Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

43 Ad 13/2011 - 17Rozsudek KSOS ze dne 16.05.2011

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

43Ad 13/2011-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Miroslavou Ježoviczovou v právní věci žalobkyně L. O., zastoupené Mgr. Šárkou Niemczykovou, advokátkou se sídlem Svatováclavská 31/1, Karviná-Fryštát, proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 22.11.2010 č.j. X, o zamítnutí námitek a

potvrzení rozhodnutí žalované ze dne 4.10.2010 o vdovském důchodu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 22.11.2010 č.j. X žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení zamítla námitky žalobkyně a potvrdila své rozhodnutí ze dne 4.10.2010, kterým žalobkyni zamítla žádost o přiznání vdovského důchodu dle předpisů účinných do 31.12.2009.

Pokračování -2- 43Ad 13/2011

Proti citovanému rozhodnutí podala žalobkyně prostřednictvím své zástupkyně (plná moc jí byla udělena 20.1.2011) včasnou žalobu, ve které zejména namítala, že rozhodnutí je vůči ní nespravedlivé, jelikož jím byla zkrácena na svých právech. Uváděla, že dle stávající právní úpravy by do 5-ti let dosáhla skutečně věku , kdy by jí byl vdovský důchod přiznán trvale, když je narozena X; její manžel zemřel 17.1.2010, a proto je žalobkyně přesvědčena, že na její situací měl být aplikován právní předpis platný a účinný do 31.12.2009 – dochází k absurditám, kdy vdova po manželovi zemřelém 31.12.2009 bude mít jiný nárok než vdova po zemřelém dne 1.1.2010, a to, ač by dosáhly stejného věku, odpracovaly stejný počet a vychovaly stejný počet dětí. Namítala dále, že tímto je v jejím případě porušena také Listina základních práv a svobod, a to článku 30. Navrhovala zrušení napadeného rozhodnutí.

Žalovaná provedla podrobný rozbor napadeného rozhodnutí ve svém vyjádření ze dne 15.2.2011 a navrhovala, aby žaloba byla zamítnuta s poukazem na zněné nové právní úpravy.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 22.11.2010 č.j. X a připojeným dávkovým spisem . Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z připojeného dávkového spisu žalobkyně vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že podle oddacího listu vystaveného Městským národních výborem v Českém Těšíně uzavřeli manželství žalobkyně a V. O. dne 4.2.1978. Dále krajský soud zjistil z úmrtního listu vystaveného Magistrátem města Karviné, že manžel žalobkyně zemřel dne 17.1.2010. Žalobkyni byl proto přiznán vdovský důchod rozhodnutím žalované ze dne 24.2.2010 dle ust. § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/95 Sb. o důchodovém pojištění, od 17.1.2010 ve výši 5.674,- Kč.

Tento vdovský důchod žalobkyně jí byl přiznán na dobu jednoho roku po úmrtí manžela. Dne 4. 10. 2010 žalovaná opětovně vysvětlila žalobkyni, z jakých důvodů jí nevznikl nárok na vdovský důchod po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Dne 14.10.2010 podala žalobkyně písemnost nazvanou jako žaloba o vdovský důchod , přičemž uvedla, že žádá, aby jí tento vdovský důchod byl přiznán podle „zákonných podmínek stanovených před 31.12.2009“. Odůvodnila tuto žádost také tím, že k úmrtí jejího manžela došlo pouze 17 dní po změně podmínek pro přiznání „trvalého vdovského důchodu“. Tato písemnost byla žalovanou správně vyhodnocena jako námitky proti rozhodnutí z 4. 10. 2010.

Krajský soud přezkoumal napadené výroky rozhodnutí v mezích žalobních bodů, vycházel přitom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování žalovaného (ust. § 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu

Pokračování -3- 43Ad 13/2011

správního - dále jen s.ř.s.), tedy ke dni 22.11.2010 a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Žalobkyně tedy podala námitky proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 10. 2010 a uváděla v nich v podstatě tytéž okolnosti, které potom uvedla v podané žalobě. Podle ust. § 49 odst. 1, písm. a) zákona č. 155/95 Sb. vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Podle ust. § 50 téhož zákona vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

a) pečuje o nezaopatřené dítě, b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

d) je invalidní ve třetím stupni, nebo

e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Dítětem podle odstavce 2 písm. a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v odstavci 2 do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

Žalobkyně je narozena, jak již bylo výše uvedeno, dne X. Pro nárok na vdovský důchod po uplynutí doby jednoho roku od úmrtí jejího manžela, k němuž došlo dne 17.1.2010, by se nárok na vdovský důchod obnovil pouze za podmínek jak jsou shora citovány. Nárok na vdovský důchod tedy žalobkyně znovu nevznikl, když žalobkyně dosáhne věku 55-ti let teprve dne 2.10.2013. Žalobkyně nepečuje o nezaopatřené dítě ani o jinou osobu ve stupni II., III., IV. závislosti. Žalobkyně také nesplnila žádnou dalších podmínek, jak byly shora citovány.

Pokračování -4- 43Ad 13/2011

Závěrem tedy soud shrnuje, že mezi podmínky pro vznik nároku na vdovský důchod po uplynutí doby jednoho roku od úmrtí manžela patří dosažení věku aspoň o čtyři roky nižšího než činí důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození (v případě žalobkyně 2.8.2018) nebo dosažení důchodového věku, je-li důchodový věk nižší (2.6.2018). V obou těchto případech, ale uplyne delší než 5-ti letá lhůta od zániku nároku na vdovský důchod žalobkyně (16.1.2011). Z těchto důvodů žalobkyni nárok na vdovský důchod znovu nevznikne. Věku 55-ti let dosáhne žalobkyně teprve dne X.2013.

Pro úplnost soud dodává, že ke změně právní úpravy došlo od 1.1.2010, přičemž tato právní úprava byla zavedena s cílem zpřísnit přístup k pozůstalostním důchodům.

K ústnímu jednání dne 16.5.2011 se žalobkyně omluvila a bylo proto jednáno za přítomnosti její zástupkyně. Na základě výše uvedeného krajskému soud nezbylo než v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítnout , neboť není důvodná. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně v řízení úspěšná nebyla a žalovaná na jejich náhradu nárok ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 2 s.ř.s. a ust. § 118d zák.č. 582/1991 Sb. v platném znění).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím podepsaného soudu, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud

stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 16. května 2011

Za správnost vyhotovení: Samosoudkyně: Jana Valošková JUDr. Miroslava Ježoviczová,v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru