Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Ad 16/2013 - 47Usnesení KSOS ze dne 03.02.2014

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
10 Ads 44/2014 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

38Ad 16/2013-47

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobkyně Š. T., zastoupené JUDr. Libuší Šmehlíkovou, advokátkou se sídlem Michálkovická 967/108, Ostrava-Slezská Ostrava proti žalovanému 1) Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, 2) Úřadu práce ČR, Krajská pobočka Ostrava, 30. dubna 3130/2c, Ostrava-Moravská Ostrava o žalobě ze dne 3.4.2013

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokátky JUDr. Libuše Šmehlíkové se určuje částkou 9.438,- Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Krajského soudu v Ostravě do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. Česká republika nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně podala dne 3.4.2013 žalobu u zdejšího soudu, ve které uvedla, že „podává žalobu na ÚP Moravská Ostrava, MPSV Praha a sociální odbor Mor. Ostrava“. Dále v žalobě uvedla, že byla v dubnu 2003 po návratu domů z Prahy, kde pracovala, vyřazena z evidence ÚP Ostrava bez nároku na sociální zabezpečení a o tři měsíce později začala být léčena, když choroba musela existovat již v roce 2002. K návrhu přiložila rozhodnutí MPSV ČR Praha ze dne 2.8.2007 č.j. 2006/38409-442 o zamítnutí žádosti o obnovu řízení. Vzhledem k nejasnosti podání byla žalobkyně nejdříve usnesením ze dne 4.4.2013 č.j. 38Ad 16/2013-7 vyzvána k doplnění, což ze strany žalobkyně nebylo splněno; k žádosti žalobkyně jí byl usnesením ze dne 21.11.2013 čj. 38Ad 16/2013-33 ustanoven zástupce z řad advokátů. Teprve poté byl zástupcem žalobkyně návrh upřesněn.

[2] Dne 20.1.2014 bylo soudu předloženo doplnění žaloby, ze kterého bylo zjištěno, že žalovaným je Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce ČR, Krajská pobočka Ostrava, 30. dubna 3130/2c, Ostrava-Moravská Ostrava. A žaloba směřuje proti:

• Rozhodnutí Úřadu práce v Ostravě-právního předchůdce žalovaného ze dne 9. srpna 2005, čj. OTA-5685/2005-K3 ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání dle ustanovení § 30 odst. 2 písm. e) a odst. 3 a § 31 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb.

• Rozhodnutí Úřadu práce v Ostravě ze dne 5. března 2007, čj. OTA-23041/2007-3, kterým byla vyřazena podle ust. § 30 odst. 2 písm. e) a odst. 3 a § 31 písm. d) zákona č. 435/2044 Sb. z evidence uchazečů o zaměstnání. Správní rozhodnutí žalobkyně napadá z důvodu, že správní orgán nepostupoval při zjištění skutkového stavu objektivně, nezjistil přesně a úplně důvody nedostavení se ze strany žalobkyně. Žalobkyně dále uvádí, že od r. 2003 je nemocná a správní orgán toto při svém rozhodování nezohlednil. S ohledem na uvedené navrhla zrušit uvedená rozhodnutí. Současně k doplněné žalobě byla přiložena ve fotokopii následující rozhodnutí včetně doručenek o převzetí těchto rozhodnutí žalobkyní:

- rozhodnutí Úřadu práce v Ostravě ze dne 5. března 2007, čj. OTA-23041/2007-3, včetně doručenky o doručení dne 9.3.2007 a opravné usnesení ze dne 15. března 2007 s doručenkou o doručení dne 21.3.2007,

- rozhodnutí Úřadu práce v Ostravě ze dne 9. srpna 2005, čj. OTA-5685/2005-K3 s doručenkou o doručení 13.8.2005 včetně rozhodnutí MPSV ze dne 31.3.2006, jímž bylo rozhodováno o odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce v Ostravě ze dne 9.8.2005.

- rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 31.3.2006 č.j. 2005/55047-442, jímž bylo odvolání žalobkyně zamítnuto a rozhodnutí ze dne 9. srpna 2005 čj. OTA-5685/2005-K3 potvrzeno.

[3] Podle ust. § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

[4] Podle ust. § 40 odst. 4 s.ř.s. lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

[5] Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

[6] Podle § 68 písm. a) s.ř.s. žaloba je nepřípustná také tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného.

[7] Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[8] Na základě zjištěného soud konstatuje, že žalobkyně svou žalobu podala, jak vyplynulo z žaloby ze dne 2.4.2013, mimo jiné do rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 2.8.2007 č.j. 2006/38409-442 a jak vyplynulo z doplnění žaloby ze dne 20.1.2014 proti rozhodnutím z let 2005 a 2007, konkr. rozhodnutí Úřadu práce v Ostravě ze dne 5. března 2007, č.j. OTA-2041/2007-3 a ze dne 9.8.2005, č.j. OTA-5685/2005-K3).

[9] S odvoláním na uvedené v odst. [6] tohoto usnesení by připadla do úvahy k přezkoumání toliko rozhodnutí vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí, nikoliv rozhodnutí úřadu práce. Vzhledem k uvedenému v odstavci [3] a odstavci [4] tohoto rozsudku, soud s ohledem ke skutečnosti, že žaloba byla prokazatelně podána po marném uplynutí lhůty, tuto odmítl co do rozhodnutí vydaného ministerstvem práce a sociálních věcí dle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. jako opožděnou.

[10] Pokud se týká rozhodnutí úřadu práce, ta nepodléhají soudnímu přezkumu s odvoláním na odst. [6] tohoto usnesení, a proto soud v této části návrh musel odmítnout pro nesplnění podmínek řízení, když tento nedostatek je neodstranitelný.

[11] Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

[12] Odměna advokáta byla určena částkou 9.438,- Kč, sestávající ze šesti úkonů (ust. § 11 odst. 1, písm. b), c), f), i), d) a odst. 3 vyhl. č.177/1996 Sb.) plus 6krát paušální částka á 300,- Kč dle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky v celkové částce 7.800,- Kč plus 21% DPH (1.638,- Kč); celkem 9.438,- Kč.

[13] Výrok IV je odůvodněn ust. § 35 odst. 8 s.ř.s, dle kterého hotové výdaje zástupce a odměna za zastupování osob, který byl ustanoven soudem, platí stát.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ostravě dne 3. února 2014

JUDr. Jana Záviská

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru