Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

40 Co 227/2014Usnesení NS ze dne 30.04.2014

HeslaExekuce
KategorieA
Publikováno14/2015 Sb. rozh. civ.
EcliECLI:CZ:KSOS:2014:40.CO.227.2000.1
Dotčené předpisy

§ 15 odst. 5 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 44b odst. 4 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

40Co 227/2014-50

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Magdy Blaťákové a soudců JUDr. Vladimíry Novákové a Mgr. Miroslava Vokouna v exekuční věci oprávněného INMEFIN, s. r. o., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 1/846, IČ 25830902, proti povinnému M. J., pro pohledávku 41.439,45 Kč s příslušenstvím, o změně exekutora, k odvolání soudního exekutora Mgr. Ervína Dreiseitla, Exekutorský úřad Vsetín, Blahoslavova 965/12, Valašské Meziříčí, proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 12. 2. 2014, č. j. 50Nc 4689/2005-30,

takto:

Usnesení okresního soudu se potvrzuje.

Odůvodnění:

Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 12. 2. 2014, č. j. 50Nc 4689/2005-30, zprostil soudního exekutora Mgr. Ervína Dreiseitla pověření k provedení exekuce nařízené usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 8. 3. 2005 pod č. j. 50Nc 4689/2005-20 a provedením této exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Tomáše Vránu, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Komenského 38, Přerov. Okresní soud rozhodl o změně soudního exekutora dle § 15 odst. 5 exekučního řádu na základě návrhu oprávněného.

Proti tomuto usnesení podal včasné odvolání soudní exekutor Mgr. Ervín Dreiseitel. Namítal, že v projednávané věci mělo být postupováno dle § 44b exekučního řádu, kdy okresní soud měl posuzovat, zda návrh na změnu je důvodný. Dovolatel dále namítal, že zcela absentuje výrok o náhradě nákladů pověřeného exekutora. Pokud by však soud rozhodl o změně v souladu s § 44b exekučního řádu, pak by o nákladech rozhodl nový soudní exekutor příkazem k úhradě nákladů exekuce. Odměna exekutora, který exekuci dosud vedl, se vypočítá tak, jako by došlo k zastavení exekuce. Zároveň dle § 44b odst. 5 exekučního řádu náklady exekuce vzniklé v souvislosti se změnou exekutora podle § 44b odst. 1 exekučního řádu nese oprávněný. Z těchto důvodů odvolatel navrhoval, aby odvolací soud usnesení okresního soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podané odvolání bylo projednáno podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013, a to s ohledem na existenci článku IV. odst. 1 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., kterým byl novelizován exekuční řád.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas osobou k tomuto úkonu oprávněnou, krajský soud přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 12a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání soudního exekutora není důvodné.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že v návrhu oprávněného Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 8. 3. 2005, č. j. 50Nc 4689/2005-20, nařídil exekuci na majetek povinného a provedením exekuce pověřil soudního exekutora Mgr. Františka Gajdoše, Exekutorský úřad se sídlem ve Valašském Meziříčí, Poláškova 77. Dle vyznačené doložky rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 10. 2005. Z obsahu spisu dále vyplývá, že ke dni 1. 12. 2013 byl do uvolněného Exekutorského úřadu Vsetín v obvodu Okresního soudu ve Vsetíně poté, kdy Mgr. Františku Gajdošovi ke dni 30. 11. 2013 zanikl výkon exekutorského úřadu, jmenován Mgr. Ervín Dreiseitel. Podáním ze dne 20. 1. 2014 oprávněný požádal o změnu exkutora a současně navrhl, aby provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38. Okresní soud poté vydal odvoláním napadené usnesení.

Podle ustanovení § 15 odst. 5 exekučního řádu exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a provádí dále exekuční i další činnost. Účastníky exekučního řízení o tom informuje a oprávněného poučí, že může požádat o změnu exekutora. Exekutor, jemuž zanikl výkon exekutorského úřadu, zajistí předání spisů, plnění vymožených v exekuci, zajištěných věcí, exekutorských úschov a registrů nově jmenovanému exekutorovi a předání razítek, průkazů a pečetidel podle § 103 odst. 1.

Výběr osoby soudního exekutora, který bude provádět exekuci (srov. § 38 odst. 1 exekuční řád), je v dispozici oprávněného. V případě zániku výkonu exekutorského úřadu z důvodů uvedených v § 15 odst. 1 exekučního řádu (mj. odvoláním exekutora), exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a oprávněného poučí, že může požádat o změnu exekutora. V takovém případě je dán ze zákona důvod pro změnu exekutora, pokud oprávněný využije práva daného mu ustanovením § 15 odst. 5 exekučního řádu a navrhne změnu exekutora; důvody soud nezkoumá (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. III. ÚS 2255/11; též Kasíková, M., a kol.: Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, Komentář, 2. vydání, Praha 2010, s. 188). Soud musí (s jedinou výhradou, a to že osoba označená v návrhu není oprávněna k výkonu exekuční činnosti) takovému návrhu vždy vyhovět, přičemž se principy vymezené v ustanovení § 44b exekučního řádu neuplatní. Uplatnění limitů daných ustanovení § 44b exekučního řádu je pak při rozhodování o návrhu na změnu exekutora ve smyslu ustanovení § 15 odst. 5 exekučního řádu vyloučeno, neboť z principů, na nichž je úprava exekucí realizovaných dle exekučního řádu zřetelně vystavěna, vyplývá, že je to výlučně oprávněný, kdo s konečnou platností rozhodne, který exekutor jím vyvolanou exekuci provede. Význam ustanovení § 44b exekučního řádu je ve smyslu výše uvedeného zřetelně „preventivní“, když vedle zakotvení práva oprávněného změnit v průběhu exekuce osobu exekutora současně zcela evidentně směřuje i k zamezení zneužívání zákonné možnosti volby konkrétního exekutora.

Okresní soud proto nepochybil, pokud v souvislosti se zánikem výkonu exekutorského úřadu Mgr. Františka Gajdoše a poté, co oprávněný využil práva daného mu stanovením § 15 odst. 5 exekučního řádu a navrhl změnu exekutora, rozhodl odvoláním napadeným usnesením, neboť takovému návrhu oprávněného musel vyhovět, neboť je to výlučně oprávněný, kdo s konečnou platností rozhodne, který exekutor jím vyvolanou exekuci provede. Zpochybňuje-li současně odvolatel závěry exekučního soudu tvrzením, že mu náleží odměna za exekutorskou činnost a úhrada výdajů, o kterých nebylo rozhodnuto, přisvědčit mu nelze. Platí totiž, že nově pověřený soudní exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce rozhodne o nákladech exekuce vzniklých do rozhodnutí soudu o změně soudního exekutora (srov. § 44b odst. 4 exekučního řádu), přičemž proti části příkazu k úhradě nákladů exekuce, která určuje výši jeho odměny a náhrady výdajů, může podat původní exekutor námitky (§ 88 odst. 3 exekučního řádu).

Veden těmito důvody krajský soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (ustanovení § 219 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 30. dubna 2014

JUDr. Vladimíra Nováková

pověřený člen senátu

Za správnost vyhotovení:JUDr. Magda Blaťáková v. r. Hana Bayerová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru