Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Ad 55/2010 - 46Rozsudek KSOS ze dne 29.05.2013

Prejudikatura

2 A 1114/2002


přidejte vlastní popisek

38Ad 55/2010-46

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou

v právní věci žalobkyně V. J., zastoupené JUDr. Ludvíkem Suchánkem, advokátem

se sídlem Krnov, Revoluční 30, proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních

věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, o přezkoumání rozhodnutí

žalovaného ze dne 30.8.2010, č. j. 2010/59519-424, o vyřazení z evidence uchazečů

o zaměstnání,

takto:

I. Rozhodnutí žalovaného ze dne 30.8.2010 č. j. 2010/59519-424 s e zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povin e n zaplatit žalobkyni na nákladech řízení, k rukám JUDr. Ludvíka Suchánka, advokáta se sídlem Krnov, Revoluční 30, částku 1.600,- Kč ve lhůtě do 60 dnů od právní moci rozhodnutí.

III. Žalobkyni se po právní moci tohoto usnesení vrací z účtu Krajského soudu v Ostravě zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč.

Odůvodnění:

I.

Žalobkyně se žalobou ze dne 29.9.2010 domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30.8. 2010, č. j. 2010/59519-424 a vrácení věci tomuto orgánu k dalšímu řízení. V žalobě uvedla, že rozhodnutím Úřadu práce v Bruntále č.j. BRD-1836/2010-K1 ze dne 20.7.2010 byla dle ust. § 30 odst. 1 písm. b/ a odst. 3 zák.č. 435/2004 Sb. vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání pro nesplnění povinnosti podle ust. § 25 odst. 3 téhož zákona, a to ke dni 28.4.2010. Proti rozhodnutí Úřadu práce v Bruntále podala včas odvolání, které Ministerstvo práce a sociálních věcí zamítlo rozhodnutím ze dne 30.8.2010 č.j. 2010/59519-424, doručeným žalobkyni 1.9.2010.

Žalobkyně uvedla, že nepopírá, že počátkem měsíce dubna 2010 byla telefonicky dotázána Ing. V. Ž., jednatelem obchodní firmy Lékárna Medica, s.r.o. se sídlem v Havířově-Prostřední Suché, Dělnická 827/60, zda by měla zájem uzavřít dohodu o provedení prací spojených s úklidem provozovny v Krnově. K této nabídce se vyjádřila tak, že ji zváží, ale pravděpodobně ji přijme. Další podmínky dohody o provedení práce při tomto hovoru dojednány nebyly. Následně dne 29.4.2010 byla žalobkyně telefonicky vyzvána Ing. V. Ž., aby se dne 30.4.2010 dostavila do firemní lékárny v Krnově, kam ji přiveze dohodu o provedení práce. Dne 30.4.2010 skutečně Ing. Ž. přijel do Krnova, kde předložil žalobkyni k akceptaci dohodu o provedení práce, kterou žalobkyně téhož dne podepsala a převzala 1 její výtisk. V průběhu řízení u Úřadu práce v Bruntále potvrdil zaměstnavatel žalobkyně dopisem ze dne 10.6.2010 skutečnosti, za kterých došlo k uzavření dohody o provedení práce se žalobkyní. Na základě žádosti Úřadu práce v Bruntále zaměstnavatel žalobkyně dopisem ze dne 24.5.2010 potvrdil existenci pracovně-právního vztahu se žalobkyní „na základě dohody ze dne 20.4.2010“. Uvedla, že při tomto vyjádření však zaměstnavatel vycházel pouze z data uvedeného na písemném vyhotovení dohody.

Dále v žalobě uvedla, že správní orgán ignoruje fakt, že v textu dohody je uvedeno „v Havířově dne 20.4.2010“, přičemž je možno prokázat, že žalobkyně v městě Havířově přinejmenším několik let nebyla a v sídle zaměstnavatele nebyla nikdy. Nemohla tedy 20.4.2010 v Havířově dohodu o provedení práce podepsat. I když pro dohodu o provedení práce příslušný právní předpis nepředpisuje písemnou formu a tato dohoda nepochybně vzniká souhlasným a vzájemným projevem vůle účastníků, přičemž z obsahu dohody musí být přesně a konkrétně dohodnut obsah a rozsah práce, včetně odměňování. K tomu však při telefonickém hovoru žalobkyně s jednatelem firmy Lékárna Medica, s.r.o. nedošlo. Tedy dne 20.4.2010 k uzavření dohody navíc v Havířově nedošlo.

Žalobkyně rovněž uvedla, že zcela přehlédla napsané místo a datum vepsané na dohodě. Výkon sjednané práce měl být zahájen až po datu podpisu smlouvy. Nebylo považováno za rozhodné, zda je uvedeno na dohodě místo „Havířov“ a datum podpisu „20.4.“.

Poukazovala na ust. § 50 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb. a uvedla, že správní orgán postupoval zaujatě ve vztahu k žalobkyni a všechny provedené důkazy hodnotil v její neprospěch. Domáhal se zrušení napadeného rozhodnutí.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě ze dne 21.4.2011 navrhoval zamítnutí žaloby. Uvedl, že žalobkyně dne 5.2.2008 požádala o zprostředkování zaměstnání a na základě této žádosti byla zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání u Úřadu práce v Bruntále. Byla poučena o podmínkách zařazení a vedení v této evidenci, o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání, mimo jiné o povinnosti osobně nebo písemně oznámit úřadu práce, nejpozději do 8 kalendářních dnů, skutečnosti rozhodné pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Byla poučena i o důsledcích nesplnění této povinnosti.

Dne 4.5.2010 žalobkyně doručila úřadu práce (poštou) dohodu o provedení práce se zaměstnavatelem Lékárna Medica, s.r.o. uzavřenou dne 20.4.2010 na období od 1.5.2010 do 31.12.2010. Žalovaný poukázal na ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti a uvedl, že žalobkyně byla povinna nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody, tj. od 20.4.2010 nejpozději do 28.4.2010 oznámit úřadu práce výkon tohoto tzv. „nekolidujícího zaměstnání“. Toto učinila až po uplynutí této lhůty. Dále uvedl, že ve správním řízení žalobkyně uvedla, že písemné vyhotovení smlouvy se k jejímu podpisu dostalo až 30.4.2010 a pokud smlouvu doručila Úřadu práce 4.5.2010, splnila oznamovací povinnost včas. Navrhla provedení důkazů vyžádáním zprávy od Statutárního orgánu lékárny. Ten potvrdil písemným vyjádřením ze dne 24.5.2010, že uvedená společnost smlouvu s odvolatelkou uzavřela dne 20.4.2010. Později toto vyjádření popřel, když uvedl, že předmětná smlouva byla předložena žalobkyni k podpisu dne 30.4.2010. Úřad práce dospěl k závěru, že žalobkyně nesplnila oznamovací povinnost včas a z uvedeného důvodu ji vyřadil z evidence uchazečů o zaměstnání. Když posledním dnem osmidenní lhůty od 20.4.2010 je den 28.4.2010.

Žalovaný správní orgán dále uvedl, že navzdory tomu, že se jednalo o dohodu o provedení práce na výkon činnosti v takovém rozsahu, která nebránila zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, žalobkyně měla povinnost výkon tohoto tzv. „nekolidujícího zaměstnání“ úřadu práce dle ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti oznámit ve lhůtě 8 kalendářních dnů od uzavření dohody. Žalovaný jako odvolací správní orgán se s názorem úřadu práce ztotožnil. Konstatoval, že jak ze samotné smlouvy předložené žalobkyní, tak i z potvrzení Lékárny Medica, s.r.o. ze dne 24.5.2010 vyplývá, že uvedená společnost smlouvu s žalobkyní uzavřela 20.4.2010. Žalobkyně poté, co si uvědomila hrozbu sankce, která ji za opožděné oznámení smlouvy hrozí, začala zpochybňovat den uzavření dohody. Následně i zaměstnavatel v písemném vyjádření ze dne 10.6.2010 uvedl, a to v rozporu se svým původním potvrzením ze dne 24.5.2010, že žalobkyně smlouvu podepsala až dne 30.4.2010. Toto písemné vyjádření zaměstnavatele žalovaný shledal účelovým, a to z toho důvodu, že bylo v rozporu se samotným písemným vyhotovením předmětné smlouvy i s jeho předchozím písemným vyjádřením ze dne 24.5.2010. Pokud by žalobkyně skutečně smlouvu podepisovala až dne 30.4.2010, mohla a měla tuto skutečnost, tj. den a místo podpisu smlouvy, uvést v písemném vyhotovení smlouvy. Žalobkyně tak neučinila.

Žalovaný konstatoval, že spisový materiál obsahuje písemná vyjádření zaměstnavatele, která jsou ve vzájemném rozporu. Uvedl, že proto vycházel při posouzení věci z prvotního důkazu, tj. samotného písemného vyhotovení smlouvy o provedení práce, kterou úřadu práce předložila sama žalobkyně a na které je den uzavření smlouvy uveden 20.4.2010. Konstatoval, že žalobkyně předložením této smlouvy, kterou stvrdila vlastnoručním podpisem, projevila souhlas s jejím obsahem. Poukázal na článek 5 smlouvy, který pojednává o tom, že účastníci této dohody prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za náramně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojuji své podpisy. Namítal, že pokud žalobkyně nesouhlasila s obsahem předmětné smlouvy, měla konkretizovat, s čím ve smlouvě uvedeným nesouhlasí, a měla v písemném vyhotovení smlouvy toto opravit nebo změnit. Úřadu práce neměla předkládat smlouvu s obsahem, s kterým nesouhlasila. Uvedl též, že žalobkyně svým povinnostem vůči Úřadu práce měla věnovat patřičnou pozornost, aby se nedostala do situace, že byla z evidence úřadu práce vyřazena.

Usnesením ze dne 24.11.2010 č.j. 38Ad 55/2010-8 Krajský soud v Ostravě postoupil věc k vyřízení Městskému soudu v Praze. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6.12.2012 č.j. 4Ad 2/2011-34 byla věc postoupena Krajskému soudu v Ostravě s odkazem na ust. § 7 odst. 3 zák.č. 150/2002 Sb., ve znění účinném od 26.11.2012 a článek XXV, bod 1 zák.č. 396/2012.

II.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 30.8. 2010, č. j. 2010/59519-422, jakož i připojeným správním spisem žalovaného. Při řízení o žalobě žalobce přitom krajský soud vycházel z ustanovení § 65 a násl. soudního řádu správního, jakož i ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného správního orgánu (ust. § 75 soudního řádu správního).

Provedeným řízením vzal soud za prokázáno, že:

- Žalobkyně potvrdila dne 30.12.2008, že byla poučena o novele zákona o zaměstnanosti platného od 1.1.2009 a převzala základní poučení uchazeče o zaměstnání platné od 1.1.2009 k novele zákona o zaměstnanosti číslo 382/2008 Sb., ve znění zák.č. 435/2004 Sb.

- Došlo k uzavření dohody o provedení práce mezi s.r.o. Lékárna Medica se sídlem v Havířově-Prostřední Suchá, Dělnická 827/60, zastoupené jednatelem Ing. V. Ž. a V. J., nar. X, bytem n. H. 12, K.. Předmětem této dohody o provedení práce bylo provedení dohodnutého rozsahu práce zaměstnancem, a to za odměnu poskytnutou zaměstnanci zaměstnavatelem. Rozsah pracovní práce (pracovní úkol) byl stanoven pod bodem II. dohody tak, že v období od 1.5.2010 do 31.12.2010 provede V. J. úklidové práce v době, kterou jí určí zaměstnavatel. Předpokládaná doba provedení uvedeného rozsahu práce činila 150 hodin. Pod bodem III. dohody jsou uvedeny práva a povinnosti účastníků dohody, pod bodem IV. je uvedena odměna za řádně provedené práce ve výši 150,- Kč za každou hodinu provádění sjednaného rozsahu práce. Pod bodem V. dohody, 5. odstavec je uvedeno, že účastníci této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv tísni a za nápadně nevýhodných podmínek s tím, že na důkaz toho připojují své podpisy. Dohoda je datována dnem 20. dubna 2010, podepsána za zaměstnavatele jednatelem společnosti Ing. V. Ž. a žalobkyní.

- Úřad práce v Bruntále, pobočka Krnov, přípisem ze dne 4.5.2010 oznámil žalobkyni zahájení správního řízení z moci úřední ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu neoznámení výkonu činnosti na základě dohody o provedení práce, který nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání do 8 kalendářních dnů ode dne uzavření této dohody.

V oznámení je mimo jiné uvedeno, že dne 4.5.2010 byla úřadu práce poštou doručena dohoda o provedení práce z firmy Lékárna Medica, s.r.o., která byla uzavřena dne 20.4.2010 na dobu od 1.5.2010 do 31.12.2010 s předpokládanou dobou rozsahu práce 150 hodin. Tato skutečnost nebyla úřadu práce oznámena do 8 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.

- Dne 4.5.2010 byl sepsán Úřadem práce v Bruntále, pob. Krnov protokol o ústním jednání ve věci vyřazení žalobkyně z evidence uchazečů o zaměstnání. Žalobkyně uvedla do protokolu, že se teď k tomu nebude vyjadřovat, vyjádří se do 5-ti dnů.

- Přípisem ze dne 4.5.2010, nazvaným vyjádření, který byl doručen Úřadu práce v Bruntále, pob. Krnov 6.5.2010 žalobkyně uvedla, že písemný text dohody byl vyhotoven v sídle firmy Lékárna Medica, s.r.o. v Havířově dne 20.4.2010. Do jejich rukou dohodu osobně doručil jednatel firmy až 30.4.2010. Doručení a následný podpis dohody byly uskutečněny řádně před termínem započetí pracovní činnosti. Uvedla, že jí nelze klást za vinu, že k podpisu dohody nepřipojila datum, kdy podpis učinila. Jestliže dohodu o provedení práce podepsala a její jedno vyhotovení přijala 30.4.2010, pak oznamovací povinnost splnila ve lhůtě 4 dnů. Též uvedla, že v případě pochybností jí tvrzených skutečností správní orgán mohl postupovat podle ust. § 27 odst. 3 zák.č. 435/2004 Sb. a připustit osvědčení jí tvrzeného čestným prohlášením. Navrhovala provedení důkazů, vyžádání zprávy Statutárního orgánu Lékárny Medica, s.r.o.

- Úřad práce vyzval žalobkyni dne 10.5.2010, aby navštívila úřad práce, dávkové oddělení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

- Úřad práce v Bruntále, prac. Krnov požádal přípisem ze dne 17.5.2010 Lékárnu Medica, s.r.o. o potvrzení data, kdy byla uzavřena dohoda o provedení práce ze dne 20.4.2010 mezi lékárnou Medica, s.r.o. v Havířově, zastoupené jednatelem Ing. V. Ž. a paní V. J., bytem K., na období od 1.5.2010 do 31.12.2010. Přípisem ze dne 24.5.2010 Lékárna Medica, s.r.o. potvrdila svým jednatelem, že dne 20.4.2010 uzavřela s paní V. J. dohodu o provedení práce na období od 1.5.2010 do 31.12.2010.

- Úřad práce v Bruntále, prac. Krnov přípisem ze dne 27.5.2010 vyzval zástupce žalobkyně k seznámení se s podklady ve spise.

- Přípisem ze dne 31.5.2010 zástupce žalobkyně sdělil úřadu práce v Bruntále, pob. Krnov, že dotaz na Lékárnu Medica, s.r.o. měl směřovat k tomu, kdy jednatel firmy doručil dohodu k podpisu V. J., a kdy tedy k podpisu došlo a kdy dohodu o provedení práce V. J. fakticky získala tak, aby jí mohla předložit úřadu práce.

- Přípisem ze dne 3.6.2010 se Úřad práce v Bruntále, pob. Krnov obrátil s žádostí o sdělení, kdy byla dohoda mezi Lékárnou Medica, s.r.o. a žalobkyní uzavřena, kdy jí byla doručena k podpisu, kdy ji podepsala a kdy jeden výtisk dohody o provedení práce obdržela.

- Přípisem ze dne 10.6.2010 Lékárna Medica, s.r.o. sdělila, že dohoda o provedení práce byla vytvořena 20.4.2010 v sídle společnosti v Havířově-Prostřední Suché. Do Lékárny Medicy v Krnově byla přivezena jednatelem společnosti Ing. V. Ž. dne 30.4.2010 a v tento den byla předána paní V. Jelenové k podpisu. Jmenovaná dohodu o provedení práce podepsala a ve stejný den jeden originální výtisk dohody převzala.

- Úřad práce v Bruntále, pob. Krnov dne 16.6.2010 a 14.7.2010 vyzval zástupce žalobkyně k seznámení se s podklady ve správním řízení.

- Úřad práce v Bruntále přijal dne 8.7.2010 potvrzení o souběhu pracovního vztahu a evidence na úřadu práce V. J., zaměstnavatele Lékárna Medica, s.r.o., doba zaměstnání od 1.5.2010 do 31.12.2010.

- Dle potvrzení Úřadu práce v Bruntále, pob. Krnov z 20.7.2010 žalobkyně byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání v době od 1.2.2008 do 27.4.2010. Podpora v nezaměstnanosti jí byla poskytována v době od 1.2.2008 do 31.10.2008. Podpora při rekvalifikaci jí nebyla poskytována.

- Rozhodnutím ze dne 20.7.2010, které bylo doručeno zástupci žalobkyně 22.7.2010, Úřad práce v Bruntále vyřadil z evidence uchazečů o zaměstnání V. J. ode dne 28.4.2010 z důvodu nesplnění oznamovací povinnosti podle § 25 odst. 3 zákona tím, že neoznámila úřadu práce výkon činnosti na základě dohody o provedení práce, který nebrání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, ve lhůtě do 8 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody o provedení práce. V odůvodnění pak správní orgán mimo jiné uvádí, že dne 4.5.2010 byla na Úřad práce v Krnově poštou doručena kopie dohody o provedení práce, která byla sjednána dne 20.4.2010 mezi Lékárnou Medica, s.r.o. Havířov-Prostřední Suchá, zastoupenou Ing. V. Ž., jednatelem a žalobkyní na období od 1.5.2010 do 31.12.2010. Dále správní orgán I. stupně provádí rekapitulaci dosavadního řízení a konstatuje, že úřad práce považuje datum 20.4.2010 za den uzavření dohody o provedení práce s tím, že žalobkyně oznámila uzavření dohody až 4.5.2010 a nesplnila tak zákonnou povinnost oznámit výkon výdělečné činnosti do 8 kalendářních dnů od uzavření dohody o provedení práce. Oznamovací povinnost nesplnila, ač o ní věděla na základě poučení uchazeče o zaměstnání.

- Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podala žalobkyně odvolání, kterým se domáhala zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení. Poukazovala na to, že Ing. V. Ž. uvedl, že dohoda o provedení práce byla vytvořena 20.4.2010 v sídle společnosti v Havířově, Prostřední Suché. Do Lékárny Medici v Krnově byla přivezena jednatelem společnosti Ing. V. Ž. dne 31.4.2010 a v tento den byla i předána paní V. J. k podpisu a tato dohodu o provedení práce podepsala a ve stejný den i jeden originální výtisk dohody převzala. Uvedla, že úřad práce v Bruntále nepostupoval při vydání rozhodnutí z prokázaných skutečností, ale řídil se pouze nepodloženými úvahami. Pokud by se jí dalo cokoliv vytknout, pak zřejmě jen to, že ke svému podpisu na dohodě o provedení práce nedopsala místo podpisu a datum. Uvedla, že se prokazatelně nedopustila porušení své oznamovací povinnosti.

- Přípisem ze dne 2.8.2010 správní orgán I. stupně postoupil odvolání proti rozhodnutí úřadu práce Ministerstvu práce a sociálních věcí Praha.

- Dne 30.8.2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o odvolání žalobkyně tak, že odvolání zamítá a rozhodnutí správního orgánu I. stupně č.j. BRB-1836/2010-K1 ze dne 20.7.2010 potvrdilo. V odůvodnění mimo jiné zdůraznilo, že odvolatelka byla povinna nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne uzavření uvedené dohody, tj. nejpozději do 28.4.2010 oznámit úřadu práce výkon tzv. „nekolidujícího zaměstnání“. Toto učinila až po uplynutí této lhůty. Odvolací správní orgán přezkoumal kompletní spisový materiál, přičemž posoudil námitky uvedené v odvolání a posoudil všechny skutečnosti a důkazy, a to jak jednotlivě, tak i ve vzájemných souvislostech, přičemž dospěl k závěru, že odvolání je nedůvodné. Odvolací orgán uvedl, že námitku odvolatelky, že smlouvu podepsala až dne 30.4.2010 nelze akceptovat jako důvodnou. Jak ze samotné smlouvy předložené odvolatelkou, tak i z potvrzení lékárny Medica, s.r.o. ze dne 24.5.2010 vyplývá, že uvedená společnost smlouvu s odvolatelkou uzavřela 20.4.2010. Pokud odvolatelka zpochybňovala den uzavření dohody, kdy zaměstnavatel v písemném vyjádření ze dne 10.6.2010 uvedl, že odvolatelka smlouvu podepsala až 30.4.2010, odvolací správní orgán konstatoval, že toto písemné vyjádření zaměstnavatele považuje za účelové. Dle jeho názoru odvolatelka, pokud by smlouvu podepisovala až 30.4.2010, mohla a měla tuto skutečnost, tj. den a místo podpisu smlouvy, uvést v písemném vyhotovení smlouvy. Pokud tak neučinila, jde tato skutečnost k její tíži.

Odvolací správní orgán konstatoval, že spisový materiál obsahuje písemná vyjádření zaměstnavatele, která jsou ve vzájemném rozporu. Vycházel při posouzení věci z nejpodstatnějšího dokladu, kterým je samotná smlouva o provedení práce, na které je den uzavření smlouvy uveden 20.4.2010. Odvolatelka projevila svou vůli, kterou stvrdila svým podpisem. Odkázal na poslední odstavec smlouvy. Uvedl, že odvolatelka byla řádně poučena o svých povinnostech vůči úřadu práce, byla řádně poučena i o oznamovací povinnosti a měla tedy této povinnosti věnovat dostatečnou pozornost. Zákon o zaměstnanosti nemá žádné ustanovení o odstranění tvrdosti zákona. Odvolací orgán konstatoval, že úřad práce rozhodl správně, když odvolatelku z evidence uchazečů o zaměstnání sankčně vyřadil.

Odvolací orgán uvedl, že postupoval podle ustanovení § 89 odst.2 správního řádu tak, že zkoumal soulad odvoláním napadeného rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy, a to v rozsahu námitek uvedených v odvolání a dospěl k závěru, že úřad práce rozhodl správně, když odvolatelku z evidence uchazečů o zaměstnání sankčně vyřadil.

III.

Dohodu o provedení práce uzavírá zaměstnavatel a zaměstnanec. Vzniká souhlasným a vzájemným projevem vůle účastníků – zaměstnavatele a občana. V obsahu dohody se musí konkrétně a přesně dohodnout především rozsah práce. Je nutné, aby z vymezeného druhu práce vyplývalo, že k jeho splnění má dojít mimo pracovní poměr.

Podle § 77 odst. 1, věta před středníkem, není-li v zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru.

Podle § 27 odst.2 zák.č. 435/2004 Sb. skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání osvědčuje uchazeč o zaměstnání úřadu práce; změny těchto skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo písemně oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě je povinen osobně nebo písemně oznámit důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu.

Podle ustanovení § 30 odst.1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. uchazeče o zaměstnání úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 25 odst. 3 nebo neoznámí další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2. Podle odst.3 téhož ustanovení vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se provede dnem, kdy nastala některá ze skutečností uvedených v odstavcích 1 a 2.

IV.

Mezi účastníky je nesporným, že dne 20.7.2010 vydal Úřad práce v Bruntále rozhodnutí č.j. BRB-1836/2010-K1, kterým byla žalobkyně dle ust. § 30 odst.1 písm. b) a odst.3 zákona č. 435/2004 Sb. dnem 28.4.2010 vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání s tím, že neoznámila úřadu práce výkon činnosti na základě dohody o provedení práce, který nebrání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, ve lhůtě do 8 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody o provedení práce.

Žalobkyně doručila Úřadu práce poštou dohodu o provedení práce se zaměstnavatelem Lékárna Medika, s.r.o. uzavřenou dne 20.4.2010 na období od 1.5.2010 do 31.12.2010.

Sporným zůstalo, kterého dne došlo k uzavření dohody o provedení práce mezi žalobkyní a zaměstnavatelem Lékárna Medika, s.r.o.

Jak bylo zjištěno z obsahu správního spisu, dohoda o provedení práce mezi žalobkyní a s.r.o. Lékárna Medika byla datována dnem dne 20.4.2010. Žalobkyně v žalobě uvedla, že při telefonickém hovoru s jednatelem firmy nedošlo ke konkrétní dohodě o obsahu a rozvrhu práce včetně odměňování. V průběhu správního řízení tvrdila, že tato dohoda jí byla předána a jí podepsána teprve dne 30.4.2010 a pokud Úřadu práce dohodu doručila dne 4.5.2010, učinila tak včas. Žalovaný v rozhodnutí ze dne 30.8.2010 uvedl, že námitku odvolatelky, že smlouvu podepsala až dne 30.4.2010, nelze akceptovat jako důvodnou, neboť z předložené smlouvy odvolatelkou i z potvrzení Lékárny Medika, s.r.o. ze dne 24.5.2010 vyplývá, že uvedená společnost smlouvu s odvolatelkou uzavřela dne 20.4.2010. Pokud se k námitce žalobkyně zaměstnavatel v písemném vyjádření ze dne 10.6.2010 vyjádřil tak, že odvolatelka podepsala dohodu až dne 30.4.2010, odvolací orgán toto vyjádření považuje za účelové. Dle jeho názoru odvolatelka mohla a měla den a místo podpisu smlouvy uvést v písemném vyhotovení smlouvy. Pokud tak neučinila, jde tato skutečnost k její tíži.

Se závěrem žalovaného, bez dalšího, krajský soud nesouhlasí, když se jeví logické tvrzení žalobkyně, že dohoda byla sepsána zaměstnavatelem žalobkyně Lékárna Medika, s.r.o. v Havířově, Prostřední Suché, kde má tato společnost sídlo a jeví se logické i vysvětlení žalobkyně, že dne 30.4.2010 Ing. Ž. přijel do Krnova, kde předložil žalobkyni v provozovně v Krnově, kde měla provádět úklid provozovny, k akceptaci dohodu o provedení práce, kterou téhož dne podepsala a převzala jeden její výtisk. Toto tvrzení žalobkyně je v souladu s potvrzením zaměstnavatele ze dne 10.6.2010. Úřad práce žádal o podrobnější sdělení skutečnosti k dohodě o provedení práce dne 3.6.2010, a to na žádost zmocněnce žalobkyně. Žalovaný, aniž by odstranil rozpor mezi tvrzením žalobkyně, obsahem potvrzení ze dne 24.5.2010 a potvrzením ze dne 10.6.2010, dospěl k závěru, že potvrzení ze dne 10.6.2010 je účelové. Nijak se nevypořádal s tvrzením žalobkyně, že několik let v Havířově nebyla, přičemž dle textu smlouvy je smlouva sepsána v Havířově. Z textu smlouvy ze dne 20.4.2010 vyplývá, že tato byla sepsána v Krnově. Bylo tedy třeba objasnit, s ohledem na tvrzení žalobkyně, zda byla dohoda o provedení práce sepsána v Havířově či Krnově, či zda se text smluv o provedení práce, v místě sepisu dohody liší.

Za situace, kdy žalobkyně v Havířově dne 20.4.2010 nebyla fyzicky přítomná, nebylo možné, aby k uzavření smlouvy uvedeného dne došlo (pokud ze smlouvy plyne, že byla sepsána v Havířově).

I když pro dohodu o provedení práce není předepsána písemná forma, neznamená to, že obsah dohody může být neurčitý. Při uzavření dohody je třeba souhlasného projevu vůle účastníků o obsahu dohody.

Jestliže v řízení před správními orgány nebyly odstraněny rozpory mezi obsahem potvrzení vystaveným zaměstnavatelem žalobkyně dne 24.5.2010 a tvrzením žalobkyně a potvrzeními zaměstnavatele žalobkyně ze dne 10.6.2010, a dokonce sám žalovaný připouští, že potvrzení zaměstnavatele žalobkyně jsou ve vzájemném rozporu, přičemž pro odstranění tohoto rozporu nic neučinil, ač k provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věcí, je tato skutečnost důvodem ke zrušení napadeného rozhodnutí pro vady řízení (§ 78 odst.1 s.ř.s.). Skutkový stav vyžaduje zásadní doplnění. Správní orgán se nevypořádal přesvědčivě v odůvodnění rozhodnutí především s rozpory v písemném vyjádření jednatele společnosti Lékárna Medika, s.r.o. Ing. V.Ž. ze dne 10.6.2010 a ze dne 24.5.2010. Vzhledem k rozporům v písemném vyjádření měl správní orgán jednatele společnosti Ing. V. Ž.vyslechnout jako svědka. Stanovisko správního orgánu, že písemné vyjádření ze dne 10.6.2010 je účelové, je nepřesvědčivé. Správní orgán si neopatřil ve správním řízení takové důkazy, které by prokázaly skutečný stav věci.

Zmíněný rozpor v písemném vyjádření jednatele společnosti je třeba dalším řízení řádným dokazováním odstranit. Za tím účelem žalovaný provede výslech svědka, statutárního orgánu zaměstnavatele žalobkyně, Ing. Ž. popř. provede i jiné důkazy, které v řízení vyjdou najevo a ukáže-li se potřeba provedení těchto důkazů.

Lze souhlasit se stanoviskem žalovaného, že žalobkyně měla skutečný den a místo podpisu smlouvy uvést v písemném vyhotovení smlouvy. Nelze však vyloučit, že žalobkyně si tuto skutečnost v daném okamžiku neuvědomila, a že smlouva byla uzavřena dne 30.4.2010, tedy poté, co smlouvu podepsala a jedno písemné vyhotovení smlouvy převzala na provozovně Krnov. V takovém případě by žalobkyně nemohla být vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu, že neoznámila úřadu práce výkon činnosti na základě dohody o provedení práce, který nebrání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, když ve lhůtě do 8 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody o provedení práce tuto skutečnost Úřadu práce oznámila.

Protože se žalovaná s rozpory v dosud soustředěných důkazech nijak nevypořádala, dospěl krajský soud k závěru, že dosavadní řízení trpí takovými vadami, pro které je namístě napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit žalované k dalšímu řízení (§ 78 odst.4 s.ř.s.). Krajský soud proto věc vrátil žalovanému správnímu orgánu k dalšímu řízení, přičemž rozhodoval v souladu s ust. § 51 s.ř.s. bez nařízení jednání (žalobkyně souhlasila s vydáním rozhodnutí bez nařízení ústního jednání přípisem ze dne 6.5.2011 a žalovaný přípisem ze dne 23.4.2013).

Žalovaná je v dalším řízení vázána právním názorem soudu (§ 78 odst.5 s.ř.s.), tedy tím, že doplní dokazování v potřebném rozsahu a ve věci nově rozhodne, přičemž v odůvodnění rozhodnutí se bude zabývat všemi důkazy.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst.1 s. ř. s. tak, že žalobkyni přiznal právo na náhradu nákladů za právní zastoupení, tj. dva hl. úkony po 500,- Kč a 2x hotové výdaje po 300,- Kč (§ 7, §11, § 9 odst.2 vyhl.č. 177/1996 Sb., § 13 vyhl.č. 177/1996 Sb.), tj. celkem 1.600,- Kč, a to dle obsahu spisu. Žalovaný právo na náhradu nákladů řízení nemá, protože ve věci neměl úspěch.

Soud současně dle § 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl soud o vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobkyni, když žalobkyně zaplatila na výzvu Městského soudu v Praze ze dne 16.2.2011 dle vyhl.č. 549/1991 Sb., § 14a bod 2 písm. a) soudním poplatku částku 2000,- Kč, přičemž toto řízení je dle ust. § 11 odst. 1, písm. b) osvobozeno od placení soudních poplatků.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označeni rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 29. května 2013

JUDr. Bohuslava Drahošová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru