Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Ad 13/2010 - 29Rozsudek KSOS ze dne 04.09.2012


přidejte vlastní popisek

38Ad 13/2010-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Bohuslavy Drahošové a soudců JUDr. Petra Indráčka a JUDr. Miroslavy

Ježoviczové v právní věci žalobce Ing. J. H., zastoupeného Mgr. P. H., proti

žalovanému řediteli Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

se sídlem Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40, o žalobě proti rozhodnutí ze dne

5.3.2010 č.j. HSOS-127-19/KŘ-ŘK-2009, o zamítnutí odvolání žalobce proti

rozhodnutí ředitelky kanceláře ředitele HZS Moravskoslezského kraje ze dne

14.12.2009 č.j. HSOS-127-11/KŘ-ŘK-2009, o obnově řízení,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne ze dne 5.3.2010 č.j. HSOS-127-19/KŘ-ŘK-2009 bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí ředitelky kanceláře ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kterým byl zamítnut návrh žalobce na

Pokračování 2 - - 38Ad 13/2010

obnovu řízení ve věci zápočtu dob pro účely zařazení příslušníka do tarifního stupně podle § 117 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Žalobce podal proti uvedenému rozhodnutí včasnou žalobu, ve které uvedl, že mu byl rozhodnutím ředitelky kanceláře ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje č.j. HSOS-1902-121/KŘ-PaM-2006 ze dne 1.1.2007 proveden zápočet dob podle § 117 zákona o služebním poměru pro účely zařazení do tarifního stupně k uvedenému datu. Tímto rozhodnutím však žalobci nebyla do praxe započtena tzv. další činná služba v rozsahu jednoho roku a 323 dnů. Uvedené rozhodnutí bylo v rámci odvolacího řízení rozhodnutím ředitele HZS Moravskoslezského kraje č.j. HSOS-29-18/KŘ-ŘK-2007 ze dne 25.5.2007 potvrzeno. Doba tzv. další činné služby nebyla žalobci započtena „ani do výsluhových nároků“. Rozhodnutí služebního funkcionáře týkající se výsluhových nároků bylo pro nezákonnost zrušeno rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 22Ca 245/2007-75 ze dne 22.7.2009, na jehož základě pak pro výsluhové náležitosti byla započtena žalobci i další doba činnosti v armádě. Co se týče zápočtu téže doby do odborné praxe, služební funkcionář své rozhodnutí č.j. HSOS-1902-121/KŘ-PaM-2006 ze dne 1.1.2007 nezměnil, a proto žalobce podal návrh na obnovu řízení v této věci. Obnovu řízení výše uvedené správní orgány nepovolily a jejich rozhodnutí žalobce považuje za nezákonná, neboť dle jeho názoru veškeré doby služebního poměru vykonávané v ozbrojených silách, pokud nejsou výslovně ze započitatelné doby vyjmuty, je nutno je započítat rovněž do doby praxe rozhodné pro určení tarifního stupně. Nová skutečnost, která existovala v době vydání rozhodnutí služebního funkcionáře a kterou žalobce bez svého zavinění nemohl v řízení uplatnit, vyšla najevo v souvislosti s pravomocným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 22Ca 245/2007-75 ze dne 22.7.2009, jímž soud vyslovil právní názor o povinnosti započíst žalobci do doby služebního poměru i doby tzv. další činné služby. Žalobce nesouhlasí s rozhodnutím služebního funkcionáře, že není dán důvod k obnově řízení a to proto, že doby služebního poměru nemají být automaticky započítány do doby odborné praxe. Na rozdíl od právního názoru žalovaného je žalobce přesvědčen, že do doby praxe se zahrnou veškeré započitatelné doby služebního poměru, včetně praxe vykonávané mimo služební poměr, která je využitelná vzhledem k služebnímu místu, které příslušník zastává. Žalobce proto navrhoval zrušení jak rozhodnutí žalovaného, tak i rozhodnutí ředitelky kanceláře ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 14.12.2009.

Žalovaný ve svém písemném vyjádření k žalobě žalobce ze dne 7.4.2010 uvedl, že žalobce spornou dobu zápočtu od 27.8.1976 do 15.7.1978 vykonával další službu dle § 37 odst. 2 písm. a) zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého byli další službou povinni vojáci, kteří vykonali základní službu, byli-li na svou žádost vzděláni a vycvičeni na náklad státu pro službu vojáků z povolání nebo dostali-li k tomuto účelu stipendia, nebo alespoň částečnou náhradu studijních nákladů. Tato služba byla přípravou na službu vojáka z povolání a v této době žalobce nemohl plnit oprávnění vyplývající ze zastávaného

Pokračování 3 - - 38Ad 13/2010

služebního místa, to je vojáka podle vojenských předpisů, neboť se na toto služební místo teprve připravoval studiem na Vysoké vojenské velitelsko-technické škole v Martině, které ukončil 15.7.1978 a tímto dnem se zároveň stal poručíkem. Jestliže žalobce rozhodnutí o nepovolení obnovy řízení považuje za zákonná a to proto, že veškeré doby služebního poměru vykonávané v ozbrojených silách, pokud nejsou výslovně ze započitatelné doby vyjmuty (§ 224 odst. 4 zákona o služebním poměru), je nutno započítat do doby praxe rozhodné pro určení tarifního stupně, pak žalovaný s tímto názorem nesouhlasí, neboť ust. § 224 zákona o služebním poměru se týká zápočtu doby pro účely výsluhových nároků a odkazuje na služební poměr podle zvláštních předpisů. Toto ustanovení se netýká zápočtu doby praxe. Zmíněný rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 22Ca 245/2007-75 ze dne 22.7.2009 nelze podle žalovaného vztahovat automaticky na doby, které se mají či nemají započítávat pro účely zařazení příslušníka do tarifního stupně. Před datem 15.7.1978, kdy byl žalobce jmenovaným do hodnosti poručíka, neměl žádnou hodnost a nebyl oprávněn plnit povinnost a vykonávat oprávnění vyplývající ze zastávaného služebního místa, neboť byl ve spornou dobu pouze studentem VVVTŠ v Martině. Žalovaný uzavřel, že nelze ztotožňovat dobu započitatelnou pro účely výsluhových nároků podle ust. § 224 zákona o služebním poměru a dobu výkonu služby podle ust. § 117 odst. 2 písm. a) téhož zákona, proto navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 5.3.2010 č.j. HSOS-127-19/KŘ-ŘK-2009, jakož i připojeným správním spisem žalovaného, fotokopií vojenské knížky žalobce Ministerstva obrany ČR série CC č. 126714, žalobcem předloženými listinnými důkazy, které jsou obsaženy rovněž ve správním spise žalovaného, pochvalným listem VVVTŠ v Martině ze dne 14.7.1978, výpisem z rozkazu ministra národní obrany ze dne 10.7.1978, osobním listem žalobce a potvrzením Vojenského archivu Ministerstva SR v Trnavě ze dne 27.8.2007, jakož i připojeným spisem Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22Ca 245/2007 a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Při řízení o žalobě žalobce vycházel přitom krajský soud z ust. § 65 a násl. s.ř.s. a ze skutkového a právního stavu, který tu byl dán v době rozhodování žalovaného (ust. § 75 odst. 1 s.ř.s.).

Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících ze správního spisu žalovaného vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že přípisem ze dne 5.9.2009 podal žalobce žádost o obnovu řízení ve věci rozhodnutí ředitelky kanceláře ředitele HZS Moravskoslezského kraje č.j. HSOS-1902-121/KŘ-PaM-2006 ze dne 1.1.2007, kterým mu nebyla do praxe započtena další činná služba v rozsahu jednoho roku a 323 dnů. Jako důvod obnovy řízení žalobce uvedl, že vyšla najevo nová skutečnost, která existovala v době původního řízení, a to že i v případě příslušníků nevojenských ozbrojených sborů se do služby trvání služebního poměru vojáka z povolání započítává i doba základní a další služby ve vojsku, byla-li vykonána před 1.12.1999 v souladu s pravomocným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 22Ca 245/2007-75 ze dne 22.7.2009. Správní spis obsahuje oznámení o určení senátu poradní komise ředitelky kanceláře ředitele HZS Moravskoslezského kraje ze

Pokračování 4 - - 38Ad 13/2010

dne 13.11.2009, zápis z jednání tohoto senátu poradní komise ze dne 23.11.2009 a doporučení tohoto senátu ze dne 30.11.2009 ředitelce kanceláře ředitele HZS Moravskoslezského kraje, aby žádost o obnovu řízení byla žalobci zamítnuta a obnova řízení tak byla nepovolena. Součástí správního spisu je dále rozhodnutí ředitelky kanceláře ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve věcech služebního poměru ze dne 14.12.2009 č.j. HSOS-127-11/KŘ-ŘK-2009, kterým byl návrh žalobce na obnovu řízení, jímž byl ve smyslu ust. § 219 zákona o služebním poměru proveden pro účely zařazení příslušníka do tarifního stupně zápočet dob podle § 117 téhož zákona, zamítnut, neboť není důvodný. Součástí správního spisu je odvolání žalobce ze dne 5.1.2010 proti tomuto rozhodnutí. K tomuto odvolání žalobce připojil rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 22Ca 245/2007-75 ze dne 22.7.2009 a rozhodnutí ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve věcech služebního poměru ze dne 8.9.2009, kterým vyhověl odvolání žalobce a změnil rozhodnutí ředitelky kanceláře ředitele HZS Moravskoslezského kraje č.j. HSOS-1905-911/KŘ-PaM-2006 ze dne 1.1.2007 tak, že žalobci na základě ust. § 224 zákona o služebním poměru započítává ke dni 1.1.2007 do doby rozhodné pro výsluhový příspěvek dobu 22 let a 27 dnů, a tutéž dobu započítává do doby rozhodné pro odchodné. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí mimo jiné vyplývá, že odvolací orgán byl vázán citovaným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě. Další součástí správního spisu je pak samotné žalobou napadené rozhodnutí ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve věcech služebního poměru ze dne 5.3.2012, kterým zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí ředitelky kanceláře ředitele HZS Moravskoslezského kraje o zamítnutí návrhu žalobce na obnovu řízení.

Podle ust. § 192 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů řízení, které je ukončeno rozhodnutím, jež nabylo právní moci, se na žádost účastníka obnoví, jestliže

a) vyšla najevo nová skutečnost, která existovala v době původního řízení a kterou nemohl účastník, jemuž je ku prospěchu, bez svého zavinění v tomto řízení uplatnit,

b) rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky, o níž bylo příslušným orgánem rozhodnuto jinak, nebo c) rozhodnutí se opírá o důkaz, o němž se zjistilo, že je nepravdivý, a tato skutečnost může mít podstatný vliv na obsah rozhodnutí.

V projednávané věci se žalobce domáhal obnovy řízení a jako důvod obnovy uvedl novou skutečnost, která existovala v době původního řízení a kterou nemohl bez svého zavinění v řízení uplatnit, tedy důvod obnovy řízení uvedený pod písm. a) shora citovaného ust. § 192 zákona č. 361/2003 Sb., v platném znění. Tuto skutečnost žalobce spatřoval v pravomocném rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 22Ca 245/2007-75 ze dne 22.7.2009, jímž krajský soud vyslovil právní názor o povinnost zápočtu doby další činné služby do doby služebního poměru. Ve smyslu

výše citovaného ust. § 192 zákona č. 361/2003 Sb., které je lex specialis vůči ust. § 100 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení ukončené pravomocným

rozhodnutím ve věci správní orgán na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního

Pokračování 5 - - 38Ad 13/2010

řízení, a účastník, jemuž jsou ku prospěchu, je nemohl v původním řízení uplatnit, a nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými. Další podmínkou pro povolení obnovy řízení je, aby tyto skutečnosti nebo důkazy mohly odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování v původním řízení. Pro posouzení této právní věci je však zásadní, že onou novou skutečností, která existovala v době původního řízení a kterou žalobce, jemuž má být ku prospěchu, bez svého zavinění v tomto řízení nemohl uplatnit, nemůže být zmiňovaný rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 22Ca 245/2007-75 ze dne 22.7.2009, tedy právní názor v tomto rozsudku vyslovený a pro tuto konkrétní věc pro žalovaného závazný. Takovouto novou skutečností mohou být důkazy formou listin, svědeckých výpovědí a jiné, avšak v žádném případě touto skutečností nemůže být výklad právních předpisů činěný soudy v rámci jejich rozhodovací činnosti, nehledě navíc k tomu, že v daném případě citovaný rozsudek Krajského soudu v Ostravě řešil jiný právní nárok žalobce než v této právní věci. Za této situace měl ze shora uvedeného důvodu správní orgán prvního stupně, tj. ředitelka kanceláře ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje návrh žalobce na obnovu řízení zamítnout a nezabývat se podrobně důvody, proč nebylo žádosti žalobce ve věci zápočtu dob podle § 117 zákona o služebním poměru pro účely zařazení do tarifního stupně vyhověno. Stejně tak pochybil ve svém odůvodnění odvolacího rozhodnutí i žalovaný, který rovněž namísto toho, aby se zabýval důvodem obnovy řízení, tj. onou tvrzenou novou skutečností, která vyšla najevo, obšírně a detailně hodnotil jednotlivé námitky žalobce týkající se rovněž problému původního řízení, tj. zamítnutí zápočtu tzv. další činné služby do praxe rozhodné k započtení do tarifních stupňů. Nicméně žalovaný i správní orgán prvního stupně, pokud ve výroku svého rozhodnutí nevyhověly žalobcově návrhu na obnovu řízení, ze shora uvedených důvodů nepochybily, a žaloba žalobce byla proto jako nedůvodná v souladu s ust. § 178 odst. 7 s.ř.s. zamítnuta.

Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce v řízení úspěšný nebyl a žalovaný se tohoto práva výslovně vzdal (ust. § 60 odst. 1 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě, dne 4. září 2012

JUDr. Bohuslava Drahošová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru