Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Ca 283/2008 - 17Rozsudek KSOS ze dne 27.11.2008

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 Afs 8/2009 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

22 Ca 283/2008 – 17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a Mgr. Tomáše Zubka v právní věci žalobce Jana Tkadlece, bytem Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 3, v řízení zastoupeného JUDr. Jaromírem Hanušem, advokátem se sídlem Ostrava, Kosmova 20, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ostravě, se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18.8.2008 č.j. 3254/08-1505-805811, ve věci daňového penále,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 18.8.2008 č.j. 3254/08-1505-805811, jímž bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti platebnímu výměru na daňové penále vydaného Finančním úřadem Ostrava II. dne 17.1.2008 pod č.j. 8043/08/389913/3126. Namítá, že napadené rozhodnutí žalovaného i předcházející rozhodnutí správce daně jsou rozhodnutími nicotnými, protože uvedené správní orgány nemají kompetenci vydávat rozhodnutí ve věci daňového penále. Podle § 1 odst. 1 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP“) se daní rozumí daně, poplatky, odvody, zálohy na tyto příjmy a odvody za porušení rozpočtové kázně. Penále není daní, ale podle § 58 ZSDP příslušenstvím daně. Správa daní je definována v § 1 odst. 2 ZSDP. Ve smyslu zákona č. 531/1990 Sb. jsou územní finanční orgány správními úřady, které mj. vykonávají správu daní podle zvláštního právního předpisu, tj. podle ZSDP. Jelikož penále není daní, nemají územní finanční orgány kompetenci spravovat penále.

Žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby. Penále je ve smyslu § 58 ZSDP příslušenstvím daně, pro jehož předpis a následné vyrozumění daňového subjektu o něm se použije § 63 odst. 4 ZSDP, a to i přesto, že příslušenství daně není vyjmenováno v § 1 odst. 1 ZSDP. Podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 531/1990 Sb.), územní finanční orgány vykonávají správu daní podle ZSDP, který obsahuje komplexní úpravu institutu penále v daňovém řízení.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí, přičemž vycházel zeskutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu [§ 75 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“)] a dospěl k závěru, že žaloba důvodná není.

Podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 531/1990 Sb., ve znění účinném do 31.12.2005, územní finanční orgány vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy, včetně jejich příslušenství, a správních poplatků jimi vyměřovaných a vybíraných podle zvláštního právního předpisu, a to ZSDP.

Podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 531/1990 Sb., ve znění účinném od 1.1.2006, územní finanční orgány vykonávají správu daní podle zvláštního právního předpisu, a to ZSDP.

Ze srovnání znění ust. § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 531/1990 Sb., ve znění před a po novele provedené zákonem č. 444/2005 Sb., je podle názoru krajského soudu zřejmé, že po obsahové stránce nedošlo ke změně rozsahu pravomoci územních finančních orgánů v oblasti správy daní, ale pouze ke zjednodušení textu tohoto ustanovení, což vyplývá mj. i z důvodové zprávy k zákonu č. 444/2005 Sb. Územní finanční orgány tedy mají i nadále pravomoc vykonávat správu daní, včetně příslušenství daní (tj. včetně penále).

Argumentace žalobce je založena na ryze formalistickém jazykovém výkladu a krajský soud se s ní proto neztotožňuje, a proto žalobu jako nedůvodnou dle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 1 s.ř.s., když procesně úspěšnému žalovanému v tomto řízení dosud dle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Poučení: P roti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

V Ostravě dne 27. listopadu 2008

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Monika Javorová, v. r. Marcela Jánová
předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru