Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Ad 14/2011 - 34Usnesení KSOS ze dne 29.07.2011

Prejudikatura

2 Afs 125/2009 - 104


přidejte vlastní popisek

38Ad 14/2011-34

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohuslavou Drahošovou v právní věci žalobkyně J. Z., zastoupené J. K., o přezkoumání rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, Ostrava, ze dne 24.11.2010, č.j. MSK 73857/2010, sp.zn. SOC/18012/2010/Tei,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Městského úřadu Třinec, odboru sociálních věcí ze dne 22.3.2010 žalobkyni nebyl přiznán příspěvek na péči. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání. Krajský úřad Moravskoslezského kraje po provedeném řízení rozhodnutím ze dne 24.11.2010 rozhodl napadené rozhodnutí změnit, a to v části výroku změnit slova „nepřiznat příspěvek na péči“ nahradit slovy „přiznat příspěvek na péči ve výši 2.000,- Kč měsíčně od srpna 2009“.

Žalobkyně se domáhala podáním ze dne 20.12.2010 přezkoumání shora označeného rozhodnutí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uskutečnilo přezkumné řízení a 25.5.2011 vydalo rozhodnutí, kterým napadené rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, ze dne 24.11.2010, č.j. MSK 73857/2010, sp.zn. SOC/18012/2010/Tei, zrušilo a věc vrátilo k novému projednání.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Je-li původní rozhodnutí správního orgánu v přezkumném řízení podle § 97 odst. 3 správního řádu zrušeno, nastává tím situace, kdy je vydáno nové meritorní rozhodnutí, proto z povahy věci odpadá možnost soudu původní rozhodnutí přezkoumat. Jedná se o neodstranitelný nedostatek podmínek řízení, pro který je třeba žalobu odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Krajský soud proto dle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. žalobu odmítl.

Žalobkyně má možnost namítat v žalobě proti novému meritornímu rozhodnutí veškeré námitky proti správnímu řízení jako celku, a to včetně okolností, které se vztahují svým obsahem k předchozímu pravomocnému rozhodnutí.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 60 odst. 3, věta prvá s.ř.s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím podepsaného soudu, písemně ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nebo ten kdo jej zastupuje, nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 29. července 2011

JUDr. Bohuslava Drahošová

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru