Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Ad 65/2010 - 27Usnesení KSOS ze dne 18.02.2011

Prejudikatura

3 Ads 85/2010 - 22


přidejte vlastní popisek

38Ad 65/2010-27

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce: T. S., zastoupeného JUDr. Janem Tarabou, advokátem se sídlem Písek, Prokopova 339, proti žalovanému: Velitel společných sil, se sídlem Olomouc, Dobrovského 6, za nějž v řízení jedná Vojenský úřad pro právní zastupování Ministerstva obrany se sídlem Praha 6, nám. Svobody 471, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15.10.2010, č.j. 13-6/2010-2802/J1, ve věci propuštění ze služebního poměru,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se z účtu Krajského soudu v Ostravě vrací zaplacený soudní poplatek 2 000,-- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou odeslanou nadepsanému soudu dne 15.12.2010 se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 15.10.2010, č.j. 13-6/2010-2802/J1, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí velitele 25. protiletadlové raketové brigády (dále jen „služební orgán I. stupně“) ze dne 13.9.2010, č.j. 277-20/8/2010-4312, kterým byl žalobce podle § 19 odst.1 písm. m) zákona

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o vojácích“), dnem 31.12.2010 propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání, neboť podporuje, propaguje nebo sympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť vůči jiné skupině osob.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu odmítl jako opožděnou, protože napadené rozhodnutí bylo zástupci žalobce doručeno dne 19.10.2010, ale žalobce podal žalobu u soudu až dne 16.12.2010, tedy po uplynutí lhůty k jejímu podání dle § 151 zákona o vojácích.

Žalobce k námitce opožděnosti žaloby uvedl, že žaloba byla podána v zákonné lhůtě, protože byla podána ve lhůtě stanovené zákonem č. 150/2002 Sb., soudním řádem správním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), který byl vydán až po vydání zákona o vojácích, tudíž se uplatní zásada „lex posterior derogat priori“. Platí tedy později vyhlášená lhůta pro podání žaloby k soudu, neboť opačný závěr by vedl k nepřípustnému zužování práva na přístup k soudu.

Podle § 151 zákona o vojácích návrh na přezkoumání rozhodnutí služebního orgánu soudem je možno podat do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Z podané žaloby, k ní připojené obálky a doručenky předložené žalovaným vyplývá, že napadené rozhodnutí žalovaného ze dne 15.10.2010 bylo zástupci žalobce do vlastních rukou doručeno dne 19.10.2010 a téhož dne v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), nabylo právní moci. Třicetidenní lhůta k podání žaloby (v daném případě se s ohledem na speciální úpravu této lhůty v § 151 zákona o vojácích neuplatní obecná dvouměsíční lhůta podle § 72 odst. 1 s.ř.s.) tak žalobci uplynula dnem 18.11.2010. Protože žaloba byla krajskému soudu odeslána 15.12.2010, stalo se tak po uplynutí zákonem o vojácích stanovené lhůty k podání žaloby (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.7.2010, č.j. 3 Ads 85/2010-

22). Z hlediska aplikace § 151 zákona o vojácích ve vztahu k § 72 odst. 1 s.ř.s. se neuplatní žalobcem zmiňovaná zásada „lex posterior derogat priori“, ale zásada „lex posterior generalis non derogat legi priori speciali“, neboť z hlediska úpravy lhůt pro podání žaloby ve správním soudnictví je zákon o vojácích ve vztahu speciality k soudnímu řádu správnímu, který je v tomto směru předpisem obecným (generálním).

Krajský soud proto žalobu podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. pro opožděnost odmítl.

Protože podanou žalobu bylo nutné odmítnout, nepředkládal již krajský soud věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o návrhu žalobce na delegaci vhodnou podle § 9 odst. 2 s.ř.s.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku je odůvodněn § 10 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení usnesení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 18. února 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Monika Javorová, v.r. Iva Charvátová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru