Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Ca 299/2009 - 31Rozsudek KSOS ze dne 22.09.2011

Prejudikatura

2 Afs 49/2006

8 Afs 31/2009 - 74

8 Afs 91/2007 - 407


přidejte vlastní popisek

22 Ca 299/2009 – 31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové

v právní věci žalobce REDAM, spol. s r.o., se sídlem Smržice, Mlýnská 523, v řízení

zastoupeného Mgr. Iljou Spurným, advokátem se sídlem Olomouc, Masarykova 41,

proti žalovanému Celnímu ředitelství Olomouc se sídlem Olomouc, Blanická 19,

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24.9.2009 č.j. 6273/2009-130100-21, ve

věci celního dluhu,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou k soudu v zákonné lhůtě domáhá přezkoumání shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru Celního úřadu Prostějov (dále jen „celní úřad“) ze dne 18.5.2009 č.j. 2805/2009-136200-021, jímž celní úřad dodatečně žalobci doměřil clo a daň z přidané hodnoty z dovozu evidovaného pod č. JSD 11362015-00071-4.

Namítá, že z napadeného rozhodnutí není patrné, dle čeho a dle jakého ustanovení zákona byla stanovena sazba cla a dle čeho byl určen základ pro výpočet cla. Zboží, které podléhá clu, totiž spadá do různých celních sazeb,

rovněž počty daných druhů zboží jsou různé. Má za naprosto nedostatečné odůvodnění rozhodnutí slovy: „Na základě uvedených skutečností provedl celní úřad nový výpočet celního dluhu, kdy do celní hodnoty započítal částku 12.903,86 USD z faktury č. 16681B, a rozdíl cla doměřuje, jak ve výrokové části uvedeno.“ Dovozuje, že napadené rozhodnutí není odůvodněno v souladu se zákonem, kdy ze strany celního úřadu byly porušeny snad všechny možné povinnosti, na nichž je správní řízení založeno. S argumentací žalovaného se neztotožňuje, když má za to, že rozhodnutí celního úřadu trpí nezhojitelnými vadami, s nimiž se celní úřad nevypořádal dle stanoviska soudu v rozsudku sp. zn. 22 Ca 211/2008 a částku 12.903,86 USD přiřadil dle žalobci neznámého klíče k ceně zboží. Nový výpočet tedy není žalobce s to přijmout, jednak co do výpočtu a výše základu pro výpočet cla, jednak když není najisto postaveno, jak mělo být zboží přesně zařazeno pro účely stanovení cla a DPH. Z rozhodnutí tedy není schopen žalobce přesně určit, proč a jak je cena zboží navýšena daným způsobem a proč navýšení hodnoty je procleno právě danou sazbou.

Žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby. Uvádí, že již v napadeném rozhodnutí uvedl, že clo se dodatečně vyměřuje ze zboží, které bylo propuštěno do režimu volného oběhu na podkladě JSD ev. č. 11362015-00071-4 ze dne 14.1.2005. Vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečné vyměření cla ze zboží, na něž byly při propuštění do navrženého celního režimu použity předpisy platné ke dni přijetí celního prohlášení, je logické, že při dodatečném vyměření cla z téhož zboží byla užita tatáž sazba cla jako v době přijetí celního prohlášení (čl. 214 odst. 2 Celního kodexu Společenství). V napadeném rozhodnutí žalovaný objasnil, že výpočet cla zahrnuje krom ceny dle faktury č. 16681 i cenu z faktury č. 16681B, kterou byl účtován rozdíl cen exkluzivní a běžné, když podmínky pro nárok na exkluzivní cenu žalobce nedodržel. Dále odkazuje na odůvodnění napadeného rozhodnutí.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu [§ 75 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“)] a dospěl k závěru, že žaloba důvodná není.

Z obsahu správních spisů soud zjistil, že celní úřad propustil rozhodnutím ze dne 14.1.2005 č.j. JSD ev.č. 11362015-00071-4 do režimu volného oběhu zboží - doplňkovou výživu pro sportovce, kterou žalobce deklaroval zbožovým kódem (podpoložkou celního sazebníku) 2106102090, která byla podřazena pod sazbu cla 12,8%. Dne 20.12.2004 celní úřad zahájil následnou kontrolu po propuštění zboží, téhož dne odebral vzorky zboží – doplňkové výživy pro sportovce, obchodní název MUSCLE JUICE – příchuť vanilka a na základě stanoviska CTL č. 88/2005 dospěl celní úřad k závěru, že žalobce jako deklarant uvedl v JSD chybný zbožový kód výrobků 2106102090, když měl být zbožový kód u předmětného výrobku uveden 2106909845 s přídavným kódem 7011 a dodatečným platebním výměrem z 7.4.2006 mu celní úřad doměřil clo, a to z důvodu odlišného posouzení sazebního zařazení zboží na základě stanoviska CTL a z důvodu posouzení obsahu smlouvy o výhradním zastoupení a faktury č. 16681B, kdy celní úřad dospěl k závěru, že ke kupní ceně zboží měla být připočítána i částka vyúčtovaná uvedenou fakturou. Odvolání žalobce proti uvedenému platebnímu výměru bylo zamítnuto rozhodnutím žalovaného z 9.6.2006, které bylo následně spolu s dodatečným platebním výměrem celního úřadu zrušeno rozsudkem zdejšího soudu ze dne 4.9.2008 č.j. 22 Ca 211/2008-74. Důvodem zrušení byla aplikace neaplikovatelných sekundárních právních předpisů Společenství vzhledem k sazebnímu zařazení zboží; námitka týkající se zahrnutí rozdílu mezi běžnou a exkluzivní cenou byla shledána nedůvodnou. Nato celní úřad platebním výměrem ze dne 18.5.2009 č.j. 2805/2009-136200-21 dodatečně žalobci vyměřil clo s tímto výpočtem:

Výpočet cla – k JSD ev. č. 11362015-00071-4

Podpoložka Základ Původní Základ Sazba Nová Dodatečně celního pro výpočet částka cla pro výpočet cla částka cla vyměřený sazebníku cla původní
cla nový
rozdíl cla 2106102090 361245,- Kč 46240,- Kč 655918,- Kč 12,8% 83958,- Kč 37718,- Kč CELKEM
37718,- Kč přičemž v odůvodnění uvedl, že provedl nový výpočet celního dluhu, kdy do celní hodnoty zboží započítal částku 12.903,86 USD z faktury č. 16681B. Proti tomuto platebnímu výměru podal žalobce odvolání obsahově totožné s žalobou. Odvolání bylo zamítnuto napadeným rozhodnutím žalovaného. V něm žalovaný uvedl, že odvolateli musí být srozumitelné, že vydaný dodatečný platební výměr navazuje na výsledky zjištěné následnou kontrolou, jak s nimi byl žalobce seznámen již 22.12.2005. Týká-li se vyměřený celní dluh zboží uvedeného v JSD ev. č. 11362015-00071-4, je logické, že základem pro vyměření rozdílu celního dluhu nebylo nic jiného než hodnota této transakce. S ohledem na nedostatečnost jiných důkazů dospěl k závěru, že co do sazebního zařazení zboží je třeba vycházet z presumpce správnosti údajů deklarovaných žalobcem v JSD. Pokud se týká stanovené sazby cla, při dodatečném vyměření cla z téhož zboží byla užita tatáž sazba cla jako v době přijetí celního prohlášení, t.j. 12,8%.

Krajský soud zdůrazňuje přezkumnou úlohu správního soudnictví, kdy předmětem přezkumu správním soudem je především napadené rozhodnutí (srov. § 65 a násl. s.ř.s.), tzn. rozhodnutí vydané v posledním stupni. Dle ustálené soudní praxe je přitom třeba každé správní řízení chápat jako celek, kdy není vyloučeno, aby jednotlivé vady správního řízení vzniklé před správním orgánem I. stupně byly napraveny v řízení odvolacím. Takto přezkoumal napadené rozhodnutí

podle žalobcem vznesených žalobních bodů, kdy napadené rozhodnutí shledal z tohoto pohledu přezkoumatelným.

Žalobce od počátku věděl a byl seznamován s tím, že předmětem řízení je zboží propuštěné do režimu volného oběhu na podkladě JSD ev. č. 11362015-00071-4 ze dne 14.1.2005 - doplňková výživa pro sportovce se zbožovým kódem 2106102090, která byla podřazena pod sazbu cla 12,8% Činí-li pak částka rozdílu základu pro výpočtu cla mezi hodnotou „původní“ a „nový“ částku 294.673,- Kč, jedná se dle odůvodnění napadeného rozhodnutí zjevně o částku odpovídající 12.903,86 USD dle faktury č. 16681B (nesprávnost přepočtu této částky na Kč žalobce v žalobě nenamítá).

Tento rozdíl byl podle napadeného rozhodnutí a dodatečného platebního výměru celního úřadu připočten k původně vyměřené částce, přičemž byly proclen 12,8% clem, jehož užití je odůvodněno na str. 3 napadeného rozhodnutí logickou úvahou žalovaného o tom, že je užita stejná sazba jako při propuštění zboží do volného oběhu.

Lze-li snad za další žalobní bod považovat žalobcovo tvrzení, že není najisto postaveno, jak mělo být zboží přesně zařazeno pro účely stanovení cla a DPH, pak k takto obecně formulovanému žalobnímu bodu lze jen obecně konstatovat, že žalovaný v napadeném rozhodnutí srozumitelně vyložil, že vycházel z presumpce

správnosti údajů uvedených v celním prohlášení, když podle jeho názoru nebyl zjištěn opak. Tento závěr je z rozhodnutí naprosto evidentní (je výslovně vyjádřen na str. 3 v samostatném odstavci rozhodnutí), přičemž konkrétní nedostatky

dokazování či hodnocení důkazů žalobce v žalobě nenamítá.

Současně krajský soud doplňuje, že v uvedené věci nebyla doměřována daň z přidané hodnoty, proto veškeré údaje žalobce vztahující se k DPH jsou liché (patrně došlo k přenosu těchto údajů z obdobné žaloby vedené zdejším soudem pod sp. zn. 22 Ca 298/2009).

Krajský soud proto zamítl žalobu jako nedůvodnou (§ 78 odst. 7 s.ř.s.).

Pro úplnost soud dodává, že napadené rozhodnutí bylo přezkoumáno toliko v rozsahu žalobních bodů uplatněných v zákonné lhůtě (§ 75 odst. 2 věta prvá, § 71 odst. 2 s.ř.s.).

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 1 s.ř.s., když procesně úspěšnému žalovanému podle obsahu spisu nevznikly v řízení žádné náklady přesahující jeho obvyklou úřední činnost.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 22. září 2011

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Monika Javorová, v. r.

Marcela Jánová
předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru