Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Ad 8/2010 - 28Rozsudek KSOS ze dne 19.07.2011

Prejudikatura

6 Ca 354/2007 - 52


přidejte vlastní popisek

38Ad 8/2010-28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou

v právní věci žalobkyně V. S., zastoupené F. S., bytem jako žalobkyně, proti

žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava 2,

28.října 117, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5.1.2010, č.j. MSK

156561/2009, sp.zn. SOC/38230/2009/Nag, o příspěvek na péči,

takto:

I. Rozhodnutí žalovaného ze dne 5.1.2010 č.j. MSK 156561 se zrušuje pro vady řízení a vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 18.2.2010 domáhala zrušení shora označeného rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V žalobě mimo jiné uvedla, že dne 2.10.2009 provedla pracovnice odvolacího správního orgánu šetření v místě jejího trvalého bydliště. Dne 3.12.2009 byl vypracován posudek se závěrem, že nešlo o osobu, která se podle § 8 zákona o sociálních službách považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nepotřebuje pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu. Dále uvedla, že s tímto rozhodnutím nesouhlasí, neboť posudková komise učinila tento závěr, aniž by byl podrobněji prozkoumán její zdravotní stav.

Popisovala svůj nepříznivý zdravotní stav a uvedla, že z důvodu zjištěného nepříznivého zdravotního stavu nezvládá nebo zvládá s pomocí s dohledem 8 úkonů (příprava stravy, mytí těla, koupání nebo sprchování, stání, schopnost vydržet stát, přemísťování předmětů denní potřeby, chůze po rovině, chůze po schodech nahoru a dolů a dodržování léčebného režimu). Dále uvedla, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc při 8 úkonech soběstačnosti a to: obstarávání osobní záležitosti, uspořádání času, plánování života, zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku, obstarávání si potravin a běžných předmětů, mytí nádobí, běžný úklid, udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady a další jednoduché úkony spojené s chodem a udržování domácnosti. Celkem tedy nezvládá 16 úkonů. Odkazovala na lékařské nálezy. Závěrem uvedla, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu a nebylo přihlédnuto k jejímu závažnému zdravotnímu stavu a doloženým lékařským zprávám.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě ze dne 26.4.2010 navrhoval zamítnutí žaloby. Uvedl, že žalobkyně podala dne 17.12.2007 u Magistrátu města Havířova žádost o příspěvek. Téhož dne bylo provedeno sociální šetření v přirozeném prostředí žalobkyně se závěrem, že tato nezvládá, potřebuje pomoc nebo dohled při celkem 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Dne 23.5.2009 posoudil stupeň závislosti jmenované posudkový lékař Úřadu práce v Karviné se závěrem, že jmenovaná není osobou, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve smyslu § 8 zákona o sociálních službách, když bylo posouzeno, že žalobkyně nezvládá celkem 11 posuzovaných úkonů. Na základě sporných bodů zhodnocených při novém sociálním šetření dne 3.6.2009 si prvoinstanční správní orgán následně vyžádal nové posouzení. Posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) v Karviné setrval na předešlém stanovisku, když nebyly shledány důvody ke změně posudkového závěru. Na základě těchto skutečností bylo dne 21.8.2009 Magistrátem města Havířova vydáno rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na péči, neboť přiznání příspěvku odůvodňuje závislost na pomoci jiné fyzické osoby při potřebě pomoci při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání. Žalovaný přezkoumal v rámci odvolacího řízení rozhodnutí a při sociálním šetření dne 2.10.2009 bylo z jeho strany posouzeno, že žalobkyně nezvládá, potřebuje pomoc nebo dohled celkem při 14 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Lékař posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) zhodnotil na základě zaslaných podkladů, že se nejedná o osobu, která by se považovala podle § 8 zákona o sociálních službách za závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Za těchto okolností žalovaný odvolání zamítl a rozhodnutí potvrdil.

K výhradám žalobkyně uvedl, že v rámci správního řízení probíhajícího v souvislosti s žádostí žalobkyně o přiznání příspěvku na péči bylo třikrát provedeno sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele. Veškeré podklady byly následně předány posudkovým lékařům, kteří vypracovali tři posudky se shodným závěrem. Vyskytnuvší se rozpor v posouzených úkonech mezi posouzením sociálních pracovníků a posudkových lékařů lze odůvodnit tím, že sociální pracovník nemá k dispozici zdravotní dokumentaci. Při sociálním šetření se vychází z osobního rozhovoru s žadatelem a dalšími přítomnými osobami, z chování žadatele a dalších osob, z pozorování prostředí apod. Výsledek šetření tak bývá ovlivněn subjektivními dojmy těchto osob a taktéž samotného sociálního pracovníka. Naopak příslušní posudkoví lékaři posuzují schopnost osoby objektivně na základě zdravotní dokumentace bez ovlivnění zainteresovanými osobami. Správní orgány obou stupňů zajistily podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí-provedly několikeré sociální šetření a požádaly příslušné posudkové lékaře o stanovení stupně závislosti. Případné rozpory v posouzení schopnosti žalobkyně zvládnout resp. nezvládnout dané úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti byly odstraněny.

Provedeným dokazováním soud zjistil, že :

1) Žalovaný napadeným rozhodnutím zamítl odvolání žalobkyně ze dne 9.9.2009 a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Havířova, odboru sociálních věcí ze dne 21.8.2009, č.j. 88530/2009/HAV. V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že postoupil odvolání, výsledek sociálního šetření a prvoinstanční spisovou dokumentaci Posudkové komisi Ministerstva práce a sociálních věcí, detašované pracoviště v Ostravě, a požádal ji o posouzení stupně závislosti pro účely odvolacího řízení. Dne 3.12.2009 byl vypracován posudek se závěrem, že u paní V. S. k datu vydání napadeného rozhodnutí i k datu podání žádosti o příspěvek na péči (17.12.2007) nešlo o osobu, která se podle § 8 zákona o sociálních službách považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nepotřebovala každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Žalovaný uvedl, že přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, doplnil je novým sociálním šetřením a posouzením stupně závislosti na pomoci jiné osoby a dospěl k závěru, že postup Magistrátu města Havířova, odboru sociálních věcí, byl v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k tomu, že odvolání nebylo shledáno důvodným, bylo odvolání zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno.

2) Magistrát města Havířova rozhodl dne 21.8.2009 č.j. 88530/2009/HAV nepřiznat příspěvek na péči žadatelky V. S. s odůvodněním, že dne 17.12.2007 uplatnila žádost o příspěvek na péči. Dne 17.12.2007 a dne 3.6.2009 byla provedena sociální šetření v místě bydliště, při kterém byly hodnoceny úkony péče o vlastní osobu a zajištění soběstačnosti. Dne 4.8.2009 byl posouzen stupeň závislosti posudkovým lékařem OSSZ Karviná, referát lékařské posudkové služby se závěrem že není osobou, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je

závislá na pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.

3) Žalobkyně žádosti ze dne 17.12.2007 požádala o příspěvek na péči.

4) Sociální šetření bylo provedeno 17.12.2007 a 2.10.2009. Dle šetření sociální pracovnice Magistrátu města Havířova ze dne 17.12.2007 žalobkyně nezvládala popř. zvládla s pomocí 15 úkonů a to z úkonů péče o vlastní osobu:

- podání a porcování stravy,

- koupání a sprchování,

- péče o ústa, vlasy, nehty, holení, - stání, schopnost vydržet stát,

- přemísťování předmětů denní potřeby, - chůze po rovině,

- chůze po schodech nahoru a dolů, - oblékání, svlékání, obouvání, zouvání.

Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti posuzovaná nezvládala nebo zvládala s pomoci tyto úkony: - orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase i mimo přirozené prostředí, - obstarávání osobních záležitostí,

- obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), - běžný úklid v domácnosti,

- péče o lůžko,

- udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady, - další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.

5) Lékařská posudková služba Úřadu práce v Karviné posoudila stupeň závislosti žalobkyně pro účely příspěvku na péči podle z.č. 108/2006 Sb. dne 23.5.2009. Dle tohoto posouzení posuzovaná potřebuje z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pomoc pouze při násl. úkonech péče o vlastní osobu:

- podávání, porcování stravy,

- koupání nebo sprchování, - péči o ústa, vlasy, nehty, holení, - přemisťování předmětů denní potřeby, - oblékání, svlékání, obouvání, zouvání a při posuzování úkonů soběstačnosti pomoc při obstarávání osobních záležitostí, obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování),

- běžný úklid v domácnosti, - péče o lůžko,

- udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady, - další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. 6) Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí, rozhodl dne 20.12.2007 č.j. 154560/2007/HAV ve věci posouzení nároku a výše příspěvku na péči ve věci žadatelky V. S. tak, že řízení přerušil na dobu, po kterou bude posuzován stupeň závislosti oprávněné osoby na pomoci jiné fyzické osoby.

7) Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí, rozhodl dne 3.6.2009 č.j. 57640/2009/HAV ve věci posouzení nároku a výše příspěvku na péči ve věci žadatelky Vlasty Spurné tak, že řízení přerušil na dobu, po kterou bude posuzován stupeň závislosti oprávněné osoby na pomoci jiné fyzické osoby s odůvodněním, že došlo k rozdílnému hodnocení sociálního šetření a zdravotního posouzení.

8) Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí, požádal dne 3.6.2009 Úřad práce v Karviné, lékařskou posudkovou službu o posouzení sporných úkonů při stanovení stupně závislosti pro žalobkyni.

9) OSSZ Karviná, vedoucí posudková lékařka sdělila k žádosti shora přípisem ze dne 4.8.2009, že nebyly shledány důvody ke změně posudkového závěru. OSSZ Karviná setrvává na výroku a odůvodnění ze dne 23.5.2009.

10) Žalobkyně dne 8.9.2009 sepsala odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Havířova, odbor sociálních věcí ze dne 21.8.2009 č.j. 88530/2009/HAV, ve kterém nesouhlasila s rozhodnutím. Popsala svůj zdravotní stav, uvedla které úkony z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá nebo zvládá s pomocí anebo s dohledem. Uvedla, že takto nezvládá 7 úkonů o vlastní osobu (příprava stravy, mytí těla, koupání nebo sprchování, stání, schopnost vydržet stát, chůze po rovině, chůze po schodech nahoru a dolů a dodržování léčebného režimu) a z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc při 8 úkonech soběstačnosti, a to: obstarávání osobní záležitosti, uspořádání času, plánování života, zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku, obstarávání si potravin a běžných předmětů, mytí nádobí, běžný úklid, udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady a další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. Odvolání adresovala žalovanému.

11) Žalovaný usnesením ze dne 7.10.2009 č.j. MSK 165664/2009 přerušil řízení zahájené podáním odvolání dne 9.9.2009 žalobkyní ve věci nepřiznání příspěvku na péči mimo jiné s odůvodněním, že je nutné pro účely rozhodování v dané věci posoudit stupeň závislosti odvolatelky. Protože stupeň závislosti pro účely odvolacího řízení posuzuje na základě žádosti krajského úřadu Ministerstvo, byla příslušná prvoinstanční spisová dokumentace a výsledek sociálního šetření odvolacího orgánu provedeného dne 2.10.2009 postoupena PK MPSV ČR, detašované pracoviště Ostrava.

12) Dle protokolu o sociálním šetření žalovaného ze dne 2.10.2009 žalobkyně při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti nezvládá tyto úkony:

- podávání, porcování stravy, - koupání nebo sprchování, - péče o ústa, vlasy, nehty, holení, - stání, schopnost vydržet stát,

- přemisťování předmětů denní potřeby, - chůze po schodech nahoru a dolů,

- oblékání, svlékání, obouvání, zouvání.

Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti nezvládá tyto úkony: - obstarávání osobních záležitostí, - obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), - vaření, ohřívání jednoduchého jídla,

- běžný úklid v domácnosti,

- přepírání drobného prádla, - péče o lůžko,

- další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.

13) Posudková komise MPSV předložila žalovanému posudkový závěr pro účely odvolacího řízení správního dne 3.12.2009 s výrokem a odůvodněním, že k datu vydání napadeného rozhodnutí nešlo o osobu, která se podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb. považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nepotřebovala každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Tento stav byl i k datu 17.12.2007. Ve výsledku posouzení je též uvedeno, že posouzení bylo provedeno bez přítomnosti účastníka. Podrobnější informace o posouzení jsou obsaženy v posudkovém spisu, který PK MPSV vede.

Žaloba je důvodná.

Krajský soud hodnotil nejen napadené rozhodnutí, ale i předcházející správní řízení dle skutkového a právního stavu k datu vydání napadeného rozhodnutí (§ 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., tj. k 5.10.2010 a dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán rozhodl aniž dostatečně zjistil skutkový stav.

Smyslem zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. je úprava podmínek poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Příspěvek na péči, který je předmětem řízení v dané věci, se podle § 7 téhož zákona poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. Nárok na něj má osoba, která splňuje předpoklady uvedené v § 4 odst. 1 téhož zákona (mezi účastníky není sporu o tom, že podmínky zde uvedené žalobce splňuje), která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 cit. zákona. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Podmínky nároku na příspěvek na péči jsou dány rozsahem pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, jinými slovy alespoň v rozsahu 13 úkonů pro posouzení I. stupně (při více než 12 úkonů), při více než 18 úkonech pro II. stupeň, při více než 24 úkonech pro III. stupeň a při více než 30 úkonech pro IV.stupeň. Tuto potřebu pomoci a její rozsah hodnotí sociální pracovník obecního úřadu s rozšířenou působností, který zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnost a dále okresní správa sociálního zabezpečení, která na základě doloženého nálezu ošetřujícího lékaře, výsledku sociálního šetření, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře stanoví stupeň závislosti (§ 25 zákona č. 108/2006 Sb., v plat.znění). V odvolacím řízení pak stupeň závislosti stanoví posudková komise MPSV ČR (§ 28 zákona č. 108/2006 Sb. ve spojení s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.).

V souzené věci odvolací orgán si pro své rozhodnutí provedl nové sociální šetření a hodnocení zdravotního stavu žalobkyně u posudkové komise MPSV. Žalovaný, aniž by zpochybnil závěr vyjádření posudkové komise MPSV, závěr posudkové komise pro své rozhodnutí převzal. Sociální pracovnice zhodnotila potřebu pomoci jiné fyzické osoby v 15 úkonech. Lékařská posudková služba Úřadu práce v Karviné zhodnotila potřebu péče u 11 úkonů, dle sociálního šetření žalovaného žalobkyně nezvládala celkem 14 posuzovaných úkonů a podle PK MPSV ČR, pracoviště v Ostravě žalobkyně nezvládala jen 12 úkonů.

Posudková komise MPSV je při posuzování stupně závislosti povinna vycházet ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Posudek vyhotovený posudkovou komisí MPSV v Ostravě, na základě kterého žalovaný rozhodl, je zcela nedostatečný. Z „Posouzení zdravotního stavu pro účely odvolacího správního řízení“ ze dne 3.12.2009 není blíže zjistitelné z jakých konkrétních podkladů komise vycházela (co bylo obsahem posudkového spisu), o co opírá své stanovisko a jak se vypořádala s rozdíly v počtu úkonů při určování stupně závislosti žalobkyně. Z posudku je naopak zjistitelné, že jednání posudkové komise MPSV se konalo bez účastníka řízení či jeho zástupce. Aniž by posudková komise MPSV byla v osobním kontaktu s účastníkem, dospěla oproti sociálním pracovnicím k závěru, že posuzovaná potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při méně než 13 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

Dle ustanovení § 25 odst. 3 zákona o sociálních službách při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Ze správního spisu však soud zjistil, že dodržení požadavků uvedených v § 25 odst.3 zákona o sociálních službách není dovoditelné, když není patrno, zda lékař OSSZ vycházel z výsledků funkčních vyšetření, a jaká zjištění z těchto provedl. Především však lékař OSSZ neprovedl vlastní vyšetření žalobkyně. Navíc vedoucí lékařka OSSZ, LPS k dotazu Magistrátu města Havířova, odbor sociálních věcí ze dne 3.6.2009 ve věci opětovného posouzení nároku a výše příspěvku na péči ve věci oprávněné osoby – žalobkyně k žádosti o sdělení, jakým způsobem a z jakých podkladů posudkový lékař vycházel při jejich hodnocení, když výsledky posouzení jsou v rozporu s výsledky sociálního šetření, sdělila, že setrvává na dříve uvedeném posudkovém závěru, bez dalšího odůvodnění.

Žalovaný i správní orgán prvního stupně ve správním řízení nezjistili dostatečným způsobem a v souladu se zákonem (zejména s § 25 odst. 3 zákona o sociální péči) skutkový stav nezbytný pro vyhodnocení stupně závislosti žalobkyně na pomoci jiné fyzické osoby, když nebyly objasněny rozpory v hodnocení péče o vlastní osobu i soběstačnost žalobkyně oprávněnými subjekty , čímž došlo k vadě řízení ve smyslu § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Žalovaný převzal pro své rozhodnutí závěr posudkové komise MPSV, přičemž tento vůbec nezpochybnil, ač byl v rozporu s jeho vlastním zjištěním učiněným sociální pracovnicí a aniž posudková komise své závěry blíže odůvodnila. Žalovaný je sice vázán posouzením zdravotního stavu posudkovou komisí MPSV, ale je na žalovaném, aby posoudil vypovídající hodnotu tohoto posudku, je právem a povinností žalovaného žádat po posudkové komisi doplnění posudku, neboť je to žalovaný, kdo v odvolacím řízení o nároku na příspěvek při péči rozhoduje. Při postoji žalovaného, že bez dalšího je vázán posouzením posudkovou komisí MPSV i za situace, že je rozpor mezi výsledkem šetření sociální pracovnice a názorem posudkového orgánu, ačkoliv posudkový orgán neprovedl sám vlastní vyšetření žalobce, se z pohledu nároku na předmětnou dávku se ztrácí význam postavení a úlohy sociální pracovnice.

Soud má dále za to, že žalovaný se náležitě nevypořádal ani s námitkou žalobkyně uvedenou v odvolání, že nebyl podrobněji prozkoumán její zdravotní stav. Ze správního spisu a konkrétně ani z posudku posudkové komise MPSV nelze zjistit, jakým způsobem se v odvolacím řízení správní orgány (žalovaný nebo alespoň posudková komise), vypořádaly s tvrzením žalobkyně, že nezvládá schopnost přípravy stravy, mytí těla, chůze po rovině, oblékání, svlékání, uspořádání času, plánování života, zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku, udržování pořádku v domácnosti. Žalovanému je tedy nutno vytknout, že se blíže nezabýval námitkami žalobkyně, uvedenými v odvolání.

Krajský soud dospěl při hodnocení napadeného rozhodnutí žalovaného k závěru, že žalovaný rozhodl na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, neboť se při vyžádání posudku PK MPSV dle § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále jen „zákon č. 582/1991 Sb.“), nezabýval skutečností, že tento posudek je nedostatečný, není přesvědčivý, neboť není prakticky vůbec odůvodněn, stejně jako posudek vyhotovený při řízení před správním orgánem prvního stupně. Dle názoru soudu nebyly shromážděny potřebné podklady ani při řízení před správním orgánem prvního stupně, když OSSZ při posuzování stupně závislosti žalobkyně měla vyjít jak ze zdravotního stavu žalobkyně doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření, tak z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Posudek OSSZ Karviná, ale v podstatě i posudek PK MPSV nelze považovat za objektivní, jelikož příslušný posudkový lékař (ani PK MPSV) žalobce vůbec neviděl, částečně převzal obsah informace z posledního sociálního šetření ze dne 2.10. 2009 založené ve spisu, přičemž v rozhodnutí neuvedl důvod odlišného hodnocení.

Příspěvek na péči, upravený v zákoně o sociálních službách, navazuje obsahově na dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost, která byla upravena v § 70 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, přičemž provázanost posuzování stupně bezmocnosti a stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby je dána ustanovením § 120 zákona o sociálních službách. Proto je nezbytné, aby bylo postupováno v návazných souvislostech, jelikož se jedná de facto o dávky se stejným obsahem, kde v podstatě zůstává zachován princip vztahu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a soběstačnosti (sebeobsluhy) posuzované osoby.

Posouzení stupně závislosti osoby pro účely rozhodování o příspěvku na péči v řízení v I. stupni i v řízení odvolacím musí vycházet z hodnocení všech podkladů uvedených v § 25 odst.3 z.č. 1058/2006 Sb., o sociálních službách. Na výsledný lékařský posudek, který je v tomto řízení stěžejním důkazem, je třeba klást požadavek úplnosti a přesvědčivosti.

Z výše uvedených důvodů zrušil krajský soud rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 1. 2010 dle § 78 odst.1 s.ř.s. pro vady řízení, které spatřuje v neúplně zjištěném skutkovém stavu a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst.4 s.ř.s.). Žalovaný v dalším řízení odstraní vady spočívající v nepřesvědčivosti posudku OSSZ i PK MPSV ČR s pracovištěm v Ostravě a vypořádá se s námitkami žalobkyně, jak je uvedla v odvolání.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 60 odst. 1 s.ř.s. věta první, podle něhož má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Vzhledem k tomu, že úspěšná žalobkyně se náhrady nákladů řízení vzdala, bylo rozhodnuto jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím podepsaného soudu, písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; pokud stěžovatel sám, nebo ten, kdo jej zastupuje, nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 19. července 2011

JUDr. Bohuslava Drahošová


- samosoudkyně -

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru