Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Cad 14/2004 - 51Rozsudek KSOS ze dne 09.10.2012


přidejte vlastní popisek

38Cad 14/2004-51

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr.

Bohuslavy Drahošové a soudců JUDr. Petra Indráčka a JUDr. Miroslavy

Ježoviczové v právní věci žalobce : CZB, a.s. se sídlem Krnov, Vrchlického 844/22,

proti žalované : Česká správa sociálního zabezpečení, detašované pracoviště

Ostrava, se sídlem Ostrava 2, Zelená 3158/34a, o žalobě proti rozhodnutí žalované

ze dne 5.3.2004 č.j.: 6003-268/2004-Koš, o zamítnutí odvolání a potvrzení

rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení v Bruntále č.j. 6002-

1/PŘ/2003/VP-PD ze dne 15.12.2003, ve věci vrácení přeplatku na pojistném,

takto:

I. Žaloba se zamítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 5.3.2004 č.j.: 6003-268/2004-Koš žalovaná Česká správa sociálního zabezpečení, detašované pracoviště Ostrava zamítla odvolání žalobce a potvrdila napadené rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení v Bruntále č.j. 6002-1/PŘ/2003/VP-PD ze dne 15.12.2003. Tímto rozhodnutím nebyl žalobci vrácen přeplatek na pojistném stanoveném podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění za období od 1.1.1998 do 28.2.2000. Rozhodnutí žalovaná odůvodnila tím, že u právního předchůdce žalobce STROJOSVIT-F.CZ, a.s. byly

Pokračování -2- 38Cad 14/2004

provedeny kontroly pojistného dne 2.2.1999 za období od 1.1.1998 do 31.12.1998 a dne 22.1.2001 za období od 1.1.1999 do 31.12.2000 a to z podkladů, které byly při kontrolách předloženy, a které měl správní orgán I. stupně k dispozici. Podle výsledků provedených kontrol ani v průběhu samotného správního řízení ve věci žádosti žalobce o vrácení přeplatku na pojistném nebyl za uvedené období žádný přeplatek zjištěn. Žalobce na podporu svých tvrzení nepředložil důkazy o správnosti údajů, které uvedl v nových (opravných) přehledech o výši pojistného a o vyplácených dávkách za uvedené období. Žalovaná na základě spisové

dokumentace dospěla ke stejnému závěru a svým rozhodnutím odvolání žalobce zamítla a potvrdila napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně.

Žalobce proti uvedenému rozhodnutí podal včasnou žalobu. Tvrzení o přeplatku na pojistném dovozoval ze skutečnosti, že neměl v pracovním poměru takový počet zaměstnanců, který byl hlášen žalobcem v přehledech adresovaných Okresní správě sociálního zabezpečení v Bruntále (dále jen OSSZ v Bruntále) v řádných podacích termínech za období od ledna 1998 do března 2000. Toto zjištění učinil žalobce v roce 2003, a proto podal opravné přehledy dle skutečného stavu zaměstnanců, které měl v pracovním poměru. V důsledku toho vznikl žalobci za předmětné období přeplatek, jehož existenci měla OSSZ v Bruntále ve správním řízení ověřit. Žalobce v žalobě napadl odůvodnění rozhodnutí žalované v tom, že na základě smlouvy o nájmu majetku, který je předmětem privatizačního projektu č. 20458, uzavřené dne

30.12.1997 v souladu s čl. 7.1. této smlouvy mělo dojít k převzetí zaměstnaneckých práv a povinností na žalobce a to všech zaměstnanců převzatých od původního nabyvatele a takto se měl žalobce stát i plátcem pojistného ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb. Podle žalobce tato smlouva však neobsahuje převod pracovněprávních vztahů, ale pouze závazek je převzít. Žalobce se proto nemohl stát zaměstnavatelem těchto zaměstnanců a tedy i plátcem pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku státní politiky zaměstnanosti. Žalobce dále napadenému rozhodnutí vytýkal to, že nebylo vedeno žádné dokazování a že nijak nebyla ověřena či prověřena oprávněnost podání žalobce. Podle žalobce je rozhodující pro posouzení existence či neexistence přeplatku pouze to, zda měl v pracovněprávním vztahu určitý počet zaměstnanců. Žalobce v nových přehledech označil všechny své zaměstnance, které měl v pracovněprávním vztahu a osoby, které byly uvedeny v původních přehledech nezaměstnával, neboť tyto osoby nebyly v pracovněprávním vztahu.

Žalovaná se k podané žalobě žalobce vyjádřila s odkazem na spisový materiál tak, že dne 8.12.1997 založil Fond národního majetku ČR novou společnost pod obchodním jménem STROJOSVIT-F.CZ, a.s., jehož název byl od 14.7.2003 změněn na CZB, a.s. Tento právní subjekt, jakožto plátce pojistného, je veden v registru organizací u OSSZ v Bruntále od 1.1.1998. Na základě smlouvy o nájmu majetku uzavřené dne 30.12.1997 mezi Fondem národního majetku ČR a společností STROJOSVIT-F.CZ, a.s. došlo k pronájmu majetku závodu STROJOSVIT Krnov s tím, že nájemce převzal veškeré závazky a pohledávky, které se vztahují

Pokračování -3- 38Cad 14/2004

k hospodaření předchozího nájemce MEZ F., a.s. se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3/5. V oznámení nájemce ze dne 30.1.1998 deklarovali statutární zástupci společnosti STROJOSVIT-F.CZ převzetí závazku uhradit dluh na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, tj. dlužné pojistné vzniklé státnímu podniku STROJOSVIT Krnov do 31.3.1996 ve výši 3.978.621,- Kč a dlužné penále k tomuto dni ve výši 435.956,- Kč a dále dlužné pojistné od předchozího nájemce MEZ F.,a.s. Brno ke dni převodu 2.3.1998 ve výši 6.480.441,- Kč a penále k tomuto dni ve výši 1.076.554,- Kč. Uvedené dlužné částky byly převedeny do konta plátce pojistného organizace STROJOSVIT-F.CZ, a.s. se sídlem Krnov a tento plátce se rovněž zavázal podle čl. 7.1. citované smlouvy převzít pracovněprávní vztahy a další práva a povinnosti převzaté původním nabyvatelem za podmínek privatizačního projektu podle čl. 1.1. této smlouvy. Na základě žádosti žalobce o převzetí přeplatku na pojistném za období leden 1998 až únor 2000 OSSZ v Bruntále rozhodla, že žalobci přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nevznikl. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že u právního předchůdce žalobce STROJOSVIT-F.CZ, a.s. byly provedeny kontroly pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění, a to dne 2.2.1999 za období od 1.1.1998 do 31.12.1998 dne 22.1.2001 za období od 1.1.1999 do 31.12.2000. Kontrolami bylo zjištěno, že v přehledech, které žalobce předložil OSSZ v Bruntále v řádných termínech, bylo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti vykázáno v souladu s platnými právními předpisy, a to za všechny zaměstnance a ve všech obdobích, kdy pro něj vykonávali činnost zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění včetně pojistného, které žalobce srazil svým zaměstnancům ze mzdy. Taktéž zjištěný skutečný počet zaměstnanců žalobce souhlasil s počtem zaměstnanců uvedený v přehledech o výši pojistného a vyplácených dávkách předložených OSSZ v Bruntále v řádných termínech. Předmětem kontrol nebyly vlastní platby pojistného a jejich včasnost; tyto byly sledovány v kontě plátce pojistného vedeného u ČSSZ, detašovaného pracoviště v Ostravě a dále u OSSZ v Bruntále z něhož vyplývá, že v důsledku neplnění zákonných povinností v platbách pojistného činil ke dni 29.12.2003 dluh na pojistném včetně penále 75.610.466,70 Kč, který je ošetřen pravomocnými tituly (platebními výměry a výkazy nedoplatků), které jsou předmětem výkonů rozhodnutí. Žalovaná dále uvedla, že v průběhu řízení o žádosti žalobce, tento nevyhověl požadavku správního orgánu I. stupně a nepředložil za období od 1.1.1998 do 29.2.2000 rekapitulaci hrubých mezd zaměstnanců, účty 331, 336, 521, 366 a další důkazy, které jsou mu známy. Samotnou existenci takových důkazů zpochybňuje výmluva žalobce, že není možné v krátkém časovém období opravit veškeré účetní doklady společnosti za předmětné období, jakož i veškerou účetní evidenci s tím, že je to možné až proběhne správní řízení. Také z podkladů poskytnutých Finančním úřadem v Krnově bylo zjištěno, že skutečný počet zaměstnanců žalobce v jednotlivých měsících odpovídá počtu zaměstnanců uvedený v přehledech zaslaných OSSZ v Bruntále v řádných termínech.

V průběhu řízení byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.5.2005 sp. zn. 13K 29/2004 prohlášen na majetek žalobce konkurz, který byl zrušen po Pokračování -4- 38Cad 14/2004

splnění rozvrhového usnesení, a to usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 13K 29/2004-640 ze dne 11.8.2011, které nabylo právní moci dne 4.10.2011.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalované ze dne 5.3.2004 č.j.: 6003-268/2004-Koš, připojeným správním spisem žalovaného, jakož i správním spisem OSSZ v Bruntále, a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Při řízení o žalobě žalobce vycházel přitom krajský soud z ust. § 65 a násl. a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době vydání rozhodnutí žalované, přičemž toto rozhodnutí přezkoumal v mezích žalobních bodů (ust. § 75 odst. 1, 2 zákona č. 150/2002 Sb. s. ř. s.).

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících ze shora citovaných listinných důkazů vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že na žádost žalobce reagoval správní orgán I. stupně sdělením ze dne 10.11.2003, kterým odmítl provést opravu přehledů o výši pojistného a vyplácených dávkách za období od 1.1.1998 do 28.2.2000, protože pro to neshledal důvod ani po provedených kontrolách proběhlých ve dnech 2.2.1999 a 22.1.2001. Dalším sdělením ze dne 25.11.2003 byl žalobce vyzván k doložení dokladů a důkazů, na základě kterých byly zpracovány nové přehledy a předložení důkazů, že zaměstnával pouze daný počet zaměstnanců, tak jak je uveden v nových přehledech žalobce. Správní spis dále obsahuje prvoinstanční rozhodnutí ze dne 15.12.2003 č.j.: 6002-1/PŘ/2003/VP-PD, kterým OSSZ v Bruntále rozhodla, že přeplatek na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti organizaci žalobce nevznikl. Součástí spisu je odvolání žalobce ze dne 29.12.2003, o kterém žalovaná rozhodla napadeným rozhodnutím ze dne 5.3.2004 č.j.: 6003-268/2004-Koš. Pokud jde o samotné listinné důkazy založené ve správním spise, krajský soud zjistil, že obsahuje přehledy o výši pojistného a vyplácených dávkách za období leden 1998 až únor 2000. V těchto přehledech je po jednotlivých měsících uveden úhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců, průměrný počet zaměstnanců, úhrn pojistného, výše vyplácených nemocenských dávek a počet proplacených dnů. Dále bylo zjištěno, že součástí spisu je protokol o jednání mezi OSSZ v Bruntále a žalobcem ze dne 12.12.2003 a součástí tohoto protokolu jsou kopie uzavřených pracovních smluv se šesti zaměstnanci žalobce a dále seznamy všech zaměstnanců, kteří nastoupili od 1.1. do 28.2.2000 a seznam zaměstnanců ke dni 31.12.1997. Správní spis obsahuje také protokoly o provedených kontrolách OSSZ v Bruntále, a to protokol č. 23/99 o kontrole provedené za období od 1.1.1998 do 31.12.1998, kdy se jednalo o

kontrolu pojistného a provádění nemocenského pojištění za období od 1.1.1998 do 31.12.1998. Výsledkem této kontroly bylo, že žádné nedostatky v organizaci žalobce zjištěny nebyly, kromě jediného nedoplatku na nemocenských dávkách ve výši 388,- Kč. Proti výsledkům této kontroly organizace žalobce žádné námitky neměla. Podle protokolu č. 4/01 byla provedena kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění dne 22.1.2001 v organizaci žalobce, a to za kontrolované období od 1.1.1999 do 31.12.2000 co se týče nemocenského pojištění a za období od 3.2.1999 do 22.1.2001 co se týče důchodového pojištění. Výsledkem této kontroly byly zjištěné přeplatky na dávkách nemocenského pojištění Pokračování -5- 38Cad 14/2004

v celkové výši 5.787,- Kč. Také s výsledky této kontroly byla organizace žalobce seznámena a podle protokolu žádné námitky k této kontrole neměla. Součástí správního spisu je fotokopie smlouvy č. 052/96 o prodeji privatizovaného majetku uzavřené mezi Fondem národního majetku ČR a kupujícím S.T.G.-STROJ, spol. s r.o. se sídlem v Krnově ze dne 1.2.1996 a fotokopie prohlášení ze dne 8.4.1997 podepsaného zástupci MEZ F., a.s. Brno a Fondu národního majetku ČR, jehož součástí je i to, že dne 1.4.19997 převzal Fond národního majetku ČR zastoupený MEZ F., a.s. se sídlem Brno zaměstnance S.T.G.-STROJOSVIT, s.r.o. dle jmenného seznamu zpracovaného k uvedenému dni. Ze smlouvy o nájmu majetku, který byl předmětem privatizačního projektu č.: 20458 uzavřeném mezi Fondem národního majetku ČR a společností STROJOSVIT-F.CZ, a.s. krajský soud zjistil, že podle čl. 7 bodu 7.1. se nájemce zavazuje převzít pracovněprávní vztahy a další práva a povinnosti převzaté původním nabyvatelem za podmínek privatizačního projektu podle čl. 1.1. této smlouvy. Ve správním spisu jsou také založeny výkazy nedoplatků STROJOSVITU-F.CZ, a.s. vystavené OSSZ v Bruntále.

V projednávané věci žalobce napadl předmětné rozhodnutí žalované, kterým bylo potvrzeno prvoinstanční rozhodnutí OSSZ v Bruntále, jímž byla žádost žalobce o vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti podle ust. § 17 zákona č. 589/92 Sb., v platném znění zamítnuta s odůvodněním, že tento přeplatek žalobci nevznikl. Podstatou žalobního tvrzení a zásadní žalobní námitkou žalobce bylo to, že v předmětném období leden 1998 až březen 2000 neměl v pracovním poměru takový počet zaměstnanců, který byl hlášen v přehledech hlášených OSSZ v Bruntále v řádných podacích termínech, a že si tuto skutečnost OSSZ v Bruntále, jakožto správní orgán I. stupně měla řádně ověřit a posoudit tak oprávněnost či neoprávněnost podání žalobce. Jak ovšem vyplynulo ze shora citovaných listinných důkazů obsažených ve správních spisech OSSZ v Bruntále i ČSSZ, detašované pracoviště Ostrava, nelze z nich tvrzení žalobce žádným způsobem dovodit. Aby totiž mohlo být žalobcovo tvrzení o přeplatku řádně objektivizováno, musely by být v průběhu, jak správního řízení, tak

i tohoto řízení o žalobě žalobce předloženy dostatečné důkazy o tom, že počet zaměstnanců hlášený OSSZ v Bruntále v přehledech v řádných termínech za předmětné období ledna 1998 až března 2000, byl skutečně jiný než uváděný v těchto přehledech, a že v důsledku toho skutečně vznikl přeplatek na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V tomto směru nelze také přehlédnout, že se těchto a dalších listinných důkazů v průběhu správního řízení po žalobci domáhala OSSZ v Bruntále, ovšem bezvýsledně. Také v průběhu tohoto soudního řízení o žalobě žalobce žádné jiné důkazy než předložené správními orgány žalobce nepředložil, naopak poté, co mohlo být v soudním řízení pokračováno po ukončení konkurzního řízení na majetek žalobce, byl žalobce zcela nečinný a ústního jednání krajského soudu se bez důvodné omluvy či žádosti o odročení tohoto jednání nezúčastnil.

Za situace, kdy žalobce svoje zásadní tvrzení ohledně počtu zaměstnanců a vzniklého údajného přeplatku na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na Pokračování -6- 38Cad 14/2004

státní politiku zaměstnanosti neprokázal, krajský soud jeho žalobu jako nedůvodnou v souladu s ust. § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního zamítl.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce ve věci úspěch neměl a žalované žádné prokazatelné náklady v souvislosti s tímto řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, do dvou týdnů po jeho doručení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel nebo jeho zástupce nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 9.října 2012

JUDr.Bohuslava Drahošová

Předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru