Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

38 Ad 1/2013 - 124Rozsudek KSOS ze dne 31.07.2014

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
4 Ads 193/2014

přidejte vlastní popisek

38Ad 1/2013-124

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně M. M., proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR se sídlem Praha 2, Na Poříčním právu 1/376, o žalobě proti rozhodnutí ze dne 3.6.2011 č.j.: 2011/26436/421, 2011/41541-421, o zamítnutí odvolání a potvrzení rozhodnutí Úřadu práce v Ostravě, ve věci nepřiznání podpory v nezaměstnanosti,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne ze dne 3.6.2011 č.j.: 2011/26436/421, 2011/41541-421 žalované Ministerstvo práce a sociálních věcí zamítlo odvolání žalobkyně a potvrdilo rozhodnutí Úřadu práce v Ostravě č.j. OTA-718/2011-KS ze dne 28.1.2011, kterým žalobkyni nepřiznal podporu v nezaměstnanosti podle ust. § 39 odst. 1 písm. a) a § 41 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Žalovaný vycházel ze spisové dokumentace, z níž vyplynulo, že žalobkyně v rozhodném období tří let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání doložila předchozí zaměstnání pouze v délce 5-ti měsíců a 28 dní. Jednalo se o dobu pobírání plného invalidního důchodu za dobu od 30.11.2007 do 27.5.2008, a protože žalobkyně nesplnila zákonné podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti, nemohla jí být tato podpora přiznána.

Žalobkyně proti uvedenému rozhodnutí podala včasnou žalobu, ve které namítala šikanózní postup úřadu práce, když nerespektoval její zdravotní stav v řízení o její žádosti o zprostředkování zaměstnání. Tvrzení žalovaného o tom, že v rozhodném období tří let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání doložila předchozí zaměstnání pouze v délce 5 měsíců a 28 dnů „v podobě plného invalidního důchodu z důchodového pojištění“ za období od 30.11.2007 do 27.5.2008 je nepřesné a neúplné. Předkládá pracovní smlouvu se zaměstnavatelem Soukromá speciální škola pro žáky s více vadami a pro žáky s vadami řeči, s. r. o. se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Aviatiků 462, na základě které jí vznikl pracovní poměr 27.8.2003. Pro následky pracovního úrazu dne 11.10.2005 jí byl přiznán po dlouhodobé pracovní neschopnosti plný invalidní důchod rozhodnutím ČSSZ ze dne 17.10.2007, a to se zpětnou účinností od 13.6.2007. Rozhodnutím ČSSZ z 8.6.2008 jí byl plný invalidní důchod od 18.7.2008 odňat a změněn na částečný invalidní důchod. Žalobkyně proti odnětí plného invalidního důchodu brojila žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který jí „žalobu proti zamítnutí PIDu zamítl, avšak v odůvodnění konstatoval, že žalobkyně je nadále částečně invalidní, v souvislosti s pracovním úrazem ze dne 11.10.2005“. Žalobkyně má proto za to, že v systému důchodového zabezpečení byla za rozhodné období tří let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Poukázala na nedořešenou otázku odebrání plného invalidního důchodu a na to, že správní orgán I. stupně se odmítl obdobím od 30.8.2008 do 30.11.2010 zabývat.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby jako nedůvodné.

Krajský soud provedl důkaz napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 3.6.2011 č.j.: 2011/26436/421, 2011/41541-421 a obsahem správního spisu žalovaného téhož čísla jednacího, jakož i obsahem správního spisu Úřadu práce ČR - Krajské pobočky v Ostravě a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Z hlediska skutkových zjištění vzal v daném případě krajský soud z obsahu správního spisu Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ostravě za prokázáno, že žalobkyně dne 30.11.2010 podala žádost o zprostředkování zaměstnání a současně i žádost o podporu v nezaměstnanosti. O této žádosti rozhodl Úřad práce v Ostravě rozhodnutím ze dne 28.1.2011 tak, že žalobkyni podporu v nezaměstnanosti nepřiznal, neboť v rozhodném období tří let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání doložila předchozí zaměstnání pouze v délce 5-ti měsíců a 28 dní, když se jednalo o „plný invalidní důchod podle § 39/1a s dobou důchodového pojištění od 30.11.2007 do 27.5.2008“. Správní spis dále obsahuje rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 9.6.2008, kterým byl žalobkyni odňat plný invalidní důchod od 18.7.2008. Podle dalšího rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, založeného ve správním spise, ze dne 17.10.2007 byl žalobkyni plný invalidní důchod přiznán od 13.6.2007. Součástí správního spisu žalovaného je rovněž odvolání žalobkyně, její stížnost ze dne 23.5.2011 na vedení Úřadu práce v Ostravě a přípis o postoupení tohoto odvolání žalovanému, včetně rozhodnutí o tomto odvolání.

Podle ust. § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném k datu vydání žalobou napadeného rozhodnutí, nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců; překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou.

Podle ust. § 41 odst. 1 téhož zákona rozhodným obdobím pro posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední tři roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podle odst. 3 písm. b) téhož ustanovení za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně.

Shora citovanými listinnými důkazy, založenými ve správním spisu správního orgánu I. stupně, vzal v daném případě krajský soud za prokázáno, že žalobkyně podala žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání dne 30.11.2010. Ve smyslu shora citovaného ustanovení § 41 odst. 1 citovaného zákona bylo rozhodným obdobím pro posouzení jejího nároku na podporu v nezaměstnanosti období od 30.11.2007 do 30.11.2010. V tomto období byla žalobkyně poživatelkou plného invalidního důchodu (od 1.1.2010 invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně). Výše uvedenými rozhodnutími České správy sociálního zabezpečení vzal krajský soud za prokázáno, že plný invalidní důchod byl žalobkyni přiznán od 13.6.2007 a tento důchod jí byl od 18.7.2008 odňat. Náhradní doba v případě žalobkyně v rozhodném období tedy trvala od 30.11.2007 do 17.7.2008 (a nikoliv jen do 27.5.2008, jak tvrdily oba správní orgány, neboť 28.5.2008 byla žalobkyně sice uznána posudkem Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava-Město jako částečně invalidní, nikoliv již jako plně invalidní, avšak dle rozhodnutí ČSSZ ze dne 9.6.2008 plný invalidní důchod pobírala do 17.7.2008). Nicméně ani tak nedosáhla podmínky stanovené ve shora citovaném ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, tj. dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12-ti měsíců. Nutno poznamenat, že touto dobou se podle ust. § 41 odst. 3 písm. b) téhož zákona rozumí doba pobírání invalidního důchodu III. stupně (do data 31.12.2009 doba pobírání plného invalidního důchodu), nikoliv však invalidního důchodu II. nebo I. stupně (do data 31.12.2009 částečného invalidního důchodu). Pokud žalobkyně v žalobě poukázala na pracovní smlouvu se zaměstnavatelem Soukromá speciální škola pro žáky s více vadami a pro žáky s vadami řeči, s. r. o., na základě které s ní byl uzavřen pracovní poměr dne 27.8.2003, pak v řízení nebylo prokázáno, že délka trvání tohoto pracovního poměru zasahovala do shora uvedeného rozhodného období. Žalobní námitky týkající se šikanózního jednání správního orgánu I. stupně s žalobkyní, jakožto uchazečem o zaměstnání, stejně tak ohledně její sociální situace, krajský soud v tomto řízení řešit nemohl, neboť se vymykají předmětu žalobou napadeného rozhodnutí.

Na základě výše uvedeného krajský soud žalobu jako nedůvodnou v souladu s ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Žádnému z účastníků řízení nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť v řízení úspěšnému žalovanému žádné prokazatelné náklady v souvislosti s tímto řízením nevznikly (ust. § 60 odst. 1 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat kasační stížnost k Nejvyššímu

správnímu soudu v Brně, ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve

dvojím vyhotovení. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud stěžovatel nebo jeho zástupce nemá vysokoškolské právnické vzdělání.

V Ostravě dne 31. července 2014

JUDr. Petr Indráček

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru