Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Cad 5/2007 - 64Rozsudek KSOS ze dne 19.06.2009

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 100/2010 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

38Cad 5/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem

v právní věci žalobce Stanislava Mojžíška, bytem Bohuslavice 134, Dubicko,

proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc,

Jeremenkova 40a, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25.1.2007 sp. zn.

KÚOK/2125/2007/OSV-SP/7025/SD-10, č.j. KÚOK8585/2007 a proti rozhodnutí ze

dne 14.2.2007 sp. zn. KÚOK/9219/2007/OSV-SP/7025/SD-16 č.j. KUOK16592/2007,

o dávkách sociální péče,

takto:

I Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává právo na náhradu nákladů

řízení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 22.2.2007 napadl žalobce rozhodnutí žalovaného, a to

I. ze dne 29.1.2007 sp. zn. ………..KÚOK/9219/2007/OSV-SP/7025/SD-16, č.j. KÚOK8585/2007

II. ze dne 30.1.2007 sp. zn. KÚOK/1151/2007/SOV-SP/7204/SD-6, č.j. KUOK10433/2007;

III. ze dne 31.1.2007 sp.zn. KÚOK/1153/2007/OSV-SP/704/SD-7, č.j. KUOK 10434/2007; IV. ze dne 2.2.2007 sp.zn. KÚOK/3370/2007/OSV-SP/7204/SD-12, č.j. KUOK 11894/2007; V. ze dne 25.1.2007 sp.zn. KÚOK/2125/2007/OSV-SP/7025/SD-10, č.j.

VI. ze dne 14.2.2007 sp.zn. KÚOK/9219/2007/OSV-SP/7025/SD-16, č.j. KUOK16592/2007.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.2.2009 č.j.38Cad 5/2007-52 byly věci žalobce vedené proti shora uvedeným rozhodnutím žalovaného pod č. I.-IV. vyloučeny k samostatnému společnému řízení s tím, že toto řízení bude nadále vedeno pod sp.zn. 38Cad 4/2009. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.2.2009.

Předmětem této věci zůstala část žaloby žalobce směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25.1.2007 sp. zn. KÚOK/2125/2007/OSV-SP/7025/SD-10, č.j. KUOK 8585/2007 a proti rozhodnutí ze dne 14.2.2007 sp.zn. KÚK/9219/2007/OSV-SP/7025/SD-16, č.j. KUOK16592/2007 o dávkách sociální péče.

Žalobce požadoval v žalobě ze dne 22.1.2007, aby obě uvedená rozhodnutí byla zrušena, protože jsou podle něj zcela zmatečná a celá lež na jeho osobu. Dále požadoval uhrazení blíže nespecifikované „nemajetkové a majetkové újmy dle zák. číslo 500/2004 Sb., dle občanského zákoníku“. Dodal, že mu žalovaný ve stavu hmotné nouze odmítnul od listopadu 2003 hmotné zabezpečení.

Napadenými rozhodnutími žalovaný zamítl odvolání žalobce a napadená rozhodnutí Městského úřadu v Zábřehu, odboru sociálního a zdravotního, vydaná dne 21.12.2006 pod č.j. 2006/12964/SP-MÚZB a ze dne 17.1.2007 č.j. 2006/13479/SP-MÚZB o nepřiznání dávky sociální péče potvrdil. V odůvodnění těchto rozhodnutí uvedl, že žalobce podal dne 1.11.2006 žádost o přiznání dávky sociální péče od 1.12.2003 ve výši 8.000,- Kč měsíčně a další žádostí ze dne 4.12.2006 tutéž opakovanou žádost o přiznání dávky sociální péče, tedy rovněž od 1.12.2003 ve výši 8.000,- Kč měsíčně. V obou rozhodnutích žalovaný dále uvedl, že žalobci od 2.12.2003 byla rozhodnutím ČSSZ zastavena výplata částečného invalidního důchodu, jelikož se nepodrobil vyšetření svého zdravotního stavu, přestože byl na možnost zastavení výplaty důchodu upozorněn. Rozhodnutím Úřadu práce v Šumperku byl od 1.10.2004 vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu, že je od srpna 2001 uznán plně invalidní, ale odmítl podat žádost o plný invalidní důchod. Dále byl žalobce vyzván písemnostmi, a to ze dne 8.12.2006 a 2.1.2007 prvoinstančním orgánem k osvědčení skutečností rozhodných pro nárok na dávku sociální péče, její výši a výplatu, a to do osmi dnů od doručení výzvy a současně by upozorněn na následky neuposlechnutí výzvy, tj. na možné zamítnutí žádosti. Na uvedené výzvy žalobce nereagoval, přestože je převzal ve dnech 11.12.2006 a 3.1.2007. Skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku sociální péče žalobce neosvědčil, a proto prvoinstanční orgán obě žádosti zamítl, a to rozhodnutími ze dne 22.12.2006 a ze dne 17.1.2007. Tato rozhodnutí prvoinstančního orgánu žalovaný napadenými rozhodnutími žalobou potvrdil a odvolání žalobce v obou případech zamítl. V obou odůvodněních rozhodnutí žalovaný uvedl, že žalobce nelze považovat za sociálně potřebného také dle ustanovení § 3 odst. 3 písm. a) zákona o sociální potřebnosti, neboť není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a současně není občanem uvedeným v § 1 odst. 5 tohoto zákona. Žalobce navíc odmítá se správním orgánem spolupracovat, na výzvu neosvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku sociální péče, její výši a výplatu. Žalovaný v obou případech dospěl k závěru, že obě rozhodnutí správního orgánu I. stupně byla vydána v souladu s příslušnými právními předpisy, a že žalobce nelze považovat za občana sociálně potřebného, když tento závěr je v souladu se zákonem o sociální potřebnosti.

Krajský soud ze spisové dokumentace zjistil, že Městský úřad v Zábřehu, odbor sociálních a zdravotní dne 21.12.2006 a dne 17.1.2007 rozhodl nepřiznat žalobci dávku sociální péče dle § 90 a 94 zákona č.100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení a podle § 1 odst. 1,3,5 a § 3 odst. 3 a § 7 zákona č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 463/1991 Sb. o životním minimu. Obě rozhodnutí odůvodnil tím, že žalobce nereagoval na výzvu k osvědčení skutečností rozhodnutých pro nárok na dávku sociální péče, a že nebyly doloženy požadované doklady, které byly v těchto výzvách uvedeny. Při šetření v domácnosti provedeném dne 22.8.2006 žalobce odmítl sdělit z jakých prostředků žije a jakých způsobem je hrazeno inkaso a poplatky. Sdělil, že informace podá až u soudního jednání. Nepožádal o uvolnění výplaty částečného invalidního důchodu. Žije nadále ve vlastním rodinném domě s manželkou a dcerou, jejím druhem a dítětem. S manželkou žalobce nehospodaří a dne 26.10.2004 vydal okresní soud rozsudek, že nebyl zavázán povinností přispívat manželce na výživu. Dále správní orgán zjistil u ČSSZ, že rozhodnutím ze dne 27.10.2003 byla zastavena výplata částečného invalidního důchodu. Dne 1.10.2004 byl vyřazen z evidence Úřadu práce v Zábřehu, a to na základě mimořádně kontrolní prohlídky OSSZ v Šumperku s výsledkem, že žalobce je plně invalidní, přičemž žádost o plný invalidní důchod odmítl podat.

Krajský soud vycházel z obsahu napadených rozhodnutí žalovaného, a to z rozhodnutí ze dne 25.1.2007 sp. zn. KÚOK/2125/2007/OSV-SP/7025/SD-10 č.j. KUOK 8585/2007 a z rozhodnutí ze dne 14.2.2007 sp. zn. KÚOK/9219/2007/OSV-SP/7025/SD-16 č.j. KUOK 16592/2007 a z připojených správních spisů žalovaného i správních spisů správního orgánu I. stupně a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Při řízení o žalobě žalobce vycházel přitom krajský soud z ustanovení § 75 odst. 1 s.ř.s., tedy ze skutkového a právního stavu, který zde byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu.

Zákon o sociální potřebnosti (č. 482/1991 Sb.) upravoval do 31.12.2006 poskytování dávek sociální péče. Předpokladem přiznání měsíčně se opakující peněžité dávky bylo uznání občana za sociálně potřebného. Za sociálně potřebného se podle § 1 cit. zákona považuje občan, jehož příjem nedosahuje částek životního minima a nemůže si tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, zejména vlastní prací. Podle § 4 odst. 1 cit. zákona občanu, který se považuje za sociálně potřebného se poskytují jednorázové nebo opakující peněžité nebo věcné dávky k zabezpečení výživy a ostatní základních osobních potřeb a k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, popřípadě zvýšených nákladů a přitom se přihlíží k tomu, zda občan pro zabezpečení svých životních potřeb uplatnil nárok na dávky nemocenského pojištění nebo důchodového pojištění nebo na dávky státní sociální podpory, popř. na výživné a příspěvek na výživu podle zákona o rodině. Způsob stanovení příjmu pro posouzení sociální potřebnosti je odkázán na zákon o životním minimu (č. 463/1991 Sb.). Ustanovení § 2 zákona o životním minimu stanoví, že životní potřeby občanů jsou uspokojovány především příjmy z výdělečné činnosti, výnosy z majetku a dávkami nemocenského a důchodového zabezpečení nebo jinými státními dávkami. Z uvedených ustanovení tedy jednoznačně vyplývá , že smyslem dávek sociální péče bylo dorovnat nedostačující příjem sociálně potřebné osobě a její rodiny, avšak tyto dávky byly poskytovány subsidiárně až tehdy, uplatnil-li občan své nároky na dávky z jiných systémů sociálního zabezpečení.

Obsahem správních spisů vzal krajský soud vzal za prokázané, že žalobce mínil řešit svou sociální situaci příspěvkem sociální péče aniž měl snahu si dořešit své nároky z důchodového pojištění. Žalobce měl nárok na částečný invalidní důchod, jehož výplata mu byla zastavena jen z důvodu, že se nepodrobil vyšetření zdravotního stavu při kontrole trvání podmínek nároku. Navíc žalobce byl od 1.8.2001 uznán plně invalidní a neřešil ani otázku eventuelního nároku na plný invalidní důchod. Jestliže žalobce především neuplatnil své nároky ze systému důchodového zabezpečení, pak správní orgány rozhodly v souladu se zákonem o sociální potřebnosti i zákonem i životním minimu, jestliže žádost o sociální dávku zamítly.

Na závěr krajský soud dodává, že se nezabýval žalobcovým požadavkem o uhrazení nemajetkové a majetkové újmy, neboť v tomto řízení soud je oprávněn toliko k přezkoumání zákonnosti správního rozhodnutí.

Ze shora uvedených důvodu soud žalobu zamítl jako nedůvodnou podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. a podle § 51 s.ř.s. rozhodl ve věci bez nařízení jednání se souhlasem účastníků řízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 2 s.ř.s, neboť žalobce nebyl ve věci úspěšný a procesně úspěšný žalovaný nemá právo na náhradu vzniklých nákladů ze zákona.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu právnímu soudu v Brně ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel nebo jeho zástupce nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 19.června 2009

JUDr. Petr Indráček
Samosoudce

V:k. - zkrácené znění vyvěsit na ú.d. - rozsudek doruč žalobci (I)

- ČSSZ (VI)

Kal.PM

V Ostravě dne 19.6.2009

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru