Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Ad 24/2013 - 48Rozsudek KSOS ze dne 08.08.2014


přidejte vlastní popisek

38Ad 24/2013-48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně M. K., zastoupené Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem Ostrava 10, Jaklovecká 18, proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR se sídlem Praha 2, Na Poříčním právu 1/376, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22.4.2013 sp. zn. SZ/805/2013/9S-MSK, č.j.: MPSV-UM/6131/13/9S-MSK, o dávce státní sociální podpory příspěvek na bydlení,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Advokátu Mgr. Petru Miketovi se odměna za zastupování žalobkyně nepřizná vá.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 22.4.2013 sp. zn. SZ/805/2013/9S-MSK, č.j.: MPSV-UM/6131/13/9S-MSK žalovaný zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Ostravě ze dne 4.3.2013, č.j. 102887/13/OT, jímž byla zamítnuta žádost žalobkyně o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení ode dne 30.10.2012. Žalovaný poukázal na podmínky nároku na příspěvek na bydlení upravené zákonem č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jejichž splnění žalobkyně v řízení neprokázala, a proto jí nárok na tuto dávku nevznikl. Žalobkyní předložená nájemní smlouva, která měla prokazovat, že je nájemkyní předmětného bytu, odporuje dalším dokladům, které měl prvoinstanční orgán k dispozici a které prokazují zánik členství žalobkyně v bytovém družstvu a trvání nájemního poměru k tomuto bytu.

Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného včasnou žalobu, ve které namítala, že řádně osvědčila trvání nájemního vztahu, když předložila nájemní smlouvu, roční vyúčtování služeb za rok 2011 a účtový list nájemníka. Na uvedené adrese je také hlášena k trvalému pobytu od roku 1982 až dosud. Z důvodu postupu pronajímatele byla nucena hradit platby nájemného do soudní úschovy a je stále přesvědčena, že je řádnou členkou družstva a že má právo byt užívat. Žalovaný se nezabýval jejím podaným odvoláním a neopatřil si důkazy, které by prokazovaly neuhrazení nájemného za období říjen až prosinec 2012.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 22.4.2013 sp. zn. SZ/805/2013/9S-MSK, č.j.: MPSV-UM/6131/13/9S-MSK a připojeným správním spisem žalovaného téhož čísla jednacího, jakož i připojeným správním spisem Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě sp. zn. 3647-13-OT a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Při řízení o žalobě žalobkyně vycházel přitom krajský soud z ustanovení § 65 a násl. soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného (ust. § 75 s.ř.s.).

Z obsahu správního spisu správního orgánu I. stupně vzal krajský soud za prokázáno, že žalobkyně podala žádost o příspěvek na bydlení dne 30.1.2013. Tento správní spis obsahuje doklad o výši nákladů na bydlení žalobkyně na adrese trvalého pobytu O.-H., H X, fotokopii zúčtování záloh vody, tepla a služeb za období leden až prosinec 2011, fotokopie ústřižků poštovních poukázek o placení nájmu a záloh za služby za období červenec, srpen a září 2012 (jako adresát těchto plateb je uvedena předsedkyně bytového družstva), fotokopie dokladů o zaplacení poplatků za komunální odpad za červenec až září 2012 a platebního dokladu SIPO za červenec 2012. Podle protokolu ze dne 30.1.2013, podepsaného žalobkyní a sepsaného před správním orgánem I. stupně, žalobkyně uvedla, že stále nemůže doložit potvrzení z Bytového družstva Horní 1427 o trvání nájemního poměru. Dne 4.3.2013 vydal Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Ostravě rozhodnutí č.j. 102887/13/OT, kterým zamítl žádost žalobkyně o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení s odůvodněním, že není zcela zřejmé, že je nadále členkou Bytového družstva Horní 1427 a nájemkyní bytu č.X na ulici H. X, Ostrava-Hrabůvka a že potvrzení o trvání nájemního poměru platné k 30.10.2012 nedoložila. Součástí správního spisu je dále fotokopie nájemní smlouvy uzavřená mezi pronajímatelem Bytové družstvo Horní 1427 a nájemcem M. K., tedy žalobkyní na dobu neurčitou od 1.4.1999 k bytu č. X domu Horní X v O.-H., odvolání žalobkyně ze dne 23.3.2013 a samotné rozhodnutí žalovaného o tomto odvolání.

Z usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 94Nc 11486/2007-4 krajský soud zjistil, že v exekuční věci oprávněného bytového družstva H. 1427 proti povinné M. K., nar. X byla nařízena podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 42Co 192/2007-434 ze dne 27.9.2007, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Ostravě č.j. 62C 144/2000-380 ze dne 11.1.2007 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 30.510,30 Kč exekuce na majetek povinné.

Z přípisu JUDr. Martina Skýby, advokáta adresovaného žalobkyni ze dne 13.7.2011 krajský soud zjistil, že tento advokát v souvislosti s nařízenou exekucí informuje žalobkyni o tom, že soudní exekutor Mgr. J. K. vydal dne 2.6.2008 exekuční příkaz postižením jiných majetkových práv a členských práv a povinností žalobkyně v Bytovém družstvu Horní 1427. Tím zaniklo její členství v bytovém družstvu a žalobkyně je přípisem vyzývána, aby vyklidila předmětný byt.

Podle ust. § 24 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže

a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35,

b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficient 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Podle ust. § 231 odst. 1 obchodního zákoníku, ve znění účinném k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí členství v družstvu zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, doručením, vyrozuměním o neúspěšné opakované dražbě v řízení nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelná, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí, postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu postižením členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu, a byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu nebo zánikem družstva.

Podle ust. § 714, věty první občanského zákoníku, ve znění účinném do 31.12.2013 zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu.

Zásadním žalobním bodem žalobkyně bylo to, že v průběhu správního řízení řádně osvědčila nájemní poměr k bytovému družstvu předložením nájemní smlouvy a příslušných dokladů o nákladech na bydlení. Jak vyplynulo z obsahu správního spisu Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě, žalobkyně skutečně doložila nájemní smlouvu k předmětnému bytu na dobu neurčitou uzavřenou 1.4.1999 a doložila také doklady o platbách nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. Nicméně shora citovaným usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 21.12.2007 č.j. 94Nc 1148/6/2007 byla na majetek žalobkyně nařízena exekuce a na základě tohoto usnesení byl vydán exekuční příkaz postižením jiných majetkových práv, a to

členských práv a povinností žalobkyně v bytovém družstvu Horní 1427, o čemž svědčí shora citovaný přípis advokáta JUDr. Martina Skýby ze dne 13.7.2011. V souladu se shora citovaným ustanovením § 231 odst. 1 obchodního zákoníku žalobkyni tak zaniklo členství v Bytovém družstvu Horní 1427 a v souvislosti s tím podle § 714 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění účinném do 31.12.2013) zanikl její nájem k předmětnému bytu. Přitom z ust. § 24 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře vyplývá základní podmínka nároku na příspěvek na bydlení to, že žadatel o tento příspěvek je vlastníkem nebo nájemcem bytu, který je v tomto bytě hlášen k trvalému pobytu. Protože žalobkyně nebyla ani vlastníkem ani nájemcem předmětného bytu, ať už k datu vydání rozhodnutí správního orgánu I. stupně či k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí, nemohl jí nárok na tento příspěvek vzniknout. Na tomto závěru nemohou nic měnit její další žalobní námitky, že doložila příslušné doklady o nákladech na bydlení ani to, že se žalovaný nezabýval jejím odvoláním a že si neopatřil důkazy prokazující neuhrazení nájemného za období říjen až prosinec 2012.

Vzhledem k výše uvedenému krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl jako nedůvodnou, přičemž rozhodoval v souladu s ust. § 51 s.ř.s. bez nařízení jednání.

Krajský soud závěrem podotýká, že žalobkyně v průběhu tohoto řízení opakovaně podávala žádosti o osvobození od soudních poplatků. O této žádosti soud nerozhodoval se zřetelem k ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že žalobkyně byla od placení soudních poplatků v tomto řízení osvobozena přímo ze zákona.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně v řízení úspěšná nebyla a žalovaný toto právo ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 1, 2 s.ř.s.).

Ustanovenému právnímu zástupci žalobkyně odměna za zastupování žalobkyně přiznána nebyla, neboť podle obsahu spisu právní zástupce žalobkyně žádný úkon právní pomoci v této věci neprovedl.

Pou čení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 8. srpna 2014

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru