Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Cad 18/2004 - 158Usnesení KSOS ze dne 02.04.2010

Prejudikatura

4 Azs 53/2003

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Ads 1/2011 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

38Cad 18/2004-158

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou

v právní věci žalobce S. M. proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého

kraje se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze

dne 11. 6. 2004, č. j. OSV/4216/04/SD-132/KR , o dávku sociální péče,

takto:

I. Podání žalobce ze dne 17.6.2004 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Česká republika nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce adresoval Krajskému soudu v Ostravě podání ze dne 17.6.2004, ve kterém uvedl, že podává žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 11. 6. 2004, č. j. OSV/4216/04/SD-132/KR. Domáhal se zrušení napadeného rozhodnutí a vydání předběžného opatření. Dále žádal o ustanovení advokátky Mgr. Pavly Frodlové. Podání žalobce je psáno rukou a je téměř nečitelné.

Usnesením ze dne 9.7.2004 č.j. 38Cad 18/2004-9 krajský soud řízení přerušil, když zjistil, že u Okresního soudu v Šumperku probíhá řízení o zbavení nebo omezení způsobilosti žalobce k právním úkonům. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 30.9.2004 odmítl.

Usnesením ze dne 6.3.2008 č.j. 38Cad 18/2004-49 soud rozhodl tak, že v řízení se pokračuje.

Usnesením ze dne 6.3.2008 č.j. 38Cad 18/2004-52 soud vyzval žalobce

k odstranění vad jeho podání ze dne 17.6.2004 a k doplnění tohoto podání.

Usnesením ze dne 6.5.2008 č.j. 38Cad 18/2004-77 soud ustanovil žalobci k jeho žádosti zástupce z řad advokátů, a to JUDr. Milana Janíčka. Ke kasační

pokračování - 2 - 38Cad 18/2004

stížnosti žalobce ve věci rozhodl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 9.9.2008 tak, že kasační stížnost zamítl a rozhodl o nákladech řízení.

Přípisem ze dne 6.10.2008 žalobce znovu žádal o změnu advokáta, zrušení JUDr. Janíčka a ustanovení JUDr. Víta Vohánky. Usnesením ze dne 19.12.2008 č.j. 38Cad 18/2004-103 krajský soud žádost o změnu advokáta zamítl. Žalobce proti tomuto rozhodnutí podal opět kasační stížnost, která byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 28.4.2009 zamítnuta.

Přípisem ze dne 5.6.2009 požádal JUDr. Milan Janíček o zproštění zastupování žalobce, když žalobce používá lživých tvrzení a dehonestujících výrazů na jeho osobu, což jej uráží. Uvedl dále, že žalobce navíc neposkytuje ani smysluplnou součinnost.

Usnesením ze dne 16.7.2009 č.j. 38Cad 18/2004-127 rozhodl krajský soud pod bodem I., že JUDr. Milana Janíčka zprošťuje povinnosti zastupovat žalobce ve shora označené věci, pod bodem II., že se žalobci neustanovuje jiný zástupce z řad advokátů a pod bodem III. přiznal JUDr. Milanu Janíčkovi odměnu za zastupování. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 6.1.2010 pod bodem I. zamítl.

Poté žalobce přípisem ze dne 19.2.2010, který je téměř nečitelný, opět požadoval, aby soud zrušil advokáta JUDr. Janíčka a ustanovil mu Mgr. Františka Drlíka. Vzhledem k výše uvedenému o této žádosti ze dne 19.2.2010 již soud znovu nerozhodoval, když o zproštění JUDr. Milana Janíčka zastupovat žalobce bylo rozhodnuto, jak uvedeno výše, a rovněž bylo rozhodnuto o tom, že soud žalobci již v tomto řízení jiného zástupce z řad advokátů neustanoví. Soudu je známo z jeho úřední povinnosti, že žalobce podal řadu žalob u zdejšího soudu. Žádal o ustanovení advokáta, soud jeho žádosti opakovaně vyhověl. Byl to žalobce, který opakovaně uplatňoval bezdůvodné výhrady vůči ustanoveným advokátům a tak narušoval vzájemnou důvěru mezi advokátem a klientem, takže ve svých důsledcích opakovaně zmařil účel pro který byl mu zástupce ustanoven. Toto jeho jednání pak vede k průtahům řízení. Tak např. v průběhu řízení měl výhrady vůči advokátům JUDr. Petru Jaškovi (sp.zn. 38Cad 2/2006), JUDr. Milanu Janíčkovi (sp.zn. 38Cad 1/2006), JUDr. Milanu Ostřížkovi (sp.zn. 38Cad 1/2007), Mgr. Martině Pešákové (sp.zn. 38Cad 2/2008). Žalobce tak prakticky znemožňuje, aby řízení bylo v přiměřené době skončeno. Jak výše uvedeno, v tomto řízení, na žádost žalobce, soud mu ustanovil zástupce z řad advokátů JUDr. Janíčka. K opakovaným výhradám žalobce, i k žádosti advokáta, byl tento advokát zproštěn povinnosti zastupovat žalobce. Za této konkrétní situace soud dospěl k závěru, že další rozhodování o dalších případných opakovaných žádostech žalobce o ustanovení advokátů postrádá v dané věci smysl.

Žalobce ve svém podání, které označil jako návrh na zahájení řízení a návrh na předběžné opatření označil toliko žalobce a žalovaného. Další náležitosti, jak jsou uvedeny v soudním řádu správním (dále jen s.ř.s.), žalobce neuvedl.

Žaloba ve správním soudnictví musí splňovat jednak obecné náležitosti podání pokračování 3 -- 38Cad 18/2004

stanovené v § 37 odst. 3 s.ř.s., tedy údaj o tom, čeho se týká, kdo ji podává, proti komu směřuje a co navrhuje; musí být podepsána a datována. Kromě toho zákon klade na žalobu i požadavky zvláštní; mimo jiné musí žaloba obsahovat žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné (§ 71 odst. 1 písm. d/ s.ř.s.).

Podání sepsané žalobcem 17.6.2004, které bylo doručeno Krajskému soudu v Ostravě 21.6.2004, nesplňuje zvláštní náležitosti, včetně žalobních bodů. Především však je toto podání, psané rukou, téměř nečitelné. Takto nespecifikované podání však neumožňuje krajskému soudu přezkoumat napadené rozhodnutí. Jakékoliv konkrétní důvody, čitelně uvedené, v žalobě chybí.

Žaloba tak byla v podstatě blanketní. Takovou žalobu však nelze projednat. Soud ve správním soudnictví se nezabývá zákonností napadeného rozhodnutí obecně, ze všech možných úhlů pohledu, nýbrž je vázán (s výjimkou případu přezkumu z úřední povinnosti) rozsahem a důvody žaloby, jak je žalobce sám vymezil v žalobě. Soud nemůže takto vyjádřenou vůli žalobce nahrazovat a sám určovat rozsah a meze přezkumu.

Nedostatkem podmínky řízení je podání, které postrádá náležitosti žaloby uvedené v § 37 odst. 2 a 3 a § 71 odst. 1 písm. a) – f) s. ř. s. a pro postup soudu podle dílu prvního, hlavy druhé, části třetí s. ř. s. tak nejsou splněny podmínky řízení. Současně se jedná o již neodstranitelný nedostatek.

Krajský soud tedy shledal, že podání žalobce nebylo možno pro závažné nedostatky projednat a žalobce v zákonné lhůtě pro podání žaloby toto pochybení, ač písemně soudem vyzván, nenapravil. Ve věci tak nebyla dána podmínka řízení, spočívající v zahájení řízení podáním k tomu způsobilým. Krajský soud proto podání žalobce odmítl (§ 37 odst. 5 s.ř.s.).

Práva na soudní ochranu je nezbytné se domáhat stanoveným způsobem (čl. 36 odst.1 Listiny základních práv a svobod). Jestliže žalobce na výzvu soudu k odstranění vad podání ze dne 6.3.2008 č.j. 38Cad 18/2004-52, které převzal osobně 14.3.2008, nereagoval v soudem stanovené lhůtě, ale ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, a podání tak nesplňuje ani základní stanovené náležitosti ve smyslu § 71 s.ř.s., není možno v řízení pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 60 odst. 3 s.ř.s, když žaloba byla odmítnuta.

K žádosti žalobce byl mu ustanoven usnesením ze dne 6.5.2008 č.j. 38Cad 18/2004-77 advokát JUDr. Milan Janíček. V takovém případě hradí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Ač má podle ustanovení § 60 odst.4 s.ř.s. stát právo proti neúspěšnému účastníku na náhradu nákladů řízení, které platil, nebyla státu náhrada těchto nákladů přiznána, neboť žalobce splňoval předpoklady pro osvobození od placení soudních poplatků.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu pokračování 4 -- 38Cad 18/2004

správnímu soudu v Brně ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel nebo jeho zástupce nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 2. dubna 2010

Samosoudkyně:

JUDr. Bohuslava Drahošová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru