Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Cad 1/2007 - 200Usnesení KSOS ze dne 11.01.2011

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 107/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

38Cad 1/2007-200

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou

v právní věci žalobce S. M., proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého

kraje, odboru sociálních věcí, Olomouc, Jeremenkova 40a, zastoupeného JUDr.

Petrem Ritterem, advokátem se sídlem Olomouc, Riegrova 12, k žalobě proti

rozhodnutí žalovaného ze dne 27.12.2006 č.j. KUOK 126697/2006, sp.zn.

KÚOK/121233/2006/OSV-SP/7204/SD-249,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27.12.2006 č.j. KUOK

126697/2006 sp.zn. KÚOK/121233/2006/OSV-SP/7204/SD-249 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce rukou psanou, zčásti téměř nečitelnou žalobou ze dne 2.1.2007, se domáhal přezkoumání shora označeného rozhodnutí žalovaného, jeho zrušení. Dále se domáhal ustanovení „advokáta z Prahy -Tomáše Sokola“. Rozhodnutí, jehož přezkoumání se domáhal, připojil k žalobě.

Usnesením ze dne 19.7.2007 č.j. 38Cad 1/2007-12 krajský soud návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl. Usnesením ze dne 19.7.2007 č.j. 38Cad 1/2007-14 krajský soud řízení přerušil, když zjistil, že u Okresního soudu v Šumperku probíhá řízení o zbavení nebo omezení způsobilosti žalobce k právním úkonům. Proti shora citovaným usnesením podal žalobce kasační stížnost. Zároveň vznesl námitku podjatosti vůči soudcům Nejvyššího správního soudu. Usnesením ze dne 30.1.2008 Nejvyšší správní soud rozhodl o námitce podjatosti tak, že v rozhodnutí uvedení soudci nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp.zn. 6Ads 123/2007. Kasační stížnost odmítl. Rozsudkem ze dne 19.3.2008 č.j. 6 Ads 123/2007-53 Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.7.2007 č.j. 38Cad 1/2007-12 a rozhodl o nákladech řízení. Usnesením ze dne 20.3.2008 č.j. 6 Ads 124/2007-57 Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.7.2007 č.j. 38Cad 1/2007-14.

Usnesením ze dne 4.6.2008 č.j. 38Cad 1/2007-60 krajský soud rozhodl tak, že v řízení se pokračuje.

Usnesením ze dne 23.1.2009 č.j. 38Cad 1/2007-64 soud vyzval žalobce k odstranění vad podání ze dne 2.1.2007.

Žalobce se přípisem ze dne 3.2.2009 domáhal ustanovení advokáta JUDr. Víta Vohánky. Na výzvu soudu doručil tiskopis „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Krajský soud usnesením ze dne 12.2.2009 č.j. 38Cad 1/2007-75 rozhodl tak, že žalobci ustanovil zástupce z řad advokátů JUDr. Milana Ostřížka, advokáta se sídlem Ostrava, Stodolní ulice. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce kasační stížnost. Nejvyšší správní soud v Brně rozsudkem ze dne 27.5.2009 kasační stížnost zamítl a rozhodl o nákladech řízení. Žalobce poté požádal soud o zrušení soudem ustanoveného advokáta z důvodu, že advokát s ním nekomunikuje. JUDr. Milan Ostřížek přípisem ze dne 17.8.2009 požádal o zproštění povinnosti zastupovat žalobce s odůvodněním, že žalobce se s ním nespojil, ač byl opakovaně vyzván písemně ke schůzce a ke sdělení rozhodných skutečností. Usnesením ze dne 1.9.2009 č.j. 38Cad 1/2007-109 vydaným soudní tajemnicí, pod bodem I. soud zprostil JUDr. Milana Ostřížka povinnosti zastupovat žalobce a pod bodem II. rozhodl tak, že žalobci jiného zástupce z řad advokátů neustanovil. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 19.11.2009 č.j. 6 Ads 165/2009-128 bylo napadené rozhodnutí Krajského soudu zrušeno a věc vrácená tomuto soudu k dalšímu řízení s odůvodněním, že napadené rozhodnutí bylo vydáno soudem, jenž byl nesprávně obsazen. Usnesením ze dne 2.4.2010 č.j. 38Cad 1/2007-137 soud pod bodem I. JUDr. Milana Ostřížka zprostil povinnosti zastupovat žalobce v tomto řízení a pod bodem II. rozhodl tak, že žalobci se zástupce z řad advokátů neustanovuje. Proti tomuto rozhodnutí, bod II. podal žalobce kasační stížnost. Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 16.6.2010 kasační stížnost směřující do výroku v bodě II. zamítl a dále rozhodl o nákladech řízení. Žalobce vznesl námitku podjatosti vůči soudkyní JUDr. Bohuslavě Drahošové i dalším soudcům Krajského soudu. Usnesením ze dne 22.9.2010 č.j. Nao 82/2010-188 Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že soudci správního úseku Krajského soudu v Ostravě nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 38Cad 1/2007.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě ze dne 20.4.2009 uvedl mimo jiné, že žalobce podal dne 1.11.2006 na Městském úřadě v Zábřehu, odboru sociálním a zdravotním žádost o dávku sociální péče. V žádosti uvedl, že žádá o vyloučení pracovníků prvoinstančního orgánu - F., J., M., D.. Usnesením ze dne 10.11.2006 rozhodl starosta města Zábřeh, že Ing. Bc. A. J., tajemník Městského úřadu Zábřeh, není vyloučen z projednávání a rozhodování věci o přiznání dávky sociální péče v řízení zahájeném žádostí podanou dne

1.11.2006. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání. Odvolání bylo doručeno

spolu se spisovou dokumentací Krajskému úřadu Olomouckého kraje, jako odvolacímu orgánu. Žalovaný rozhodl tak, že odvolání žalobce zamítl

a napadené rozhodnutí potvrdil svým rozhodnutím ze dne 27.12.2006 č.j. KUOK 126697/2006. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání téměř nečitelného obsahu. Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby.

K ústnímu jednání, které bylo nařízeno na 11.1.2011, se žalobce nedostavil, ač předvolání k jednání mu bylo včas doručeno (21.12.2010). Z kopie přípisu ze dne 3.1.2011, který adresoval do spisu 38Cad 31/2006, soud zjistil, že žalobce navrhuje odročení jednání. Žádost blíže neodůvodnil. Protože žádost o odročení jednání bez řádného odůvodnění pro odročení jednání nemohla být důvodem pro odročení jednání, zvláště za situace, kdy se jedná o projednání žaloby žalobce ze dne 2.1.2007, soud věc projednal a rozhodl, když mu nebyly známy důležité důvody pro odročení jednání (49 odst.3 a § 50 s.ř.s.).

Krajský soud provedeným řízením vzal za prokázáno, že:

- ing. Z. K., starosta Městského úřadu Zábřeh, rozhodl usnesením ze dne 10.11.2006 pod sp.zn. 2006/10915/PV-MUZB, o vyloučení z projednávání a rozhodování věcí tak, že úřední osoba Ing. Bc. A. J., tajemník Městského úřadu Zábřeh, není vyloučena z projednávání a rozhodování věci o přiznání dávky sociální péče (námitka podjatosti) - žádost ze dne 1.11.2006;

- žalobce proti shora označenému rozhodnutí správního orgánu 1. stupně podal odvolání ze dne 24.11.2006, které bylo doručeno správnímu orgánu I. stupně dne 27.11.2006;

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí dne 27.12.2006 pod č.j. KUOK 126697/2006, sp.zn. KÚOK/121233/2006/OSV-SP/7204/SD-249 rozhodl o odvolání žalobce proti usnesení starosty města Zábřeh ze dne 10.11.2006, kterým bylo rozhodnuto, že úřední osoba Ing. Bc. A. J., tajemník Městského úřadu Zábřeh, není vyloučena z projednávání a rozhodování věci o přiznání dávky sociální péče (námitka podjatosti) – žádost ze dne 1.11.2006 tak, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. V odůvodnění uvedl mimo jiné, že odvolací orgán neshledal porušení právních předpisů.

Uvedená skutková zjištění soud opírá o listinné důkazy, a to napadené rozhodnutí žalovaného a obsah správního spisu žalovaného správního orgánu.

Žaloba není důvodná.

Podle ustanovení § 4 odst.1, písm. a) z.č. 150/2002 Sb. soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen "správní orgán").

Podle § 65 odst. 1 s.ř.s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti, (dále jen "rozhodnutí"), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Podle § 46 odst. 1, písm. d) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Podle § 68 odst.1 písm. e) s.ř.s. žaloba je nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Podle ustanovení § 70 písm. c) s.ř.s. ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem.

Jestliže žaloba směřuje proti rozhodnutí žalovaného, kterým žalovaný rozhodl o námitkách podjatosti vznesených žalobcem, tedy proti rozhodnutí, které je pouze rozhodnutím upravujícím vedení řízení před správním orgánem, je soud povinen žalobu jako nepřípustnou podle ust. § 46 odst.1 písm. d) soudního řádu správního odmítnout.

O nákladech řízení mezi účastníky bylo rozhodnuto dle ust. § 60 odst.3 věty prvé s.ř.s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím podepsaného soudu, písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel nebo ten, kdo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě 11. ledna 2011

Za správnost vyhotovení: Samosoudkyně: Iva Charvátová JUDr. Bohuslava Drahošová, v.r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru