Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Ca 67/2008 - 31Rozsudek KSOS ze dne 07.08.2008

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 As 49/2008 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

22Ca 67/2008 - 31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a Mgr. Jiřího Gottwalda

v právní věci žalobce Honební společenstvo Řepová, se sídlem Řepová 48,

Mohelnice, zastoupeného JUDr. Pavlem Johnem, bytem Olomouc, Zelená 4, proti

žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci,

Jeremenkova 40a, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 11.1.2008 č.j.

KUOK 3488/2008, ve věci návrhu na rozhodnutí o zániku honebního společenstva,

takto:

I. Žaloba se zamítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 11.1.2008 č.j. KUOK 3488/2008, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno usnesení Městského úřadu Zábřeh ze dne 8.11.2007, č.j.2007/2609/ZP-MUZB-3, jímž bylo rozhodnuto, že správní řízení k návrhu žalobce ze dne 11.10.2007, aby rozhodl o zániku Honebního společenstva Slavoňov ke dni 31.3.2003 a o provedení likvidace Honebního společenstva Slavoňov, není zahájeno a věc se odkládá. Žalovaný shodně se správním orgánem I. stupně dospěl k závěru, že nejsou důvody k zahájení správního řízení, přičemž argumentoval ust. § 69 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti), které nedeleguje pravomoc k vyslovení zrušení, zániku a likvidaci honebního společenstva na žádný správní orgán.

Žalobce v podané žalobě vyjádřil nesouhlas s napadeným rozhodnutím, označil je za nezákonné a odkázal přitom na důvody, které uvedl ve svém odvolání ze dne 17.11.2007. Navíc doplnil, že za nezákonné považuje také použití zákona č. 500/2004 Sb. jako procesního předpisu. Odkázal přitom na procesní ustanovení § 179 uvedeného zákona s tím, že řízení o uvedení společenstevní honitby do souladu se zákonem o myslivosti zatím nebylo pravomocně ukončeno a že tedy má být postupováno podle zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 71/1967 Sb.). Žalobce dále uvedl, že má za to, že ust. § 69 odst. 1 věty druhé zákona o myslivosti je třeba vykládat v souvislosti s ust. § 19 zákona č. 71/1967 Sb., což umožňuje pověřenému správnímu orgánu postupovat při rozhodování o zániku honitby a zrušení a zániku honebního společenstva z úřední povinnosti.

Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že považuje žalobou napadené rozhodnutí za souladné se zákonem o myslivosti. Návrh žalobce byl podán v rámci řízení zahájeného podle ust. § 69 odst. 1 zákona o myslivosti z podnětu Honebního společenstva Slavoňov ze dne 14.10.2002 jako osoby, které byla honitba Slavoňov uznána podle předchozí právní úpravy myslivosti. Po zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 11.5.2004 č.j. OŽPZ/547/728/04-Kva rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.3.2007 č.j. 22Ca 465/2006-67 správní orgán I. stupně oznámil dne 7.10.2007 pod č.j. 2007-2538-ZP-MUZB-3 nové projednání věci. Žalobce podal dne 11.10.2007 prvoinstančnímu orgánu návrh na zánik honitby Slavoňov, zánik Honebního společenstva Slavoňov a provedení jeho likvidace. Stejným způsobem žalobce postupoval také v případě honiteb Krchleby, Mírov – Obora a Líbivá a okolí. Správní orgán I. stupně návrh projednal v části týkající se zániku honitby Slavoňov v rámci nového projednání věci souladu honitby Slavoňov se zákonem o myslivosti a ve zbylé části jej vzal jako samostatné nové podání, při jehož vyřizování postupoval podle zákona 500/2004 Sb., neboť tento zákon byl již k datu podání návrhu žalobce účinný. Žalobce se podle žalovaného mylně domáhá procesního užití zákona 71/1967 Sb., neboť podle ust. § 69 odst. 1 věty „in fine“ nelze postupovat z úřední povinnosti ani s ohledem na termíny 31.12.2002 a 31.3.2003. Osoba, které byla honitba Slavoňov podle předchozí právní úpravy myslivosti uznána, tyto termíny z procesní opatrnosti splnila, přestože nebylo nutno žádný nesoulad s požadavky na tvorbu honitby odstraňovat. Žalovaný označil podanou žalobu za účelovou a navrhl její zamítnutí.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů – dále jen s.ř.s.) a v souladu s dispoziční zásadou (§ 75 odst. 2 věta první s.ř.s.) byl vázán žalobními body obsaženými v žalobě.

Z obsahu správního spisu krajský soud zjistil, že žalobce podal dne 11.10.2007 k č.j. 2007/2538/ZP/MUZB-3, pod nímž je vedeno správní řízení o uvedení honitby Slavoňov do souladu se zákonem o myslivosti, návrh, aby správní orgán I. stupně vydal rozhodnutí podle ust. § 69 odst. 1 zákona o myslivosti, že společenstevní honitba Slavoňov uznaná rozhodnutím Okresního úřadu Šumperk o uznání honitby Slavoňov ze dne 15.3.1993 č.j. Mysl.752/2061/61/93, které nabylo právní moci dne 8.5.1993, zaniká, a to ke dni 31.3.2003, a že Honební společenstvo Slavoňov k témuž dni zaniká a provádí se jeho likvidace. Správní orgán I. stupně rozhodnutím ze dne 8.11.2007 č.j. 2007/2609/ZP-MUZB-3 podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. rozhodl, že správní řízení k návrhu žalobce, aby bylo rozhodnuto, že Honební společenstvo Slavoňov zaniká ke dni 31.3.2003 a provádí se jeho likvidace, není zahájeno a věc se odkládá, protože k vyřízení tohoto podání není věcně příslušný žádný správní orgán. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce v zákonné lhůtě odvolání, o němž bylo rozhodnuto napadeným rozhodnutím žalovaného.

Podle ust. § 69 odst. 1 zákona o myslivosti honitby a obory uznané podle dosavadních předpisů zůstávají zachovány; to platí i pro obory o výměře nižší než 50 ha a samostatné bažantnice uznané podle dosavadních předpisů, které se stávají honitbami podle tohoto zákona, i když nedosahují výměry 50 ha. Pokud honitba nebo obora uznaná podle dosavadních předpisů dosahuje zákonné výměry podle tohoto zákona, ale nesplňuje ostatní požadavky na tvorbu honitby, je osoba, které byla honitba uznána podle dosavadních předpisů, povinna podat do 31.12.2002 orgánu státní správy myslivosti návrh na uvedení honitby do souladu s tímto zákonem, jinak honitba zaniká k 31.3.2003.

Podle ust. § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních předpisů. Bylo-li rozhodnutí před účinností tohoto zákona zrušeno a vráceno k novému projednání správnímu orgánu, postupuje se podle dosavadních předpisů.

U správního orgánu I. stupně bylo ve smyslu ust. § 69 odst. 1 zákona o myslivosti vedeno řízení o návrhu Honebního společenstva Slavoňov, jakožto osoby, které byla uznána honitba podle dosavadních předpisů, na uvedení honitby do souladu se zákonem o myslivosti. Toto řízení nebylo ke dni účinnosti zákona č. 500/2004 Sb., tj. ke dni 1.1.2006 pravomocně ukončeno, neboť rozhodnutí žalovaného ze dne 11.5.2004 č.j. OŽPZ/547/728/04-Kva bylo rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.3.2007 č.j. 22Ca 465/2006-67 zrušeno a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Ve smyslu ust. § 179 odst. 1 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb. pak bylo v dalším řízení správně pokračováno podle zákona č. 71/1967 Sb. V rámci tohoto řízení podal žalobce návrh na zánik společenstevní honitby Slavoňov ke dni 31.3.2003, zánik Honebního společenstva Slavoňov k témuž dni a provedení jeho likvidace. Řízení podle ust. § 69 odst. 1 zákona o myslivosti je řízením návrhovým, které může být zahájeno jen na základě návrhu osoby, jíž byla honitba uznána podle dosavadních předpisů, tedy v posuzovaném případě Honebního společenstva Slavoňov. Žalobce má sice v tomto řízení postavení účastníka řízení, avšak bez práva dispozice s návrhem. Podal-li žalobce dne 11.10.2007 shora citovaný návrh, postupoval správní orgán I. stupně a následně také žalovaný správně, když tento návrh posuzoval samostatně jako návrh na zahájení jiného řízení a nikoli jako součást řízení o uvedení honitby do souladu se zákonem. S ohledem na skutečnost, že návrh žalobce byl podán již za účinnosti zákona č. 500/2004 Sb,. a bylo jím zahajováno jiné řízení, postupovaly oba správní orgány správně podle tohoto procesního předpisu. Hranice užití obou zákonů, tj. zákona 71/1967 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., je jednoznačně dána přechodným ust. § 179 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb. V posuzované věci nevyvstala žádná pochybnost o správnosti aplikovaného postupu správních orgánů.

Irelevantní shledal krajský soud také argumentaci žalobce ust. § 19 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb. ve vztahu k ust. § 69 odst. 1 zákona o myslivosti, což podle něj umožňuje správním orgánům postupovat z úřední povinnosti. Jak již krajský soud odůvodnil shora, v posuzované věci lze procesně postupovat pouze dle zákona č. 500/2004 Sb. Jakákoliv právní úprava postavená na aplikaci zákona č. 71/1967 Sb. je proto nepřípadná. V této souvislosti lze pouze poznamenat, že pokud v souladu s ust. § 69 odst. 1 zákona o myslivosti podala osoba oprávněná návrh na uvedení honitby do souladu se zákonem ve lhůtě do 31.12.2002, nemohla nastat právní skutečnost předvídaná poslední částí věty ust. § 69 odst. 1 cit. zákona, tj. že by ke dni 31.3.2003 honitba zanikla.

Procesní postup správního orgánu I. stupně dle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. akceptovaný žalovaným v napadeném rozhodnutí shledal také krajský soud zákonným, neboť podle ust. § 69 odst. 1 zákona o myslivosti zánik honebního společenstva může nastat pouze na základě právní skutečnosti předvídané tímto ustanovením, tj. když podmínky stanovené v ust. § 69 nebyly splněny. Honební společenstvo pak zaniká přímo ze zákona, bez rozhodnutí správního orgánu, a to k datu 31.3.2003. Poté následuje provedení jeho likvidace. Zákonem však nebyla delegována pravomoc k vydání rozhodnutí o zániku a likvidaci honebního společenstva dle citovaného ustanovení zákona o myslivosti žádnému správnímu orgánu. Správní orgán I. stupně a následně žalovaný pak správně postupovali dle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., neboť k vyřízení podání návrhu žalobce není příslušný žádný správní orgán.

Další žalobní námitkou, v níž žalobce odkázal na obsah svého odvolání ze dne 17.11.2007, se krajský soud nezabýval, neboť ji s ohledem na její formulaci shledal irelevantní. Žalobce v rozporu se zákonným požadavkem formulace žalobních bodů ve smyslu ust. § 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s. pouze učinil odkaz na obsah svého podání učiněného v průběhu správního řízení, což však nelze považovat za kvalifikovanou žalobní námitku. Soud není povinen ani oprávněn vyhledávat žalobní body v obsahu správního spisu. Takový postup by byl především hrubým zásahem do dispozičních práv žalobce, jehož výhradním právem je dispozice s žalobním návrhem (srov. přiměřeně rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 17.2.1995 č.j. 6A 15/94-39).

Z výše uvedených důvodů krajský soud neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle ust. § 78 odst. 7 zamítl. Ve věci bylo rozhodnuto bez jednání v souladu s ust. § 51 odst. 1 s.ř.s.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalovanému, který měl ve věci úspěch, žádné náklady podle obsahu soudního spisu nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 7.8.2008

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Monika Javorová, v. r. Veronika Boháčová
předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru