Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Cad 8/2008 - 39Rozsudek KSOS ze dne 03.03.2011

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Ads 74/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

38Cad 8/2008-39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobkyně L. M., proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, zastoupeného JUDr. Petrem Ritterem, AK se sídlem Olomouc, Riegrova 12, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. března 2008, sp.zn. KÚOK/99950/2007/OSV-SP/7150, č. j. KUOK 24308/2008, o příspěvek na péči,

takto:

I. Rozhodnutí žalovaného ze dne 12. března 2008, č. j. KUOK 24308/2008 se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

[1] Žalobkyni nebyl přiznán příspěvek na péči, poněvadž nebyla uznána osobou, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoc jiné fyzické osoby.

[2] Žalovaný napadeným rozhodnutím zamítl odvolání žalobkyně ze dne 21.9.2007 a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Hranice, odboru sociálních věcí ze dne 6.9.2007, č.j. 18176/2007/HRN. Odvolací orgán na základě posouzení stupně závislosti posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s pracovištěm v Ostravě, dle které nebyla žalobkyně osobu závislou na pomoc jiné fyzické osoby, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nepotřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnost, dospěl k závěru, že nebyly u žalobkyně splněny podmínky pro přiznání příspěvku na péči. Zdůraznil, že při stavu, kdy posuzování zdravotního stavu žadatele pro účely příspěvku na péči a následně stanovení stupně závislosti je plně v kompetenci lékaře lékařské posudkové služby příslušného úřadu práce i posudkové komise MPSV ČR, je správní orgán vázán jejich stanoviskem.

II.

[3] Žalobkyně v zastoupení obecným zmocněncem v žalobě namítla, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné, neboť odvolací správní orgán se žádným způsobem nevypořádal s námitkami, které uvedla v odvolání, neuvedl blíže, kterých úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnost je schopna a kterých nikoliv. Dále, že celé řízení je zatíženo vadami, neboť posudková komise MPSV ČR před zpracováním posudku neprošetřila její zdravotní stav a schopnost úkonů na místě samém, a tudíž se ke spornému skutkovému stavu nemohla vyjádřit. Žalovaný se ve svém rozhodnutí nevypořádal s otázkou, proč považuje posudek za úplný a přesvědčivý. Navrhla, aby správní orgán závazně doplnil posudek posudkové komise MPSV na základě vyšetření zdravotního stavu na místě samém a vydal rozhodnutí, které bude mít předepsané náležitosti. V konečném návrhu uvedla, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc vráceno k dalšímu řízení.

[4] Žalovaný k žalobě uvedl, že podkladem pro vydání rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu bylo posouzení lékařem lékařské posudkové služby Úřadu práce v Přerově ze dne 21.8.2007, dle kterého žalobkyně nebyla osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve smyslu § 8 zákona č. 108/2006 Sb. K odvolání byl u žalobkyně pro rozhodnutí odvolacího orgánu znovu posouzen stupeň závislosti, tentokrát posudkovou komisí MPSV ČR, za nepřítomnosti žalobkyně i jejího zástupce. I posudková komise MPSV dospěla k závěru, že žalobkyně není osobou, která se podle § 8 zákona považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby, a že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nepotřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Žalobkyni byla dána v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. možnost vyjádřit se před rozhodnutím k podkladům, což využila. Vzhledem k tomu, že výsledek posouzení zdravotního stavu žadatel pro účely příspěvku na péči je v kompetenci v odvolacím řízení posudkové komise MPSV, je výsledek jejího posouzení pro odvolací orgán závazný. Navrhl žalobu zamítnout.

III.

[5] Městský úřad v Hranicích rozhodl o žádosti na základě sociálního šetření ze dne 12.4.2007 a posouzení stupně závislosti lékařem Lékařské posudkové služby Úřadu práce v Hranicích ze dne 30.1.2007.

[6] Dle sociální pracovnice dne 12.4.2007 žalobkyně potřebovala pomoc nebo alespoň dohled u 15 úkonů, a to z úkonů péče o vlastní potřebu: při koupání, při péči o ústa, vlasy, nehty a dále při dodržování léčebného režimu; z úkonů soběstačnosti: při orientaci vůči jiným fyzickým osobám, v čase i mimo přirozené prostřední, při obstarávání osobních záležitostí, při vaření a ohřívání jednoduchého jídla a dále při mytí nádobí, při běžném úklidu v domácnosti, při péči o prádlo, při přepírání drobného prádla, péči o lůžko, při obsluze běžných domácích spotřebičů, při udržování pořádku v domácnosti a při dalších jednoduchých úkonech spojených s chodem a udržováním domácnosti. Současně sociální pracovnice uvedla, že jmenovaná žije sama v bytě ve druhém poschodí, pečuje o ni dcera, která chodí do práce. Při návštěvě sociální pracovnice paní M. přijela k bytu sama výtahem z venku se psem a uvedla, že byla venčit psa. Při chůzi používá dvě francouzské hole. Chodí si nakupovat do nedalekého obchodu čerstvé pečivo, jídlo si bere sama, má však od dcery zakázáno pouštět plyn. Obědy jí vozí služba. Léky jí na celý týden do dávkovače chystá zeť, bere si je sama.

[7] Dle Lékařské posudkové služby ÚP v Hranicích dne 30.1.2007 potřebovala pomoc z úkonů péče o vlastní osobu: při koupání nebo sprchování a při péči o ústa, vlasy, nehty. Z úkonů soběstačnosti: při obstarávání osobních záležitostí, při vaření, ohřívání jednoduchého jídla, při běžném úklidu v domácnosti, při péči o lůžko, při dalších jednoduchých úkonech spojených s chodem a udržováním domácnosti. V úhrnu tedy pouze při 7 úkonech.

[8] Odvolací orgán pro své rozhodnutí si vyžádal posouzení u posudkové komise MPSV ČR s pracovištěm v Ostravě. Dle této komise ze dne 22.2.2008 bylo posouzení provedeno bez přítomnosti účastníka i bez přítomnosti jejího zástupce se závěrem, že nejde o osobu, která se podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb. považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nepotřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

[9] Podle posudkové komise MPSV ČR s pracovištěm v Ostravě ze dne 22.2.2008 u žalobkyně se jednalo o stav po cévní mozkové příhodě v listopadu 2003, ischemickou chorobu srdeční, stav po infarktu myokardu, hypertenzi, nefrosklerózu, osteoporózu, kompresivní zlomeninu těla Th12 a vleklý bolestivý páteřní syndrom. Pro kompresi obratle, ke které došlo v porotickém terénu staršího data – pád 14.12.2007, byla hospitalizována v lednu 2008 a přeložena k analgetické léčbě do LDN, kde pobývala ke dni 22.2.2008. Při hospitalizaci je schopna na krátkou vzdálenost samostatné chůze s použitím dvou francouzských holí, na WC zajde sama, nají se sama, potřebuje pomoc s oblékáním, hygienou. V prosinci 2007 došlo ke zhoršení zdravotního stavu, avšak ke dni vypracování posudku tento ještě nelze hodnotit jako stav trvalý. Proto vzhledem k výsledkům sociálního šetření ze dne 19.4.2007 a na základně zdravotnické dokumentace praktické lékařky, z nálezů hospitalizace LDN z ledna 2007 a od 21.1.2008, chirurgického oddělení Hranice z ledna 2008 dospěla komise k závěru, že žalobkyně nezvládala koupání nebo sprchování, čištění nehtů, dodržování léčebného režimu, obstarávání služeb, obstarávání si potravin, vaření a ohřívání jednoduchých jídel, běžný úklid, v úhrnu tedy 7 úkonů.

[10] Dle vyjádření zástupkyně žalobkyně ze dne 5.3.2008 došlo u žalobkyně od doby, kdy žádala o příspěvek na péči, ke zhoršení zdravotního stavu, který spočívá v tom, že si sama bez pomoci nedojde ani na WC, má osteoporózou totálně zborcený obratel, který zúžil páteřní kanál a je z ní z 90 % ležák.

IV.

[11] Žaloba je důvodná.

[12] Krajský soud hodnotil nejen napadené rozhodnutí, ale i předcházející správní řízení dle skutkového a právního stavu k datu vydání napadeného rozhodnutí (§ 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., k 12.3.2008 a dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán rozhodl aniž dostatečně zjistil skutkový stav.

[13] Podmínky nároku na příspěvek na péči jsou dány rozsahem pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, jinými slovy alespoň v rozsahu 13 úkonů pro posouzení I. stupně (při více než 12 úkonů), při více než 18 úkonech pro II. stupeň, při více než 24 úkonech pro III. stupeň a při více než 30 úkonech pro IV.stupeň. Tuto potřebu pomoci a její rozsah hodnotí sociální pracovník obecního úřadu s rozšířenou působností, který zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnost a dále Úřad práce, který na základě doloženého nálezu ošetřujícího lékaře, výsledku sociálního šetření, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře stanoví stupeň závislosti (§ 25 zákona č. 108/2006 Sb., § 8 odst. 1 písm. n) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 109/2006 Sb.). V odvolacím řízení pak stupeň závislosti stanoví posudková komise MPSV ČR.

[14] Odvolací orgán si pro své rozhodnutí vyžádal nové hodnocení zdravotního stavu žalobkyně u posudkové komise MPSV (§4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. ve znění čl. V zák. č. 109/2006 Sb.), avšak aniž by zpochybnil závěr vyjádření této komise, který je uveden v odst. [9] tohoto rozhodnutí, zejména vzhledem k vyjádření zástupkyně žalobkyně ze dne 5.3.2008 viz odst. [10], závěr posudkové komise MPSV převzal. Vzhledem k tomu, že ve správním spise žalovaného nejsou založeny žádné lékařské zprávy, a ani z vyjádření posudkové komise MPSV pro žalovaného nelze zjistit z jakých podkladů vycházela, zda vůbec měla nálezy o zdravotním stavu žalobkyně k době, kdy hodnotila stupeň závislosti, nelze považovat posouzení posudkové komise pro žalovanou natolik za přesvědčivé, že může v podobě, v jaké bylo žalovanému předloženo, použit k rozhodnutí ve věci samé.

[15] Soud musí konstatovat, že měl snahu sám došetřit zdravotní stav žalobkyně se zjištěním stupně závislosti, a proto nejdříve požádal posudkovou komisi MPSV o předložení posudku, který vyhotovil pro účely odvolacího řízení a který byl podkladem pro vyjádření pro žalovaného. Posudek ze dne 22.2.2008 byl soudu zaslán. Dále soud vzhledem k námitkám zástupkyně žalobkyně požádal nové zhodnocení zdravotního stavu posudkovou komisi a o vypracování nového posudku. Posudková komise MPSV však věc soudu vrátila s odvoláním na ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1995 Sb., neboť dle tohoto ustanovení nemá zákonnou kompetenci pro soudní řízení posuzovat zdravotní stav ve věci příspěvku na péči. Soud s ohledem na citované ustanovení musel tomuto názoru posudkové komise přisvědčit.

[16] Soud dospěl k závěru, že rozhodující důkaz, na základě kterého žalovaný rozhodl, posudek posudkové komise MPSV ČR, nemá vůbec žádnou vypovídající hodnotu, neboť je z něj nezjistitelné, jaké vůbec podklady pro svůj závěr posudková komise měla a je zcela v rozporu s námitkami, které ještě před vydáním napadeného rozhodnutí sdělila žalovanému zástupkyně žalobkyně. Navíc není vůbec ze správního spisu zjistitelné, zda vůbec žalobkyně a její zástupkyně byly o jednání vyrozuměny a zda tyto námitky vůbec posudková komise měla k dispozici. Žalovaný se ve svém rozhodnutí vůbec nevypořádal s rozporem mezi závěrem posudkové komise a tvrzením zástupkyně žalobkyně ze dne 5.3.2008 o zhoršení zdravotního stavu účastnice řízení. Na základě těchto zjištění soud dospěl k závěru, že správní řízení je zatíženo vadou řízení, neboť skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, nemá oporu ve spise, čímž došlo k vadě řízení ve smyslu § 76 odst. 1 písm. b) s.ř.s.

[17] K názoru žalovaného, že je vázán posouzením zdravotního stavu posudkovou komisí MPSV, soud uvádí, že je sice pravdou, že závěry posouzení v odvolacím řízení posudkovou komisí MPSV jsou pro žalovaného zavazující, ale je na žalovaném, aby posoudil vypovídající hodnotu tohoto posudku, žádal po posudkové komisi doplnění posudku, neboť je to žalovaný, kdo v odvolacím řízení o nároku na příspěvek při péči rozhoduje.

[18] Soud vyhověl žalobě a napadené rozhodnutí žalovaného zrušil pro vady řízení dle ust. § 76 odst. 1 písm. b) s.ř.s. a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 78 odst. 4 s.ř.s.). Žalovaný v dalším řízení odstraní vady řízení spočívající v nepřesvědčivosti posudku posudkové komise MPSV ČR s pracovištěm v Ostravě z důvodu nezjištění podkladů z čeho tato při hodnocení vycházela a dále zejména k rozporu mezi tvrzením zástupkyně žalobkyně o zdravotním stavu žalobkyně před vydáním napadeného rozhodnutí.

[19] O náhradě nákladů řízení (výrok II. rozsudku) bylo rozhodnuto dle ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. věta první, podle něhož má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Vzhledem k tomu, že úspěšná žalobkyně náklady řízení neúčtovala, bylo rozhodnuto jak ve výroku uvedeno.

Poučení : Rozsudek, který byl doručen účastníkům, je v právní moci (§ 54 odst. 5 s.ř.s.).

Kasační stížnost proti tomuto rozsudku lze podat pouze za podmínek stanovených v § 102 a následující s.ř.s. ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu se sídlem v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě ve dvou písemných vyhotoveních a stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s.ř.s.).

Kasační stížnost směřující jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozsudku je nepřípustná (§ 104 odst. 2 s.ř.s.).

V Ostravě dne 3. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jana Záviská, v.r. Iva Charvátová - samosoudkyně -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru