Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Ad 23/2013 - 88Rozsudek KSOS ze dne 08.10.2014


přidejte vlastní popisek

38Ad 23/2013-88

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně M. K., zastoupené Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem Ostrava 10, Jaklovecká 18, proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR se sídlem Praha 2, Na Poříčním právu 1/376, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22.4.2013 sp. zn. SZ/806/2013/9S-MSK, č.j.: MPSV-UM/6133/13/9S-MSK, o dávce státní sociální podpory příspěvek na bydlení,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Advokátu Mgr. Petru Miketovi se odměna za zastupování žalobkyně nepřiznává.

Odůvodnění:

Pokračování
-2-
38Ad 23/2013

Rozhodnutím ze dne 22.4.2013 sp. zn. SZ/806/2013/9S-MSK, č.j.: MPSV-UM/6133/13/9S-MSK žalovaný zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Ostravě ze dne 4.3.2013, č.j.

102892/13/OT, jímž byla zamítnuta žádost žalobkyně o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení ode dne 1.1.2013. Žalovaný poukázal na podmínky nároku na příspěvek na bydlení upravené zákonem č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jejichž splnění žalobkyně v řízení neprokázala, a proto jí nárok na tuto dávku nevznikl. Žalobkyní předložená nájemní smlouva, která měla prokazovat, že je nájemkyní předmětného bytu, odporuje dalším dokladům, které měl prvoinstanční orgán k dispozici a které prokazují zánik členství žalobkyně v bytovém družstvu a trvání nájemního poměru k tomuto bytu.

Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného včasnou žalobu, ve které namítala, že řádně osvědčila trvání nájemního vztahu, když předložila nájemní smlouvu, roční vyúčtování služeb za rok 2011 a účtovní list nájemníka. Na uvedené adrese je také hlášena k trvalému pobytu od roku 1982 až dosud. Z důvodu postupu pronajímatele byla nucena hradit platby nájemného do soudní úschovy a je stále přesvědčena, že je řádnou členkou družstva a že má právo byt užívat. Poukázala na to, že pro účely nároku na příspěvek na bydlení se za dobu trvání nájemního vztahu považuje i doba mezi skončením nájemního poměru a posledním dnem lhůty k vyklizení bytu. Žalovaný se nezabýval jejím podaným odvoláním, i když žalobkyně byla připravena všechny okolnosti ohledně vzájemných práv a povinností mezi pronajímatelem a jí osvědčit a doložit. Jediným příjmem žalobkyně je v současné době částečný invalidní důchod ve výši 5.275,- Kč a odmítnutím příspěvku na bydlení se její sociální situace podstatně zhoršila a nemá prostředky na žití.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Krajský soud vycházel z napadeného rozhodnutí žalovaného ze dne 22.4.2013 sp. zn. SZ/806/2013/9S-MSK, č.j.: MPSV-UM/6133/13/9S-MSK, z připojeného správního spisu žalovaného téhož čísla jednacího, jakož i z připojeného správního spisu Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Ostravě sp. zn. 3473-13-OT a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Při řízení o žalobě žalobkyně vycházel přitom krajský soud z ustanovení § 65 a násl. soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného (ust. § 75 s.ř.s.).

Z obsahu správního spisu správního orgánu I. stupně vzal krajský soud za prokázáno, že žalobkyně podala žádost o příspěvek na bydlení dne 30.1.2013. Tento správní spis obsahuje protokol ze dne 30.1.2013 podepsaný žalobkyní a sepsaný před správním orgánem I. stupně, ve kterém žalobkyně uvedla, že stále nemůže doložit potvrzení z Bytového družstva Horní 1427 o trvání nájemního poměru. Správní spis obsahuje dále doklady o výši nákladů na bydlení za 4. čtvrtletí roku Pokračování
-3-
38Ad 23/2013

2012, podle kterých žalobkyně za toto období zaplatila za odvoz opadu 116,- Kč, zálohu na plyn v celkové výši 360,- Kč, doplatek z ročního vyúčtování plynu ve výši 402,50 Kč, zálohu za elektřinu v celkové výši 1.650,- Kč, zálohu za vodné a stočné ve výši 330,- Kč a zálohu za centrální vytápění v celkové výši 2.988,- Kč. Podle fotokopií poštovních poukázek zaslala žalobkyně předsedkyni bytového družstvu za toto období celkem 7.530,- Kč, jakožto nájemné a zálohy za služby. V období 4. čtvrtletí roku 2012 činila výše invalidního důchodu žalobkyně 15.564,- Kč a podpora v nezaměstnanosti 204,- Kč, takže průměrný měsíční příjem žalobkyně činil 5.250,-

Kč. Dne 4.3.2013 vydal Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě rozhodnutí č.j. 102892/13/OT, sp. zn. 3473-13-OT, kterým zamítl žádost žalobkyně o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení od 1.1.2013 s odůvodněním, že není zcela zřejmé, že je žalobkyně členem Bytového družstva Horní 1427 a nájemcem bytu č. X na ulici H. X, O.-H. a že potvrzení o trvání nájemního poměru platné k 1.1.2013 nedoložila. Součástí správního spisu je podané odvolání žalobkyně ze dne 23.3.2013, o kterém rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím.

Ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 38Ad 6/2013 a v něm připojeném správním spisu Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Ostravě sp. zn. 16237-12-OT bylo zjištěno, že jeho součástí je fotokopie usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 94Nc 11486/2007-4, týkající se exekuční věci oprávněného Bytového družstva Horní 1427 proti povinné M. K., nar. X. Krajský soud zjistil, že tímto usnesením byla nařízena podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 42Co 192/2007-434 ze dne 27.9.2007 ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Ostravě č.j. 62C 144/2000-380 ze dne 11.1.2007 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 30.510,30 Kč exekuce na majetek povinné. V témže správním spisu je založena fotokopie přípisu JUDr. Martina Skýby ze dne 13.7.2011, advokáta, adresovaného žalobkyni, ze které bylo zjištěno, že tento advokát v souvislosti s nařízenou exekucí informuje žalobkyni o tom, že soudní exekutor Mgr. Jiří Král vydal dne 2.6.2008 exekuční příkaz postižením jiných majetkových práv a členských práv a povinností žalobkyně v Bytovém družstvu Horní 1427. Tím zaniklo její členství v bytovém družstvu a žalobkyně je tímtéž přípisem vyzývána, aby předmětný byt vyklidila ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení této výzvy s tím, že přístřeší je jí zajištěno v Hotelovém domě Hlubina na adrese Horní 54, Ostrava-Hrabůvka.

Podle ust. § 24 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže

a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35,

Pokračování
-4-
38Ad 23/2013

b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficient 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Podle ust. § 231 odst. 1 obchodního zákoníku, ve znění účinném k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí členství v družstvu zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, doručením, vyrozuměním o neúspěšné opakované dražbě v řízení nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelná, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí, postižením členských práv a povinností, nebo právní moci exekučního příkazu postižením členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu, a byl-li v této lhůtě podán

návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu nebo zánikem družstva.

Podle ust. § 714, věty první občanského zákoníku, ve znění účinném do 31.12.2013 zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu. Zásadním žalobním bodem žalobkyně bylo v projednávané věci to, že v průběhu správního řízení řádně osvědčila nájemní poměr k bytovému družstvu a předmětnému bytu, a to nájemní smlouvou, vyúčtováním záloh za rok 2011 a dalšími důkazy. V řízení však bylo prokázáno, že shora citovaným usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 21.12.2007 č.j. 94Nc 1148/6/2007 byla na majetek žalobkyně nařízena exekuce a na základě tohoto usnesení byl vydán exekuční příkaz postižením jiných majetkových práv, a to členských práv a povinností žalobkyně v bytovém družstvu Horní 1427, o čemž svědčí shora citovaný přípis advokáta JUDr. Martina Skýby ze dne 13.7.2011. Tímto přípisem byla žalobkyně také vyzvána, aby předmětný byt ve lhůtě 15-ti dnů od doručení výzvy vyklidila a bylo jí dáno na vědomí, že má zajištěno přístřeší na adrese Hotelový dům Hlubina, Horní 54, Ostrava-Hrabůvka. Žalobkyni tak zaniklo členství v Bytovém družstvu Horní 1427 a v souvislosti s tím podle § 714 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění účinném do 31.12.2013) zanikl její nájem k předmětnému bytu. Podle uvedeného přípisu JUDr. Skýby bylo žalobkyni tímto přípisem zajištěno přístřeší a je proto nedůvodná její žalobní námitka, že jí bytové družstvo dosud nenabídlo bytovou náhradu, a že z tohoto důvodu ještě neskončil její nájemní poměr.

Z ust. § 24 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře vyplývá základní podmínka nároku na příspěvek na bydlení to, že žadatel o tento příspěvek je vlastníkem nebo nájemcem bytu, který je v tomto bytě hlášen k trvalému pobytu. Protože žalobkyně nebyla ani vlastníkem ani nájemcem předmětného bytu, ať už k datu vydání rozhodnutí správního orgánu I. stupně či k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí, nemohl jí nárok na tento příspěvek vzniknout. Na tomto závěru nemohou nic měnit její další žalobní námitky, že doložila příslušné doklady o nákladech na Pokračování
-5-
38Ad 23/2013

bydlení ani to, že se žalovaný nezabýval jejím odvoláním a že se k jejím tvrzením ani nevyjádřil ani je nijak nezpochybnil.

Vzhledem k výše uvedenému krajský soud v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu zamítl jako nedůvodnou, přičemž rozhodoval v souladu s ust. § 51 s.ř.s. bez nařízení jednání.

Krajský soud závěrem podotýká, že žalobkyně v průběhu tohoto řízení opakovaně podávala žádosti o osvobození od soudních poplatků. O této žádosti soud nerozhodoval se zřetelem k ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že žalobkyně byla od placení soudních poplatků v tomto řízení osvobozena přímo ze zákona.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně v řízení úspěšná nebyla a žalovaný toto právo ze zákona nemá (ust. § 60 odst. 1, 2 s.ř.s.).

Ustanovenému právnímu zástupci žalobkyně odměna za zastupování žalobkyně přiznána nebyla, neboť podle obsahu spisu právní zástupce žalobkyně žádný úkon právní pomoci v této věci neprovedl.

Pou čení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 8. října 2014

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Pokračování
-6-
38Ad 23/2013

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru