Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Ad 60/2010 - 92Rozsudek KSOS ze dne 06.12.2012

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 Ads 2/2013 (zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu)

přidejte vlastní popisek

38Ad 60/2010-92

ESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostrav rozhodl v senát slo~eném z pYedsedkyn senátu

JUDr. Bohuslavy Drahoaové a soudco JUDr. Petra Indrá ka a JUDr. Miroslavy

Je~oviczové v právní v ci ~alobce I. P., zastoupeného JUDr. Dagmar }ilkovou,

advokátkou se sídlem v Bruntále, }i~kovo nám. . 2, proti ~alovanému Xediteli

Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav -

ZábYehu, Výakovická 40, o ~alob proti rozhodnutí ~alovaného ze dne 14.5.2010 .j.

HSOS-1458-12/2010, o zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní,

takto:

I. }aloba se zamítá.

II. }ádný z ú astníko nemá právo na náhradu náklado Yízení.

O d o v o d n n í

I.

Rozhodnutím ze dne 14.5.2010 .j. HSOS-1458-12/2010 ~alovaný rozhodl tak, ~e ~ádostí ~alobce o zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní dle ustanovení § 7 odst. 3 vyhl. . 440/2001 Sb. ve výai 3.080.000,- K a ~ádosti o náhradu náklado spojených s právním zastupováním a soudními poplatky dle § 177 odst. 1 zákona o slu~ebním pom ru nevyhov l.

pokra ování
-2- 38Ad 60/2010

}alobce proti uvedenému rozhodnutí podal v asnou ~alobu. Uvedl, ~e byl u ~alované organizace ve slu~ebním pom ru pYísluaníka Hasi ského záchranného sboru eské republiky ve funkci inspektora PO - opera ního technika, v hodnosti pprap. Po dobu trvání pracovního pom ru utrp l slu~ební úraz dne

2.9.2003, na základ kterého doalo k omezení hybnosti hlezenního kloubu t ~kého stupn , obrn hlubokého lýtkového nervu, co~ po sléze vedlo k pYiznání invalidního dochodu. Podle odborného vyaetYení lékaYe MUDr. J. na neurologickém odd lení v Krnov doalo k ischemické nekróze svalstva tibiálního lo~e, k praktickému odumYení svalstva, které vedlo k trvalým bolestem, poruae hybnosti, vadnému stereotypu choze a pYet ~ování ostatních nosných kloubo a páteYe. Na základ rozhodnutí Yeditele HZS Moravskoslezského kraje ze dne 30.9.2003 byl úraz ze dne 2.9.2003 uznán jako slu~ební. Po ukon ení pracovní neschopnosti byl na základ rozhodnutí Ministerstva vnitra, orgánu sociálního zabezpe ení ze dne 5.8.2005 .j. OSZ - 125959-3/VD-Zo-2005 uznán pln invalidním s ú inností od 1.5.2005 a byl mu pYiznán invalidní dochod. Na základ rozhodnutí Yeditele HZS Moravskoslezského kraje ze dne 5.2.2005 .j. HSOS -26-11/KX -PaM-2005 skon il slu~ební pom r ~alobce ze zdravotních dovodo, neboe na základ posudku lékaYské posudkové komise ZdÚ Policie R, Správy Severomoravského kraje ze dne 20.1.2005 byla ~alobci stanovena zdravotní klasifikace D- neschopen výkonu slu~by v HZS R. V sou asné dob pobírá áste ný invalidní dochod.

Ji~ dYíve se obracel na soud s po~adavkem pYezkumu pYedchozích správních rozhodnutí, v c byla Yeaena rozsudkem KS v Ostrav pod .j. 22Ca 247/2008-88, kdy byla ~aloba ~alobce pYiznání mimoYádného odakodn ní za ztí~ení spole enského uplatn ní vylou ena k samostatnému projednání a rozhodnutí s tím, ~e povodní správní rozhodnutí bylo zruaeno a v c byla postoupena Yeditelce kanceláYe Yeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, jako orgánu kompetentní mu o v ci rozhodnout.

}alobce uvedl, ~e opírá svoj nárok o ust. § 7 odst.3 vyhl. . 440/2001 Sb., ZároveH tvrdil, ~e napadené rozhodnutí Yeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve v cech slu~ebního pom ru nehodnotilo jeho nárok podle ust.§ 7 odst.3 vyhl. . 440/2001 Sb. a navrhoval, aby soud napadené rozhodnutí zruail a v c vrátil správnímu orgánu k novému projednání a rozhodnutí.

Pod bodem II. ~aloby uvedl, ~e na základ rozhodnutí Yeditelky kanceláYe krajského Yeditele ve v cech slu~ebního pom ru ze dne 14.5.2010 .j. HSOS- 1458-12/2010 o zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní podle ust.§ 7 odst. 3 vyhl. . 440/2001 Sb. bylo rozhodnuto tak, ~e se jeho ~ádosti o zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní dle ust. §7 odst. 3 vyhl. . 440/2001 Sb. ve výai 3.080.000,-K nevyhovuje. ZároveH rozhodla Yeditelka kanceláYe Yeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve v cech slu~ebního pom ru, ~e se nevyhovuje ~ádosti ~alobce o náhradu náklado spojených s právním zastupováním a soudními poplatky dle ust. § 177 odst. 1 zákona o slu~ebním pom ru. Proti shora citovanému rozhodnutí Yeditelky kanceláYe Yeditele HSZ Moravskoslezského kraje podal odvolání dne 28.5.2010, v n m~ se domáhal zruaení napadeného rozhodnutí a vyhov ní jeho ~ádosti.

pokra ování
-3- 38Ad 60/2010

Na základ napadeného rozhodnutí Yeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve v cech slu~ebního pom ru ze dne 25.8.2010 .j. HSOS -1458-23/2010 bylo odvolání ~alobce zamítnuto a rozhodnutí Yeditelky kanceláYe Yeditele HZS Mor. kraje potvrzeno. ZároveH bylo rozhodnuto, ~e se nevyhovuje ~ádosti na úhradu úroko z prodlení z po~adované ástky 3.080.000,-K za zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní.

}alobce vytýkal ob ma shora citovaným rozhodnutím, ~e pYi odakodHování pracovního úrazu nebyly zohledn ny zvláae výjime né okolnosti hodné zvláatního zYetele, a ~e nebylo zvýaeno odakodn ní za ztí~ení spole enského uplatn ní. Uvedl, ~e má zato, ~e pYi posuzování pYípadného zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní dle § 7 odst. 3 vyhl. .. 440/2001 Sb. m lo být pYihlédnuto k t mto skute nostem:

-záva~nost zposobené akody na zdraví, tzn. zda byly zasa~eny (poakozeny) ~ivotn dole~ité orgány, - mo~nost vylé ení, tzn., zda v dosledku poakození zdraví je poakozený omezen ve svém zposobu ~ivota, - princip proporcionality, tedy aby pYiznaná výae náhrady byla zalo~ena na objektivních a rozumných dovodech. Vytýkal, ~e vzhledem k námitkám proti zdravotnímu posudku oaetYující lékaYky MUDr. D. nebyl zpracován Yádný znalecký posudek znalcem z oboru zdravotnictví, který by se jednozna n a podrobn vyjádYil k otázce stálosti poakození zdraví ~alobce, vývoji tohoto poakození, zdravotním omezením v jednotlivých oblastech jeho ~ivota. Uvedl, ~e zpochybHoval záv ry lékaYky MUDr. D., která tvrdila ve svém vyjádYení z 5.10.2005, ~e akoda na zdraví vedla ke zvláae t ~kým následkom, ale takté~ tvrdila, ~e se ztoto~Huje s ohodnocením ztí~ení spole enského uplatn ní zpracovaného dYíve MUDr. S. Podkladem pro napadené správní rozhodnutí je posudek lékaYky MUDr. D. ze dne 4.3.2008, kde bodové ohodnocení inilo 1000 bodo. Namítal, ~e uvedená lékaYka není znalcem, je pouze slu~ebním lékaYem ~alovaného. Navrhl zpracování znaleckého posudku znalcem lékaYem. Namítal, ~e lékaYka pYi zpracování svého posudku zdravotní dokumentaci nem la, vyaetYila jej zb ~n , naposledy v bYeznu roku 2008. Uvedl, ~e od té doby doalo k nepYíznivému vývoji jeho onemocn ní. V dosledku vad choze je neustále pYet ~ována druhá kon etina. Má v sou asné dob zjiat n výhYez ploténky, dochází na rehabilitace, infuze tlumící stálou chronickou bolest a není vylou eno i dalaí opera ní Yeaení vzniklé zdravotní situace.

Konstatoval, ~e napadené rozhodnutí hodnotí omezení v pracovním ~ivot tak, ~e podrobn vysv tluje to, ~e pYísluaník hasi ských sboro musí být pln zdravotn zposobilý k výkonu své práce. Zdoraznil, ~e pracovní zposobilost pozbyl pracovním úrazem. Uvedl, ~e pYed pracovním úrazem jeho zposobilost k výkonu práce nebyla nikdy zpochybHována, ae jde o odbornou zposobilost nebo fyzickou zposobilost. Poukázal na své sportovními úsp chy. ZároveH uvedl, ~e sportu na úrovni vyaaích sout ~í se v noval v mladaím v ku, avaak sportovní inností si udr~oval výbornou zdravotní kondici a~ do pYedm tného úrazu. Sportu se v noval i jako své zájmové innosti a ke sportu vedl i své syny. Nyní se této innosti nemo~e v novat vobec. Sna~í se podle svých sil a mo~ností pe ovat o d ti, avaak ani tuto

pokra ování
-4- 38Ad 60/2010

innost nemo~e vykonávat bez omezení, není schopen se rychleji pohybovat, má problém s chozí po nerovném povrchu, trpí bolestmi, bere tlumivé léky, s pé í mu pomáhají pYíbuzní. Na pYíbuzné a známé je zcela odkázán i pYi údr~b domu. Práce kolem domu a zahrady, které dYíve b ~n d lal sám není schopen vykonávat vobec. Uvedl, ~e je schopen Yídit motorové vozidlo, avaak i zde s omezením, neboe nemo~e v~dy pohotov vyu~ít vozidla k pYevozu, zejména v dob ataku bolesti, kdy po~ívá tlumivé léky. Tedy v podstat , kdy~ by auto potYeboval nejvíce, k rychlému pYevozu do nemocnice nebo k lékaYi, nemo~e je pou~ít vobec. I v t chto pYípadech je odkázán na pomoc blízkých.

Dále uvedl, ~e po pracovním úrazu se stal invalidním, tím neschopen soustavného výkonu práce a zna n fyzicky omezen. Pro trvalé bolesti kon etiny je nucen u~ívat tlumivé léky. Od ukon ení lé by slu~ební a oaetYující lékaYkou MUDr. D. v po átku roku 2005 absolvoval n kolik vyaetYení u odborných lékaYo a podrobil se zákrokom - obstYik Achilovy alachy, kapa ky a jiné. Dva roky trvající odborná lé ba slu~ební lékaYkou MUDr. D. a jinými odbornými lékaYi, pobyt v lázních a ~ádný z doplHkových zákroko neodstranil úrazem zposobené poakození kon etiny, je nucen uzposobit svoj ~ivot a sna~í se na doporu ení lékaYo aetYit, tedy fyzicky se nepYet ~ovat. Pro citlivost poakozené kon etiny na zm ny po así a teplot trpí nepopsatelnými bolestmi a otoky posti~ené kon etiny, které se stupHují i po malé zát ~i, po krátkodobém pobytu v obutí a gradují ve ve erních a no ních hodinách. Pro bolesti poakozené kon etiny, bolesti pravého ky elního kloubu, bolesti kolenních vazo obou kon etin, které jsou pYepínané apatným stereotypem choze zposobeného následky úrazu, nemo~e v no ních hodinách spát a na erpat tím dalaích fyzických a psychických sil. Dlouhodobým u~íváním léko trpí dosti asto za~ívacími problémy. Za pravideln u~ívané léky, výae uvedené, a masti na tlumení poúrazových bolestí a následných bolestí v sou asné dob m sí n zatím vynakládá 300,- a~ 400,-K . LékaYskou pé i u svého praktického lékaYe vyhledává jen na pYedepsání silných léko, jednou za 2 m síce, a to podle mno~ství pYedepsaných léko. Opakovan zdoraznil, ~e lé ba byla navrhovateli ukon ena slu~ební lékaYkou MUDr. J. D. z rozhodnutí slu~ební lékaYské komise se sídlem v Ostrav , byla zm n na zdravotní klasifikace z A na D" (asi v po átku roku 2005) a na tomto základ byl propuat n ze slu~ebního pom ru pYísluaníka HZS MSK k datu 30.4. 2005.

Rovn ~ uvedl, ~e od zm ny invalidity plné na áste nou (od 1.5.2006) je veden v evidenci uchaze o o zam stnání, aktivn si práci hledá osobn i pYes internetové portály s pracovními nabídkami, ale práci vhodnou, s ohledem ke zdravotnímu stavu a posti~ení po pracovním úrazu, není schopen práci získat. Ztrátou zam stnání, zposobenou trvalými následky po pracovním úrazu, pYiael o mo~nosti dostate ného výd lku a tím zajiat ní dostatku prostYedko na pokrytí vaech potYeb, nároko a pYání nezletilých, akolou povinných a sportujících syno M. P.(ro ník X) a M. P. (ro ník X) i na správu svého majetku, spole enského a kulturního vy~ití. Té~ uvedl, ~e ztráta zam stnání zposobená následky po pracovním úrazu mu zposobila zna né problémy s Yádnými úhradami závazko pocházejících z doby pYed pracovním úrazem - poj ka na opravu rodinného domu a zaYízení. Od 1.11. 2006 do dne podání ~aloby iní ztráta na istém m sí ním pYíjmu 266.282, -K , a m sí n

pokra ování
-5- 38Ad 60/2010

se stále zvyauje (ro n zatím 72.000, - K ). Ztrátou zam stnání, vlivem pracovního úrazu a trvalých následko, byl pYipraven o vaechny zam stnanecké benefity (pYísp vek na stravné, pYísp vek na rekreaci, výhod plynoucích ze slu~ebního pom ru atd.). V ro ním prom ru iní pYísp vek zam stnavatele tYeba na stravné 600,- K m sí n , ro n pak pYísp vek pYedstavuje ástku asi 7.200, - K na jednoho zam stnance.

Poukázal na to, ~e z dovodu zna ného pohybového omezení, neschopnosti delaí choze, neschopnosti delaího pobytu v obutí, zna né neschopnosti delaího stání na jednom míst , neschopnosti pYenáaení t ~aích pYedm to a nákupo, zna né neschopnosti pYekonávat b ~né pYeká~ky a terénní nerovnosti pYi zajiaeování ~ivotních potYeb, pYi zajiaeování správy a údr~by svého majetku, na návat vy syno, rodi o, lékaYo, k jednáním na úYadech atd. je nucen a odkázán na vlastní pYepravu osobním automobilem, pYi em~ náklady na nezbytnou pYepravu vlastním vozidlem inily 2. 470,-K m sí n (pohonné hmoty, opravy, STK atd.) a po ode tu 500,- K (6.000,- K za rok 2009), poskytnutých státem, jako pYísp vku na pYepravu osob ZTP, pohybují se náklady na provoz kolem ástky 2.000, - K m sí n . Na rok 2010 byl státní pYísp vek na dopravu osob ZTP sní~en o 50% tedy na 3.000, -K.

Dále uvedl, ~e nuceným trvalým pobytem v domácím prostYedí, z dovodu pohybového omezení úrazem, prokazateln doalo ke zvýaeni náklado na energie v jeho domácnosti (plyn, elektYina, otop atd.).

Konstatoval, ~e vlivem trvalého t lesného posti~ení nemo~e vykonávat jakoukoli sportovní innost, kterou dYíve b ~n vykonával ae závodn nebo rekrea n . Od roku 1975 do roku 1984 byl aktivním sportovcem v b ~eckých disciplínách na úrovni okresní, krajské, republikové, je bývalý mistr SR a SSR v b hu na 1000m pro rok 1977 na b ~ecké dráze s rekordem 2:42,2 min., n kolikanásobným pYeborníkem okresu a kraje v b hu na b ~ecké dráze a v pYespolním b hu ve své kategorii. Aktivn posobil v kolektivních sportech u ozbrojených slo~ek fotbal, nohejbal, hokej atd.), kde byl do roku 1986 ve slu~ebním pom ru. Od roku 1984 do 2.9.2003 se sportu - b h, jízda na kole, fotbal, nohejbal, b h na ly~ích, bruslení, líný tenis: p aí turistika a jiné v noval jen rekrea n a v rámci slu~ební t lovýchovy. Fakt, ~e zkuaenosti a dovednosti ze sportovních aktivit, výae uvedených nemo~e, z dovodu trvalého posti~ení pohybového ústrojí pracovním úrazem, osobn pYedvést svým sportovn nadaným synom a zna n trpí sportovním a pohybovým deficitem, mu zposobuje duaevní trauma.

}alobce uvedl, ~e se domníval, ~e HZS MSK k Yízení nepou~il dalaí relevantní dokumenty, potvrzující zásadní újmu na zdraví vlivem pracovního úrazu ze dne 2.9.2003 a tím zna né omezení ve vaech oblastech jeho ~ivota a proto pYed zahájením Yízení mu pYedlo~il Záv r lékaYského vyaetYení o zdravotní zposobilosti ze dne 12.3. 2001 a jiné dokumenty.

Uvedl, ~e ~ádost na odakodn ní za ztí~ení spole enského uplatn ní za následky újmy na zdraví po slu~ebním úrazu ze dne 2.9.2003 vy íslil ástkou pokra ování
-6- 38Ad 60/2010

3.200.000,- K . Tuto ástku pova~oval za pYijatelnou kompenzaci finan ních ztrát ji~ vzniklých a ztrát pYedpokládaných a adekvátních dneaním a budoucím ekonomickým pom rom a dob , b ~ným etickým zvyklostem pYi odakodHování ztí~ení spole enského uplatn ní a za vaechna jiná pYíkoYí s posti~ením spojená, za strádání nezletilých syno a za duaevní utrpení z poakození zdraví a~ do roku dosa~ení prom rné délky ~ivota mu~e v R, tedy 72 let, které by m l dosáhnout v roce 2035. Skute nou ro ní újmu nehmotnou a hmotnou vy íslil ástkou 100.000,-K . Tuto ástkou vynásobil 32 roky ( 2035 (rok dosa~ení prom rné délky ~ivota ) 2003 (rok vzniku úrazu). Dále vy íslil hmotnou újmu ve výai 72.000,-K , výdaje spojené s vlastní pYepravou 20.000 a~ 30.000 K , výdaje na léky 5.000 K , zvýaené výdaje 6.000,-K a ztrátu zam stnaneckých výhod 8.500,-K , vae 211.500,-K . Uvedl, ~e akceptuje ode tení vyplacené ástky ve výai 120.000,-K a proto po~aduje 3.080.000,-K ( 3.200.000-120.000). Konstatoval, ~e ke vznesení po~adavku na zvýaení odakodn ní za ztí~ení spole enského uplatn ní byl mimo jiné veden i faktem, ~e nedoalo k jednorázovému mimoYádnému odakodn ní za slu~ební úraz.

}alovaný v písemném vyjádYení k ~alob ze dne 8.2.2011 uvedl, ~e trvá na odovodn ní uvedeném v napadeném rozhodnutí. Podrobn se vyjádYil k jednotlivým bodom ~aloby. Mimo jiné uvedl, ~e nemo~e souhlasit s tvrzením ~alobce, ~e napadené rozhodnutí Yeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje nehodnotilo nárok ~alobce podle ustanovení § 7 odst. 3 vyhl. . 44012001 Sb., kdy~ o tomto po~adavku bylo vedeno Yádné Yízení, Yeditel Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (ani Yeditelka kanceláYe Yeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, jako~to správní orgán 1. stupn ) vaak nedosp li k záv ru, ~e se jedná o zvláae výjime ný pYípad hodný mimoYádného zYetele, emu~ se nále~it v nují v odovodn ní rozhodnutí obou stupHo. Poukázal na rozsudek Krajského soudu v Ostrav .j.: 22 Ca 247/2008-88 ze dne 2.7.2009.

Uvedl, ~e pokud ~alobce vytýká rozhodnutím obou stupHo, ~e pYi odakodHování slu~ebního úrazu nezohlednila zvláae výjime né okolnosti hodné zvláatního zYetele, a ~e nezvýaila odakodn ní za náhradu za ztí~ení spole enského uplatn ní, zejména m lo být dle jeho názoru pYihlédnuto k záva~nosti zposobené akody na zdraví, tzn. zda byly zasa~eny (poakozeny) ~ivotn dole~ité orgány, k mo~nosti vylé ení, tzn. zda v dosledku poakození zdraví je poakozený omezen ve svém zposobu ~ivota a k principu proporcionality, tedy aby pYiznaná výae náhrady byla zalo~ena na objektivních a rozumných dovodech, pak k t mto kritériím pYihlédnuto bylo a vypoYádává se s nimi jak odovodn ní rozhodnutí Yeditelky kanceláYe, tak Yeditele HZS Moravskoslezského kraje.

K námitkám ~alobce proti posudku MUDr. D. a k tvrzením, ~e zamítavé stanovisko je zalo~eno jen na neobjektivních posudcích a irelevantních a neúplných podkladech uvedl, ~e posudek MUDr. I. D. ze zdravotnického zaYízení MV, zdravotnický obvod Bruntál ze dne 4.3.2008 o ztí~ení spole enského uplatn ní a doplHující vyjádYení této lékaYky ze dne 5.10.2009 byl zpracován zcela v souladu s vyhl. . 440/2001 Sb. Odkázal na rozsudek Krajského soudu v Ostrav ve v ci .j. 22 Ca 247/2008-88 ze dne 2.7.2009.

pokra ování
-7- 38Ad 60/2010

Dále uvedl, ~e ~alovaný nijak nezpochybHuje skute nost, ~e ~alobce jist do ur ité míry je omezen pYi Yízení motorového vozidla, v nování se synom a domácnosti, údr~b domu apod., ale toto omezení vaak bylo zohledn no ji~ v základní vým Ye náhrady za ztí~ení spole enského uplatn ní, jakkoli se tato výae mo~e ~alobci zdát nepYim Yená.

Pokud se ~alobce domníval, ~e HZS MSK k Yízení nepou~il dalaí relevantní dokumenty, které potvrzují zásadní újmu na zdraví vlivem úrazu ze dne 2.9.2003 a tím zna né omezení ve vaech oblastech jeho ~ivota a pYedlo~il dalaí dokumenty, pak tyto dokumenty byly z velké ásti ji~ HZS MSK známy z dYív jaí úYední innosti. Vaechny dokumenty se staly podkladem pro rozhodnutí ve v ci zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní. Navrhoval zamítnutí ~aloby, jako~to nedovodné.

V prob hu ústního jednání dne 27.11.2012 ~alobce setrval na ~alob . Zdoraznil, ~e v dosledku pracovního rázu doalo k rozvázání pracovního pom ru u HZS. Pobírá invalidní dochod, doplatek mzdy a pYísp vek na dopravu. Je veden u úYadu práce. V Bruntále práce pro n j není. Pokud se jedná o jeho zdravotní stav odkázal na obsah ~aloby. Tvrdil, ~e pYed úrazem jezdil na kole, b hal na b ~kách, chodil b hat, bruslil. Není tyto aktivity schopen d lat. Nevydr~í chodit ani stát. Je prakticky ve vaem omezen. PYi jízd autem musí jízdu pYeruaovat, n kdy po pol hodin , n kdy po hodin jízdy. Není schopen choze na v taí vzdálenosti. Nad 50 metro musí pou~ívat francouzské hole, na vzdálenost v taí ne~ 200 metro musí pou~ít auto. Nechodí do spole nosti, kdy~ dYíve chodili na plesy, zábavy. Není schopen tan it. Namáhavé práce v dom za n j musí vykonávat jeho synové.

V podání ze dne 29.11.2012 ~alobce doplnil svá tvrzení ze dne 27.11.2012. Uvedl, ~e dne 1.5.2006 mu byl pYiznán invalidní dochod áste ný, následn invalidita II. stupn . Je evidován jako uchaze o zam stnání, bez mo~nosti nalézt vhodné pracovní místo, zejména s ohledem na zdravotní stav.

Po prvotním ústním jednání na HZS se obrátil na JUDr. K. S., ten uplatnil jeho nároky dopisem ze dne 8.9.2005. Po~adoval - náhradu za ztrátu na slu~ebním pYíjmu, - ztí~ení spole enského uplatn ní, kdy~ pYedlo~il znalecký posudek MUDr. S. s vy íslením bodového hodnocení 1000 bodo, - rovn ~ uplatnil zvýaení stanoveného bodového hodnocení o 50%, - náhradu za vyhotovení znaleckého posudku 500,- K

- a náhradu cestovních výloh 9.816,30 K .

Dne 13.2.2006 se obrátila na HZS právní zástupkyn ~alobce po~adavek byl na ztí~ení spole enského uplatn ní 180.000,- K , náklady ú eln vylo~ené na lé ení 5.033,- K , jednorázové mimoYádné odakodn ní ve výai 496.525,- K , dále odchodné ve výai 119.166,- K . Na po~adavek reagoval ~alovaný dopisem ze dne 21.3.2006.

pokra ování
-8- 38Ad 60/2010

II.

Krajský soud provedl dokaz napadeným rozhodnutím ~alovaného ze dne 14.5.2010 .j. HSOS-1458-12/2010, jako~ i obsahem pYipojeného správního spisu ~alovaného tého~ ísla jednacího. PYi Yízení o ~alob ~alobce pYitom krajský soud vycházel z ustanovení § 65 a násl. soudního Yádu správního, jako~ i ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v dob rozhodování ~alovaného správního orgánu (ust. § 75 soudního Yádu správního) , pYi em~ toto rozhodnutí pYezkoumal v mezích ~alobních bodo (§ 75 odst. 1, 2 zákona . 150/2002 Sb. s. Y. s.) a poté dosp l k záv ru, ~e ~aloba není dovodná.

Provedeným dokazováním soud zjistil, ~e:

1) Rozhodnutím Yeditele HZS MSK, .j: HSOS-20-21-5/KX-PaM-2003 ze dne 30.9.2003 byl uznán úraz ~alobce, který utrp l dne 2.9.2003, jako úraz slu~ební.

2) Rozhodnutí Yeditele HZS MSK, .j: HSOS-26-11/KX-PaM-2005 ze dne 5.2.2005 byl ~alobce propuat n ze zdravotních dovodo ze slu~ebního pom ru pYísluaníka HZS R, funkce inspektor PO-opera ní technik - na základ posudku lékaYské komise (podle NMV . 66/1999 l. 18 odst. 3 písm. i) a v souladu s vyhláakou MV R .324/2001 Sb., ve zn ní pozd jaích pYedpiso, stanovena zdravotní klasifikace" D" - neschopen výkonu slu~by V HZS R.

3) Dne 1.7.2005 MUDr. S. B. vypracoval posudek o ztí~ení spole enského uplatn ní poakozeného I.P. tak, ~e poakození zdraví (ztráta dolní kon etiny v bérci se zachovalým kolenem/pahýl vhodný k oprotézování/) hodnotil analogicky dle polo~ky 1430 po tem bodo 1000. Z posudku vyplývá, ~e lékaY m l k dispozici kompletní dokumentaci od praktického lékaYe a výsledky neurologa, výsledky EMG, propouat cí zprávu.

4) Rozhodnutím Ministerstva vnitra, orgánu sociálního zabezpe ení ze dne 5.8.2005 byl ~alobci pYiznán od 1.5.2005 plný invalidní dochod v celkové výai 9.716,- K .

5) PYípisem ze dne 8.9.2005 ~alobce uplatnil u HZS:

- náhradu za ztrátu na slu~ebním pYíjmu od 1.5.2005 (bez ur ení jeho výae). - ztí~ení spole enského uplatn ní o 50% (posudkem bylo ztí~ení ocen no po tem 1000 bodo).

- úhradu ástky 500,- K (zaplatil za vyhotovení posudku o ztí~ení spole enského uplatn ní),

- náklady na pYepravu osobním automobilem k odborným lékaYským zákrokom a oaetYením, návat vám praktické lékaYky LPK Lázní a zam stnavatelé ve výai 9.816,30 K ,

- mimoYádné odakodn ní, pYi em~ výai náhrady ponechal na zvá~ení HZS. Poukázal na to, ~e by se nem lo jednat o nejni~aí hranici, kterou je 10-ti násobek minimální mzdy platné pro dobu vzniku pracovního úrazu, ale jednorázové mimoYádné odakodn ní by m lo být pYiznáno a vypláceno v rozsahu stanoveného rozp tí alespoH okolo poloviny tohoto rozp tí.

pokra ování
-9-
38Ad 60/2010

6) }alovaný pYípisem ze dne 27.9.2005 sd lil právnímu zástupci ~alobce, ~e náhrada za ztrátu na slu~ebním pom ru bude ~alobci pYiznána. Pokud se jedná o zvýaení náhrady za ztí~ení spole enského uplatn ní, resp. zvýaení stanoveného bodového ohodnocení o 50 %, pak z vypracovaného posudku MUDr. S. není jasné, zda jmenovaný je oaetYujícím lékaYem poakozeného. }alobce byl po~ádán o prokázání této skute nosti.

Pokud se jedná o jednorázové mimoYádné odakodn ní, pak okolnosti úrazu nesplHují ~ádné z kritérií po~adovaných zákonem o slu~ebním pom ru ani provád cím právním pYedpisem (vyhl. . 287/2002 Sb.) a nelze proto jednorázové mimoYádné odakodn ní pYiznat.

K po~adavku na pYiznání náklado cestovného ~alovaný sd lil, ~e pokud trvá ~alobce na úhrad náklado vzniklých vyu~itím osobního automobilu, je nutno dolo~ení lékaYského potvrzení o tom, ~e pYi dojí~d ní nemo~e ~alobce vyu~ívat m stskou hromadnou dopravu a je tYeba doplnit detailní rozpis jednotlivých cest s uvedením data, odkud a kam se cestovalo nebo výpo et jízdného hromadnou dopravou nebo po et ujetých km. Po dolo~ení jízdních výdajo bude mo~no výdaje uhradit.

7) PYípisem ze dne 27.9.2005 krajský Yeditel HZS sd lil právnímu zástupci ~alobce, ~e:

- náhrada za ztrátu na slu~ebním pYíjmu bude ~alobci rozhodnutím krajského Yeditele pYiznána.

- k po~adavku na zvýaení náhrady za ztí~ení spole enského uplatn ní je tYeba prokázat, zda MUDr. S. je oaetYujícím lékaYem ~alobce, toté~ se týká náhrady ástky 500,- K za vyhotovení posudku o ztí~ení spole enského uplatn ní,

- pokud se jedná o jednorázové mimoYádné odakodn ní pak okolnosti úrazu nesplHují ~ádné z kritérií po~adovaných zákonem o slu~ebním pom ru.

- k po~adavku na úhradu cestovních výdajo byl ~alobce vyzván k dolo~ení t chto náklado.

8) PYípisem ze dne 13.2.2006 JUDr. Dagmar }ilková sd lila HZS, ~e pYevzala zastoupení ~alobce, který uplatHuje a upYesHuje nároky související s pracovním úrazem a trvalou invaliditou, a to tak, ~e 1. po~aduje náhradu za ztí~ení spole enského uplatn ní v souladu se znaleckým posudkem znalce MUDr. B. S. tj. 1000 bodo podle vyhl. . 440/2001 a zvýaení stanoveného bodového hodnocení o 50% s pYihlédnutím k zvláae t ~kým následkom, které pracovní úraz m l. Celkem takto je po~adována ástka 180.000,- K .

Dále bylo po~adováno pYiznání náklado na pYepravu osobním automobilem k odborným lékaYským zákrokom a oaetYením, celkem ve výai 5.033,30 K .

Pod bodem 3. pYípisu bylo nárokováno jednorázové mimoYádné odakodn ní ve výai 496.525,- K .

pokra ování
-10- 38Ad 60/2010

Rovn ~ bylo po~adováno odchodné ve výai 6-ti násobku slu~ebního pYíjmu a pYísp vek za slu~bu v plné výai (20 % slu~ebního pYíjmu).

9) Rozhodnutím .j. HZS MSK, .J:HSOS-192-25/KX-PaM-2006 ze dne 24.2.2006 Yeditel HZS Moravskoslezského kraje zamítl jednorázové mimoYádné odakodn ní bývalému pYísluaníkovi HZS MSK I. P., mimo jiné s odovodn ním, ~e slu~ební úraz ze dne 2.9.2003 nevznikl b hem pln ní slu~ebních úkolo citovaných v § 92 odst.4, ani nevznikl za obdobn nebezpe ných podmínek uvedených v § 61 vyhláaky 287/2002 Sb. Slu~ební úraz vznikl pYi fyzické pYíprav pYísluaníka.

10) }alobce prostYednictvím své právní zástupkyn adresoval odvolání ze dne HZS proti rozhodnutí Yeditele HZS Moravskoslezského kraje ze dne 24.2.2006 .j. HSOS-192-25/KX-PaM-2006. V podání je mimo jiné uvedeno, ~e odchodné ve výai 33.033,- K bylo ~alobci pYiznáno rozhodnutím Yeditele HZS MSK ze dne 24.4.2005 .j. HSOS-40/28/KX-PAM-2005.

11) Rozhodnutím z tého~ dne byla zamítnuta ~ádost o pYiznání jednorázového mimoYádného odakodn ní.

12) Okresní správa sociálního zabezpe ení Bruntál v posouzení zdravotního stavu dne 29.3.2006 uvedla v záznamu o jednání, ~e posuzovaný ji~ není nadále pln invalidní dle § 39 odst. 1 zákona . 155/1995 Sb., ale je áste n invalidní dle § 44 odst. 1 zákona . 155/1995 Sb. v souvislosti s úrazem ze dne 2.9.2003. V posudkovém zhodnocení je uvedeno, ~e dlouhodob nepYíznivý zdravotní stav odpovídá posti~ení uvedenému v kapitole XV, odd. H, pol. 67.4 pYílohy k vyhl. . 284/1995 Sb., tj. 30%. Vzhledem k dalaímu posti~ení zdravotního stavu a náro nosti povolání se tato hodnota zvyauje dle § 6 odst.4 cit. vyhláaky o 10%, tak~e iní celkem 40%. Datum zm ny invalidity byl ur en dnem 29.3.2006.

13) M stský úYad Bruntál rozhodl dne 11.4.2006 ve v ci ~alobce pod sp. zn. OSV/12192-06/2684-2006/her tak, ~e ~alobci nále~í mimoYádné výhody II. stupn s ú innosti od 29.3.2006 s platností trvale.

14) Rozhodnutím generálního Yeditele ve v cech slu~ebního pom ru ze dne 10.5.2006 .j. PO-10-8/GX-PE-2006 bylo zamítnuto odvolání, které podal I. P. proti rozhodnutí Yeditele HZS Moravskoslezského kraje j. HSOS-192-25/KX-PaM-2006 ze dne 24.2.2006 a zároveH bylo rozhodnutí potvrzeno.

15) }alobce zastoupený právní zástupkyní se domáhal návrhem ze dne 29.6.2006 u Okresního soudu v Bruntále zaplacení ástky 495.033,50 K , tj. pYiznání náhrady za ztí~ení spole enského uplatn ní ve výai 180.000,- K ,

- úhrady jednorázového mimoYádného odakodn ní dle § 91 písm. e/ zákona o slu~ebním pom ru ve výai 310.000,- K ,

- náhrady ú eln vynalo~ených náklado spojených s lé ením ve výai 5.033,30 K a pYiznání úroku z prodlení, jako~ i pYiznání náklado Yízení.

pokra ování
-11- 38Ad 60/2010

Usnesením ze dne 12.12.2007 Okresní soud v Bruntále rozhodl pod bodem I. tak, ~e Yízení se zastavuje a pod bodem II., ~e po právní moci usnesení bude v c postoupena slu~ebního funkcionáYi Hasi ského záchranného sboru MSK. O nákladech Yízení bylo rozhodnuto pod bodem III. tak, ~e ~ádný z ú astníko nemá právo na jejich náhradu.

16) Ministerstvo vnitra-generální Yeditelství Hasi ského záchranného sboru eské republiky, rozhodlo generálním Yeditelem ve v cech slu~ebního pom ru dne 10.5.2006, .j. PO-10-8/GX-PE-2006 tak, ~e zamítlo odvolání, které podal ~alobce proti rozhodnutí Yeditele HZS Moravskoslezského kraje .j. HSOS-192-25/KX-PaM-2006 ze dne 24.2.2006 a rozhodnutí potvrdilo mimo jiné s odovodn ním, ~e ze shromá~d ného spisového materiálu vyplývá, ~e okolnosti vzniku slu~ebního úrazu odvolatele dne 2.9.2003, tj. udr~ování si fyzické zdatnosti povolenou mí ovou hrou, není pln ním zvláatního úkolu ulo~eného slu~ebním funkcionáYem; zároveH tato innost nesplHuje ~ádnou z podmínek stanovených § 91 odst. 4 slu~ebního zákona pro vznik nároku na jednorázové mimoYádné odakodn ní. Okolnost, ~e z dovodu slu~ebního úrazu se stal odvolatel invalidním, sama o sob také nemo~e zakládat nárok na jednorázové mimoYádné odakodn ní. Udr~ovat si fyzickou zdatnost a prokazovat ji zkouakou fyzické zposobilosti je jednou ze základních povinností ka~dého pYísluaníka vyplývající z § 13 zákona, a skute nost, ~e odvolatel byl v dob vzniku úrazu zaYazen do funkce inspektor poopera ní technik, není rozhodující.

17) PYípisem ze dne 14.3.2008 právní zástupkyn ~alobce sd lila, ~e ~alobce uplatHuje finan ní nároky související s jeho invaliditou. Dolo~ila vyjádYení oaetYujícího lékaYe MUDr. I. D. z 5.3.2008, posudek o ztí~ení spole enského uplatn ní ze dne 4.3.2008 a vyjádYení MUDr. D. z 5.10.2005, jako~ i posudek o ztí~ení spole enského uplatn ní ze dne 1.7.2005, který vypracoval MUDr. B. S.

18) Rozhodnutím ze dne 31.3.2008 Yeditelka kanceláYe krajského Yeditele ve v cech slu~ebního pom ru pYiznala I. P. za slu~ební úraz, který vznikl dne 2.9.2003 náhradu za ztí~ení spole enského uplatn ní v ástce 120.000,-K .

19) Proti rozhodnutí ze dne 21.3.2008 podal I. P. odvolání ze dne 17.4.2008.

20) Rozhodnutím Yeditele Hasi ského záchranného sboru MSK ze dne 19.6.2008 .j. HSOS-698-8/KX-XK-2008 bylo zm n no rozhodnutí kanceláYe Yeditele HZS MSK .j. HSOS-13-29/KX-PaM-2008 ze dne 21.3.2008 tak, ~e napadené rozhodnutí se m ní tak, ~e náhrada za ztí~ení spole enského uplatn ní ve výai 120.000,- K je odvolateli pYiznána na základ ust. § 101 písm. b/ a § 104 zák. . 361/2003 Sb.

21) Rozhodnutím Yeditele Hasi ského záchranného sboru MSK ze dne 19.6.2008 .j. HSOS-698-9/KX-XK-2008 bylo napadené rozhodnutí . HSOS-13-30/KX-PaM 2008 ze dne 21.3.2008 tak, ~e náhrada ú eln vynalo~ených náklado spojených s lé ením ve výai 1.686,- K je ~alobci pYiznána na základ ust. § 101 písm. c/ a § 107 odst. 1 zák. . 361/2003 Sb.

pokra ování
-12- 38Ad 60/2010

22) Usnesením Krajského soudu v Ostrav ze dne 2.6.2009 .j. 22 Ca 247/2008-70 pod bodem I. byla ~aloba ~alobce proti rozhodnutí ~alovaného ze dne 19.6.2008 .j. HSOS-698-8/KX-XK-2008 vylou ena k samostatnému Yízení a rozhodnutí a pod bodem II. ~aloba o zaplacení ástky 1.504.966,70 K vylou ena k samostatnému projednání a rozhodnutí.

23) Usnesením Krajského soudu v Ostrav ze dne 25.6.2009 .j. 22 Ca 182/2009-28 pod bodem I. byla ~aloba ~alobce o zaplacení ástky 1.504.966,70 K pod bodem I. odmítnuta. Pod bodem II. bylo rozhodnuto tak, ~e po právní moci usnesení bude v c postoupena Xeditelce kanceláYe Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a pod bodem III. bylo rozhodnuto tak, ~e ~ádný z ú astníko nemá právo na náhradu náklado Yízení.

24) Rozsudkem Krajského soudu v Ostrav .j. 22 Ca 247/2008-88 soud pod bodem I. výroku rozhodl tak, ~e rozhodnutí Xeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 19.6.2008 .j. HSOS-698-8/KX-XK-2008 zruauje pro vady Yízení a v c vrací ~alovanému k dalaímu Yízení. Pod bodem II. bylo rozhodnuto o povinnosti ~alovaného zaplatit ~alobci na nákladech Yízení k rukám advokátky JUDr. Dagmar }ilkové ástku 6.105,50 K .

25) PYípisem ze dne 5.10.2009 , který MUDr. I. D. adresovala Krajskému Yediteli plk. Ing. Z. N. lékaYka objasnila, ~e v posudku o bolestném ze dne 4.5.2005 bolest ~alobce ohodnotila 215 body (70,75,70 bodo za jednotlivé polo~ky) a tuto hodnotu zvýaila o 50% chybným odkazem na ustanovení § 6 odst.1 písm. c) vyhl. . 440/2001 Sb. Správný odkaz m l být na odst.1 písm. a) uvedeného paragrafu, neboe ten se vztahuje k hodnocení bolestného. Odst. 1 písm. c) se vztahuje k hodnocení ztí~ení spole enského uplatn ní, které v té dob neprovád la. Stejné chyby se dopustila v písemné odpov di na dotaz z 5.10.2005, kde se vyjadYovala op t k posudku o bolestném a jeho zvýaení o 50% s odkazem na nesprávný odstavec § 6, nikoliv o ztí~ení spole enského uplatn ní, na které byl in n dotaz. Dne 4.3.2008 vypracovala na ~ádost posudek o ztí~ení spole enského uplatn ní, kde bodové hodnocení po sou tu jednotlivých polo~ek inilo 1700 bodo, avaak v souladu s ust. § 6 odst.2 vyhláaky . 440/2001 Sb. sou et bodového hodnocení poakození nesmí pYevyaovat bodové hodnocení za anatomickou nebo funk ní ztrátu kon etiny, která iní 1000 bodo (polo~ka 1430 zmín né vyhláaky). Proto celkové hodnocení inilo 1000 bodo. LékaYka dále uvedla postupy, kterými dosp la k záv rom svého hodnocení.

26) Právní zástupkyn ~alobce se pYípisem ze dne 6.11.2009 vyjádYila k usnesení ze dne 23.10.2009 vyjádYení k podkladom. Poukázala na nepYíznivý zdravotní stav ~alobce, neschopnost soustavného výkonu práce z dovodu omezení vyplývajících z nepYíznivého zdravotního stavu. Poukázala na neschopnost vykonávat jakoukoliv sportovní innost, kterou ~alobce dYíve b ~n vykonával a dále na neschopnost výkonu fyzicky náro né práce. Dále poukázala na nemo~nost najít vhodnou práci i nemo~nost dostate n se v novat výchov nezl. syno. Navrhovala zpracováni znaleckého posudku nezávislým lékaYem.

pokra ování
-13- 38Ad 60/2010

27) Xeditel Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje rozhodl dne 4.12.2009 ve v ci odvolání I. P. tak, ~e m ní rozhodnutí Yeditelky kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezkého kraje .j. HSOS-13-29/KX-PaM-2008 ze dne 21.3.2008 tak, ~e pod bodem I. pYiznal I.P. nárok na náhradu za ztí~ení spole enského uplatn ní ve výai 120.000,-K za slu~ební úraz ke kterému doalo dne 2.9.2003. Pod bodem II. výroku nárok na náhradu úroko z prodlení z ástky 120.000,- K zamítl , pod bodem III. nárok na náhradu za ztí~ení spole enského uplatn ní ve výai 60.000,- K v . úroko z prodlení, za slu~ební úraz, ke kterému doalo 2.9.2003, zamítl a pod bodem IV. zamítl nárok na náhradu náklado za zpracování znaleckého posudku o ztí~ení spole enského uplatn ní MUDr. B. S. ze dne 1.7.2005. V odovodn ní rozhodnutí se podrobn vyjádYil k dovodom svého rozhodnutí.

28) Usneseními ze dne 17.2.2010 a 19.3.2010 Yeditelka kanceláYe krajského Yeditele Hasi ského záchranného sboru vyzvala ~alobce ve v ci ~ádosti o zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní, aby ve lhot do 15 dno od doru ení usnesení sd lil 1. z jakých dovodo se domáhá ástky 1.504.966,70K , 2. jak probíhá jeho lé ba po úraze ze dne 2.9.2003, 3. na jaké úrovni bylo sportovní zapojení ~alobce v dob pYed úrazem.

29) }alobce zastoupený JUDr. Dagmar }ilkovou pYípisem ze dne 23.3.2010 sd lil mimo jiné, ~e:

- K pracovnímu úrazu doalo v dob , kdy dosáhl v ku 40 let, tedy v dob , kdy byl na vrcholu pracovní i fyzické výkonnosti a pro trvalé následky je v podstat a podstatn do~ivotn hendikepován a významn se mu zm nilo uplatn ní ve vaech oblastech jeho ~ivota.

- Po pracovním úrazu se stal invalidním, tím neschopen výkonu práce a zna n fyzicky omezen Pro trvalé bolesti kon etiny je nucen u~ívat tlumivé léky Od ukon ení lé by slu~ební a oaetYující lékaYkou MUDr. D. v po átku roku 2005 absolvoval n kolik vyaetYení u odborných lékaYo a podrobil se zákrokom-obstYik Achilovy alachy, kapa ky a jiné. Pro citlivost poakozené kon etiny na zm ny po así a teplot trpí nepopsatelnými bolestmi a otoky posti~ené kon etiny. Nemo~e v no ních hodinách spát, dlouhodobým u~íváním léku trpí dosti asto za~ívacími problémy. Za pravideln u~ívané léky a masti na tlumení poúrazových bolestí a následných bolestí vynakládá 300,- a~ 400,-K .

- Od zm ny invalidity plné na áste nou (od 1.5.2006) není schopen získat vhodnou práci. Ztrátou zam stnání, zposobenou trvalými následky po pracovním úrazu, pYiael o mo~nosti dostate ného výd lku a tím zajiat ní dostatku prostYedko na pokrytí vaech potYeb akolou povinných a sportujících syno M. P. a M. P. i na správu svého majetku, spole enského a kulturního vy~ití. Od 1.11.2006 do dne podání vyjádYení iní ztráta na istém pYíjmu 242.282,-K a m sí n se stále zvyauje. Ztrátou zam stnání byl pYipraven o vaechny zam stnanecké benefity (pYísp vek na stravné, pYísp vek na rekreaci, výhody plynoucí ze slu~ebního pom ru atd.) V ro ním prom ru iní pYísp vek zam stnavatele na stravné 600,-K m sí n , tj. ro n asi 7.200,-K na jednoho zam stnance.

- Z dovodu zna ného pohybového omezení, neschopnosti delaí choze, neschopnosti delaího pobytu v obutí, zna né neschopnosti pYekonávat b ~né pYeká~ky a terénní nerovnosti pYi

pokra ování
-14- 38Ad 60/2010 zajiaeování ~ivotních potYeb, pYi zajiaeování správy a údr~by svého majetku, na návat vy syno, rodi o, lékaYo, k jednání na úYadech atd. je nucen a odkázán na vlastní pYepravu osobním automobilem. Náklady na nezbytnou pYepravu vlastním vozidlem v loHském roce inily 2.470 K m sí n (po ode tení 6.000,- K za rok 2009 - pYísp vek na pYepravu osob ZTP), pohybují se náklady kolem ástky 2.000,-K m sí n . Na rok 2010 byl státní pYísp vek na dopravu osob ZTP sní~en o 50%, tedy na 3.000,- K . Nuceným trvalým pobytem v domácím prostYedí, z dovodu pohybového omezení úrazem, prokazateln doalo ke zvýaení náklado na energie v domácnosti.

- Vlivem trvalého t lesného posti~ení nemo~e vykonávat jakoukoli sportovní innost, kterou dYíve b ~n vykonával ae závodn nebo rekrea n . Od roku 1975 do roku 1984 byl aktivním sportovcem v b ~eckých disciplínách na úrovni okresní, krajské, republikové, je bývalý mistr SR a SSR v b hu na 1000 m pro rok 1977, n kolikanásobným pYeborníkem okresu a kraje v b hu na b ~ecké dráze a v pYespolním b hu ve své kategorii. Aktivn posobil v kolektivních sportech u ozbrojených slo~ek (fotbal, nohejbal, hokej atd.), kde byl do roku 1986 ve slu~ebním pom ru. Od roku 1984 do 2.9.2003 se v noval sportu - b h, jízda na kole, fotbal, nohejbal, b h na ly~ích, bruslení, líný tenis, p aí turistika a jiné, jen rekrea n a v rámci slu~ební t lovýchovy. Duaevní trauma mu zposobuje fakt, ~e zkuaenosti a dovednosti ze sportovních aktivit nemo~e, z dovodu trvalého posti~ení pohybového ústrojí pracovním úrazem, osobn pYedvést svým sportovn nadaným synom a zna n trpí sportovním a pohybovým deficitem.

Trval na odakodn ní za ztí~ení spole enského uplatn ní, újmu na zdraví, duaevní strádání a pYíkoYí, vae zposobené pracovním úrazem ze dne 2.9.2003 na celkové ástce 2.500.000,- K (doba od vzniku úrazu 2003 do roku dosa~ení starobního dochodu 25 roko x 100.000,- K = 2.500.000,-K ).

Dále uvedl, ~e finan ní ástku 5.033,30 K nehodlá ode ítat, neboe se jednalo pouze a jen o náhradu výdajo spojených s lé ením. Po~adoval vyplacení finan ního odakodn ní za ztí~ení spole enského uplatn ní, vlivem pracovního úrazu ze dne 2.9.2003, ve výai 2.380.000,- K . Dále po~adoval a pYiznání náklado Yízení spojených s právním zastupováním a soudními poplatky.

30) Usnesením Yeditelky kanceláYe krajského Yeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 26.3.2010 byla pYipuat na zm na obsahu podání ~alobce ze dne 17.4.2008 spo ívající ve zm n výae po~adované ástky na 2.380.000,-K .

31) Usnesením ze dne 30.3.2010 Yeditelka kanceláYe Yeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje rozhodla tak, ~e I.P. se mo~e ve lhot do 15 dno ode dne doru ení usnesení vyjádYit k podkladom rozhodnutí, ke zposobu jejich zjiat ní, popYípad navrhnout jejich dopln ní.

32) Dne 31.3.2010 bylo doru eno HZS Moravskoslezského kraje doplHující vyjádYení ~alobce ze dne 30.3.2010 , kterým se domáhá dalaího navýaení po~adované ástky za zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní, a to na ástku 3.080.000,- K .

}alobce podrobn ve vyjádYení uvedl o co opírá nárok, kdy~ uvedl, ~e po~adoval zvýaení ji~ pYiznaného ztí~ení spole enského uplatn ní, neboe se domnívá, ~e ji~ vyplacené odakodn ní ztí~ení spole enského uplatn ní ve výai

pokra ování
-15- 38Ad 60/2010

120.000,- K není adekvátní vzhledem k následkom slu~ebním úrazem zposobeným, kdy je dle jeho názoru v podstat do~ivotn handicapován a významn se mu zm nilo uplatn ní ve vaech oblastech jeho ~ivota (oblast pracovní, spole enská, sportovní, kulturní, osobní atd.).

Uvedl, ~e ~adatel k podpoYe svého tvrzení dále uvedl, ~e úraz utrp l ve v ku 40-ti let, kdy byl na vrcholu pracovní výkonnosti. Popsal své zdravotní potí~e. Zdoraznil, ~e z rozhodnutí lékaYské komise se sídlem v Ostrav mu byla zm n na zdravotní klasifikace z "A" na "D" a na tomto základ byl propuat n ze slu~ebního pom ru k datu 30.4.2005. Utrp l tak ztrátu na výd lku, v sou asné dob nemo~e vykonávat soustavnou innost a byl po dobu nejmén jednoho roku zcela invalidní. Od 1.5.2006 doalo ke zm n trvalé invalidity na áste nou, je veden v evidenci uchaze o o zam stnání na ÚYadu práce. Ztráta zam stnání mu také zposobila zna né problémy s Yádnými úhradami závazko pocházejících z doby pYed pracovním úrazem - poj ka na opravu rodinného domu. Poukázal na to, ~e utrp l také ztrátu na výd lku, dosud ve výai 248.282,- K a, ~e vlivem úrazu a trvalých následko byl pYipraven o vaechny zam stnanecké benefity (pYísp vek na stravné, pYísp vek na rekreaci, výhody plynoucí ze slu~ebního pom ru atd.). Jen stravné pak vy íslil ro n na cca 7.200,- K na jednoho zam stnance. Dále vypo ítával náklady na vlastní pYepravu osobním automobilem, na kterou je pYevá~n odkázán. Po ode tení pYísp vku na pYepravu osob ZPP iní náklady na provoz automobilu asi 2.000,- K m sí n . Z dovodu trvalého pobytu v domácím prostYedí také doalo ke zvýaení náklado na energie domácnosti (plyn, elektYina, otop atd.).

}adatel rovn ~ uvedl, ~e se tímto dostal do nepYíznivé sociální situace, kdy je v mnohém závislý na rodinných pYísluanících, nemo~e Yádn osobn zajiaeovat pé i a potYeby dvou dosud nezletilých syno, ani správu svého majetku. Jeho zdravotní stav má spíae zhoraující se charakter v dosledku neustálého pYet ~ování zdravé nohy. Dále nemo~e vykonávat ~ádnou sportovní innost, kterou dYíve b ~n vykonával, ae závodn nebo rekrea n . Od roku 1975 do roku 1984 byl aktivní sportovcem v b ~eckých disciplínách na úrovni okresní, krajské, republikové, je mimo jiné bývalý mistr SR a SSR v b hu na 1000m pro rok 1977, vít z v b hu na 1000m v závod Zlatá tretra Ostrava 1977. Aktivn posobil v kolektivních sportech u ozbrojených slo~ek, kde byl do roku 1986 ve slu~ebním pom ru. Od roku 1984 do 2.9.2003 se sportu v noval jen rekrea n a v rámci slu~ební t lovýchovy. Duaevní trauma mu zposobuje fakt, ~e zkuaenosti a dovednosti ze sportovních aktivit nemo~e z dovodu posti~ení pohybového ústrojí osobn pYedvést svým synom a trpí sportovním a pohybovým deficitem.

}adatel té~ uvedl, ~e krom finan ních ztrát trpí také duaevním traumatem, a to díky pocitu celkov neuplatnitelné osoby ("pohybov nemohoucího a zmrza eného individua odkázaného na pomoc tYetích osob, majitele rodinného domu neschopného vlastními silami jako v dob pYed úrazem zabezpe it Yádnou údr~bu nemovitosti "). ástku 3.200.000,- K pova~uje za pYijatelnou kompenzaci ztrát ji~ vzniklých a ztrát pYedpokládaných, bude adekvátní dneaním a budoucím

pokra ování
-16- 38Ad 60/2010 ekonomickým pom rom a dob , b ~ným etickým zvyklostem v demokratických spole enstvích pYi odakodHování ztí~ení spole enského uplatn ní, bude pYijatelnou kompenzací duaevního utrpení z poakození zdraví, pYíkoYí a strádání i jeho nezletilých d tí a~ do dosa~ení prom rné délky ~ivota mu~e v R, tedy 72 let, které by m l dosáhnout v roce 2035. Od této ástky ode etl ji~ vyplacenou náhradu za ztí~ení spole enského uplatn ní ve výai 120.000,- K . Uvedl, ~e v souladu s § 7 odst. 3 vyhl. . 440/2001 Sb. po~aduje vyplacení finan ního odakodn ní ve výai 3.080.000,-K .

33) Usnesením Yeditelky kanceláYe krajského Yeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 30.3.2010 byl ~alobce informován o tom, ~e se mo~e ve lhot do 15 dno ode dne doru ení usnesení vyjádYit k podkladom rozhodnutí, ke zposobu jejich zjiat ní, popYípad navrhnout jejich dopln ní.

34) Podáním ze dne 30.3.2010 ~alobce uvedl dovody z jakých se domáhá ástky 1.504.966,70 K , jak probíhá jeho lé ba a jaké bylo jeho sportovní zapojení.

35) }alobce se v pYípise ze dne 6.4.2010 vyjádYil k usnesení HZS MSK zn. HSOS-1458-4/2010 ze dne 26.3.2010, doplnil své vyjádYení ze dne 30.3.2010. Po~adoval pYiznání finan ního odakodn ní za ztí~ení spole enského uplatn ní vlivem pracovního úrazu ve výai 3.080.000,- K . Svoj po~adavek odovodnil pod body 1-4, jako v pYedchozích ~ádostech o pYiznání odakodn ní za ztí~ení spole enského uplatn ní. Pod bodem 5 namítal napY. neetický pYístup, zvláatní postoj bývalého zam stnavatele pYi realizaci odakodn ní, neochotný zposob sd lování informací, pocit z pohrdání jeho osobou, nedostate ný a bezcitný zájem státu o osoby zdravotn posti~ené pracovním úrazem apod.

36) Usnesením ze dne 30.3.2010 Yeditelka kanceláYe Yeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje rozhodla ve v ci I.P. tak, ~e povoluje zm nu obsahu podání ze dne 17.4.2008, resp. 16.11.2008 (tj. ~ádosti o zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní dle § 7 odt.3 vyhláaky . 440/2011 Sb.), spo ívající ve zm n po~adované ástky na 3.080.000,- K .

37) Dne 14.5.2010 rozhodnutím .j. HSOS-1458-12/2010 Yeditelka kanceláYe Yeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve v cech slu~ebního pom ru rozhodla tak, ~e ~ádostí ~alobce o zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní dle ustanovení § 7 odst. 3 vyhl. . 440/2001 Sb. ve výai 3.080.000,- K a ~ádosti o náhradu náklado spojených s právním zastupováním a soudními poplatky dle § 177 odst. 1 zákona o slu~ebním pom ru nevyhov la.

V odovodn ní rozhodnutí mimo jiné uvedla, ~e dne 2.9.2003 utrp l pan I. P. slu~ební úraz, v jeho~ dosledku pozbyl zdravotní zposobilost k výkonu slu~by a z tohoto dovodu jeho slu~ební pom r skon il propuat ním. V dosledku tohoto slu~ebního úrazu byla panu I. P. mimo jiné pYiznána náhrada za ztí~ení spole enského uplatn ní ve výai 120.000,- K , a to rozhodnutím Yeditelky kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje ve v cech slu~ebního pom ru ze dne 21.3.2008, .j.: HSOS-13-29/KX- PaM-2008. Na základ odvolání pana I. P.

pokra ování
-17- 38Ad 60/2010 bylo toto rozhodnutí zm n no, a to rozhodnutím Yeditele HZS Moravskoslezského kraje .j.: HSOS-149-35/KX-XK-2009 ze dne 4.12.2009, které nabylo právní moci nabylo dne 11.12.2009.

Dále byla provedena rekapitulace dosavadního prob hu Yízení pYed správním orgánem. Citována pYísluaná ustanovení vyhl. . 440/2001 Sb., proveden odkaz na nález Ústavního soudu R sp. zn. ÚS 350/03, rozsudek NS R sp. zn. 25Cdo 1279/2005 ze dne 29.8.2006, rozsudek Krajského soudu v Ostrav sp. zn. 22Ca 247/2008 ze dne 2.7.2009.

Za nesporné Yeditelka kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje pova~ovala, ~e ke slu~ebnímu úrazu doalo dne 2.9.2003 b hem fyzické pYípravy pana I. P., pYi em~ doalo k pYetr~ení Achillovy alachy na pravé dolní kon etin . Stalo se tak tedy ve v ku 40 let pana I. P., který byl v dosledku tohoto úrazu ze zdravotních dovodo propuat n ze slu~ebního pom ru u HZS Moravskoslezského kraje. Dle vyaetYení provedeného MUDr. I. D. z dne 4.3.2008 pan I. P. v dosledku úrazu ze dne 2.9.2003 trpí atrofií svalstva pravého lýtka (obvod pr. lýtka pod kolenem - 3 cm, nad kotníkem -1,5 cm oproti zdravé stran ), t ~kým omezením pohybu v hlezenném kloubu (plant. flexe/dorsální flexe 30-0-0, ve srovnání se zdravou stranou pl.f. dors.f. 55-0-35), aktivní pohyb v hlezenném kloubu není mo~ný, choze paretická, neschopen choze po apici. Pro pYetrvávající bolesti u~ívá tlumivé léky na pYedpis od svého praktického lékaYe a dále voln prodejná analgetika. Dne 1.5.2005 byl uznán pln invalidním, od 1.5.2006 doalo ke zm n plné invalidity na áste nou, od 1.1.2010 pobírá invalidní dochod pro invaliditu prvního stupn (oznámení Ministerstva vnitra, orgánu sociálního zabezpe ení .j. OSZ-125959/20 10 ze dne 1.2.2010), co~ znamená, ~e jeho pracovní schopnost poklesla nejmén o 35 % nejvíce vaak o 49 %. Dle rozhodnutí M Ú Bruntál, odboru sociálních v cí, odd lení sociální pé e, zn. OSV /12192-06/2684-2006/her ze dne 1.1.4.2006 panu I. P. nále~ely mimoYádné výhody II. stupn s trvalou platností pro zdravotní posti~ení podstatn omezující pohybovou schopnost.

V odovodn ní rozhodnutí je dále uvedeno, ~e v pYípad pana I. P. byl lékaYský posudek zpracován MUDr. I. D. dne 4.3.2008, bodové ohodnocení za ztí~ení spole enského uplatn ní pana P. bylo stanoveno na 1000 bodo bez jakéhokoliv zvýaení. Ve svém vyjádYení ze dne 5.10.2009 pak MUDr. D. uvádí, ~e v posudku o ztí~ení spole enského uplatn ní ze dne 4.3.2008 sice bodové hodnocení po sou tu jednotlivých polo~ek inilo 1700 bodo, avaak v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 vyhl. . 440/2001 Sb. sou et bodového hodnocení nesmí pYevyaovat bodové ohodnocení za jeho anatomickou i funk ní ztrátu kon etiny, která iní 1000 bodo (polo~ka 1430 pYílohy . 2 vyhl. . 440/2001 Sb.). Proto celkové hodnocení inilo 1000 bodo.

PYi posouzení zvýaení náhrady za ztí~ení spole enského uplatn ní ve smyslu § 7 odst. 3 vyhl. . 440/2001 Sb. je tYeba respektovat, ~e odakodn ní ji~ v základní vým Ye pYedstavuje náhradu za prokazateln nepYíznivé následky akody na zdraví, které jsou trvalého rázu a objektivn omezují dosavadní mo~nosti poakozeného

pokra ování
-18- 38Ad 60/2010 uplatnit se v ~ivot a ve spole nosti. Náhrada je jednorázovým odakodn ním za omezení i ztrátu dosavadních mo~ností a schopností poakozeného uplatnit se v rozných oblastech jeho dosavadního ~ivota a její výae je zalo~ena na srovnání zposobu jeho ~ivota a aktivit v dob pYed poakozením a poté, pYi em~ mezi výaí náhrady a zposobenou újmou musí být vztah pYim Yenosti. Rozhodnutí o výai náhrady ve smyslu § 7 odst. 3 vyhl. . 440/2001 Sb. proto musí být zalo~eno na skutkovém zjiat ní, zda a nakolik jsou v dosledku akody na zdraví omezeny i zcela ztraceny pYedchozí mo~nosti poakozeného v rozných oblastech jeho spole enského uplatn ní.

Co se tý e poakození zdraví pana I.P., nejedná se o poakození ~ivotn dole~itých orgáno, poakozený není závislý na pYístrojovém vybavení, navat vuje pouze svého praktického lékaYe. Následky úrazu nezbavily poakozeného mo~nosti zapojit se do aktivit v oblasti spole enského i rodinného ~ivota, pokud jde o pracovní zapojení pan I. P. je po~ivatelem invalidního dochodu pro invaliditu prvního stupn , z eho~ vyplývá, ~e u pana I. P. nelze hovoYit o vylou ení mo~nosti zapojit se do pracovního procesu. Skute nost, ~e pan I. P. není schopen od 1.5.2006 (zm na plné invalidity na áste nou) nalézt zam stnání, nelze jednozna n pYi ítat jen na vrub jeho zdravotnímu omezení, oblast Bruntálska je dlouhodob pova~ována za oblast s vysokou mírou nezam stnanosti.

K provedenému dokazování se Yeditelka kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje vyjádYila tak, ~e dokazy zaslané I. P. (viz vyjádYení e dne 6.4.2010), jí byly z velké ásti ji~ známy z dYív jaí úYední innosti. Vaechny tyto dokumenty se staly podkladem pro rozhodnutí ve v ci zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní. Co se tý e zdravotní dokumentace absolvované lé by a návrhu k dalaímu lékaYskému posouzení nezávislým lékaYem, Yeditelka kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje je toho názoru, ~e o zjiat ném stavu v ci nejsou dovodné pochybnosti, dosud zjiat ný rozsah je pro vydání rozhodnutí dostate ný, proto ji~ dalaí dokazy nebyly provedeny. Ohledn sportovního zapojení pana I. P. v dob pYed úrazem, bylo sd leno, ~e od roku 1975 do roku 1984 byl aktivním sportovcem v b ~eckých disciplínách na úrovni okresní, krajské, republikové, je mimo jiné bývalý mistr SR a SSR v b hu na 1000m pro rok 1977, vít z v b hu na 1000m v závod Zlatá tretra Ostrava 1977. Aktivn posobil v kolektivních sportech u ozbrojených slo~ek, kde byl do roku 1986 ve slu~ebním

pom ru. Od roku 1984 do 2.9.2003 se sportu v noval jen rekrea n a v rámci "slu~ební t lovýchovy". Z tohoto vyplývá, ~e sportovní zapojení pana I. P. bylo na vysoké úrovni v dob , kdy mu bylo 14 let, maximáln do roku 1984 (21 let v ku), pozd jaí sportovní zapojení ji~ nelze pova~ovat za mimoYádné.

PYiznání odakodn ní za ztí~ení spole enského uplatn ní v základní vým Ye (§ 3 odst. 1 vyhl. . 440/2001 Sb.) pYedstavuje náhradu za následky akody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazateln nepYíznivý vliv na uplatn ní poakozeného v ~ivot a ve spole nosti. PYiznání základního odakodn ní samotného tedy pYedpokládá, ~e dosavadní mo~nosti poakozeného uplatnit se v ~ivot a ve spole nosti jsou v dosledku úrazu objektivn a zásadn omezeny. Za situace, kdy

pokra ování
-19- 38Ad 60/2010

nebyly shledány dovody ani pro zvýaení bodového ohodnocení dle § 6 odst. 1 písm. c) vyhl. . 440/2001 Sb., neboe akoda na zdraví nevedla ke zvláae t ~kým následkom, a s pYihlédnutím k ostatním výae popsaným skute nostem, se v pYípad poakození zdraví pana I. P. nejedná o zvláae výjime ný pYípad hodný mimoYádného zYetele a není tedy mo~no výai odakodn ní ztí~ení spole enského uplatn ní zvýait dle § 7 odst. 3 vyhl. . 440/2001 Sb.

Nad rámec tohoto rozhodnutí pova~ovala Yeditelka kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje za vhodné uvést, ~e pYedm tem tohoto Yízení nejsou jiné druhy náhrad akody na zdraví dle zákona o slu~ebním pom ru, jako náhrada za ztrátu na slu~ebním pYíjmu, náhrada ú eln vynalo~ených náklado spojených s lé ením, ani jednorázové mimoYádné odakodn ní dle § 92 odst. 4 zákona . 186/1992 Sb., o slu~ebním pom ru pYísluaníko Policie R, ve zn ní pozd jaích pYedpiso.

K po~adavku na úhradu náklado spojených s právním zastupováním a soudními poplatky, Yeditelka kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje uvedla, ~e rozhodnutí o nevyhov ní ~ádosti o náhradu náklado Yízení vychází z ustanovení § 177 odst. 1 zákona o slu~ebním pom ru. Toto ustanovení stanoví, ~e náklady Yízení, které vznikly bezpe nostnímu sboru, nese tento sbor; náklady Yízení, které vznikly ú astníkovi Yízení, nese ú astník.

38) Proti rozhodnutí ze dne 14.5.2010 .j. HSOS-1458-12/2010 podal ~alobce odvolání ze dne 28.5.2010, ve kterém se vyjadYoval k výai po~adovaného odakodn ní. Namítal, ~e odakodn ní v základní sazb a ve výai 120.000,-K nepova~uje za adekvátní a tedy nepYim Yené k následkom po slu~ebním úrazu, neboe mezi výai náhrady a zposobenou újmou objektivn není vztah pYim Yenosti. Uvedl, ~e dosud nebylo projednáváno a tedy ani rozhodováno ~alob o jednorázové mimoYádné odakodn ní. Od ~alovaného neobdr~el a nevlastní ~ádný relevantní dokument, kterým by byl jeho po~adavek na jednorázové mimoYádné odakodn ní Yeaen. Uvedl, ~e je pYesv d en, ~e zamítavé stanovisko je podlo~eno jen na neobjektivních posudcích a irelevantních a zmate ných podkladech. Dále uvedl, ~e postrádá zmínku o posudku zpracovaném nestranným posudkovým lékaYem a soudním znalcem MUDr. B. S. Nesouhlasil s tvrzením uvedeném v odovodn ní rozhodnutí, ~e nelze jeho sou asnou nezam stnanost pYi ítat jen na vrub jeho zdravotního omezení. Namítala, ~e v záporném rozhodnutí není uveden ani konstatován ~ádná dokument, kterým b y mu byla vyvrácena oprávn nost jeho po~adavko na odakodn ní. Domáhal se odakodn ní za ztí~ení spole enského uplatn ní, které vy íslil ástkou 3.200.000,-K a po ode tení ástky 120.000,-K , která byla vyplacena ástky 3.080.000,-K .

39) Odvolání ~alobce bylo pYípisem ze dne 7.6.2010 pYedlo~eno Yediteli Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Tého~ dne byl ~alobce uv dom n o postoupení odvolání odvolacímu orgánu.

pokra ování
-20- 38Ad 60/2010 40) Dne 15.6.2010 bylo vydáno oznámení o ur ení senátu poradní komise Yeditele HZS Moravskoslezského kraje s tím, ~e jednání senátu se uskute ní dne 1.7.2010.

41) Právní zástupkyn ~alobce po~ádala dne 29.6.2010 o odro ení jednání, kdy~ ~alobce není schopen k jednání uvedeného dne se dostavit, je objednán k vyaetYení na neurologii.

42) Dne 30.6.2010 bylo sd leno pr. zást. ~alobce, ~e v ~ádosti o odro ení jednání není konkretizováno v em zhoraení jeho zdravotního stavu spo ívá, ani za jak dlouhou dobu by mohl být schopen ú astnit se jednání. Není mo~no proto ~ádosti vyhov t, kdy~ obecné tvrzení o zhoraení zdravotního stavu odvolatele nemo~e být dostate ným dovodem k odro ení jednání senátu.

43) Dne 1.7.2010 jednala ve v ci slu~ebního pom ru poradní komise krajského Yeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve v ci odvolání I. P., zastoupeného JUDr. Dagmar }ilkovou, proti rozhodnutí Yeditelky kanceláYe Yeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, j. HSOS-1458-1212010, ze dne 14.05.2010, kterým byla jmenovanému zamítnuta ~ádost o zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní dle ust. § 7 odst. 3 vyhláaky . 44012001 Sb., o odakodn ní bolesti a ztí~ení spole enského uplatn ní, ve zn ní pozd jaích pYedpiso, stejn jako ~ádost o náhradu náklado spojených s právním zastoupením a soudními poplatky, a to na základ ust. § 177 odst. 1 zákona . 361/2003 Sb., o slu~ebním pom ru pYísluaníko bezpe nostních sboro, ve zn ní pozd jaích pYedpiso.

Z obsahu zápisu vyplývá, ~e k jednání senátu byl pYizván odvolatel pan I. P., který se vaak jednání nezú astnil. Nezú astnila se ani právní zástupkyn odvolatele. PYedsedkyni senátu byla den pYed jednáním doru ena e-mailem ~ádost JUDr. }ilkové o odro ení jednání, které vaak nebylo vyhov no pYedevaím s ohledem na dodr~ení lhot pro vydání rozhodnutí o odvolání a asovou náro nost projednání v ci. PYedsedkyn senátu seznámila pYítomné s projednávaným materiálem. Konstatovala, ~e v odvolání ze dne 28.5.2010 je mimo jiné uvedeno tvrzení, ~e dosud nebylo rozhodováno o ~ádosti pana I.P. o jednorázové mimoYádné odakodn ní dle § 91 písm. e) zákona . 186/1992 Sb., o slu~ebním pom ru pYísluaníko Policie R, ve zn ní pozd jaích pYedpiso. Uvedla, ~e o této ~ádosti ji~ prokazateln rozhodováno bylo, a to rozhodnutím Yeditele HZS Moravskoslezského kraje .j. HSOS-192-25/KX-PaM-2006 ze dne 24.2.2006, kterým bylo rozhodnuto o zamítnutí jednorázového mimoYádného odakodn ní panu I. P. Toto rozhodnutí bylo panu P. doru eno dne 3.3.2006. K odvolání pana I. P. pak o v ci rozhodovalo Ministerstvo vnitra - Generální Yeditelství Hasi ského záchranného sboru eské republiky .j. PO-10-8/GX-PE-2006, kterým bylo odvolání zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno.

K tvrzení I. P., ~e zamítavé rozhodnutí Yeditelky kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje je zalo~eno na neobjektivních posudcích a irelevantních a zmate ných podkladech (myalen zejména posudek MUDr. I. D. ze

pokra ování
-21- 38Ad 60/2010 Zdravotnického zaYízení MV, zdravotnický obvod Bruntál, ze dne 4.3.2008 o ztí~ení spole enského uplatn ní a doplHující vyjádYení této lékaYky ze dne 5.10.2009) je uvedeno, ~e lékaYský posudek byl zpracován zcela v souladu s vyhl. . 440/2001 Sb. Dále je odkaz na rozsudek Krajského soudu v Ostrav .j. 22 Ca 247/2008 ze dne 2.7.2009. Je konstatována, ~e je nutné vzít v úvahu i vyjádYení MUDr. I. D. ze dne 5.10.2009, ve kterém op tovn konstatuje, ~e celkové hodnocení ztí~ení spole enského uplatn ní pana I. P. v dosledku úrazu ze dne 2.9.2003 iní 1000 bodo a dále uvádí, ~e bodové ohodnocení ztí~ení spole enského uplatn ní nezvýaila, neboe se nedomnívala, ~e alo o zvláae t ~ké následky odovodHující bodové hodnocení ve smyslu § 6 odst. 1 písmo c) vyhl. . 440/2001 Sb. Obsahem tohoto vyjádYení jsou pak i postupy, kterými MUDr. D. dosp la k záv ru svého hodnocení. LékaYský posudek o ztí~ení spole enského uplatn ní byl zpracován zcela v souladu s vyhl. . 440/2001 Sb., proto správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, neshledal dovody, pro které by m l být vyhotovován posudek nový. Ani posudek MUDr. B. S. ze dne 1.7.2005, na který se odvolatel odvolává, ~ádné zvláae t ~ké následky odovodHující bodové hodnocení ve smyslu § 6 odst. 1 písmo c) vyhl. . 44012001 Sb. neshledává.

K námitce odvolatele, týkající se jeho sou asné nezam stnanosti, ~e pYed úrazem nikdy nebyl nezam stnaný a nebýt úrazu, ur it by byl, dle jeho mín ní, stále ve slu~ebním pom ru pYísluaníka HZS R, bylo správním orgánem, který napadené rozhodnutí vydal, pYihlédnuto v souhrnu s ostatními skute nostmi. Dlouhodobá nezam stnanost pana I. P. sama o sob ne iní ztí~ení spole enského uplatn ní pana I. P. zvláae výjime ným pYípadem hodným mimoYádného zYetele. Nelze pak rovn ~ odhlédnout od celkové velmi nepYíznivé situace na trhu práce v regionu Bruntálska, která zna n znesnadHuje hledání nového pracovního uplatn ní vaem uchaze om o zam stnání.

Je konstatováno, ~e odvolání pana I. P. dále obsahuje op tovné konstatování zdravotních, sociálních, kulturních, finan ních a jiných obtí~í, které panu I. P., v dosledku úrazu ze dne 2.9.2003 vznikly.

K ásti odvolání týkající se nesouhlasu s nevyhov ním ~ádosti I. P. o náhradu náklado spojených s právním zastupováním a soudními poplatky lze konstatovat, ~e takto bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 177 odst. 1 zákona o slu~ebním pom ru a tvrzení I.P., ~e uplatHování svých nároko spojených se slu~ebním úrazem ze dne 2.9.2003 je mu nemalou duaevní a finan ní pYít ~í, není v této souvislosti relevantní.

PYedsedkyn senátu se k projednávané v ci vyjádYila tak, ~e v odvolání I. P. nejsou tvrzeny ~ádné skute nosti, které by nebyly známy ji~ v dob vydání napadeného rozhodnutí. }ádné z jím uvád ných tvrzení pak nezpochybHuje správnost prvoinstan ního rozhodnutí, které bylo vydáno v souladu s právními pYedpisy a na základ dostate n zjiat ného skutkového stavu. Rozhodující slu~ební funkcionáY se opíral pYedevaím o záv ry lékaYského posudku, jeho~ úplnost nebyla zpochybn na ani soudem. Ani jeden z lékaYo, kteYí se zabývali pYípadem pana P.

pokra ování
-22- 38Ad 60/2010

u n j neshledali zvláae t ~ké následky akody na zdraví, která panu P. vznikla slu~ebním úrazem ze dne 2.9.2003. Jeho pYípad nebyl shledán ani zvláae výjime ný hodný mimoYádného zYetele, aby mohla být výae odakodn ní stanovená dle vyhláaky . 440/2001 Sb., o odakodn ní bolesti a ztí~ení spole enského uplatn ní, v platném zn ní, pYim Yen zvýaena. PYedsedkyn senátu navrhla lenom senátu pYijmout následující doporu ení: Projednávané odvolání zamítnout a jím napadené rozhodnutí potvrdit.

44) Senát poradní komise Yeditele HZS Moravskoslezského kraje dne 2.7.2010 pod bodem IV. Doporu ení navrhoval odvolacímu orgánu, aby v souladu s § 190 odst. 8 zákona . 361/2003 Sb., o slu~ebním pom ru pYísluaníko bezpe nostních sboro, ve zn ní pozd jaích pYedpiso, odvolání zamítl a rozhodnutí Yeditelky kanceláYe Yeditele Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, j. HSOS-1458-1212010, ze dne 14.05.2010, kterým byla jmenovanému zamítnuta ~ádost o zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní dle ust. § 7 odst. 3 vyhláaky . 44012001 Sb., o odakodn ní bolesti a ztí~ení spole enského uplatn ní, ve zn ní pozd jaích pYedpiso (dále jen vyhláaka . 44012001 Sb.), stejn jako ~ádost o náhradu náklado spojených s právním zastoupením a soudními poplatky, a to na základ ust. § 177 odst. 1 zákona . 36112003 Sb., o slu~ebním pom ru pYísluaníko bezpe nostních sboro, ve zn ní pozd jaích pYedpiso potvrdil.

Pod bodem II. Doporu ení je uvedeno jakou dokumentaci m l Senát poradní komise pYi projednání v ci k dispozici.

Pod bodem III. Doporu ení je uvedeno, ~e k projednávané v ci lze uvést následující: Dne 02.09.2003 utrp l pan I. P. slu~ební úraz, v jeho~ dosledku pozbyl zdravotní zposobilost k výkonu slu~by a z tohoto dovodu jeho slu~ební pom r skon il propuat ním. V dosledku tohoto slu~ebního úrazu byla I. P. mimo jiné pYiznána náhrada za ztí~ení spole enského uplatn ní ve výai 120.000,- K , a to rozhodnutím Yeditelky kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje ve v cech slu~ebního pom ru ze dne 21.3.2008, .j.: HSOS-13-291KX-PaM-2008. Na základ odvolání pana I. P. bylo toto rozhodnutí zm n no, a to rozhodnutím Yeditele HZS Moravskoslezského kraje .j.: HSOS-149-351KX- XK-2009 ze dne 04.12.2009, právní moci nabylo dne 11.12.2009.

Zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní dle § 7 odst. 3 vyhl. . 440/2001 Sb. bylo uplatn no odvoláním I. P. ze dne 17.04.2008 proti rozhodnutí Yeditelky kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje ve v cech slu~ebního pom ru ze dne 21.3.2008, .j.: HSOS-13-291KX-PaM-2008, kde bylo konstatováno, ~e: "Doposud nebylo pYihlédnuto k ust. § 6 písm. c) vyhl. . 440/2001 Sb., ani k ust. § 7 odst. 3 shora citované vyhláaky, .................... ". Podáním pana I. P. ze dne 16.11.2008 byla ur ena po~adovaná výae tohoto zvýaení, a to v ástce 2.000.000,- K . T mito návrhy byl vymezen pYedm t Yízení o zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní a v souladu s ustanovením § 178 odst. 2 písmo a) zákona . 361/2003 Sb., o slu~ebním pom ru pYísluaníko bezpe nostních sboru, ve zn ní pozd jaích pYedpiso, bylo zahájeno Yízení o zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní dle § 7

pokra ování
-23- 38Ad 60/2010

odst. 3 vyhláaky . 44012001 Sb. Podle § 7 odst. 3 vyhláaky . 440/2001 Sb. mo~e soud výai odakodn ní stanovenou podle vyhláaky . 440/2001 Sb. pYim Yen zvýait, a to ve zvláae výjime ných pYípadech hodných mimoYádného zYetele.

V pYípad odakodHování slu~ebních úrazo pYísluaníko bezpe nostních sboru mo~e výai odakodn ní stanovenou vyhláakou . 440/2001 Sb. pYim Yen zvýait slu~ební funkcionáY, který o náhrad za ztí~ení spole enského uplatn ní rozhoduje Tímto slu~ebním funkcionáYem je pak v pYípad pana I. P. Yeditelka kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje, a to v souladu s l. 10 písmo p) pokynu generálního Yeditele Hasi ského záchranného sboru eské republiky . 50/2008. V Doporu ení je odkaz na rozsudek Krajského soudu v Ostrav .j. 22Ca 247/2008 ze dne 2.7.2009 a na rozsudek NS R ze dne 29.8.2006 sp. zn. 25Cdo 1279/2005. Je konstatováno, ~e pYi odakodn ní ztí~ení spole enského uplatn ní je nutno vycházet ze skute nosti, ~e jeho pYiznání ji~ v základní vým Ye (§ 3 odst. 1 vyhláaky . 44012001 Sb.) pYedstavuje náhradu za následky akody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazateln nepYíznivý vliv na uplatn ní poakozeného v ~ivot a ve spole nosti.

K samotnému odvolání ze dne 28.5.2010 se uvádí: V odvolání ze dne 28.5.2010 je uvedeno tvrzení, ~e dosud nebylo rozhodováno o ~ádosti pana I.P. o jednorázové mimoYádné odakodn ní dle § 91 písm. e) zákona

. 186/1992 Sb., o slu~ebním pom ru pYísluaníko Policie R, ve zn ní pozd jaích pYedpiso. O této ~ádosti ji~ prokazateln rozhodováno bylo, a to rozhodnutím Yeditele HZS Moravskoslezského kraje .j. HSOS-192-251KX-PaM-2006 ze dne 24.2.2006, kterým bylo rozhodnuto o zamítnutí jednorázového mimoYádného odakodn ní panu I. P. Toto rozhodnutí bylo panu P. doru eno dne 3.3.2006. K odvolání pana I. P. pak o v ci rozhodovalo Ministerstvo vnitra - Generální Yeditelství Hasi ského záchranného sboru eské republiky .j. PO-I0-8/GX-PE-2006, kterým bylo odvolání zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno.

K tvrzení pana I. P., ~e zamítavé rozhodnutí Yeditelky kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje je zalo~eno na neobjektivních posudcích a irelevantních a zmate ných podkladech, je tímto myalen zejména posudek MUDr. I. D. ze Zdravotnické zaYízení MV, zdravotnický obvod Bruntál, ze dne 4.3.2008 o ztí~ení spole enského uplatn ní a doplHující vyjádYení této lékaYky ze dne 5.10.2009 se uvádí, ~e lékaYský posudek byl zpracován zcela v souladu s vyhláakou . 440/2001 Sb. Odkazuje se i rozsudek Krajského soudu v Ostrav .j.: 22 Ca 247/2008 ze dne 2.7.2009, kde je konstatováno, ~e veakeré posudky a jejich dopln ní je tYeba chápat komplexn v jejich souhrnu. Je tedy nutné vzít v úvahu i vyjádYení MUDr. I. D. ze dne 5.10.2009, ve kterém op tovn konstatuje, ~e celkové hodnocení ztí~ení spole enského uplatn ní pana I. P. v dosledku úrazu ze dne 2.9.2003 iní 1000 bodo a dále uvádí, ~e bodové ohodnocení ztí~ení spole enského uplatn ní nezvýaila, neboe se nedomnívala, ~e alo o zvláae t ~ké následky odovodHující bodové hodnocení ve smyslu § 6 odst. 1 písmo c) vyhláaky . 440/2001 Sb. LékaYský posudek o ztí~ení spole enského uplatn ní byl zpracován zcela v souladu pokra ování
-24- 38Ad 60/2010

s vyhláakou . 440/2001 Sb., proto správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, neshledal dovody, pro které by m l být vyhotovován posudek nový. Ani posudek MUDr. B. S. ze dne 1.7.2005, na který se odvolatel odvolává, ~ádné zvláae t ~ké následky odovodHující bodové hodnocení ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) vyhláaky . 440/2001 Sb. neshledává.

K námitce odvolatele týkající se jeho sou asné nezam stnanosti, ~e pYed úrazem nikdy nebyl nezam stnaný a nebýt úrazu, ur it by byl, dle jeho mín ní, stále ve slu~ebním pom ru pYísluaníka HZS R, bylo konstatováno, ~e k této skute nosti bylo správním orgánem pYihlédnuto v souhrnu spolu s ostatními skute nostmi, avaak dlouhodobá nezam stnanost pana I.P. sama o sob zcela jist ne iní ztí~ení spole enského uplatn ní pana I. P. zvláae výjime ným pYípadem hodným mimoYádného zYetele. Nelze odhlédnout od celkové velmi nepYíznivé situace na trhu práce v regionu Bruntálska, která zna n znesnadHuje hledání nového pracovního uplatn ní vaem uchaze om o zam stnání.

K útrapám popisovaným odvolatelem v odvolání (napY. konstatování zdravotních, sociálních, kulturních, finan ních a jiných obtí~í) senát poradní komise konstatoval, ~e vnímání bolesti i duaevní rozpolo~ení vá~ící se k jakékoli ~ivotní situaci je v cí do zna né míry subjektivního vnímání jednotlivce. Je pak snad pochopitelné, ~e odvolatel brojí proti objektivn stanovené výai odakodn ní ztí~ení jeho spole enského uplatn ní, neboe jej ze svého pohledu nikdy nebude pova~ovat za dostate né, jak nasv d uje neustále rostoucí ástka jím po~adovaná. PYípadem zvláae záva~ným hodným mimoYádného zYetele jej pak ne iní ani skute nost, ~e odvolatel jeat v nedosp lém v ku dosahoval ur itých úsp cho ve své sportovní innosti.

Senát poradní komise Yeditele HZS Moravskoslezského kraje pak v této v ci dosp l jednozna n k názoru, ~e pYiznané odakodn ní v ástce 120.000,- K bylo stanoveno pln v souladu s právními pYedpisy a odvoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno na základ dostate n zjiat ného skutkového stavu, stejn jako bylo podlo~eno potYebným lékaYským posudkem odpovídajícím po~adavkom vyhláaky . 44012001 Sb. K ásti odvolání týkající se nesouhlasu s nevyhov ním ~ádosti pana I. P. o náhradu náklado spojených s právním zastupováním a soudními poplatky konstatoval, ~e takto bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 177 odst. 1 zákona o slu~ebním pom ru.

45) Xeditel HZS Moravskoslezského kraje pYísluaný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona . 361/2003 Sb., o slu~ebním pom ru pYísluaníko bezpe nostních sboro, ve zn ní pozd jaích pYedpiso (dále jen "zákon o slu~ebním pom ru"), a l. 9 písm. b) pokynu generálního Yeditele Hasi ského záchranného sboru R . 50/2008, rozhodl dne 25.8.2010 ve v ci odvolání I. P. proti rozhodnutí Yeditelky kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje j. HSOS-1458-12/2010, ze dne 14.05.2010, tak, ~e rozhodnutí Yeditelky kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje j. HSOS-1458- 12/2010, ze dne 14.05.2010 zm nil takto: }ádosti I. P. o úhradu úroko z prodlení z po~adované ástky 3.080.000,- K za zvýaení ztí~ení

pokra ování
-25- 38Ad 60/2010 spole enského uplatn ní nevyhovuji. Na základ ustanovení § 190 odst. 8 zákona o slu~ebním pom ru odvolání proti rozhodnutí Yeditelky kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje j. HSOS- 1458-12/2010, ze dne 14.05.2010, kterým nebylo vyhov no ~ádosti I. P. o zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní ve výai 3.080.000,- K (I. výrok), a kterým nebylo vyhov no ~ádosti I. P. o náhradu náklado spojených s právním zastupováním a soudními poplatky (II. výrok), zamítám a rozhodnutí Yeditelky kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje j. HSOS-1458-12/2010, ze dne 14.05.2010, tak v t chto ástech potvrzuji.

V odovodn ní rozhodnutí byl popsán podrobn dosavadní prob h Yízení. Správní orgán se vyjádYil ke vaem námitkám odvolatele, jak byly uvedeny v odvolání ze dne 28.5.2010 .

V záv ru odovodn ní rozhodnutí je uvedeno, ~e odvoláním napadené rozhodnutí Yeditelky kanceláYe vychází z Yádn zjiat ných skute ností, v rozhodnutí byly správn zhodnoceny vyhláakou . 440/2001 Sb. stanovené podmínky pro pYiznání - v daném pYípad nepYiznání zvýaení náhrady za ztí~ení spole enského uplatn ní a lze i s ohledem na výae uvedené konstatovat, ~e rozhodnutí Yeditelky kanceláYe je správné, dostate n odovodn né tak, ~e jsou zYejmé úvahy, kterými byla Yeditelka kanceláYe vedena pYi jeho vydání. Pokud jde o ást odvolání sm Yující proti výroku, kterým nebylo vyhov no ~ádosti o úhradu náklado spojených s dokazováním a soudními poplatky, rozhodnutí Yeditelky kanceláYe je zcela v souladu s ustanovením § 177 odst. 1 zákona o slu~ebním pom ru, neboe náklady

Yízení vzniklé ú astníkovi nese tento ú astník a jeliko~ ani v odvolacím Yízení odvolatel nebyl úsp aný (§ 177 odst. 2 zákona o slu~ebním pom ru), není dán zákonný dovod pro úhradu t chto náklado. Proto vyslovil odvolací orgán výrok potvrzující rozhodnutí Yeditelky kanceláYe v obou jeho ástech. Nicmén v rámci odvolacího Yízení bylo nutné zm nit rozhodnutí Yeditelky kanceláYe tak, ~e byla rovn ~ zamítnuta ~ádost o úhradu úroku z prodlení. Dovodem pro tento výrok je skute nost, ~e ú astníkovi Yízení nebylo pYiznáno ani zvýaení náhrady za ztí~ení spole enského uplatn ní. Nemohlo tak tedy dojít ani k pYiznání úroko z prodlení. Jeliko~ o pYedm tném nároku nebylo rozhodnuto v rámci prvostupHového Yízení, bylo nutné zjednat nápravu v rámci odvolacího Yízení.

III.

Podle ustanovení § 4 odst.1 zákona . 150/2002 Sb. (dále jen s.Y.s.) soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) ~alobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veYejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jako~ i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo sv Yeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veYejné správy, (dále jen "správní orgán"),

b) ochran proti ne innosti správního orgánu, c) ochran pYed nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompeten ních ~alobách.

pokra ování
-26- 38Ad 60/2010

Podle § 104 odst. 1 zákona . 361/2003 Sb. náhrada za bolest a náhrada za ztí~ení spole enského uplatn ní se poskytne jednorázov . Podle odst. 2 tého~ ustanovení Ministerstvo v dohod s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti a zpravodajskými slu~bami stanoví vyhláakou postup pYi ur ování výae náhrady za bolest a za ztí~ení spole enského uplatn ní.

Podle § 228 odst. 1 zákona . 361/2003 Sb. do vydání vyhláaky k provedení § 104 odst. 2 se postupuje podle vyhláaky . 440/2001 Sb., o odakodn ní bolesti a ztí~ení spole enského uplatn ní.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhláaky . 440/2001 Sb., o odakodn ní bolesti a ztí~ení spole enského uplatn ní, odakodn ní ztí~ení spole enského uplatn ní se ur uje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v pYílohách . 2 a 4 této vyhláaky, a to za následky akody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazateln nepYíznivý vliv na uplatn ní poakozeného v ~ivot a ve spole nosti, zejména na uspokojování jeho ~ivotních a spole enských potYeb, v etn výkonu dosavadního povolání nebo pYípravy na povolání, dalaího vzd lávání a mo~nosti uplatnit se v ~ivot rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na v k poakozeného v dob vzniku akody na zdraví (dále jen "následky"). Odakodn ní za ztí~ení spole enského uplatn ní musí být pYim Yené povaze následko a jejich pYedpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny mo~nosti poakozeného uplatnit se v ~ivot a ve spole nosti.

PYi ur ování bodového ohodnocení ztí~ení spole enského uplatn ní se hodnotí záva~nost akody na zdraví, její pYedpokládaný vývoj a prob h lé ení (§ 5 odst. 1 vyhláaky). Pokud akoda na zdraví vedla ke zvláae t ~kým následkom, zvýaí se bodové ohodnocení akody na zdraví podle pYíloh . 2 a 4 této vyhláaky nejvýae o 50% celkové ástky bodového ohodnocení; zvláae t ~kými následky akody na zdraví se rozumí takové následky, které podstatn omezují nebo významn m ní uplatn ní v ~ivot anebo znemo~Hují dalaí uplatn ní v ~ivot , a to s ohledem na v k poakozeného i jeho pYedpokládané uplatn ní v ~ivot [§ 6 odst. 1 písm. c) vyhláaky].

Výae odakodn ní bolesti a ztí~ení spole enského uplatn ní se stanoví na základ bodového ohodnocení stanoveného v lékaYském posudku (§ 7 odst. 1 vyhláaky). Ve zvláae výjime ných pYípadech hodných mimoYádného zYetele mo~e soud výai odakodn ní stanovenou podle této vyhláaky pYim Yen zvýait (§ 7 odst. 3 vyhláaky).

IV.

Z hlediska skutkových zjiat ní vyplývajících ze shora citovaných listinných dokazo soud vzal za prokázáno, ~e ~alobce utrp l dne 2.9.2003 úraz, který byl uznán jako slu~ební. }alobce se domáhal náhrady za ztrátu na slu~ebním pYíjmu, pYiznání bolestného, ztí~ení spole enského uplatn ní, pYiznání náklado za posudek a cestovné k lékaYi, jednorázového mimoYádného odakodn ní. O jeho nárocích vyjma ztí~ení spole enského uplatn ní bylo pravomocn rozhodnuto.

pokra ování
-27- 38Ad 60/2010

Ustanovení § 7 odst. 3 vyhláaky . 440/2001 Sb. o odakodn ní bolesti a ztí~ení spole enského uplatn ní, u~ité dle § 228 odst.1 zákona . 361/2003 Sb. , o slu~ebním pom ru pYísluaníko bezpe nostních sboro, je tYeba v pYípad odakodHování slu~ebních úrazo vykládat tak, ~e ve zvláae výjime ných pYípadech hodných mimoYádného zYetele mo~e výai odakodn ní stanovenou podle této vyhláaky pYim Yen zvýait slu~ební funkcionáY, který o náhrad za ztí~ení spole enského uplatn ní rozhoduje, tedy ~e v pYípad pYísluaníko ozbrojených sboro, kteYí utrp li slu~ební úraz, zákon nesv Yuje pravomoc rozhodovat o ztí~ení spole enského uplatn ní soudom, ale jen slu~ebním orgánom.

Krajský soud neshledal, ~e by Yízení pYed správními orgány a zamítavé stanovisko k ~ádosti o zvýaení ztí~ení spole enského uplatn ní bylo podlo~eno jen na neobjektivních posudcích a irelevantních a neúplných podkladech, jak uvád l ~alobce.

}alovaný pYi posuzování ~ádosti ~alobce postupoval v souladu s pYísluanými právními normami a procesn správným zposobem. Dbal na zachování vaech práv ~alobce. }alobce m l mo~nost vyjádYit se pYed vydáním rozhodnutí k podkladom, pYíp. navrhnout jejich dopln ní. Jak vyplývá z dokumento zalo~ených ve správním spise, ~alovaný si opatYil potYebné podklady pro rozhodnutí, pYihlédl ke vaemu, co vyalo v Yízení najevo (v etn listin, které pYedlo~il ~alobce v prob hu správního Yízení), tak~e vycházel ze spolehliv zjiat ného stavu v ci. Z odovodn ní rozhodnutí vyplývá, které skute nosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl ~alovaný veden pYi hodnocení dokazo a pYi pou~ití právních pYedpiso, na základ nich~ rozhodoval.

K námitkám ohledn nepYezkoumatelnosti posudku MUDr. D. soud uvádí, ~e hodnocení oaetYující lékaYky o zm n ztí~ení spole enského uplatn ní nemusí být sou ástí jediné listiny spolu se samotným základním bodovým ohodnocením podle vyhláaky . 440/2001 Sb. (viz rozsudek Krajského soudu v Ostrav sp. zn. 22Ca 247/2008). Takovou zprávu lékaYe lze pova~ovat za dopln ní posudku, pYípadn za posudek nový (dalaí). Jsou-li pYitom jednotlivé posudku v rozporu, je na slu~ebním orgánu, aby takový rozpor odstranil podle § 180 odst.1 zákona . 361/2003 Sb. Rovn ~ podle posudku posudkového lékaYe MUDr. B. S. ze dne 1.7.2005 byla

ohodnocena ztráta dolní kon etiny v bérci se zachovalým kolenem (pol. 1430) po tem bodo 1000. }alobce nemo~e vyvozovat nárok na hodnocení ztí~ení spole enského uplatn ní ve vým Ye vyaaí, ne~ jaký by mu nále~el pYi funk ní nebo anatomické ztrát kon etiny ( § 6 odst.2 vyhl. . 440/2001 Sb.). Námitka ~alobce, ~e posudek MUDr. B. S. nebyl pro HZS MSK akceptovatelný, je nedovodná.

PYiznání samotného základního odakodn ní pYedpokládá, ~e dosavadní mo~nosti poakozeného uplatnit se v ~ivot a ve spole nosti jsou v dosledku úrazu objektivn a zásadn omezeny, popYípad ztraceny, a ji~ v základní vým Ye odakodn ní za ztí~ení spole enského uplatn ní je tak obsa~ena náhrada za nepYíznivé dosledky poakozené zdraví pro dalaí ~ivot poakozeného. Zvýaení

pokra ování
-28- 38Ad 60/2010 odakodn ní pYichází v úvahu tehdy, nelze-li v konkrétním pYípad následky újmy na zdraví vyjádYit jen základním odakodn ním, pYi em~ zvýaení náhrady podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) vyhláaky pYedpokládá takový stav, kdy v dosledku akody na zdraví poakozeného postihly zvláae t ~ké následky, tj. takové, které s ohledem na jeho v k i pYedpokládané uplatn ní v ~ivot poakozeného podstatn omezují, popYípad i znemo~Hují, anebo významn m ní jeho uplatn ní v ~ivot a ve spole nosti. Pom Yováno se stavem, který je ur ující pro tzv. základní ohodnocení ztí~ení spole enského uplatn ní, jde o stav svou kvalitou zcela jiný, v jeho~ dosledku dochází k trvalým, zásadním a významným zm nám, kdy kvalita dalaího ~ivota poakozeného je v porovnání s jeho ~ivotem dosavadním nesrovnatelná.

MimoYádné zvýaení odakodn ní podle ustanovení § 7 odst. 3 vyhláaky pak pYichází v úvahu jen ve skute n výjime ných pYípadech hodných mimoYádného zYetele, kdy ani zvýaení základního odakodn ní podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) dostate n nevyjadYuje následky poakození, a je vyhrazeno pYípadom, kdy poakozený je pro následky úrazu tém Y vyYazen ze ~ivota a jeho pYedpoklady k uplatn ní ve spole nosti jsou tém Y ztraceny, není schopen se sám obslou~it a podobn .

Nad rámec uvedeného pak soud konstatuje, ~e senát Krajského soudu projednávající zákonnost v záhlaví rozsudku ozna eného rozhodnutí správního orgánu, napadeného ~alobou, se zcela ztoto~Huje s odovodn ním rozsudku zdejaího soudu ve v ci ze dne 2.7.2009 ve v ci .j. 22Ca247/2008-88 pokud bylo konstatováno, ~e ustanovení § 7 odst. 3 vyhláaky . 440/2001 Sb., o odakodn ní bolesti a ztí~ení spole enského uplatn ní, u~ité dle § 228 odst. 1 zákona . 361/2003 Sb., o slu~ebním pom ru pYísluaníko bezpe nostních sboro, je tYeba v pYípad odakodHování slu~ebních úrazo vykládat tak, ~e ve zvláae výjime ných pYípadech hodných mimoYádného zYetele mo~e výai odakodn ní stanovenou podle této vyhláaky pYim Yen zvýait slu~ební funkcionáY, který o náhrad za ztí~ení spole enského uplatn ní rozhoduje . V daném pYípad tak slu~ební funkcionáY neu il a soud neshledal provedeným dokazováním dovody pro zruaení pYezkoumávaného rozhodnutí. Soud se ztoto~Huje s odovodn ním napadeného rozhodnutí, které bylo vydáno Xeditelem HZS Moravskoslezského 25.8.2010 ve v ci odvolání I.P. proti rozhodnutí Yeditelky kanceláYe Yeditele HZS Moravskoslezského kraje j. HSOS-1458-12/2010, ze dne 14.05.2010.

Krajský soud dosp l po provedeném Yízení k záv ru, ~e ~aloba není dovodná a proto ~alobu dle § 78 odst. 7 zákona . 150/2002 Sb. s.Y.s. zamítl.

O náhrad náklado Yízení rozhodl soud v souladu s ust. § 60 odst. 1 s. Y. s. tak, ~e ~ádný z ú astníko nemá právo na jejich náhradu, kdy~ ~alobce nem l ve v ci úsp ch a úsp aný ~alovaný se náhrady náklado Yízení vzdal.

Pou ení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasa ní stí~nost ve lhot dvou týdno ode dne jeho doru ení. Kasa ní stí~nost se podává ve dvou (více) vyhotoveních pokra ování
-29- 38Ad 60/2010

u Nejvyaaího správního soudu, se sídlem Moravské nám stí 6, Brno. O kasa ní stí~nosti rozhoduje Nejvyaaí správní soud.

Lhota pro podání kasa ní stí~nosti kon í uplynutím dne, který se svým ozna ením shoduje se dnem, který ur il po átek lhoty (den doru ení rozhodnutí). PYipadne-li poslední den lhoty na sobotu, ned li nebo svátek, je posledním dnem lhoty nejblí~e následující pracovní den. Zmeakáni lhoty k podání kasa ní stí~nosti nelze prominout.

Kasa ní stí~nost lze podat pouze z dovodo uvedených v § 103 odst. 1 s. Y. s. a krom obecných nále~itostí podání musí obsahovat ozna eni rozhodnutí, proti n mu~ sm Yuje, v jakém rozsahu a z jakých dovodo jej st ~ovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doru eno.

V Yízení o kasa ní stí~nosti musí být st ~ovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li st ~ovatel, jeho zam stnanec nebo len, který za n j jedná nebo jej zastupuje, vysokoakolské právnické vzd lání, které je podle zvláatních zákono vy~adováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasa ní stí~nost vybírá Nejvyaaí správní soud. Variabilní symbol pro zaplaceni soudního poplatku na ú et Nejvyaaího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz .

V Ostrav dne 6.prosince 2012

JUDr. Bohuslava Drahoaová


pYedsedkyn senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru