Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Ad 36/2011 - 16Usnesení KSOS ze dne 30.09.2011

Prejudikatura

6 Ads 50/2004


přidejte vlastní popisek

38Ad 36/2011-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou v právní věci žalobce P. S., proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí se sídlem v Ostravě, 28. října 117, ke správní žalobě proti rozhodnutí ze dne 21.3.2011 č.j. MSK 209730/2010, sp.zn.SOC/48346/2010/Koz 559.1 S10, v řízení o mimořádné výhody,

takto:

I. Řízení o podání žalobce ze dne 20.5.2011 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce adresoval Krajskému soudu v Ostravě žalobu ze dne 20.5.2011, kterou se domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí správního orgánu a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný v písemném vyjádření ze dne 7.9.2011 poukázal na to, že dle § 56c písm.a) zákona č. 114/1988 jsou ze soudního přezkumu vyloučena rozhodnutí o dávkách sociální péče a o mimořádných výhodách občanům těžce zdravotně postiženým dle § 34 odst.1 písm. a) cit. zákona Navrhoval, aby soud žalobu pro nepřípustnost odmítl.

Na výzvu krajského soudu doložil žalobce rozhodnutí, jehož zrušení se domáhal. Krajský soud zjistil, že rozhodnutím ze dne 21.3.2011 č.j. MSK 209730/2010, sp.zn.SOC/48346/2010/Koz 559.1 S10 žalovaný pod bodem I. odejmul žalobci mimořádné výhody II. stupně pro zvlášť těžce zdravotně postižené občany s účinností ode dne 27.10.2010 a pod bodem II. přiznal žalobci mimořádné výhody I. stupně pro těžce zdravotně postižené občany s účinností ode dne 27.10.2010 s omezením doby platnosti do 31.10.2013.

Podle § 68 písm.e) soudního řádu správního žaloba je nepřípustná tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Podle § 70 písm. f) s.ř.s. ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, jejichž přezkoumání vylučuje zvláštní zákon.

Podle § 56c písm. a) zákona č. 114/1988 Sb. ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o dávkách sociální péče a o mimořádných výhodách občanům těžce zdravotně postiženým podle § 34 odst. 1 písm. a) až e).

Předpisy ústavního pořádku vynucují, aby bylo soudem přezkoumatelné každé rozhodnutí správního orgánu, které se dotýká základních práv a svobod (čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Listina základních práv a svobod negarantuje na úrovni ústavního práva v kapitole hospodářských a sociálních práv jakékoli výhody pro osoby se zdravotním postižením, jež jsou obsahem tzv. mimořádných výhod. Listina základních práv a svobod garantuje osobám se zdravotním postižením právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a zvláštní pracovní podmínky, stejně jako zvláštní ochranu v pracovních vztazích a při přípravě na povolání (čl. 29 Listiny základních práv a svobod). Takové právo nelze vyhledat ani v mezinárodních smlouvách o lidských právech, jimiž je Česká republika vázána. Mimořádné výhody pro osoby se zdravotním postižením jsou součástí subsystému sociální péče, který je upraven v zákoně č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

Pokud jde o mimořádné výhody, je právní úprava obsažena v § 73 odst. 6 a v § 86 odst. 2 cit. zákona a dále v § 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon č. 114/1988 Sb. Z předpisů ústavního pořádku tedy neplyne právo na takováto zvýhodnění a Listina základních práv a svobod proto umožňuje, aby rozhodnutí, která se nedotýkají základních práv a svobod, byla ze soudního přezkumu vyloučena.

Pokud jde o přiznávání mimořádných výhod osobám se zdravotním postižením, závisí jejich přiznání sice výlučně na posouzení zdravotního stavu žadatele - výluka soudního přezkumu je však založena primárně v důsledku speciální úpravy obsažené v § 56c písm. a) zákona č. 114/1988 Sb., jenž stanoví (ve znění zákona č. 151/2002 Sb. od 1. 1. 2003), že ze soudního přezkumu jsou mimo jiné vyloučena rozhodnutí o mimořádných výhodách občanům těžce zdravotně postiženým. Platí pak, že ze soudního přezkumu jsou vyloučeny úkony správního orgánu, jejichž přezkoumání vylučuje zvláštní zákon [§ 70 písm. f) s. ř. s.].

Nepřípustnou je žaloba tehdy, domáhá-li se žalobce přezkoumání rozhodnutí, které je podle soudního řádu správního nebo zvláštního zákona z přezkumu vyloučeno (§ 68 písm. e) s. ř. s.), nepřípustnou žalobu soud odmítne (§ 46 písm. d/ s. ř. s.).

V posuzované věci nejde o práva garantovaná předpisy ústavního pořádku, proto výluka ze soudního přezkumu provedená zákonem č. 114/1988 Sb. je z hlediska ústavních principů akceptovatelná a nižší stupeň soudní ochrany (například ve srovnání s ochranou sociálních práv představujících hmotné zabezpečení v nemoci či ve stáří), motivovaný skutečností, že se jedná výlučně o odborné medicínské posouzení pohybových a orientačních schopností osob

s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, je důvodné.

Vzhledem k výše uvedenému, podle ustanovení § 46 odst.1 písm. d) s.ř.s. soud návrh žalobce odmítl, neboť je podle zákona nepřípustný.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle nějž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám, nebo ten, kdo jej zastupuje, nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 30. září 2011

JUDr. Bohuslava Drahošová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru