalidní důchod,

takto:

I. Rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení ze dne 14.12.2010, číslo X se pro vady řízení zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 46,- Kč, a to do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Česká správa sociálního zabezpečení vydala dne 19.7.2010, číslo X, v němž uvedla, že žalobci Romanu Tesařovi dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (dále jen „zdp“) náleží od 20.8.2010 místo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Proti tomuto

rozhodnutí podal žalobce námitky, o nichž bylo rozhodnuto Českou správou sociálního zabezpečení dne 14.12.2010 rozhodnutím číslo X tak, že se námitky zamítají a rozhodnutí ČSSZ ze dne 19.7.2010 se potvrzuje.

Proti tomuto rozhodnutí ze dne 14.12.2010 podal žalobce včas žalobu, v niž zejména uvedl, že nesouhlasí s napadeným rozhodnutím, jelikož není vůbec schopný práce, jelikož se u něho projevuje trvalý neuropsychický deficit-trpí velkými záchvaty epilepsie třikrát do měsíce a malé záchvaty dostává čtyři i pětkrát denně. Je vyloučeno, aby tedy mohl vykonávat jakékoli zaměstnání. Nesouhlasí s tím, že na místo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně mu náleží invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně dle § 39 odst. 2 písm. a) zdp. a navrhoval zrušení tohoto rozhodnutí.

Žalovaná ve svém vyjádření navrhovala přezkoumání zdravotního stavu žalobce posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen PK MPSV ČR) a rozhodnutí ponechala na výsledku dokazování a na úvaze soudu.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 19.7.2010, číslo X, rozhodnutím žalované z 14.12.2010, číslo X, připojeným dávkovým spisem žalobce, posudkovým spisem vedeným u Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) v Karviné, posudkem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 3.6.2011. Poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného posudkového spisu žalobce vzal krajský soud za prokázáno, že žalobce byl posouzen lékařkou posudkové služby OSSZ v Karviné dne 19.1.2010 jako invalidní v prvním stupni dle kapitoly VI., položky 4, písm. b) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. s mírou poklesu pracovní schopnosti 40 %. Poté bylo vydáno rozhodnutí ze dne 19.7.2010 jak bylo shora citováno o změně stupně invalidity žalobce z třetího stupně na invaliditu prvního stupně. Dne 1.12.2010 proběhlo řízení o námitkách podaných žalobcem.

Dle posudku o invaliditě ze dne 1.12.2010 vypracovaného ČSSZ–lékařskou posudkovou službou, pracoviště pro námitkové řízení, byl žalobce posouzen jako invalidní v prvním stupni dle ust. § 39 odst. 2 písm. b) zdp. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti bylo určeno zdravotní postižení uvedené v kapitole VI., položka 4 písm. b) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a míra poklesu pracovní schopnosti byla určena na 40 %.

Žalovaná potom vydala dne 14.12.2010 s ohledem na námitky žalobce rozhodnutí č.j. X, jímž námitky zamítla a rozhodnutí ze dne 19.7.2010 potvrdila.

Jelikož rozhodnutí soudu v daném případě, kdy se jedná o dávku důchodového pojištění podmíněnou nepříznivým zdravotním stavem občana a jeho dochovanou pracovní schopností, je závislé především na odborném lékařském posouzení, vyžádal krajský soud odborný lékařský posudek PK MPSV ČR v Ostravě, která je k podání tohoto posudku povolána přímo ze zákona.

Z posudku této komise ze dne 3.6.2011 krajský soud zjistil, že vycházela při jeho vypracování ze zdravotní dokumentace praktické lékařky MUDr. H. Ch., z odborných nálezů neurologů a ze zpráv o hospitalizacích žalobce, přičemž měla k dispozici úplnou spisovou dokumentaci OSSZ v Karviné. Jako rozhodující zdravotní postižení označila posudková komise v případě žalobce epilepsii refrakterní na léčbu nekompenzovanou, s vysokou frekvencí epileptických záchvatů typu GTCS cca dva až čtyřikrát do měsíce, někdy snad s nakupením záchvatů i třikrát denně a parciálních epi paroxysmů asi dvacetkrát do měsíce s trvalým neuropsychickým deficitem, s významným snížením pracovního potenciálu v důsledku tohoto onemocnění. Jde o nekompenzovanou formu epilepsie. Komise hodnotila stav dle kapitoly IV., položka 4, písm. d) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. a stanovila míru poklesu pracovní schopnosti na 70 %. Posudková komise v posudku také uvedla, že se u žalobce jedná o postižení, v jehož důsledku je invalidní ve třetím stupni nadále bez přerušení.

K datu vydání rozhodnutí šlo u žalobce nadále o invaliditu třetího stupně dle ust. § 39 odst. 2 písm. c) zdp. Šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu o 70%.

Krajský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalované vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu tedy ke dni 14.12.2010. Přitom dospěl k závěru, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí byl invalidní v třetím stupni. Podle ust. § 39 odst. 2, písm. c) zákona č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů je totiž pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu I. stupně, jestliže poklesla nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu II. stupně a jestliže poklesla nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu III. stupně. Pokles pracovní schopnosti u žalobce činil 70 % a tento závěr jednoznačně vyplývá z citovaného posudku PK MPSV ČR, o jehož úplnosti, správnosti a přesvědčivosti nemá krajský soud důvodu pochybovat. Posudková komise posuzovala zdravotní stav žalobce ve složení: posudková lékařka a dalšího odborný lékař–neurolog, tedy lékař z oboru nemoci, jež je dominantní v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu žalobce.

Žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí byl v souladu s ustanovením § 39 odst. 2, písm. c) zákona č. 155/1995 Sb. ve znění zák. č. 306/2008 Sb. nadále invalidní, bez přerušení, přičemž šlo o invaliditu třetího stupně.

Z uvedeného důvodu proto krajský soud v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 s.ř.s. shledal žalobu jako důvodnou a napadené rozhodnutí žalované zrušil pro vady řízení a vrátil žalované k dalšímu řízení.

Žalovaná vydá nové rozhodnutí, přičemž bude respektovat závazný právní názor krajského soudu a sice, že žalobce byl k datu vydání rozhodnutí invalidní dle ust. § 39 odst. 1 zdp. , přičemž šlo o invaliditu třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) téhož zák. bez přerušení.

Žalobce byl úspěšný v tomto sporu, a proto mu byla přiznána náhrada nákladů–cestovného, když se k ústnímu jednání soudu dne 11.7.2011 se dostavil hromadným dopravním prostředkem-autobusem ČSAD z místa svého bydliště k jednání soudu-jízdné jedním směrem činí 23,- Kč, celkem tedy 46,- Kč. Tuto částku je povinna žalovaná zaplatit žalobci ve lhůtě do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ani v případě úspěchu ze zákona (ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. a § 118 d/ zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

Krajský soud v Ostravě
- dne 11. července 2011 -

Za správnost vyhotovení: JUDr. Miroslava Ježoviczová, v.r. Vanessa Plonková
- samosoudkyně -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru