Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Cad 27/2009 - 15Usnesení KSOS ze dne 26.11.2010

Prejudikatura

6 Ads 50/2004


přidejte vlastní popisek

38Cad 27/2009-15

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v právní věci žalobkyně T. Z., zastoupené JUDr. Josefem Zubkem, advokátem se sídlem Třinec, 1. máje 398, proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, Ostrava, k žalobě o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 18.11.2009 č.j. MSK 91279/2009, o mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany,

takto:

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný správní orgán svým rozhodnutím ze dne 18.11.2009 č.j. MSK 91279/2009 zamítl odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Městského úřadu Jablunkov, odboru sociálních věcí a zdravotnictví ze dne 14.5.2009, č.j. MV 3251/2008/15, kterým byly zamítnuty mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany a napadené rozhodnutí potvrdil. V odůvodnění rozhodnutí poukázal na posudek posudkového lékaře Úřadu práce ve Frýdku-Místku. Uvedl, že pro účely odvolacího správního řízení ve věci požádal o posouzení zdravotního stavu jmenované u Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, detašované pracoviště v Ostravě. Toto pracoviště si vyžádalo vypracování posudku u detašovaného pracoviště v Hradci Králové. Dle posouzení ze dne 27.10.2009 posuzovaná k datu vydání napadeného rozhodnutí (i k datu podání žádosti ze dne 20.8.2008) nebyla občanem těžce zdravotně postiženým ve smyslu ustanovení § 86 odst.2 zákona č. 100/1988 Sb. Nešlo o zdravotní postižení uvedené v příloze č. 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., ani s nimi nebylo podle rozsahu a tíže funkčních důsledků srovnatelné.

Žalobkyně adresovala Krajskému soudu v Ostravě žalobu, kterou se domáhala přezkoumání shora označeného rozhodnutí žalovaného správního orgánu.

Žalovaná v písemném vyjádření k žalobě ze dne 23.12.2009 navrhuje, aby soud bez jednání žalobu odmítl, v opačném případě pak navrhovala nařízení jednání.

Podle ustanovení § 86 odst.2 věta před středníkem zákona č. 100/1988 Sb. občanům s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se poskytují podle druhu a stupně postižení mimořádné výhody, zejména v dopravě nebo při potřebě průvodce.

Podle § 34 odst.1 písm. e) z.č. 114/1988 Sb. Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje o přiznání mimořádných výhod těžce zdravotně postiženým občanům.

Podle ustanovení § 56c zákona č. 114/1988 Sb. ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o dávkách sociální péče a o mimořádných výhodách občanům těžce zdravotně postiženým podle § 34 odst. 1 písm. a) až e).

Podle ustanovení § 46 odst.1 písm. d) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Předpisy ústavního pořádku vynucují, aby bylo soudem přezkoumatelné každé rozhodnutí správního orgánu, které se dotýká základních práv a svobod (čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Listina základních práv a svobod negarantuje na úrovni ústavního práva v kapitole hospodářských a sociálních práv jakékoli výhody pro osoby se zdravotním postižením, jež jsou obsahem tzv. mimořádných výhod. Listina základních práv a svobod garantuje osobám se zdravotním postižením právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a zvláštní pracovní podmínky, stejně jako zvláštní ochranu v pracovních vztazích a při přípravě na povolání (čl. 29 Listiny základních práv a svobod). Takové právo nelze vyhledat ani v mezinárodních smlouvách o lidských právech, jimiž je Česká republika vázána. Mimořádné výhody pro osoby se zdravotním postižením (zejména v dopravě nebo při potřebě průvodce) jsou součástí subsystému sociální péče, který je upraven v zákoně č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

Pokud jde o mimořádné výhody, je právní úprava obsažena v § 73 odst. 6 písm. j) a v § 86 odst. 2 cit. zákona a dále v § 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon č. 114/1988 Sb. Z předpisů ústavního pořádku tedy neplyne právo na takováto zvýhodnění a Listina základních práv a svobod proto umožňuje, aby rozhodnutí, která se nedotýkají základních práv a svobod, byla ze soudního přezkumu vyloučena.

Nepřípustnou je pak žaloba tehdy, domáhá-li se žalobce přezkoumání rozhodnutí, které je podle soudního řádu správního nebo zvláštního zákona z přezkumu vyloučeno [§ 68 písm. e) s. ř. s.], nepřípustnou žalobu soud odmítne [§ 46 písm. d) s. ř. s.].

V posuzované věci nejde o práva garantovaná předpisy ústavního pořádku, proto výluka ze soudního přezkumu provedená zákonem č. 114/1988 Sb. je z hlediska

ústavních principů akceptovatelná a nižší stupeň soudní ochrany (například ve srovnání s ochranou sociálních práv představujících hmotné zabezpečení v nemoci či ve stáří), motivovaný skutečností, že se jedná výlučně o odborné medicínské posouzení pohybových a orientačních schopností osob s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, je důvodné. Rozhodnutí ve věci mimořádných výhod pro osoby těžce zdravotně postižené (§ 86 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení), vydané podle § 34 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, je vyloučeno z přezkumu soudem ve správním soudnictví v důsledku výslovné výluky upravené § 56c písm. a) tohoto zákona, ve spojení s § 68 písm. e) a 70 písm. f) soudního řádu správního.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 60 odst. 3, věta prvá s.ř.s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu
správnímu soudu v Brně ve lhůtě do dvou týdnů po doručení
rozhodnutí, prostřednictvím podepsaného soudu, písemně ve
dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné
zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám, nebo
ten kdo jej zastupuje, nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 26. listopadu 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohuslava Drahošová, v.r. Iva Charvátová
samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru