Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Ad 29/2013 - 62Rozsudek KSOS ze dne 22.01.2015

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Ads 37/2015

přidejte vlastní popisek

38Ad 29/2013-62

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně M. K., zastoupené Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem Ostrava 10, Jaklovecká 18, proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR se sídlem Praha 2, Na Poříčním právu 1/376, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2.7.2013 sp. zn. SZ/1495/2013/9S-MSK, č.j.: MPSV-UM/11293/13/9S-MSK, o dávce státní sociální podpory příspěvek na bydlení,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta Mgr. Petra Mikety se určuje částkou 3.146,- Kč, která bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě 60-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 2.7.2013 sp. zn. SZ/1495/2013/9S-MSK, č.j.: MPSV-UM/11293/13/9S-MSK žalovaný zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí

Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Ostravě ze dne 27.5.2013, č.j. 210264/13/OT, jímž byla zamítnuta žádost žalobkyně o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení podle ust. § 24 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Žalovaný toto rozhodnutí odůvodnil tím, že žalobkyně není členem Bytového družstva H. 1427 a nájemcem bytu č. X na ulici H. 1427/60, O.-H., a proto nesplňuje podmínky stanovené v ust. § 24 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného včasnou žalobu, ve které namítala, že řádně osvědčila trvání nájemního poměru, když doložila nájemní smlouvu, roční vyúčtování služeb za rok 2011 a účtový list nájemníka. Na uvedené adrese je také hlášena k trvalému pobytu od roku 1982 až dosud. Z důvodu postupu pronajímatele byla nucena hradit platby nájemného do soudní úschovy a je stále přesvědčena, že je řádnou členkou družstva a že má právo byt užívat. Žalovaný se nezabýval jejím podaným odvoláním a neopatřil si důkazy, které by prokazovaly neuhrazení nájemného za uvedené období leden až březen 2013.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 2.7.2013 sp. zn. SZ/1495/2013/9S-MSK, č.j.: MPSV-UM/11293/13/9S-MSK a připojeným správním spisem žalovaného téhož čísla jednacího, jakož i připojeným správním spisem Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Ostravě sp. zn. 8225/2013 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Při řízení o žalobě žalobkyně vycházel přitom krajský soud z ustanovení § 65 a násl. soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného (ust. § 75 s.ř.s.).

Z obsahu správního spisu správního orgánu I. stupně vzal krajský soud za prokázáno, že žalobkyně podala žádost o příspěvek na bydlení dne 17.4.2013. Tento správní spis obsahuje doklad o výši nákladů na bydlení žalobkyně na adrese trvalého pobytu O. – H., H. 1427/60, fotokopie ústřižků poštovních poukázek, podle kterých dne 9.1., 26.1. a 27.2.2013 doručovala předsedkyní Bytového družstva H. 1427 částky 2.510,- Kč. Správní spis obsahuje protokol ze dne 17.4.2013, podle kterého žalobkyně doložila příjem za první čtvrtletí 2013 ve výši 3.282,- Kč hrubých a současně nedoložila doklad o trvání nájemního poměru ke dni 1.4.2013. Správní orgán I. stupně se přípisem ze dne 19.4.2013 obrátil na Bytové družstvo H. 1427 se žádostí o sdělení, zda žalobkyně je nájemkyní nebo členkou tohoto bytového družstva a současně o potvrzení úhrady nájmu za období prvního čtvrtletí 2013. Současně žádal o sdělení, v jakém stádiu je řízení ohledně vyklizení bytu. Dne 3.5.2013 tomuto bytovému družstvu odpověděl jeho právní zástupce JUDr. Martin Skýba (plná moc ze dne 3.5.2013), že podle usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 27.12.2007 (právní moc 29.4.2009) byla na žalobkyni nařízena, jakožto dlužnici, exekuce. Exekučním příkazem soudního exekutora Mgr. Jiřího Krále vydaným dne 2.6.2008 č.j. Ex 119/08-11 byla v exekuci postižena práva povinnosti žalobkyně jako

dlužnice v Bytovém družstvu H. 1427. Tím zaniklo její členství v bytovém družstvu a žalobkyně byla přípisem vyzývána, aby vyklidila předmětný byt. V přípisu se dále uvádí, že přestože bytové družstvo žalobkyni vyzvalo k vyklizení bytu, do dnešního dne byt nevyklidila a obývá jej bez právního důvodu. V návaznosti na tuto skutečnost jmenovaný právní zástupce bytového družstva podal žalobu o vyklizení bytu obývaného žalobkyní k Okresnímu soudu v Ostravě a toto řízení doposud nebylo pravomocně ukončeno.

Správní spis obsahuje usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 94Nc 11486/2007-4 v exekuční věci oprávněného bytového družstva H. 1427 proti povinné M. K., nar. X, podle kterého byla nařízena podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 42Co 192/2007-434 ze dne 27.9.2007, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Ostravě č.j. 62C 144/2000-380 ze dne 11.1.2007 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 30.510,30 Kč exekuce na majetek povinné.

Podle ust. § 24 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže

a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35,

b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficient 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Podle ust. § 231 odst. 1 obchodního zákoníku, ve znění účinném k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí členství v družstvu zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, doručením, vyrozuměním o neúspěšné opakované dražbě v řízení nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelná, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí, postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu postižením členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu, a byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu nebo zánikem družstva.

Podle ust. § 714, věty první občanského zákoníku, ve znění účinném do 31.12.2013 zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu.

Zásadním žalobním bodem žalobkyně bylo to, že v průběhu správního řízení řádně osvědčila nájemní poměr k bytovému družstvu předložením nájemní smlouvy a příslušných dokladů o nákladech na bydlení. Jak vyplynulo z obsahu správního spisu Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě, žalobkyně skutečně doložila nájemní smlouvu k předmětnému bytu na dobu neurčitou uzavřenou 1.4.1999 a doložila také doklady o platbách nájemného a služeb spojených s užíváním bytu.

Nicméně shora citovaným usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 21.12.2007 č.j. 94Nc 1148/6/2007 byla na majetek žalobkyně nařízena exekuce a na základě tohoto usnesení byl vydán exekuční příkaz postižením jiných majetkových práv, a to členských práv a povinností žalobkyně v bytovém družstvu H. 1427, o čemž svědčí shora citovaný přípis advokáta JUDr. Martina Skýby ze dne 13.7.2011. V souladu se shora citovaným ustanovením § 231 odst. 1 obchodního zákoníku žalobkyni tak zaniklo členství v Bytovém družstvu H. 1427 a v souvislosti s tím podle § 714 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění účinném do 31.12.2013) zanikl její nájem k předmětnému bytu. Přitom z ust. § 24 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře vyplývá základní podmínka nároku na příspěvek na bydlení to, že žadatel o tento příspěvek je vlastníkem nebo nájemcem bytu, který je v tomto bytě hlášen k trvalému pobytu. Protože žalobkyně nebyla ani vlastníkem ani nájemcem předmětného bytu, ať už k datu vydání rozhodnutí správního orgánu I. stupně či k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí, nemohl jí nárok na tento příspěvek vzniknout. Na tomto závěru nemohou nic měnit její další žalobní námitky, že doložila příslušné doklady o nákladech na bydlení ani to, že se žalovaný nezabýval jejím odvoláním a že si neopatřil důkazy prokazující neuhrazení nájemného za období leden až březen 2013. Krajský soud dodává, že v tomto směru nemůže být důvodná ani námitka žalobkyně, že doposud nebyla pravomocně ukončena její věc ve věci žaloby na vyklizení předmětného bytu.

Vzhledem k výše uvedenému krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl jako nedůvodnou. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně v řízení úspěšná nebyla a žalovaný toto právo ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 1, 2 s.ř.s.).

Ustanovenému právnímu zástupci žalobkyně byla přiznána odměna za zastupování žalobkyně v rozsahu dvou úkonů právní pomoci (první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a účast při jednání krajského soudu) po 1.000,- Kč a dvou režijních paušálů po 300,- Kč v souladu s ust. § 7, § 9 odst. 2 a § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění. Odměna za požadovaný úkon právní služby spočívající ve studiu soudního spisu přiznána být nemohla, neboť takový úkon právní služby v ust. § 11 citované vyhlášky obsažen není. S připočtením daně z přidané hodnoty 21% činí pak celková odměna za zastupování žalobkyně 3.146,- Kč.

Pou čení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení.

Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 22. ledna 2015

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru